NN 108/2016 (23.11.2016.), Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2349

Na temelju članka 335. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. studenoga 2016. godine, donijela je

PRAVILNIK

O GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM UCITS FONDOVIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje:

a) sadržaj sporazuma o razmjeni informacija između društva za upravljanje glavnim i društva za upravljanje napajajućim UCITS fondom iz članka 303. Zakona, odnosno sadržaj internih pravila poslovanja propisanih tim člankom Zakona,

b) sadržaj sporazuma o razmjeni informacija između depozitara glavnog i depozitara napajajućeg UCITS fonda iz članka 304. Zakona,

c) sadržaj sporazuma o razmjeni informacija između revizora glavnog i revizora napajajućeg UCITS fonda iz članka 306. Zakona,

(2) Ovim Pravilnikom se u pravni sustav Republike Hrvatske prenose članci 8. do 19., 24., 25., 27. i 28. Direktive Komisije 2010/44/EU od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi određenih odredbi o pripajanjima ili spajanjima fondova, strukturama glavnih i napajajućih fondova i postupku obavješćivanja (SL L 176, 10. 7. 2010.).

SADRŽAJ SPORAZUMA O RAZMJENI INFORMACIJA IZMEĐU DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM UCITS FONDOM

Članak 2.

(1) Društva za upravljanje glavnim i napajajućim UCITS fondom dužna su sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija i dokumentacije koja je potrebna da napajajući UCITS fond i njegovo društvo za upravljanje ispunjavaju zahtjeve i obveze određene Zakonom i podzakonskim aktima.

(2) Sadržaj sporazuma iz prethodnog stavka uključuje:

1. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom dostavlja društvu za upravljanje napajajućim UCITS fondom primjerak svojih pravila fonda, prospekt i ključne podatke za ulagatelje ili sve njihove izmjene i dopune,

2. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom obavještava društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom o delegiranju poslova upravljanja imovinom i upravljanja rizicima,

3. kada je to primjenjivo, informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom dostavlja društvu za upravljanje napajajućim UCITS fondom internu dokumentaciju kojom su opisani procesi i poslovi te postupanja i odgovornosti u području upravljanja rizicima i praćenju usklađenosti s relevantnom zakonskom regulativom,

4. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom obavještava društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom o kršenju zakona i/ili pravila fonda te sporazuma iz stavka 1. ovog članka, od strane društva za upravljanje glavnim UCITS fondom,

5. kada napajajući UCITS fond koristi financijske izvedenice u svrhu zaštite od rizika, informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom obavještava društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom o svojoj stvarnoj izloženosti prema financijskim izvedenicama, kako bi omogućio napajajućem UCITS fondu da izračuna svoju ukupnu izloženost u skladu s člankom 308. Zakona,

6. obvezu društva za upravljanje glavnim UCITS fondom da obavještava društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom o svim sporazumima o razmjeni informacija koje je zaključilo s trećim osobama te, kada je to primjenjivo, način i rokove u kojima navedene sporazume dostavlja društvu za upravljanje napajajućim UCITS fondom,

7. izjavu o klasama udjela glavnog UCITS fonda u koje napajajući UCITS fond može uložiti imovinu,

8. naknade i troškove koje će snositi napajajući UCITS fond te pojedinosti o mogućim snižavanjima ili povratima naknada ili troškova od strane glavnog UCITS fonda,

9. kada je to primjenjivo, uvjete u skladu s kojima se može provesti početni ili naknadni prijenos imovine napajajućeg UCITS fonda na glavni UCITS fond,

10. mjere koje je potrebno poduzeti u svrhu poštivanja odredbi članka 309. Zakona te usklađenja učestalosti i vremena za izračun neto vrijednosti imovine i objavu cijene udjela,

11. pojedinosti oko izvršenja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, uključujući, kada je to primjenjivo, i uloge trećih osoba,

12. mjere koje je potrebno poduzeti ako je jedan od UCITS fondova ili su oba UCITS fonda uvršteni ili se njihovim udjelima trguje na sekundarnom tržištu,

13. kada je to primjenjivo, ostale mjere koje je potrebno poduzeti za usklađivanje vremena za izračun i objavu neto vrijednosti imovine, kako bi se spriječile moguće zloupotrebe razlika u njihovim cijenama udjela,

14. kada su udjeli napajajućeg i glavnog UCITS fonda denominirani u različitim valutama, tečaj po kojem će se konvertirati uplate, odnosno isplate prilikom izdavanja i otkupa udjela,

15. pojedinosti i rokove plaćanja pri izdavanju i otkupu udjela glavnog UCITS fonda, uključujući, kad je tako dogovoreno između ugovornih strana, uvjete po kojima glavni UCITS fond može namiriti zahtjeve za isplatu prijenosom imovine na napajajući UCITS fond, osobito u slučajevima likvidacije ili statusne promjene glavnog UCITS fonda,

16. postupke koji osiguravaju da se s upitima i pritužbama ulagatelja primjereno postupa,

17. kada pravila i/ili prospekt glavnog UCITS fonda daju određena prava ili ovlaštenja ulagateljima, a društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom odluči ograničiti ili uskratiti sva ili neka takva prava i ovlaštenja napajajućem UCITS fondu, način i uvjete pod kojima se takva odluka donosi,

18. informacije o načinu i rokovima obavještavanja o privremenoj obustavi i nastavku otkupa ili izdavanja udjela glavnog odnosno napajajućeg UCITS fonda,

19. mjere koje će se poduzimati s ciljem obavještavanja i otklanjanja uočenih nepravilnosti prilikom vrednovanja imovine glavnog UCITS fonda,

20. kad napajajući i glavni UCITS fond imaju iste poslovne godine, informacije o usklađenosti izrade njihovih periodičkih izvještaja,

21. kad napajajući i glavni UCITS fond imaju različite poslovne godine, uvjete koji omogućuju društvu za upravljanje napajajućim UCITS fondom da dobije sve potrebne informacije od društva za upravljanje glavnim UCITS fondom kako bi moglo pravodobno izraditi svoje periodičke izvještaje te koji osiguravaju da je revizor glavnog UCITS fonda u mogućnosti izraditi dodatno izvješće sa istim datumom za koji se sastavlja revizorsko izvješće napajajućeg UCITS fonda, u skladu s člankom 306. Zakona,

22. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom obavještava društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom o predloženim i provedenim izmjenama i/ili dopunama svojih pravila UCITS fonda, prospekta i ključnih informacija za ulagatelje, ako se te pojedinosti razlikuju od dogovorenih uvjeta za obavještavanje ulagatelja koji su propisani pravilima ili prospektom glavnog UCITS fonda,

23. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom obavještava društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom o planiranoj ili predloženoj likvidaciji ili statusnoj promjeni glavnog UCITS fonda,

24. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje napajajućim, odnosno društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom, obavještava drugo društvo da su prestali ili da će prestati postojati uvjeti prema kojima se fond smatra napajajućim, odnosno glavnim UCITS fondom,

25. informacije o načinu i rokovima u kojima društvo za upravljanje napajajućim, odnosno društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom, obavještava drugo društvo da fond namjerava promijeniti društvo za upravljanje, depozitara, revizora i/ili bilo koju treću osobu na koju su delegirani poslovi upravljanja imovinom i upravljanja rizicima,

26. informacije o načinu i rokovima obavještavanja o drugim promjenama utvrđenih uvjeta poslovanja za koje se glavni UCITS fond obvezao da će ih dostaviti,

27. izričitu odredbu, ako su glavni i napajajući UCITS fond osnovani u istoj državi članici, da je mjerodavno pravo za tumačenje i primjenu ovoga sporazuma pravo te države članice, te izričitu odredbu da su obje ugovorne strane suglasne s isključivom nadležnošću sudova te države članice,

28. izričitu odredbu, ako su glavni i napajajući UCITS fond osnovani u različitim državama članicama, da je mjerodavno pravo za tumačenje i primjenu ovoga sporazuma pravo države članice u kojoj je osnovan glavni UCITS fond ili pravo države članice u kojoj je osnovan napajajući UCITS fond te izričitu odredbu da su obje ugovorne strane suglasne s isključivom nadležnošću sudova države članice čiju su materijalnopravnu nadležnost sporazumom utvrdili.

SADRŽAJ INTERNIH PRAVILA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE GLAVNIM I NAPAJAJUĆIM UCITS FONDOM

Članak 3.

(1) U slučaju kada isto društvo za upravljanje upravlja glavnim i napajajućim UCITS fondom, sporazum iz članka 2. ovog Pravilnika zamjenjuju interna pravila poslovanja.

(2) Sadržaj internih pravila poslovanja iz prethodnog stavka uključuje:

1. mjere za sprječavanje potencijalnog sukoba interesa između napajajućeg i glavnog UCITS fonda, te između napajajućeg UCITS fonda i ulagatelja u glavnom UCITS fondu, kada one nisu dovoljno riješene mjerama iz članka 47. stavka 1. točke 5. i članka 49. Zakona, te mjerama propisanim pravilnikom iz članka 66. Zakona,

2. izjavu o klasama udjela glavnog UCITS fonda koje su na raspolaganju za ulaganje napajajućem UCITS fondu,

3. naknade i troškove koje će snositi napajajući UCITS fond te pojedinosti o mogućim snižavanjima ili povratima naknada ili troškova od strane glavnog UCITS fonda,

4. kada je to primjenjivo, uvjete u skladu s kojima se može provesti početni ili naknadni prijenos imovine napajajućeg UCITS fonda na glavni UCITS fond,

5. mjere koje je potrebno poduzeti u svrhu udovoljavanja članku 309. Zakona te usklađenje učestalosti i vremena za izračun neto vrijednosti imovine i objavu cijene udjela,

6. pojedinosti oko izvršenja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, uključujući, kada je to primjenjivo, i uloge trećih osoba,

7. mjere koje je potrebno poduzeti ako je jedan od fondova ili su oba fonda uvršteni ili se njihovim udjelima trguje na sekundarnom tržištu,

8. kad su udjeli napajajućeg i glavnog UCITS fonda denominirani u različitim valutama, tečaj po kojem će se konvertirati uplate, odnosno isplate prilikom izdavanja i otkup udjela,

9. pojedinosti i rokove pri izdavanju i otkupu udjela glavnog UCITS fonda, uključujući, kad je to dogovoreno između ugovornih strana, uvjete po kojima glavni UCITS fond može namiriti zahtjeve za isplatu prijenosom imovine na napajajući UCITS fond, osobito u slučajevima likvidacije ili statusne promjene glavnog UCITS fonda,

10. kada pravila i prospekt glavnog UCITS fonda daju određena prava ili ovlaštenja ulagateljima, a glavni UCITS fond odluči ograničiti ili se odreći svih ili nekih takvih prava i ovlaštenja u odnosu na ulagatelje napajajućeg UCITS fonda, način i uvjete pod kojima se takva odluka donosi,

11. informacije o načinu i rokovima obavještavanja o privremenoj obustavi i nastavku otkupa, ili izdavanja udjela glavnog odnosno napajajućeg UCITS fonda,

12. mjere koje će se poduzimati s ciljem obavještavanja i otklanjanja uočenih nepravilnosti prilikom vrednovanja imovine glavnog UCITS fonda,

13. kad napajajući i glavni UCITS fond imaju iste poslovne godine, informacije o usklađenosti izrade njihovih periodičkih izvještaja,

14. kad napajajući i glavni UCITS fond imaju različite poslovne godine, uvjete koji omogućuju pravodobnu izradu periodičkih izvještaja te koji osiguravaju da je revizor glavnog UCITS fonda u mogućnosti izraditi dodatno izvješće sa istim datumom za koji se sastavlja revizorsko izvješće napajajućeg UCITS fonda, u skladu s člankom 306. Zakona.

SADRŽAJ SPORAZUMA O RAZMJENI INFORMACIJA IZMEĐU DEPOZITARA GLAVNOG I NAPAJAJUĆEG UCITS FONDA

Članak 4.

(1) Ako glavni i napajajući UCITS fond imaju različite depozitare, njihovi su depozitari dužni sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba depozitara ispunjavaju zahtjeve i obveze određene Zakonom i na temelju njega donesenim podzakonskim propisima.

(2) Sadržaj sporazuma iz prethodnog stavka uključuje:

1. definiranje dokumentacije i informacija koje depozitari redovito međusobno razmjenjuju i informacije o tome da li takve dokumente dostavlja jedan depozitar drugome ili su dostupni na zahtjev,

2. informacije o načinu i rokovima u kojima se takve informacije i dokumentacija razmjenjuju između depozitara glavnog i depozitara napajajućeg UCITS fonda,

3. informacije vezane uz usklađivanje poslovanja oba depozitara u operativnim pitanjima, s posebnim osvrtom na:

a) postupak izračuna neto vrijednosti imovine svakog fonda, uključujući sve primjerene mjere za sprječavanje zloupotrebe razlika u cijeni u skladu s člankom 309. Zakona,

b) obradu uputa napajajućeg UCITS fonda za izdavanje ili otkup udjela u glavnom UCITS fondu te namiru takvih transakcija, uključujući sve dogovorene uvjete za prijenos imovine,

4. usklađivanje postupaka pri zaključenju poslovne godine,

5. pojedinosti kršenja Zakona i pravila fonda od strane glavnog UCITS fonda koje mora dostaviti depozitar glavnog UCITS fonda depozitaru napajajućeg UCITS fonda te način i rokove njihove dostave,

6. procedure postupanja s ad hoc zahtjevima za pomoć koje jedan depozitar zatraži od drugoga,

7. definiranje o kojim posebnim nepredvidivim događajima se depozitari moraju međusobno obavještavati na ad hoc osnovi te način i rokove obavještavanja (npr. u slučajevima više sile),

8. kada je zaključen sporazum iz članka 2. ovog Pravilnika, odredbu da je za sporazum između depozitara glavnog i napajajućeg UCITS fonda također mjerodavno pravo države članice koje je mjerodavno za sporazum iz članka 2. stavka 2. točke 27. ovog Pravilnika i da su oba depozitara suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice,

9. kada je sporazum iz članka 2. ovog Pravilnika zamijenjen internim pravilima poslovanja u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika, odredbu kojom se definira da je za sporazum između depozitara glavnog i napajajućeg UCITS fonda mjerodavno pravo države članice u kojoj je osnovan napajajući UCITS fond ili pravo države članice u kojoj je osnovan glavni UCITS fond i da su oba depozitara suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice.

SADRŽAJ SPORAZUMA O RAZMJENI INFORMACIJA IZMEĐU REVIZORA GLAVNOG I NAPAJAJUĆEG UCITS FONDA

Članak 5.

(1) Ako glavni i napajajući fond imaju različite revizore, njihovi su revizori dužni sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba revizora ispunjavaju zahtjeve i obveze određene Zakonom.

(2) Sadržaj sporazuma iz prethodnog stavka uključuje:

1. definiranje dokumentacije i informacija koje revizori trebaju redovito razmjenjivati,

2. odredbu da li te informacije i dokumentaciju jedan revizor redovno dostavlja drugome ili su dostupni na zahtjev,

3. informacije o načinu i rokovima u kojima informacije i dokumentaciju revizor glavnog dostavlja revizoru napajajućeg UCITS fonda,

4. način usklađivanja djelovanja revizora u postupcima pri zaključenju poslovne godine za svaki pojedini fond,

5. definiranje činjenica koje se smatraju nezakonitostima i nepravilnostima objavljenim u revizorskom izvješću revizora glavnog UCITS fonda, u smislu članka 306. Zakona,

6. način i rok za postupanje s ad hoc zahtjevima za pomoć koje jedan revizor zatraži od drugog, uključujući zahtjeve za dodatnim informacijama o nepravilnostima objavljenim u revizijskom izvješću revizora glavnog UCITS fonda,

7. odredbe o sastavljanju revizijskih izvješća na temelju članaka 306. i 206. stavak 1. Zakona te o načinu i vremenu dostave revizijskog izvješća glavnog UCITS fonda i njegovih nacrta revizoru napajajućeg UCITS fonda,

8. kad napajajući i glavni UCITS fond imaju različite datume zaključenja poslovne godine, ovaj sporazum mora uključivati način i rokove do kojih revizor glavnog UCITS fonda treba izraditi dodatno izvješće u skladu s člankom 306. stavkom 4. Zakona i dostaviti navedeno izvješće i njegove nacrte revizoru napajajućeg UCITS fonda,

9. kada je zaključen sporazum iz članka 2. ovog Pravilnika, odredbu da je za sporazum između revizora glavnog i napajajućeg UCITS fonda također mjerodavno pravo države članice koje je mjerodavno za sporazum iz članka 2. stavka 2. točke 27. ovog Pravilnika i da su oba revizora suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice,

10. kada je sporazum iz članka 2. ovog Pravilnika zamijenjen internim pravilima poslovanja u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika, odredbu kojom se definira da je za sporazum između revizora glavnog i napajajućeg UCITS fonda mjerodavno pravo države članice u kojoj je osnovan napajajući UCITS fond ili pravo države članice u kojoj je osnovan glavni UCITS fond i da su oba revizora suglasna s isključivom nadležnošću sudova te države članice.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/08
Urbroj: 326-01-440-16-1
Zagreb, 18. studenoga 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.