NN 108/2016 (23.11.2016.), Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2348

Na temelju članka 122. stavka 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. studenoga 2016. godine, donijela je

PRAVILNIK

O OBAVJEŠTAVANJU KOD TRGOVANJA UDJELIMA UCITS FONDOVA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se u pravni sustav Republike Hrvatske prenose odredbe članaka 30. do 33. Direktive Komisije 2010/44/EU od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi određenih odredbi o pripajanjima ili spajanjima fondova, strukturama glavnih i napajajućih fondova i postupku obavješćivanja (SL L 176, 10. 7. 2010.).

Članak 2.

(1) Agencija će na svojim internetskim stranicama na engleskom jeziku, na pregledan i razumljiv način, objaviti informacije o zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih u drugim državama članicama na području Republike Hrvatske, i to:

a) zakonsku definiciju izraza trgovanje udjelima UCITS fondova,

b) zahtjeve vezane uz sadržaj, oblik i prezentiranje promidžbenih sadržaja, uključujući potrebna upozorenja i ograničenja korištenja određenih riječi i izraza,

c) neovisno o obvezama iz Dijela 8. Zakona, sve dodatne informacije o kojima je potrebno izvijestiti ulagatelje,

d) pojedinosti o svim izuzećima od pravila ili zahtjeva koji uređuju uvjete trgovanja određenog UCITS fonda, klase udjela ili kategorije ulagatelja,

e) zahtjeve za obavještavanjem ili dostavom informacija Agenciji i drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske te postupak podnošenja izmijenjenih i dopunjenih verzija traženih dokumenata,

f) naknade i pristojbe koje se plaćaju Agenciji,

g) uvjete za trgovanje iz članka 138. Zakona,

h) uvjete za obustavu trgovanja udjelima UCITS fondova osnovanih u državama članicama na području Republike Hrvatske,

i) detaljan sadržaj informacija koje mora sadržavati dio B obavijesti iz članka 1. Uredbe Komisije (EU) br. 584/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se definira oblik i sadržaj standardne obavijesti UCITS fondova, korištenje elektroničke komunikacije kod međusobnog obavještavanja, razmjene informacija i postupaka nadzora i istražnih radnji nadležnih tijela,

j) adresu elektroničke pošte koju je Agencija objavila na svojim internetskim stranicama u svrhu dostavljanja obavijesti o izmjenama i dopunama dokumenata iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Agencija će informacije iz stavka 1. objaviti na svojim internetskim stranicama na način da opiše zakonske i podzakonske propise i druge informacije ili da se uz opise pozove na izvorne propise.

Članak 3.

(1) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da elektronički primjerci dokumenata iz članaka 139. stavka 2., točaka 1. – 4. i 151. stavka 2. Zakona, i to njihove važeće verzije, moraju biti dostupni na internetskim stranicama UCITS fonda ili internetskim stranicama društva za upravljanje koje upravlja tim fondom ili na nekoj drugoj internetskoj stranici koju odredi društvo za upravljanje u obavijesti iz članka 139. stavka 1. i članka 151. stavka 1. Zakona. Navedeni dokumenti moraju biti dostupni na internetskim stranicama u uobičajenom elektroničkom formatu.

(2) Država članica domaćin UCITS fonda mora imati pristup internetskim stranicama iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Agencija će otvoriti adresu elektroničke pošte u svrhu zaprimanja izmjena i/ili dopuna dokumentacije u skladu s člankom 140. Zakona na koju će društvo za upravljanje slati izmjene i/ili dopune dokumentacije iz članka 139. stavka 2. točaka 1.– 4. Zakona.

(2) Obavijest putem elektroničke pošte iz stavka 1. ovoga članka o izmijeni i/ili dopuni dokumenata može opisno prikazati navedene promijene ili može sadržavati novu verziju izmijenjenog dokumenta kao prilog.

(3) Svaki dokument koji se dostavlja kao prilog u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, dostavit će se u uobičajenom elektroničkom formatu.

RAZVOJ ZAJEDNIČKOG SUSTAVA ZA OBRADU PODATAKA

Članak 5.

(1) Kako bi se olakšao pristup informacijama i dokumentima iz članka 151. stavaka 1. i 2. te članka 154. stavka 1. Zakona nadležnim tijelima države članice domaćina UCITS fonda, nadležna tijela država članica mogu uspostaviti jedinstveni sustav elektroničke obrade i središnje pohrane podataka.

(2) Uspostavljanje i ujednačavanje sustava iz stavka 1. ovoga članka između država članica odvija se u Europskoj agenciji za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/07
Urbroj: 326-01-440-16-1
Zagreb, 18. studenoga 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.