NN 109/2016 (25.11.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

MINISTARSTVO OBRANE

2359

Na temelju članka 123. stavka 8. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 50/16), uz suglasnost ministra zdravstva, donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA VOJNU SLUŽBU

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (»Narodne novine«, br. 42/14 i 134/15) u članku 7. stavku 1. podstavak 12. mijenja se i glasi:

»– ostalih dijagnostičkih pretraga po indikaciji.«

Članak 2.

U članku 10. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Na izvanredni zdravstveni pregled za sudjelovanje u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu pripadnike Oružanih snaga upućuju ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga u skladu s pravilnikom kojim se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga.«

Članak 3.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pripadnici Oružanih snaga nominirani za upućivanje u operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu upućuju se na izvanredni zdravstveni pregled koji se uz pregled iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika sastoji od pregleda specijalista epidemiologa i dodatnih pregleda i pretraga u skladu s pravilnikom kojim se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga.

U stavku 2. podstavak 7. mijenja se i glasi:

» – pregleda i pretraga u skladu s pravilnikom kojim se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga.«

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Pripadnici Oružanih snaga ne upućuju se na redovite zdravstvene preglede u skladu s člankom 9. stavkom 1. ovoga Pravilnika kada su:

– upućeni prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji Ministarstva obrane na ocjenu zdravstvene sposobnosti

– odlukom zdravstvene komisije ocijenjeni zdravstveno sposobnim za djelatnu vojnu službu, ustrojbeno mjesto i za zrakoplovno osoblje u razdoblju od šest mjeseci od dana donošenja odluke zdravstvene komisije

– privremeno nesposobni za rad na temelju izvješća izabranog doktora medicine, na zdravstveni pregled upućuju se nakon zaključenja bolovanja

– službeno odsutni s ustrojbenog mjesta, na zdravstveni pregled upućuju se po povratku na dužnost.«

Članak 5.

U članku 32. stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»– utvrđuje zdravstvenu sposobnost po isteku roka za ponovno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti iz članka 33. stavka 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 6.

U članku 33. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako prvostupanjska zdravstvena komisija za djelatnu vojnu osobu donese ocjenu zdravstvene sposobnosti daljnje liječenje/dijagnostička obrada, u odluci se utvrđuje rok za ponovno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti koji ne može biti dulji od tri mjeseca od dana donošenja odluke. U navedenom slučaju nadređena osoba na dužnosti zapovjednika samostalne bojne, njemu ravne ili više razine te čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga obvezan je uputiti prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji zahtjev za donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti najkasnije po isteku roka utvrđenog odlukom.«

Članak 7.

U članku 41. stavku 1. riječi: »pravilnikom kojim se uređuju obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacije potpore miru« zamjenjuju se riječima: »pravilnikom kojim se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga«.

U stavku 2. riječi: »pravilnikom kojim se uređuju obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacije potpore miru« zamjenjuju se riječima: »pravilnikom kojim se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga.«

Članak 8.

U članku 43. stavku 4. riječi: »pravilnikom kojim se uređuju obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacije potpore miru« zamjenjuju se riječima: »pravilnikom kojim se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga.«

Članak 9.

Prilozi 1, 5, 7 i 7a Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (»Narodne novine«, br. 42/14 i 134/15) mijenjaju se te se prilozi 1, 5, 7 i 7a Pravilnika nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/16-04/15

Urbroj: 512-01-16-9

Zagreb, 21. studenoga 2016.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.

PRILOG 1

METODOLOGIJSKE UPUTE ZA PROVEDBU ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

Ovim uputama propisuje se sadržaj, način i opseg zdravstvenih pregleda kandidata za kadete-pilote i pripadnike Oružanih snaga.

1. Pristupanje na zdravstveni pregled

Pripadnika Oružanih snaga prilikom pozivanja na zdravstveni pregled potrebno je obavijestiti da je na zdravstveni pregled dužan doći natašte (najmanje 14 sati prije pregleda ne konzumirati namirnice i zaslađene tekućine).

Pripadnik Oružanih snaga prilikom dolaska na pregled dužan je sa sobom donijeti ispunjenu Potvrdu izabranog doktora medicine (tiskanica P) i raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ako je posjeduje kao i rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja, s pripadajućim nalazom i mišljenjem te pravovaljanu potvrdu o krvnoj grupi i Rh faktoru. Popunjeni Upitnik anamnestičkih podataka (tiskanica I) osoba može donijeti sa sobom na pregled ili će je ispuniti prije početka zdravstvenog pregleda.

Naručitelj koji upućuje pripadnika na pregled za njega je dužan ispuniti Uputnicu za zdravstveni pregled (tiskanica UZP-RI), a za pripadnike Oružanih snaga raspoređene na mjesta s posebnim uvjetima rada obvezno se navodi i odgovarajuća točka bolesti u skladu s pravilnikom kojim se propisuje sadržaj zdravstvenih pregleda osoba na poslovima s posebnim uvjetima rada.

2. Sadržaj, način i obuhvat zdravstvenog pregleda pripadnika Oružanih snaga

Ovim uputama propisuje se sadržaj, način i obuhvat zdravstvenog pregleda pripadnika Oružanih snaga.

2.1. Općemedicinski/općeklinički pregled

Pregled obuhvaća:

a) uzimanje anamnestičkih, a po potrebi i heteroanamnestičkih podataka

b) uvid u osobnu zdravstvenu dokumentaciju ispitanika

c) utvrđivanje općeg stanja fizikalnim pregledom: kože i vidljivih sluznica, glave i vrata s pripadajućim osjetilima, prsnog koša i pluća, srčanožilnog sustava, trbuha i trbušnih organa, mokraćnog sustava i spolnih organa, lokomotornog sustava i kralježnice.

2.2. Antropometrijska mjerenja

Mjerenja obuhvaćaju: određivanje visine tijela u cm, opseg struka u cm, mase tijela u kg i indeksa tjelesne mase.

a) Visina tijela određuje se na sljedeći način:

Osoba stoji na ravnoj podlozi, bez cipela i čarapa, skupljenih peta i potpuno ispružena. Ramena su relaksirana, a položaj glave je takav da se frankfurtska horizontala nalazi u vodoravnom položaju. Mjeri se udaljenost od podloge do visine tjemena.

b) Masa tijela određuje se na sljedeći način:

Osoba stoji mirno na vagi, u uspravnom položaju, bez cipela i teže odjeće. Masa tijela mjeri se na jednu decimalu. Prilikom vaganja treba voditi računa da vaga mora biti na ravnoj podlozi, odnosno u horizontalnom položaju i da se redovito tarira.

c) Indeks tjelesne mase (ITM) izračunava se na sljedeći način: masa tijela (u kg)/visina tijela na kvadrat (u metrima).

d) Opseg struka: Ispitanik stoji opušten u uspravnom stavu, ruke su u blagom odručenju. Mjeri se opseg struka, a vrpca se polaže u vodoravnoj crti u visini pupka nakon normalnog izdisaja.

2.3. Laboratorijske pretrage krvi i urina obuhvaćaju:

a) Krv: sedimentacija eritrocita, KKS, biokemijske pretrage: – šećer u krvi, urea, kreatinin, bilirubin (ukupni – patološki nalaz se dalje raščlanjuje), jetrene probe (AST, ALT, GGT), kolesterol (ukupni – patološki nalaz se dalje raščlanjuje), trigliceridi, acidum uricum

b) Urin: kompletan pregled

c) Određivanje krvne grupe i Rh faktora – prihvaća se valjani prethodni nalaz krvne grupe i Rh faktora. Kada ne postoji valjani prethodni nalaz, određivanje se obavlja samo pri prvom izvanrednom zdravstvenom pregledu prije upućivanja u operaciju potpore miru. Podaci se službeno pohranjuju u zdravstvenom kartonu izvršitelja pregleda.

2.4. Mikrobiološke pretrage

Provode se po indikaciji prilikom upućivanja i po povratku kandidata i sudionika operacija potpore miru i po potrebi tijekom provedbe drugih zdravstvenih pregleda, a obuhvaćaju:

– uzimanje uzorka stolice na parazite i bakterije

– dodatne virusološke, serološke i druge pretrage po indikaciji.

2.5. EKG

Snimanje standardnih i prekordijalnih odvoda.

Ostala ispitivanja funkcija srca i pluća obavljaju se po indikacijama.

2.6. Spirometrija

2.7. Funkcionalno ispitivanje vida

Obuhvaća: ispitivanje oštrine vida na daljinu i blizinu, forije, fuzije, stereoskopski vid, razlikovanje boja, noćni vid, tonus, vidno polje po indikaciji i ovisno o zahtjevima ustrojbenog mjesta/skupine dužnosti/specijalnosti i pregled oftalmologa.

2.8. Funkcionalno ispitivanje sluha i ravnoteže

Funkcionalno ispitivanje sluha u tihoj sobi naizmjenično na oba uha na frekvencijama od 500, 1000, 2000, 4000 Hz, a po indikaciji i na ostalim frekvencijama. Vestibulogram se provodi po indikaciji i ovisno o zahtjevima ustrojbenog mjesta/skupine dužnosti/specijalnosti. Pregled otorinolaringologa uključuje uzimanje ORL statusa u okviru kojega se provodi i ispitivanje vestibularnih sposobnosti testovima ortostatike po indikaciji.

2.9. Pregled specijalista fizijatra – po indikaciji

Ispitivanje funkcionalnog statusa koštano-mišićnog sustava (stupnjevi pokretljivosti ramenih zglobova, lakatnih zglobova, ručnih zglobova, kukova, koljena, nožnih zglobova, kralježnice).

2.10. Pregled specijalista psihijatra – po indikaciji.

2.11. Kratki pregled doktora dentalne medicine

Utvrđuje se status zubi i usne šupljine.

2.12. Pregled specijalista ginekologa

Pregled je indiciran u slučaju kada pripadnica Oružanih snaga prilikom pristupa zdravstvenom pregledu nije podnijela na uvid nalaz i mišljenje prethodno izvršenog ginekološkog pregleda.

2.13. Pregled specijalista medicine rada

Nakon obavljenog pregleda po potrebi indicira specijalističke preglede, te objedinjava svu zdravstvenu dokumentaciju, nalaze i mišljenja specijalista drugih grana medicine i donosi zaključno mišljenje na temelju obavljenih pregleda.

2.14. Pregled kandidata i povratnika iz operacije potpore miru i drugih aktivnosti u inozemstvu

Osim navedenog u točkama od 2.1. do 2.13. pregled kandidata za operaciju potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu obuhvaća i dodatne pretrage i preglede čiji sadržaj i opseg je u skladu s člankom 41. ovoga Pravilnika uređen na temelju pravilnika kojim se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga, ovisno o zemlji u koju se kandidat upućuje. Pregled specijalista epidemiologa provodi se nakon ostalih navedenih pretraga i pregleda. Sastavni dio pregleda čini epidemiološka anketa koja obuhvaća anamnezu i heteroanamnezu djelatnika, a u svrhu dobivanja podataka potrebnih za provedbu imunizacije i drugih mjera zdravstvene zaštite kandidata ovisno o misiji ili operaciji. Prikupljeni podaci službeno se pohranjuju u zdravstvenom kartonu izvršitelja pregleda. Epidemiološku anketu mogu obaviti i drugi doktori medicine izvršitelja pregleda.

Specijalist epidemiolog ili specijalist druge grane medicine postavlja indikacije za provedbu specifičnih seroloških i srodnih pretraga kandidata i povratnika iz operacije potpore miru.

Kandidati za operacije potpore miru u skladu s HRVN STANAG 2466 (3) moraju imati potpuno zdrave ili sanirane zube i ne smiju imati patološke procese na zubima i u usnoj šupljini (karijes, pulpitis, gangrena, apsces, granulom, cista, cementom, ostitis i dr.). Prilikom pristupanja dentalnom zdravstvenom pregledu kandidati obvezno dostavljaju rendgensku snimku zuba i čeljusti (ortopan). U slučaju prethodno obavljene predmetne pretrage nalaz ne smije biti stariji od 12 mjeseci na dan pristupanja zdravstvenom pregledu. Nakon toga ortopan se radi samo za slučaj kada je to klinički indicirano.

Preglede za ocjenu dentalne sposobnosti kandidata obavljaju isključivo vojni doktori dentalne medicine. Ako se tijekom pregleda utvrdi da kandidat nije zadovoljio kriterije dentalne sposobnosti kandidat se ocjenjuje nesposobnim za operaciju potpore miru. Za sve kandidate tijekom dentalnog pregleda utvrđuje se dentalni status na temelju sljedećih kriterija dentalne sposobnosti:

a) Nema dokaza o razvitku karijesnih lezija ili o postojanju aktivnog karijesa koji se širi u dentin. Kod očitavanja rendgenskih snimaka zuba treba obratiti pozornost na karijesne lezije koje se šire u caklinsko-dentinski spoj.

b) Nema znakova prisutnosti ireverzibilnih oštećenja pulpe. Punjeni korijenski kanal ili neadekvatni endodontski tretman u pravilu ne utječe na dentalnu sposobnost ako postoji uredan klinički i rendgenski nalaz. Izravno prekrivanje pulpe je neprihvatljivo kada postoje subjektivni simptomi pri promjeni barometarskog tlaka.

c) Nema dokaza o postojanju aktivnog periodontalnog procesa koji nije saniran.

d) Nema periodontalno involviranih zubi s pridruženim apikalnim procesima koji nisu liječeni ili ako su jedanput liječeni ne pokazuju kliničke i patološke simptome.

e) Nema veće pokretljivosti zuba. To je osobito značajno u specifičnoj patologiji koja je vezana za smetnje govora ili radnu funkciju za slučaj nošenja maske za kisik ili disalice za ronjenje.

f) Nema trajnih ispuna zuba s oštećenjima i rubnim pukotinama. Nisu prisutni privremeni ispuni zuba.

g) Okluzija zuba treba biti pravilna u govoru i funkciji. Pretjerane parafunkcijske aktivnosti treba razmatrati s aspekta izazivanja potencijalno dugotrajnih oštećenja i kao takve ne bi trebale ući u kategoriju dentalne sposobnosti.

h) Uvidom u zdravstveno stanje kandidata ne smije biti neriješenih zdravstvenih problema vezanih za moguća žarišta u zubima ili oralnoj šupljini.

i) Dentalne proteze, uključujući i implantate, trebaju imati dobru retenciju i stabilizaciju pri funkciji i biti prilagođene zanimanju i obvezama pojedinca.

j) Prisutnost trećeg molara u usnoj šupljini za koji je malo vjerojatno da će niknuti u funkcionalnu okluziju i onog s učestalim perikoronarnim infekcijama dovodi u pitanje dentalnu sposobnost. Kada je prognoza nejasna, treba zatražiti savjet oralnog kirurga.

k) Nema zaostalih korijena zuba u dodiru s miljeom usne šupljine. Ako postoje zaostali zubni korijeni bez patoloških simptoma, mogu ostati »in situ« uz potrebu češće kontrole.

l) Nema patoloških promjena na mekim tkivima usne šupljine. Ako postoje potencijalno štetne navike, prijeko su potrebni češći pregledi i kontrole.

Na temelju utvrđenog dentalnog statusa kandidati se kategoriziraju po sljedećim klasama:

1. KLASA 1

– DVO koji ne zahtijevaju dentalno liječenje ili ponovnu procjenu oralnog statusa unutar 12 mjeseci (dodatni dentalni pregledi nisu zakazani ili preporučeni ako npr. nedostaju zubi ili nije preporučen nadomjestak).

2. KLASA 2

– DVO kod kojih postojeće dentalno stanje vjerovatno neće rezultirati hitnim dentalnim stanjima unutar 12 mjeseci.

3. KLASA 3

– DVO koji zahtijevaju dentalno liječenje da bi popravili dentalno zdravlje koje bi u njih vrlo vjerojatno uzrokovalo akutna dentalna stanja unutar 12 mjeseci.

4. KLASA 4

– DVO kojima je:

a) potreban godišnji pregled

b) koji nemaju određen dentalni status

c) koji nemaju dentalni karton

d) koji imaju nepotpun dentalni karton.

Kandidati za koje se utvrdi da udovoljavaju kriterijima klase 1. i 2. ocjenjuju se ocjenom zdravstveno sposoban za sudjelovanje u operaciji potpore miru ako nemaju drugih utvrđenih zdravstvenih kontraindikacija, a kandidati svrstani u klase 3. i 4 ocjenjuju se ocjenom nesposoban.

Uvjerenje o dentalnoj sposobnosti vrijedi 12 mjeseci (podređeno je bilo kojoj promjeni u kliničkom statusu), no može biti ograničeno na bilo koje razdoblje između 3 i 24 mjeseca, ovisno o prethodnim podacima iz dentalnog kartona pojedinog pacijenta. Samo kandidatima kategoriziranim kao klasa 1. može se produžiti uvjerenje o dentalnoj sposobnosti na više od 12 mjeseci. Osobe koje su u kategoriji »dentalno nesposobne« mogu se rekategorizirati u »dentalno sposobne« kada se ispune navedeni kriteriji pri dentalnom pregledu.

Kandidati za koje se prilikom dentalnog pregleda utvrdi da nemaju sanirane zube, a liječe se u civilnoj zdravstvenoj ustanovi, moraju do odlaska u operaciju potpore miru dostaviti potvrdu o obavljenom liječenju od izabranog civilnog doktora dentalne medicine. Nakon sanacije kod civilnog doktora kandidat se obvezno upućuje na pregled kod vojnog doktora dentalne medicine koji donosi uvjerenje o dentalnoj sposobnosti.

3. Sadržaj, način i obuhvat zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja

Ovim uputama propisuje se sadržaj, način i obuhvat zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja i kandidata za kadeta – pilota.

3.1. Anamnestički podaci uzimaju se prema obrascu iz Kartona zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja (tiskanica ZP-ZO). Pozitivan odgovor osoba koje se podvrgavaju pregledu liječnik je dužan detaljnije zabilježiti i kao svjedok potpisati istinitost podataka koje je dala osoba.

3.2. Klinički pregled sadrži:

• mjerenje tjelesne visine, sjedeće visine, tjelesne mase, dužina ruku i nogu i ocjena tjelesne konstrukcije

• pregled kože i vidljive sluznice

• pregled usne šupljine, jezika, nepčanih lukova, tonzila i ždrijela, limfnih žlijezda glave i vrata

• utvrđivanje elastičnosti mišića, ravnih stopala, deformitet tijela, amputacija, proširenih vena i ograničenost pokreta

• pregled glave i vrata, perkusija i auskultacija prsnog koša

• auskultacija srca, mjerenje krvnog tlaka tijekom ležanja, sjedenja i ustajanja, mjerenje pulsa poslije pet minuta ležanja, nakon 20 čučnjeva i dvije minute nakon zamora

• palpacija žlijezda i abdominalnih organa

• pregled ekstremiteta

• EKG u miru se obavlja pri svakom pregledu

• spirometrija (VC ili FVC, FEV1/FVC ili FVCx100, FEV 25%, FEV 50%, FEV 75%, PF, MMF)

• test opterećenja srčano-žilnog sustava za zdravstvene kategorije A i B obavlja se na prethodnom pregledu (kadeti-piloti tijekom studija), svake treće godine za imatelja uvjerenja iznad 40 godina života te kada je klinički indicirano; test opterećenja srčano žilnog sustava za kategoriju C i D obavlja se kad je klinički indicirano

• doplerehokardiografija srca za sve zdravstvene kategorije obavlja se kad je klinički indicirano. UZV ostalih organa obavlja se kad je klinički indicirano

• Rtg torakolumbalnog prijelaza i lumbalne kralješnice za zdravstvenu kategoriju A i B obavlja se po završetku školovanja i kada je klinički indicirano

• nalaz ginekologa za žene za sve kategorije dostavlja se na svakom pregledu, a za starije od 40 godina jednom godišnje.

3.3. Otorinolaringološki pregled sadrži:

• prednju i stražnju rinoskopiju, orofaringoskopiju, indirektnu laringoskopiju pri fonaciji i respiraciji i otoskopiju

• valsalve pokus, tonalna audiometrija za zračnu i koštanu vodljivost (kod svakog pregleda) i timpanometrija po indikaciji

• spontani i položajni nistagmus, pokus orto i dinamostatike (Rombergov pokus stajanja, pokus hodanja po Babinski-Weilu)

• osjet njuha: po indikaciji.

3.4. Oftalmološki pregled sadrži:

• vanjski pregled oka i adneksa, provjera pokretljivosti bulbusa, utvrđivanje oblika, veličine i reakcije zjenica na svjetlost i akomodaciju te ispitivanje konvergencije

• ispitivanje oštrine vida Snellenovim tablicama ili Orthoreterom

• ispitivanje vida na blizinu Jagerovim tablicama (30 i 100 cm)

• pregled biomikroskopom

• određivanje tonusa očnih jabučica aplanacijskom tonometrijom ili Schiotz (indentascijska tonometrija)

• gonioskopija

• pregled očnog dna, oftalmoskopija

• ispitivanje forija na 6 metara (Cover test, Maddox križ, Maddox Wing test i prizma test)

• određivanje stereo vida

• određivanje vidnog polja perimetrom za zdravstvene kategorije: A i B na prethodnom pregledu, na redovitom pregledu svakih pet godina do 40 godine života, svake dvije godine iznad 40 godina života, te kada je klinički indicirano; za ostale kategorije kada je klinički indicirano

• ispitivanje kolornog vida Ishihara – tablice (ako ne čita Ishihara tablice kontrola na anomaloskopu)

• ispitivanje noćnog vida.

3.5. Neurološki pregled sadrži:

• glava i vrat: pokretljivost, kranijalni živci, muskulatura

• gornji ekstremiteti: dešnjak ili ljevak, trofika, tonus, gruba motorna snaga i fina motorika, aktivna i pasivna pokretljivost i koordinacija, refleksi i senzibilitet

• trup: pokretljivost, senzibilitet i pokretljivost kralješnice

• donji ekstremiteti: trofika, tonus, gruba motorna snaga i fina motorika, aktivna i pasivna pokretljivost i koordinacija, refleksi, senzibilitet, hod i stajanje

• utvrđivanje vasomotorne labilnosti i znojenje

• ispitivanje dermografizma

• utvrđivanje tremora

• ocjena jasnoće govora

• EEG snimanje uz hiperventilaciju (HV) i fotostimulaciju (FS) obavlja se za kategorije A i B na prethodnom pregledu te kada je klinički indicirano; za ostale kategorije kada je klinički indicirano.

3.6. Psihijatrijski pregled sadrži:

• promatranje i ispitivanje

• vanjski izgled, držanje, ponašanje i reagiranje

• verbalni i psihički kontakt

• izraz lica, mimika i gestikulacija

• svijest i orijentacija

• afekt, raspoloženje i volja

• mišljenje formalno i sadržajno i rasuđivanje

• nagon

• etički i estetski stavovi

• osobnost.

3.7. Pregledom doktora dentalne medicine utvrđuje se status zubi i usne šupljine i donosi se rendgenski snimak zubi (ortopantomogram) ako nije napravljen. Kandidat ne smije imati nikakvu abnormalnost funkcije usne šupljine ili bilo kakvo aktivno patološko stanje, prirođeno ili stečeno, akutno ili kronično ili bilo kakvu posljedicu operacije ili ozljedu koja bi mogla utjecati na sigurno korištenje dozvole ili ovlaštenja.

3.8. Psihologijska ispitivanja provode se tijekom prethodnog, redovitog i izvanrednog zdravstvenog pregleda za sve zdravstvene kategorije zrakoplovnog osoblja u skladu s pravilnikom kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage te psihologijskim kriterijima za zrakoplovno osoblje, a uključuju primjenu standardiziranih testova, upitnika i inventara ličnosti, psihologijske računalne opreme i to:

• za mjerenje općih i specifičnih kognitivnih sposobnosti

• za ispitivanje psihomotoričkih sposobnosti

• za ispitivanje konativnih osobina radi utvrđivanja razine mogućnosti odstupanja od emocionalno stabilne strukture ličnosti i utvrđivanje kontraindikacija s obzirom na sadržaj posla

• psihologijski intervju za ispitivanje i procjenu motivacije, konativnih osobina i donošenja konačne ocjene psihičke sposobnosti s obzirom na dobivene individualne rezultate i zahtjeve profesije.

Psihologijska isptivanja u okviru prethodnih zdravstvenih pregleda provode se za sve kandidate svih kategorija psihologijskim postupcima navedenim u točki 3.8., a u skladu s propisanim psihologijskim kriterijima.

Redoviti pregledi svih kategorija zrakoplovnog osoblja uključuju minimalno kraći psihologijski intervju. Za pilote svih kategorija do četrdesete godine obvezno se provodi prošireno psihologijsko ispitivanje koje uključuje i ispitivanje psihomotoričkih sposobnosti i konativnih osobina, svake četiri godine, a nakon četdesete godine života svake dvije godine.

Izvanredna psihologijska ispitivanja provode se u skladu s razlogom upućivanja.

Psihologijski kriteriji za zrakoplovno osoblje

3.8.1. Kategorija A (3.240a)

Osoba mora biti psihički zdrava, bez psihotičnih i neurotičnih simptoma. Funkcije govora moraju biti uredne, govor jasan i razumljiv, bez govornih mana. Osoba mora biti emocionalno stabilna i zrela (integrirana, uravnotežena, sposobna kontrolirati vlastite emocije, otporna na stresove i frustracije), bez odstupanja u odnosu na sebe (samokritična, samostalna, samopouzdana) i okolinu (socijalno prilagodljiva, sposobna prihvaćati realnost) i s izgrađenim voljno–motivacijskim osobinama (odlučna, ustrajna, borbena, adekvatne i profilirane motivacije).

Na razini gornjeg prosjeka ili više trebaju biti: logičko rezoniranje, mentalna aritmetika, funkcije memorije (učenje i pamćenje vizualno i/ili verbalno kodiranih informacija), funkcije pažnje (detekcija signala, dugotrajna selektivna pažnja, distribucija pažnje), brzina i točnost opažanja, spacijalne sposobnosti (orijentacija i vizualizacija), psihomotoričke funkcije (brzina reagiranja, senzomotorne koordinacije) i sposobnosti simultanog djelovanja.

Piloti nadzvučnih borbenih zrakoplova osim navedenih psihologijskih zahtjeva moraju imati na iznadprosječnoj razini funkcije koje uključuju mentalnu brzinu, funkcije pažnje, perceptivne i spacijalne sposobnosti.

3.8.2. Kategorija B (3.240b)

Osoba mora biti psihički zdrava, s normalnim funkcijama govora, s eventualnim blažim odstupanjima u području emocionalne stabilnosti i zrelosti koja utječe na njezino profesionalno izvršavanje zadaća, socijalno prilagodljiva (kooperativna) i adekvatne motivacije.

Na razini prosjeka ili više trebaju biti: logičko rezoniranje, mentalna aritmetika, funkcije memorije, funkcije pažnje, brzina i točnost opažanja, spacijalne sposobnosti, psihomotoričke funkcije i sposobnosti simultanog djelovanja.

3.8.3. Kategorija C – padobranci (3.360a)

Osoba mora biti psihički zdrava, bez psihotičnih i trajnih neurotičnih simptoma, bez odstupanja u području konativne strukture koji utječu na njezinu socijalnu prilagodbu i profesionalno izvršavanje zadaća, i adekvatne motivacije.

Na razini prosjeka ili više trebaju biti: logičko rezoniranje, funkcije pažnje, brzina i točnost opažanja, spacijalne sposobnosti i psihomotoričke funkcije.

3.8.4. Kategorija D – zrakoplovno-tehničko osoblje (3.360b)

Osoba mora biti psihički zdrava, bez psihotičnih i trajnih neurotičnih simptoma, bez odstupanja u području konativne strukture koji utječu na njezinu socijalnu prilagodbu i profesionalno izvršavanje zadaća i adekvatne motivacije.

Na razini prosjeka ili više trebaju biti: logičko rezoniranje, funkcije pažnje i brzina i točnost opažanja.

3.8.5. Kategorija E – (3.360c)

Osoba mora biti psihički zdrava bez psihotičnih i neurotičnih simptoma, bez odstupanja u području konativne strukture koji utječu na njezinu socijalnu prilagodbu i profesionalno izvršavanje zadaća, adekvatne motivacije. Na razini prosjeka ili više treba biti logično razmišljanje.

Ostali zahtjevi za zrakoplovno osoblje

3.9. Zrakoplovnom osoblju svih kategorija s duljim letačkim odnosno padobranskim stažom može se dati ocjena »sposoban« ako se u pregledu utvrde manja odstupanja u kriterijima koja se mogu nadoknaditi letačkim odnosno padobranskim iskustvom.

Kod donošenja ocjene za pilote može se navesti i tip zrakoplova za koji je pilot sposoban i ograničenja kojima pilot podliježe u obnašanju letačke djelatnosti.

3.10. Rendgensku snimku prsnog koša u posteroanteriornom smjeru potrebno je snimiti na prethodnom pregledu za sve zdravstvene kategorije i na temelju kliničkih ili epidemioloških indiciranih slučajeva.

3.11. Laboratorijske pretrage sadrže:

• hemogram (SE, Hb, Er, Le i Tr) na svakom zdravstvenom pregledu

• urin na svakom zdravstvenom pregledu

• GUK, urea, kreatinin, ukupni bilirubin, AST, ALT, gama GT, određivanje lipida i lipoproteina na svakom pregledu

• pokus opterećenja glukozom kada je klinički indicirano.

3.12. Zrakoplovno medicinske pretrage sadrže:

• test u visinskoj barokomori (test barofunkcije, hipoksije i dekompresije) provodi se tijekom letačke obuke za zdravstvenu kategoriju A – kandidati i piloti nadzvučnih aviona te svake četiri godine u sklopu trenažnog procesa pilota nadzvučnih aviona

• test u humanoj centrifugi provodi se tijekom letačke obuke za zdravstvenu kategoriju A – kandidati i piloti nadzvučnih aviona te svake četiri godine u sklopu trenažnog procesa pilota nadzvučnih aviona.

3.13. Izvršitelj pregleda zrakoplovnog osoblja obvezan je redovito podnositi Samostalnom odjelu za vojni zračni promet Godišnje izvješće zdravstvene komisije za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i voditi Knjigu rada ove komisije. Obrasci godišnjeg izvješća i knjige rada nalaze se u prilogu i sastavni su dijelovi ove Upute.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZDRAVSTVENE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA

ZA ______ GODINU

ZA ______ KATEGORIJU

NAZIV

 

ADRESA

 

TELEFON/FAKS

 
 

1. BROJ OBAVLJENIH PREGLEDA *

 

SPOSOBNI

NESPOSOBNI *

PRETHODNI

     

REDOVITI

     

IZVANREDNI

     

UKUPNO

     

* U DODATKU NAVESTI IMENA I PREZIMENA TE RAZLOGE NESPOSOBNOSTI KOJI SU USTANOVLJENI PRI PREGLEDU ZA PRODULJENJE VALJANOSTI UVJERENJA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI

2. UVJETI MEDICINSKOG RADA ZDRAVSTVENE KOMISIJE I ZAKLJUČCI U VEZI S PRAĆENJEM POPULACIJE ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA *

3. NESREĆE I NEZGODE TIJEKOM KALENDARSKE GODINE (BROJ, POSLJEDICE, UZROCI) *

4. OSTALE AKTIVNOSTI I PRIJEDLOZI *

* PRILOŽITI U DODATKU

 

Mjesto:

 

PEČAT

Predsjednik zdravstvene komisije

Datum:

   

KNJIGA RADA ZDRAVSTVENE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZRAKOPLOVNOG OSOBLJA
ZA KATEGORIJU ________

KNJIGA RADA BROJ

 

ZDRAVSTVENA KOMISIJA

 
 

(naziv ustrojbene cjeline koja ima ovlaštenje)

Adresa

 

Telefon/fax/e-mail

 

PREDSJEDNIK ZDRAVSTVENE KOMISIJE

 

ČLAN

 

ČLAN

 

ČLAN

 

ČLAN

 

Godina_________.

Red. br.

Ime i prezime

Datum
Mjesto rođenja

Obavlja poslove/Vrsta dozvole

Kategorija
Vrsta pregleda

Ocjena

VP

Dijagnoza i čl.

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

4. Sadržaj, način i obuhvat zdravstvenih pregleda stalno ukrcanih osoba na brodovima Oružanih snaga, podmorničara, ronitelja i pomorskih diverzanata

Ovim uputama propisuje se sadržaj, način i obuhvat zdravstvenog pregleda stalno ukrcanih osoba na brodovima Oružanih snaga, podmorničara, ronitelja i pomorskih diverzanata.

4.1. Zdravstveni pregled obuhvaća sve navedeno pod točkom 2. ove Upute i dodatne sljedeće pretrage:

4.2. Stalno ukrcanim osobama vojnih brodova na prethodnom i redovitom zdravstvenom pregledu obvezno se ispituje vidno polje i adaptacija na tamu te ravnoteža s NASA R/93 testom i rotatornim testom.

4.3. Pri pregledu procjenjuje se gruba motorička snaga, a ostale testove spretnosti treba ocijeniti nakon testiranja na brodu.

4.4. Pri pregledu doktora dentalne medicine utvrđuje se status zubi i usne šupljine i donosi rendgenska snimka zubi (ortopantomogram) ako nije napravljen. Kod ronitelja se obraća osobita pozornost da nema znakovite pokretljivosti zubi, što je značajno u specifičnoj patologiji koja je vezana za radnu funkciju zubala, kao što je nošenje maske za kisik i disalice za ronjenje.

4.5. Kod psihologijskih ispitivanja obvezno se testira psihomotorika i senzomotorne sposobnosti.

4.6. Rtg snimka pluća obvezna je prije testa barofunkcije i kod prethodnog pregleda. Može se prihvatiti nalaz urađen u prethodnih šest mjeseci.

4.7. Test barofunkcije. Obvezan test za sve vojne ronitelje pri prethodnom i izvanrednom pregledu. Zadovoljavaju kandidati koji test ispune pri prvom ili kroz dva sukcesivna testiranja u razmacima od po tjedan dana. Test se izvodi u rekompresijskoj komori tlačenjem osobe do tlaka ekvivalentnog dubini 20 metara. Ukupno tlačenje ne treba biti dulje od 5 minuta, s tim što se za prvih 10 metara dopušta tri minute, a za preostalo tlačenje od 10 do 20 metara još dvije minute. Nakon dekompresije otoskopski se kontroliraju bubnjići, a zaključak o ispunjenju kriterija daje tek ako na bubnjićima nema znatnijih barotraumatskih oštećenja.

4.8. EEG u prethodnom pregledu za ronitelje koji rone na mješavine i čisti kisik. Obvezan kod izvanrednog pregleda u slučaju preobuke s lakog ronitelja na protuminskog ronitelja.

4.9. Apsolutne kontraindikacije za profesionalno autonomno ronjenje za potrebe Oružanih snaga RH predstavljaju sljedeće utvrđene bolesti i srodna stanja: epilepsija, shizofrenija, izražena agresivnost i anksioznost, bolesti središnjeg i perifernog živčanog sustava, vrtoglavice, klaustrofobija, hidrofobija, tuberkuloza, bronhospatičke epizode, pneumotoraks, stanje nakon operativnih zahvata na plućima, rekonstruktivni zahvati na strukturi srednjeg uha, bolesti ovisnosti o alkoholu i opojnim drogama, kronične bolesti srca i krvnih žila, hipertenzija, endokrine bolesti, trajne funkcionalne promjene lokomotoričkog sustava, daltonizam, ranija dekompresijska bolest tip II. i trudnoća (žene).

4.10. Kontraindikacije za autonomno ronjenje su sve akutne bolesti, poremećaj funkcije Eustahijeve tube, kronični sinusitis i zubni karijes.

5. Dokumentacija potrebna za donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti

Evidencija i dokumentacija proistekla iz zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja mora osigurati:

– uvid u rezultate i nalaze zdravstvenog pregleda, psihologijskih ispitivanja i druge učinjene obrade pripadnika Oružanih snaga

– mogućnost donošenja ocjene zdravstvene sposobnosti pripadnika Oružanih snaga

– mogućnost provjere stručnog rada na ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti pripadnika Oružanih snaga.

Na osnovi medicinske dokumentacija proistekle iz obavljenog zdravstvenog pregleda, Psihološkog nalaza i rezultata psihologijskog ispitivanja (tiskanica PN-1), Potvrde izabranog doktora medicine (tiskanica P), Upitnika anamnestičkih podataka (tiskanica I), rješenja o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja s pripadajućim nalazom i mišljenjem ako ga osoba posjeduje odnosno aktivnosti zbog koje se odabir provodi specijalist medicine rada izdaje Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (tiskanica UZS-RI), dok zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje donosi Nalaz i mišljenje (tiskanica NM-ZO) na temelju kojeg izdaje Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja (tiskanice UZS-ZO i UZS-PD).

Kada se na temelju Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti donosi odluka o nesposobnosti za djelatnu vojnu službu, dokumentacija se obvezno dopunjuje Obrascem 1–IN iz članka 32. stavka 1. Pravilnika, a koje traži prvostupanjska zdravstvena komisija.

Za djelatne vojne osobe koje su na duljem bolovanju ili su u statusu liječenja i bolovanja za donošenje odluke o ocjeni zdravstvene sposobnosti potrebni su Obrazac 1-IN, Obrazac 2-IN iz članka 32. stavka 2. Pravilnika, medicinska dokumentacija propisana općim propisima za medicinsko vještačenje u mirovinskom osiguranju, potvrda o statusu djelatne vojne osobe te rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja s pripadajućim nalazom i mišljenjem, ako ga osoba posjeduje.

Potvrda o okolnosti stradavanja odnosno ovjerena prijava ozljede na radu te potvrda o izloženosti psihotraumatskim događajima (»ratni put«) nisu obvezni za donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti. Nadređeni zapovjednik djelatne vojne osobe na dužnosti zapovjednika samostalne bojne, njemu ravne ili više razine propisanu nemedicinsku dokumentaciju dostavlja prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji.

6. Donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti

Nakon zdravstvenog pregleda analiziraju se nalazi i rezultati pretraga i evidentiraju se u Karton zdravstvenog pregleda (tiskanica ZP). Analizira se i ostala dokumentacija i donosi ocjena zdravstvene sposobnosti.

Ocjena zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu/službu u Oružanim snagama donosi se na temelju utvrđenog zdravstvenog stanja po odgovarajućim sustavima /organima/osjetilima iskazanog brojevnim vrijednostima 5, 4, 3 i 1 u propisanim stupcima Popisa bolesti i srodnih zdravstvenih problema (Prilog 5) i na temelju točaka Popisa temeljnih i dodatnih psihologijskih kriterija za službu koji je sastavni dio pravilnika kojim se uređuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage. Brojevne vrijednosti 5, 4 i 3 ocjenjuju se ocjenom sposoban, a brojevna vrijednost 1 ocjenom nesposoban.

Ocjena zdravstvene sposobnosti za ustrojbeno/radno mjesto/dužnost, skupinu dužnosti i specijalnost roda /službe /struke donosi se uspoređivanjem utvrđenoga zdravstvenog stanja po odgovarajućim sustavima/organima/osjetilima iskazanog brojevnim vrijednostima 5, 4 i 3 u propisanim stupcima Popisa bolesti i srodnih zdravstvenih problema s brojevnim vrijednostima navedenim u Popisu minimalnih zdravstvenih zahtjeva za ustrojbeno/radno mjesto/dužnost, skupinu dužnosti i specijalnost roda/službe /struke navedenim u uputnici za zdravstveni pregled.

Pripadnik Oružanih snaga ocjenjuje se sposobnim za ustrojbeno/radno mjesto/dužnost, skupinu dužnosti i specijalnost roda /službe/struke kada su ocjene odgovarajućih sustava/organa/osjetila jednake ili više od ocjena za te sustave/organe/osjetila propisane u Popisu minimalnih zdravstvenih zahtjeva te kada utvrđena psihička sposobnost zadovoljava psihologijske kriterije propisane u Popisu temeljnih i dodatnih psihologijskih kriterija za službu.

Pri svakoj ocjeni po sustavu/organu/osjetilu koja je niža od 5 obvezno se upisuje dijagnoza i točka popisa bolesti.

Ocjena nesposoban za djelatnu vojnu službu odnosno službu u Oružanim snagama mora biti temeljena na točkama Popisa bolesti i srodnih zdravstvenih problema.

Za djelatne vojne osobe koje su na duljem bolovanju ili su u statusu liječenja i bolovanja ocjenjuje se zdravstvena sposobnost za djelatnu vojnu službu, a ocjena sposobnosti donosi se na temelju točaka Popisa bolesti i srodnih zdravstvenih problema.

Prijedlog ocjene zdravstvene sposobnosti ovjerava se potpisom i faksimilom doktora medicine – specijalista medicine rada.

Ocjena zdravstvene sposobnosti upisuje se u Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (tiskanica UZS-RI) u skladu s uputama za popunjavanje uvjerenja koje su na poleđini uvjerenja i njegov su sastavni dio.

Uvjerenje ne sadrži utvrđenu točku/e popisa bolesti s pripadajućim brojevnim vrijednostima ocjene i/ili točku/e popisa psihologijskih kriterija.

7. Donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja

Nakon pregleda analiziraju se nalazi i rezultati pretraga i evidentiraju u Karton zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja (tiskanica ZP-ZO). Analizira se i ostala dokumentacija i donosi se Nalaz i mišljenje (tiskanica NM-ZO), u skladu sa zdravstvenim standardima za zrakoplovno osoblje (Prilog 6).

Zrakoplovno osoblje ocjenjuje se jednom od sljedećih ocjena:

– sposoban

– nesposoban

– daljnje liječenje/dijagnostička obrada.

Kandidati za kadeta – pilota mogu biti ocijenjeni isključivo s ocjenama sposoban i nesposoban.

Kandidat za kadeta – pilota ocjenjuje se ocjenom nesposoban kada se ustanove bitna odstupanja u fizičkom i psihologijskom statusu i utvrde bolesti ili ozljede koje onemogućuju sigurnost provođenja i završetak letačke izobrazbe ili kada postoji velika vjerojatnost da osoba neće biti u stanju obavljati letačku djelatnost tijekom cijelog letačkog radnog vijeka, tj. sljedećih dvadeset do dvadeset i pet godina.

Zrakoplovno osoblje kojem se utvrde lakša kronična oboljenja, posljedice oboljenja ili ozljeda ili odstupanja u psihosomatskom statusu koja ga ograničavaju u podnošenju određenih čimbenika leta, odnosno letačkih opterećenja ocjenjuju se ocjenom sposoban uz obvezno navođenje uvjeta sposobnosti. Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje, prvostupanjska zdravstvena komisija i viša zdravstvena komisija mogu razmotriti izdavanje Uvjerenja odnosno Odluke s uvjetom sposobnosti kada utvrđuju zdravstvenu sposobnost na temelju zdravstvenih standarda za dužnosti zrakoplovnog osoblja.

Ocjena zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja upisuje se u Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja (tiskanica UZS-ZO).

Uvjerenje ne sadrži utvrđenu točku/e zdravstvenih zahtjeva za zrakoplovno osoblje.

Kada se za djelatne vojne osobe donosi Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja izvršitelj pregleda izdat će i novo Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu ako u kalendarskoj godini nastupa istek roka valjanosti važećeg Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

Uvjeti sposobnosti zrakoplovnog osoblja su:

Uvjet br. 1:

TML – (VALID ONLY FOR _________ MONTHS)

(ROK VALJANOSTI ____ MJESECI)

Objašnjenje: Razdoblje valjanosti Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja ograničeno je na prikazano razdoblje iz razloga koje je utvrdila Zdravstvena komisija. Rok valjanosti počinje teći prvim danom liječničkog pregleda. Svako drugo razdoblje valjanosti na prijašnjem Uvjerenju više ne vrijedi.

Uvjet br. 2:

VDL – (SHALL WEAR CORRECTIVE LENSES)

(MORA NOSITI KOREKTIVNE LEĆE)

Objašnjenje: Mora nositi korektivne leće za daljinu, obvezno nositi rezervni par naočala.

Uvjet br. 3:

VML – (SHALL WEAR MULTIFOCAL LENSES (AND CARRY A SPARE SET OF SPECTACLES))

(MORA NOSITI MULTIFOKALNE LEĆE (I NOSITI REZERVNE NAOČALE))

Uvjet br. 4.

VNL – SHALL HAVE AVAILABLE CORRECTIVE LENSES)

(MORA IMATI DOSTUPNE KOREKTIVNE LEĆE ZA BLIZINU, OBVEZNO NOSITI REZERVNI PAR NAOČALA)

Uvjet br. 5

OML – (VALID ONLY AS OR FOR WITH QUALIFIED CO-PILOT)

(VRIJEDI SAMO KAO, ILI S KVALIFICIRANIM KOPILOTOM)

(OPERATIONAL MULTICREW LIMITATION)

(OPERATIVNO OGRANIČENJE U VIŠEČLANOJ POSADI)

Objašnjenje: Ograničenje za letenje u višečlanoj posadi primjenjuje se samo na kategoriju A i B zdravstvene sposobnosti. OML ograničenje će se primjenjivati kada imatelj dozvole vojni letač u potpunosti ne zadovoljava zahtjevima za kategoriju A i B zdravstvene sposobnosti, ali se smatra da se nalazi unutar prihvatljivog rizika za letenje. Ovo ograničenje primjenjuje se u kontekstu višepilotne okoline. Drugi pilot u višečlanoj posadi mora biti osposobljen za taj tip, ne smije biti stariji od 50 godina, te ne smije imati OML ograničenje.

Uvjet br. 6

OCL – (VALID ONLY AS CO-PILOT)

(VRIJEDI SAMO KAO KOPILOT)

Objašnjenje: Ovo ograničenje je proširenje OML ograničenja, te se primjenjuje kada osoba zbog zdravstvenog razloga ne može biti zapovjednik, ali može biti kopilot.

Uvjet br. 7

UVJET ZA DOZVUČNE ZRAKOPLOVE

Objašnjenje: Ovaj uvjet odnosi se na osobe za koje se utvrdi nezadovoljavanje zahtjeva za let na nadzvučnim zrakoplovima. Ove osobe mogu biti piloti dozvučnih zrakoplova i helikoptera.

Uvjet br. 8

UVJET ZA TRANSPORTNE ZRAKOPLOVE I HELIKOPTERE

Objašnjenje: Ovaj uvjet odnosi se na osobe koje ne udovoljavaju zahtjevima utvrdi za let na borbenim zrakoplovima i helikopterima. Ove osobe su sposobne za pilote transportnih zrakoplova i helikoptera.

Kada zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje izda uvjerenje s ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada, obvezno u uvjerenju utvrđuje rok za novi pregled koji ne može biti dulji od 3 mjeseca od dana izdavanja uvjerenja. Osoba s ovom ocjenom ne može obnašati letačke dužnosti do donošenja nove ocjene zdravstvene sposobnosti.

8. Priopćavanje rezultata zdravstvenih pregleda

Osobi kojoj se tijekom zdravstvenog pregleda utvrdi odstupanje zdravstvenog stanja u odnosu na propisane zahtjeve izvršitelj pregleda dužan je to na primjeren način objasniti i s time je upoznati.

U slučaju kada izvršitelj pregleda postavi indikaciju za dodatnim pregledima i pretragama dužan je o istom žurno obavijestiti pregledanu osobu (kontakt telefonom i sl.) kako bi se omogućila dostava tražene dokumentacije u roku propisanom člankom 23. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

U slučaju kada izvršitelj pregleda ocijeni zdravstvenu sposobnost pregledane osobe ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada ili ocjenom nesposoban za djelatnu vojnu službu, naručitelj pregleda dužan je, po zaprimanju uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, dostaviti u pisanom obliku obavijest o istom izabranom doktoru medicine osobe uz priloženu presliku uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

Izabrani doktor medicine može, po zaprimanju obavijesti, za potrebe daljnjeg liječenja/dijagnostičke obrade zatražiti dostavu preslike medicinske dokumentacije proistekle iz obavljenog zdravstvenog pregleda osobe izravno od izvršitelja pregleda ili putem naručitelja pregleda.

Pregledana osoba, u slučaju ocjene daljnje liječenje/dijagnostička obrada, može uputiti zahtjev izvršitelju pregleda za dostavu preslike medicinske dokumentacije proistekle iz obavljenog zdravstvenog pregleda.

9. Ispunjavanje i pohrana dokumentacije

9.1. Dokumentaciju o provedenim zdravstvenim pregledima i psihologijskim ispitivanjima čini:

1. Uputnica za zdravstveni pregled (tiskanica UZP-RI)

2. Potvrda izabranog doktora medicine (tiskanica P)

3. Upitnik anamnestičkih podataka (tiskanica I)

4. Karton zdravstvenog pregleda (tiskanica ZP)

5. Nalaz transfuziologa o utvrđenoj krvnoj grupi i Rh faktoru

6. Karton zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja (tiskanica ZP-ZO)

7. Nalaz i mišljenje zdravstvene komisije za zrakoplovno osoblje (tiskanica NM-ZO)

8. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu (tiskanica UZS-RI)

9. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja (tiskanice UZS-ZO i UZS-PD)

10. Psihološki nalaz i rezultati psihologijskih ispitivanja (tiskanice PN-1 i PN)

11. Preostala dokumentacija proistekla iz zdravstvenog pregleda

9.2. Ispunjavanje dokumentacije

9.2.1. Uputnicu za zdravstveni pregled (tiskanica UZP-RI) ispunjava nadležna osoba ustrojstvene jedinice koja upućuje pripadnike Oružanih snaga na zdravstveni pregled. Popunjena Uputnica za zdravstveni pregled (tiskanica UZP-RI), Potvrda izabranog doktora medicine (tiskanica P) i Upitnik anamnestičkih podataka (tiskanica I) prilažu se uz Karton zdravstvenog pregleda (tiskanica ZP).

9.2.2. Karton zdravstvenog pregleda (iskanica ZP) ispunjavaju djelatnici izvršitelji pregleda.

9.2.3. Psihološki nalaz ispunjava vojni psiholog.

Specijalist medicine rada, specijalisti ostalih grana medicine, zdravstveni tehničari i vojni psiholozi odgovorni su za uredno i točno upisivanje podataka u tiskanice i zdravstvenu dokumentaciju.

Izvršitelji zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja u postupanju s medicinskom i psihološkom dokumentacijom dužni su pridržavati se važećih zakonskih odredbi o postupanju i zaštiti tajnosti podataka.

Podatke se u zdravstvenu dokumentaciju upisuje čitko i točno, uz upisivanje i zaokruživanje ponuđenog odgovora, te se ovjeravaju potpisom i faksimilom doktora medicine, vojnog psihologa i pečatom zdravstvene ustanove.

9.3. Pohrana dokumentacije koja se vodi prema ovim uputama

9.3.1. Dokumentacija iz točke 9.1. od rednog broja 1. do 11. pohranjuje se kod izvršitelja na rok od trideset godina, uz istodobni unos podataka o donesenoj ocjeni/ocjenama zdravstvene sposobnosti i utvrđenoj krvnoj grupi i Rh faktoru u odgovarajući modul informacijskog sustava personalnog upravljanja Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Unos podataka obavljaju ovlašteni djelatnici naručitelja pregleda u skladu s člankom 14. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

9.3.2. Zdravstvena ustanova – izvršitelj pregleda obvezna je ustrojiti evidenciju o izvršenim pregledima koju pohranjuje na rok od petnaest godina.

PRILOG 5

POPIS BOLESTI I SRODNIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMA

Popis bolesti i srodnih zdravstvenih problema sastavljen je u skladu s Međunarodnom klasifikacijom bolesti i srodnih zdravstvenih problema, Deseta revizija (u daljnjem tekstu: MKB) što podrazumijeva da je dijagnoza potvrđena u skladu s načelima medicinske struke.

U slučaju izlječenja od bolesti i srodnih zdravstvenih problema, a bez zaostalih funkcionalnih i drugih oštećenja one se ne klasificiraju prema ovom Popisu nego se prikupljeni podaci unose u skupinu anamnestičkih podataka.

Za pojedine bolesti, tjelesne mane, nedostatke, ozljede i posljedice ozljeda stavljena je uz točku Popisa i oznaka (*), što upućuje izvršitelja pregleda da prije donošenja prijedloga ocjene zdravstvene sposobnosti, obvezno uvaži upute odnosno smjernice dane za navedenu točku Popisa. Upute čine sastavni dio Popisa.

Oznaka (#) označava da je tijekom zdravstvenog pregleda utvrđena promjena zdravstvenog stanja koja zahtijeva daljnju dijagnostičku obradu i/ili liječenje koji su u nadležnosti izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite.

Prilikom ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti tijekom provedbe izvanrednog pregleda iz članka 11. ovoga Pravilnika donose se zasebne ocjene zdravstvene sposobnosti vezano uz predmet odabira, zdravstvenu sposobnost za dosadašnje ustrojbeno mjesto/dužnost i zdravstvenu sposobnost za djelatnu vojnu službu/službu u Oružanim snagama.

Kandidati i sudionici operacija potpore miru i drugih aktivnosti u inozemstvu kod kojih se prilikom zdravstvenog pregleda za potrebe sudjelovanja u operacijama utvrdi stupanj funkcionalnog oštećenja organa/organskog sustava koji predstavlja zdravstvenu kontraindikaciju za sudjelovanje u operaciji potpore miru i drugoj aktivnosti u inozemstvu ocijenit će se zdravstveno nesposobnim za sudjelovanje u operaciji. To se odnosi i na donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti za daljnju vojnu izobrazbu, premještaja na zahtjevnija ustrojbena mjesta i sl.

Ocjena zdravstvene sposobnosti kandidata i sudionika operacija potpore miru i drugih aktivnosti u inozemstvu donosi se uz primjenu dodatnih kriterija utvrđenih na temelju pravilnika kojim se uređuju obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacije potpore miru.

UPUTE ZA DONOŠENJE OCJENE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Ad Skupina I. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza liječnika infektologa, epidemiologa i/ili drugih nadležnih specijalista i polikliničko-bolničko-kliničkih ispitivanja.

Ad 1. do 2. Za dijagnostičku potvrdu tuberkuloze obvezan je radiološki nalaz, bakteriološki/histološki nalaz, nalaz pulmologa i drugih specijalista (ovisno o lokalizaciji). Tuberkuloza urogenitalnih organa mora biti dokazana nalazom uzročnika u urinu ili histološkim nalazom.

Inaktivna tuberkuloza podrazumijeva prije neliječenu tuberkulozu ili izliječenu tuberkulozu ako je od prestanka liječenja prošlo godinu dana. Zdravstveno stanje u slučaju inaktivne tuberkuloze s funkcionalnim oštećenjem bilo kojeg stupnja može se ocijeniti i u skladu s točkama popisa bolesti ovoga Popisa za pojedine organe/organske sustave.

Ad 1.2., 1.3. i 1.4. Stupanj oštećenja funkcije pluća utvrđuje se u skladu s izmjerenim vrijednostima vitalnog kapaciteta (VK) i forsiranog ekspiratornog volumena nakon prve sekunde forsirane ekspiracije:

– oštećenje funkcije pluća lakog stupnja: VK = 80%–65% i/ili ako vrijednost ostvarenog postotka FEV1/VK, podijeljena s teorijskom vrijednosti FEV1/VK, iznosi 89%–70%.

– oštećenje funkcije pluća srednjeg stupnja VK=64%–50% i/ili ako vrijednost ostvarenog postotka FEV1/VK, podijeljena s teorijskom vrijednosti FEV1/VK, iznosi 69% – 50%

– oštećenje funkcije pluća teškog stupnja = VK manji od 50% i/ili ako vrijednost ostvarenog postotka FEV1/VK iznosi manje od 50%.

Ad 3. Virusni hepatitis mora biti utvrđen specijalističko-konzilijarnom obradom. U dijagnostičkoj obradi potrebno je učiniti: AST, ALT, gama GT i serološko testiranje (markeri na viruse hepatitisa). Osnovni nalaz za donošenje ocjene nesposobnosti kod kroničnog virusnog hepatitisa je nalaz i mišljenje specijalista gastroenterologa uz nalaze kontinuirano povišenih jetrenih enzima i prisutnost HBsAg ili drugog odgovarajućeg antigena virusa hepatitisa.

Ocjena 3 donosi se u slučajevima sporadično povišenih jetrenih enzima.

Zdravstveno stanje s utvrđenim funkcionalnim oštećenjem zahvaćenog organa/organskog sustava može se ocijeniti i u skladu s točkama popisa bolesti ovoga Popisa za zahvaćeni organ/organski sustav.

Ad 4. Ocjena zdravstvene sposobnosti određuje se na temelju specijalističkih polikliničko-bolničkih nalaza i ispitivanja.

Ad 5. Ocjena zdravstvene sposobnosti određuje se na temelju specijalističkih polikliničko-bolničkih nalaza i ispitivanja. Zdravstveno stanje s utvrđenim funkcionalnim oštećenjem zahvaćenog organa/organskog sustava može se ocijeniti i u skladu s točkama popisa bolesti ovoga Popisa za zahvaćeni organ/organski sustav.

Ocjena 4 donosi se kada je bolest potvrđena i ne nalazi se funkcionalnih oštećenja, a u svrhu prevencije progresije bolesti.

Ocjena 4 donosi se i u slučajevima lakšeg funkcionalnog oštećenja.

Ocjena 3 donosi se u slučajevima srednje teškog funkcionalnog oštećenja.

Ocjena 1 donosi se u slučajevima teškog funkcionalnog oštećenja i trajnog kliconoštva.

Ad Skupina II. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza nadležnog specijalista i polikliničko-bolničko-kliničkih ispitivanja i liječenja.

Ad 6. Ocjena zdravstvene sposobnosti zbog utvrđenih zloćudnih novotvorina ovisi o veličini, lokalizaciji i o histološkom nalazu dobivenom na temelju bolničko-kliničkog ispitivanja.

Ocjena 4 donosi se za slučajeve koji su na dan zdravstvenog pregleda u remisiji, bez funkcionalnih oštećenja organa/organskih sustava.

Ocjena 3 donosi se za slučajeve koji su na dan zdravstvenog pregleda u remisiji, uz postojanje lakših funkcionalnih oštećenja organa/organskih sustava.

Ocjena 1 donosi se za slučajeve sa srednjim i težim funkcionalnim oštećenjem zahvaćenih organa/organskih sustava.

Zdravstveno stanje s utvrđenim funkcionalnim oštećenjem zahvaćenog organa/organskog sustava može se ocijeniti i u skladu s točkama popisa bolesti ovoga Popisa za zahvaćeni organ/organski sustav.

Ad 7.3. Ocjena 4 donosi se za slučajeve s lakšim funkcionalnim smetnjama. Ocjena 3 donosi se za slučajeve sa srednje teškim funkcionalnim smetnjama. Ocjena 1 donosi se za slučajeve s teškim funkcionalnim smetnjama.

Zdravstveno stanje s utvrđenim funkcionalnim oštećenjem zahvaćenog organa/organskog sustava može se ocijeniti i u skladu s točkama popisa bolesti ovoga Popisa za zahvaćeni organ/organski sustav.

Ad Skupina III. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza polikliničko-bolničko-kliničkih ispitivanja i nalaza liječnika endokrinologa.

Ad 8. Zdravstveno stanje s utvrđenim funkcionalnim oštećenjem zahvaćenog organa/organskog sustava ocjenjuje se u skladu točkama popisa bolesti ovoga Popisa za zahvaćeni organ/organski sustav.

Ocjena 4 donosi se za slučajeve bez i s lakšim funkcionalnim oštećenjem zahvaćenih organa/organskih sustava.

Ocjena 1 donosi se za slučajeve sa srednjim i težim funkcionalnim oštećenjem zahvaćenih organa/organskih sustava.

Ad 9. Ocjena 4 donosi se za stadij šećerne bolesti koji je dobro reguliran dijetnim režimom prehrane, pri čemu nisu utvrđena funkcionalna oštećenja ciljnih organa.

Ocjena 3 donosi se za stadij šećerne bolesti koji je dobro reguliran peroralnim ili parenteralnim (insulin) preparatima uz postojanje lakših funkcionalnih oštećenja ciljnih organa.

Ocjena 3 za stadij šećerne bolesti koji je dobro reguliran parenteralnim (insulin) preparatima uz postojanje lakših funkcionalnih oštećenja ciljnih organa donosi se isključivo u slučaju kada je specijalist medicine rada koji ocjenjuje zdravstvenu sposobnost na temelju uvida u opis poslova djelatnika donio pozitivno mišljenje o zdravstvenoj sposobnosti za ustrojbeno mjesto na koje je raspoređen odnosno za zahtjev zbog kojeg je upućen na izvanredni zdravstveni pregled. U slučaju premještaja na drugo ustrojbeno mjesto djelatnik se obvezno upućuje na ponovnu ocjenu zdravstvene sposobnosti.

Ocjena 1 donosi se za stadij šećerne bolesti koji se teško regulira peroralnim ili parenteralnim (inzulin) preparatima. Srednje teška i teža oštećenja ciljnih organa ocjenjuju se ocjenom 1.

Osobe s utvrđenom šećernom bolešću imaju obvezu priložiti pripadajuće laboratorijske nalaze, presliku dijabetološke knjižice te nalaze specijaliste endokrinologa – dijabetologa.

Ad 10. 1. Uz redukciju tjelesne mase (u daljnjem tekstu: TM) osoba je obvezna provoditi program opće fizičke pripreme, u skladu s planom i programom nadležnog kineziologa i izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite. Obvezan kontrolni pregled za 3 mjeseca.

Ove osobe smatraju se nesposobne za upućivanje u operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu dok ne provedu redukciju TM.

Ad 10.2. Kada postoje funkcionalne smetnje kardiorespiratornog, lokomotornog i drugih organa/organskih sustava ocjena zdravstvene sposobnosti može se donijeti i u skladu s točkama popisa bolesti ovoga Popisa za zahvaćeni organ/organski sustav. Obvezan je nalaz ergometrije s procjenom relativnog primitka kisika (rel. VO2 maks. u ml/kg/min).
Ocjena 4 donosi se za osobe s urednim nalazom ergometrije, bez i s lakšim znakovima funkcionalnih oštećenja ciljnih organa.

Ocjena 1 donosi se za osobe koje imaju patološki nalaz ergometrije i/ili znakove srednjih i težih funkcionalnih oštećenja ciljnih organa.

Ad 11. Hiperbilirubinemija je stanje s ukupnim bilirubinom u krvi većim od 20,5 mmol/l, a rezultat je potvrđen ponovnom analizom u roku koji nije manji od tri dana, istom metodom i tehnikom u istom laboratoriju.

Kada je nalaz bilirubina veći od 30,5 mmol/l s pozitivnim anamnestičkim ili bolničko-kliničkim nalazima obvezno treba provesti dopunska ispitivanja: AST, ALT, GGT, direktni i ukupni bilirubin, željezo i KKS s retikulocitima i pretrage urina. Odabir pretraga ovisi o anamnezi i kliničkoj slici.

Kada su vrijednosti transaminaza u granici normale, a hiperbilirubinemija je od 30,5 mmol/l do 51,3 mmol/l, osoba se ocjenjuje ocjenom 4.

Kada je vrijednost bilirubina 51,3 mmol/l i veća, potvrđena i ponovnom pretragom, a transaminaze su u granicama normale, donosi se ocjena 3.

Kada su vrijednosti transaminaza povišene, a hiperbilirubinemija je od 30,5 mmol/l do 51,3 mmol/l, ocjena se donosi nakon specijalističke i dijagnostičke obrade.

Kada su vrijednosti transaminaza povišene, a hiperbilirubinemija je 51,3 mmol/l i veća, potvrđena i ponovnom pretragom, uz pozitivnu anamnezu donosi se ocjena 1.

Ad 12. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza polikliničko-bolničko-kliničkih ispitivanja i nalaza liječnika endokrinologa.

Ocjena 4 donosi se za slučajeve bez i s lakšim funkcionalnim smetnjama. Ocjena 3 donosi se za slučajeve sa srednje teškim funkcionalnim smetnjama. Ocjena 1 donosi se za slučajeve s teškim funkcionalnim smetnjama.

Zdravstveno stanje s utvrđenim funkcionalnim oštećenjem zahvaćenog organa/organskog sustava može se ocijeniti i u skladu s točkama popisa bolesti ovoga Popisa za zahvaćeni organ/organski sustav.

Ad Skupina IV. Ocjena zdravstvene sposobnosti određuje se na temelju nalaza polikliničko-bolničko-kliničkih ispitivanja i nalaza specijalista hematologa.

Ad 13. 2. Ocjena 4 donosi se za lakše oblike bolesti, a ocjena 1 donosi se za teže oblike bolesti.

Ad 14.2. Ocjena 4 donosi se za lakše oblike bolesti, a ocjena 1 donosi se za teže oblike bolesti.

Ad 15. Ocjena 3 donosi se u slučajevima splenektomije nakon ozljede, bez funkcionalnih oštećenja organa/organskih sustava, a ocjena 1 donosi se u slučajevima splenektomije nakon bolesti.

Ad 16.2. Zdravstveno stanje s utvrđenim funkcionalnim oštećenjem zahvaćenog organa/organskog sustava može se ocijeniti i u skladu s točkama popisa bolesti ovoga Popisa za zahvaćeni organ/organski sustav.

Ocjena zdravstvene sposobnosti određuje se na temelju nalaza psihijatra, nalaza psihologijskih ispitivanja – psihodijagnostičke procjene, nalaza polikliničke, bolničko-kliničke zdravstvene obrade.

Ad 18.2. Ocjena 4 donosi se za osobe s kompenziranim psihičkim stanjem koji su bez terapije psihofarmacima, imaju uredan nalaz psihologijskog ispitivanja kao i nalaz psihijatra na provedenom zdravstvenom pregledu, a ocjena 1 donosi se za osobe s dekompenziranim i/ili recidivirajućim poremećajima, ili su na terapiji psihofarmacima ili su pod redovitom kontrolom psihijatra, te osobama kojima je rješenjem utvrđen postotak tjelesnog oštećanja – invaliditet na osnovi tog poremećaja.

Ad 19.2. Ocjena 4 donosi se za osobe s kompenziranim psihičkim stanjem koji su bez terapije psihofarmacima, imaju uredan nalaz psihologijskog ispitivanja kao i nalaz psihijatra na provedenom zdravstvenom pregledu uz najmanje 1 godinu apstinencije.

Ocjena 1 donosi se za osobe s dekompenziranim i/ili recidivirajućim poremećajima, ili su na terapiji psihofarmacima ili su pod redovitom kontrolom psihijatra, te osobama kojima je rješenjem utvrđen postotak tjelesnog oštećanja – invaliditet na osnovi tog poremećaja.

Ad 21.1. Za izolirane simptome koji ne ometaju, neznatno ili lakše ometaju komunikaciju donosi se ocjena 4, a za simptome koji su simptomi neurotskih poremećaja i/ili jače ometaju komunikaciju donosi se ocjena 1. Obvezan nalaz logopeda.
Djelatne vojne osobe nisu za dužnosti koje zahtijevaju jasan i razgovijetan govor.

Ad 21.3. Za izolirane simptome bez poremećaja funkcije donosi se ocjena 4, a za ostale slučajeve ocjena 1.

Ad 22.2. Ocjena 4 donosi se za osobe s kompenziranim psihičkim stanjem koji su bez terapije psihofarmacima, imaju uredan nalaz psihologijskog ispitivanja kao i nalaz psihijatra na zdravstvenom pregledu, a ocjena 1 donosi se za osobe s dekompenziranim i/ili recidivirajućim poremećajima, ili su na terapiji psihofarmacima ili su pod redovitom kontrolom psihijatra, te osobama kojima je rješenjem utvrđen postotak tjelesnog oštećenja – invaliditet na osnovi tog poremećaja.

Ad 23.2. Ocjena 4 donosi se za osobe s kompenziranim psihičkim stanjem koji su bez terapije psihofarmacima, imaju uredan nalaz psihologijskog ispitivanja kao i nalaz psihijatra na provedenom zdravstvenom pregledu, a ocjena 1 donosi se osobe s dekompenziranim i/ili recidivirajućim poremećajima, ili su na terapiji psihofarmacima ili su pod redovitom kontrolom psihijatra te osobama kojima je rješenjem utvrđen postotak tjelesnog oštećenja – invaliditet na osnovi tog poremećaja.

Ad 24. Uz ovu točku Popisa ne upisuje se dijagnoza prema MKB-10. Vojni psiholog je jedini ovlašten postaviti ovu točku. Vojni psiholog ovu točku postavlja na temelju provedenih psihologijskih ispitivanja u slučaju kada su kognitivna odstupanja od psihologijskih kriterija za službu izrazita, tj. kada se testiranjem inteligencije utvrde odstupanja i deficiti koji (u skladu s MKB-10) spadaju u kategoriju »graničnog intelektualnog funkcioniranja« ili »mentalne retardacije« i/ili kada se psihologijskim ispitivanjima utvde izrazita odstupanja i deficiti u drugim kognitivnim funkcijama koja upućuju na patološka stanja. Vojni psiholog za donošenje ove ocjene može zatražiti kliničku psihologijsku obradu kod vojnoga kliničkog psihologa.

Ad Skupina VI. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju specijalističkog nalaza neurologa, rezultata ispitivanja (EEG, EMG i drugih), kliničkog pregleda te bolničko-kliničkih ispitivanja i liječenja.

Ad 25.2. Ocjena 4 donosi se kada je nakon provedenog liječenja stanje bez funkcionalnog oštećenja, ocjena 3 kada je zaostalo lakše funkcionalno oštećenje, a ocjena 1 kada je zaostalo srednje teško i teže funkcionalno oštećenje.

Ad 26.2. Ocjena 4 donosi se kada je nakon provedenog liječenja stanje bez funkcionalnog oštećenja, ocjena 3 kada je zaostalo lakše funkcionalno oštećenje, a ocjena 1 kada je zaostalo srednje teško i teže funkcionalno oštećenje.

Ad 27.2. Mišljenje i prijedlog ocjene sposobnosti donosi specijalist neurolog na osnovi postavljene dijagnoze u kliničko-bolničkim uvjetima. Ocjena 3 donosi se samo u slučajevima dobro kontroliranih, rijetkih, pretežito noćnih napada i bez psihopatoloških manifestacija.

Ad 28.2. Ocjena 4 donosi se kada je nakon provedenog liječenja stanje bez funkcionalnog oštećenja, ocjena 3 kada je zaostalo lakše funkcionalno oštećenje, a ocjena 1 kada je zaostalo srednje teško i teže funkcionalno oštećenje.

Ad Skupina VII. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju specijalističkog nalaza oftalmologa, rezultata bolničko-kliničkih ispitivanja (pregled ortoreterom, pregled fundusa, stereovid, noćni vid, vidno polje i drugo) te liječenja.

Pri ocjenjivanju sposobnosti osoba na civilno-vojnom školovanju za pilote ograničavajuća je bilo kakva utvrđena pogreška refrakcije ili poremećaja binokularnog i kolornog vida, te se takve osobe ocjenjuju ocjenom 1.

Ad 29.2. Ocjena sposobnosti donosi se na temelju nastalih promjena (oštećenje vida, vidnog polja, adaptacije i drugo).

Ad 30.1., 30.2., 30.3., 30.4. i 30.5. Poremećaji refrakcije i akomodacije utvrđuju se s korekcijom. Za jednostavni astigmatizam sfera je O, a cilindri su + (-) predznaka. Za mješoviti astigmatizam imamo različite predznake + (-), a ocjenjuje se po cilindričnoj dioptriji. Za složeni astigmatizam imamo iste predznake + (-), a ocjenjuje se prema zbroju sfera i cilindara.

Uz ocjenu 4 i 3 upisuje se napomena o obveznom nošenju naočala ili kontaktnih leća.

Ad 30.1. Ocjena 4 za pripadnike iz stupca 5 donosi se kada je oštrina korigiranog vida bilo kojeg oka minimalno 0,80. Kada je oštrina korigiranog vida pripadnika iz stupca 5 manja od 0,80, ocjena se donosi u skladu s točkom 37.1. i točkom 37.2. ovoga Popisa.

Ad 30.2. Ocjena 4 za pripadnike iz stupca 5 donosi se ako je oštrina korigiranog vida bilo kojeg oka minimalno 0,80. Kada je oštrina korigiranog vida pripadnika iz stupca 5 manja od 0,80, ocjena se donosi u skladu s točkom 37.1. i točkom 37.2. ovoga Popisa.

Ad 30.3 Ocjena 3 za pripadnike iz stupca 5 donosi se kada je vidna oštrina korigiranog vida bilo kojeg oka minimalno 1,00, a kada je manja od 1,00, donosi se ocjena 1.

Ad 30.4 Ocjena 3 za pripadnike iz stupca 5 donosi se kada je vidna oštrina korigiranog vida bilo kojeg oka minimalno 1,00, a kada je manja od 1,00, donosi se ocjena 1.

Ad 31., 32., 33. i 35. Ocjena sposobnosti donosi se na temelju nastalih promjena vida sukladno uputama iz točke 29.2. ovoga Popisa.

Ad 31. Pod defektnim binokularnim vidom podrazumijeva se nepostojanje fuzije ili kada je stereoskopski vid preko 400 kutnih sekundi. Nalaz defekta binokularnog vida obvezno se navodi u kartonu zdravstvenog pregleda. Ocjena 3 donosi se u slučajevima bez diplopije, a ocjena 1 u slučajevima s diplopijom.

Ad 32. Ocjena 3 donosi se za kompenzirani glaukom (glaukom kod kojeg je intraokularni tlak dobro reguliran medikamentozno, laserom ili operativno) i kod kojeg ne postoje funkcionalne promjene (vidna oštrina, vidno polje i drugo).

Ad 36. Centralni skotom donosi se prema oštrini vida. Ostalim većim trajnim defektima u vidnom polju smatraju se hemianopsije, kvadrantanopsije, veći paracentralni apsolutni skotomi, čiji je najmanji promjer veći od 30° i veći periferni ispadi i depresije, čiji je najmanji promjer veći od 40° ili ako ispad doseže do na 10° od fiksacijske točke. Ocjena 3 donosi se za opisane promjene na jednom, a ocjena 1 za promjenu na oba oka.

Ad 37. Oštrina vida određuje se uz optimalnu korekciju.

Ad 37.2. Ocjena 3 za pripadnike iz stupca 8 donosi se kada je oštrina korigiranog vida jednog oka 0,10 ili manja, a oštrina korigiranog vida drugog oka minimalno 0,80.

Ad 38. Ocjena 4 donosi se lakšim anomalnim trikromatima (raspoznaju osnovne boje ali ne i nijanse).

Anomaloskopski kvocijent (AQ): protanomal od 0,65 do 0,5

deuteranomal od 1,3 do 5,0

Ove osobe se ne raspoređuju na dužnosti i radna mjesta koja zahtijevaju izvrsno raspoznavanje boja.

Ocjena 3 donosi se za teže anomalne trikromate (teško razlikuju osnovne boje).

Anomaloskopski kvocijent (AQ): protanomal od manje od 0,5

deuteranomal više od 5,0

Ove osobe se ne raspoređuju na dužnosti i radna mjesta koja zahtijevaju dobro raspoznavanje osnovnih boja.

Ocjenom 3 ocjenjuju se dikromati i akromati (ne vide jednu ili više osnovnih boja) kada nisu raspoređeni na dužnosti i radna mjesta koja zahtijevaju raspoznavanje osnovnih boja.

Ocjenom 1 ocjenjuju se dikromati i akromati kada su raspoređeni na ustrojbena mjesta koja zahtijevaju raspoznavanje osnovnih boja.

U zdravstvenom kartonu obvezno se evidentira utvrđeni poremećaj kolornog vida (KV).

Ad 39. Za prijam vojnika/mornara, časnika i kadeta obvezna je niktometrija, a za ostale po indikaciji.

Ad 40.2. Pri ocjenjivanju sposobnosti s jednostranom afakijom, subluksacijom ili luksacijom leće, kao mjerilo podrazumijeva se oštrina vida s korekcijom koja se pri binokularnom vidu može subjektivno podnijeti. Ocjena se donosi po završenom liječenju. Ocjena 4 donosi se u slučaju jednostrane afakije, a ocjena 1 u slučaju obostrane afakije.

Ad 41. Lakši oblik podrazumijeva promjene koje izazivaju uporno suzenje, oštećenje spojnice ili rožnice i mogu se operativno ispraviti. Teži oblik podrazumijeva promjene koje se ne mogu operativno ispraviti.

Ad 44. i 45. Ocjena sposobnosti donosi se nakon kompletnog pregleda – ispitivanja oftalmologa. Ocjena se donosi prema oštrini vida i stupnju poremećaja refrakcije i akomodacije. Ocjena 3 donosi se u slučajevima jednostranog keratokonusa ili nistagmusa, a ocjena 1 u slučajevima obostranog keratokonusa ili nistagmusa.

Ad Skupina VIII. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju specijalističkog nalaza otorinolaringologa prema stupnju oštećenja sluha te rezultata liječenja.

Pri ocjenjivanju sposobnosti osoba na civilno-vojnom školovanju za pilote ograničavajući je bilo kakav poremećaj organa sluha ili gubitak sluha te se takve osobe ocjenjuju ocjenom 1.

Ad 46. Ocjena se donosi u skladu s utvrđenim stupnjem gubitka sluha. Recidiv kronične upale neovisno o oštećenju sluha ocjenjuje se ocjenom 3.

Ad 48. Normalnim sluhom smatra se na audiogramu sluh kod kojeg je redukcija sluha u užem govornom području (frekvencija 500, 1000 i 2000 Hz) manja od 30 dB, a na 4000 Hz manja od 40 dB.

Prosječan gubitak sluha izračunava se na zračnoj krivulji kao zbroj dobivenih vrijednosti na frekvencijama 500, 1000 i 2000 Hz podijeljen s 3.

Ocjena sposobnosti donosi se na temelju gubitka sluha bez obzira je li riječ o konduktivnoj, perceptivnoj ili mješovitoj gluhoći. Ako se radi o akustičkoj traumi, uzimaju se u obzir frekvencije na 500, 1000, 2000 i 4000 Hz i njihov zbroj dijeli se sa 4.

Kada se utvrdi stupanj nagluhosti po F.S. od 60% i više donosi se ocjena 1.

Na ustrojbenim mjestima s povećanom izloženošću buci obvezna je uporaba osobnih zaštitnih sredstava.

Ad 49.1. i 49.2 Kada je prisutan i poremećaj sluha ocjena se donosi u skladu s točkom 48.

Ad Skupina IX. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza nadležnog specijalista, rezultata bolničko-kliničkih ispitivanja i cjelovite obrade.

Ad 50., 51. Dijagnoza mora biti postavljena na temelju nalaza kardiologa. Za osobe bez funkcionalnih oštećenja donosi se ocjena 4, a kada su prisutna lakša funkcionalna oštećenja ocjena 3. Za utvrđena teža funkcionalna oštećenja donosi se ocjena 1.

Ad 52. Dijagnoza mora biti postavljena na temelju nalaza kardiologa s točnom specifikacijom srčane mane ili mane velikih krvnih žila. Obvezan ultrazvuk srca. Pod srčanom manom lakog stupnja (ocjena 3) podrazumijeva se da nije praćena EKG promjenama, rtg znacima, UZV promjenama jasnog povećanja pojedinih srčanih struktura i negativnim testovima opterećenja. Za srčane mane težeg stupnja (ocjena 1) postoje neke od navedenih promjena.

Ad 53. Pod povišenim krvnim tlakom podrazumijevaju se sljedeće vrijednosti arterijskog tlaka: sistolički iznad 140 mm Hg, a dijastolički iznad 90 mm Hg. Ocjena 4 donosi se u slučajevima dobro reguliranog krvnog tlaka bez oštećenja ciljnih organa. Ocjena 3 donosi se u slučajevima trajno povišenog krvnog tlaka uz lakše funkcionalno oštećenje ciljnih organa. Ocjena 1 donosi se u slučajevima trajno povišenog krvnog tlaka uz srednje teško i teže funkcionalno oštećenje ciljnih organa. Ako je utvrđeno trajno povišenje krvnog tlaka obvezno je učiniti ergometriju i nalaz oftalmologa.

Sve nedovoljno definirane ili granične slučajeve povišenja krvnog tlaka treba uputiti kardiologu na dodatnu obradu.

Ad 54. Dijagnoza mora biti postavljena u bolnici ili stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi. Kod svih srčanih bolesti obvezno je mišljenje kardiologa i cjelovita kardiološka obrada (UZV srca, ergometrija i drugo).

Ocjena 3 donosi se samo za lakše ishemične bolesti srca i plućne bolesti srca. U svim ostalim slučajevima donosi se ocjena 1.

Ad 55. Ocjena 3 donosi se u slučajevima lakšeg funkcionalnog oštećenja i bez znakova konstriktivnog sindroma, dok se za utvrđene znakove konstriktivnog sindroma donosi ocjena 1.

Ad 56. Ocjena 4 donosi se kada je nakon provedenog liječenja stanje bez funkcionalnog oštećenja, ocjena 3 kada je zaostalo lakše funkcionalno oštećenje, a ocjena 1 za utvrđena teža funkcionalna oštećenja.

Ad 57.2. Ocjena 3 donosi se kada je nakon provedenog liječenja stanje s lakšim funkcionalnim oštećenjem, a ocjena 1 kada je zaostalo teže funkcionalno oštećenje.

Ad 58. Kada je zdravstvenim pregledom postavljena sumnja u postojanje znakova poremećaja provodnog sustava srca, indicirana je kardiološka obrada uz obveznu ergometriju.

Uz uredan nalaz ergometrije i QRS kompleks kraći od 0,095 s donosi se ocjena 5.

Uz patološki nalaz ergometrije ocjena se donosi u skladu s utvrđenim stupnjem poremećaja provodnog sustava:

Ocjena 4 donosi se kada je prisutna supraventrikularna ekstrasistola, parcijalni blok desne grane s trajanjem QRS kompleksa od 0,095 s do 0,12 s, produljen PQ interval do 0,24 s pri frekvenciji srca ispod 70 u minuti i nodalni ritam koji dobro podnosi test opterećenja. Osim navedenog za donošenje ocjene 4 obvezna je negativna anamneza srčano-žilnog sustava, uredan nalaz ergometrije, uredan UZV srca i nalaz kardiologa.

Ocjena 3 donosi se kao i za navedeno samo što je prisutan kompletni blok desne grane gdje je duljina trajanja QRS kompleksa više od 0,12 s.

Ocjena 1 donosi se u slučajevima paroksizmalne tahikardije, dekompenziranog srca, WPW sindroma s tahikardijom, apsolutne aritmije, bloka lijeve grane i AV blok II. i III. stupnja.

Ad 59. Ocjena sposobnosti donosi se na temelju nalaza kardiologa i utvrđenog patološkog nalaza navedenog u točki 58. ovoga popisa te UZV srca.

Ad 60.2. Dijagnozu mora postaviti kardiolog u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi. Obvezna kardiološka obrada i UZV srca. Ocjena 3 donosi se za lakše poremećaje, a ocjena 1 za teže poremećaje.

Ad 61. Dijagnozu moraju postaviti kardiolog i neurolog u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi. Obvezan UZV srca. Ocjena 3 donosi se za lakše poremećaje, a ocjena 1 za teže poremećaje.

Ad 62. Dijagnozu moraju postaviti kardiolog i/ili pulmolog u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi. Ovom točkom obuhvaćene su kongenitalne anomalije velikih krvnih žila (veći angiomi, arteriovenske fistule).

Ad 63. Lakši stupanj podrazumijeva bolesti s umjerenim poremećajima krvotoka i lakšim poremećajima u funkciji ekstremiteta (manji angiomi kapilarnog tipa) i ocjenjuje se ocjenom 4 ili 3. Teži stupanj podrazumijeva obliterirajuće procese na perifernim arterijama (Mb. Burger), teže poremećaje funkcije ekstremiteta te jače izražene varikozne promjene ekstremiteta, veće vulnerabilnije angiome i arterio-venske fistule. Obvezatan nalaz odgovarajućeg specijalista (vaskularni kirurg i drugi).

Raynaudov sindrom (bolest) ocjenjuje se prema stupnju bolesti.

Ad 64. Dijagnozu mora postaviti specijalist za vaskularne bolesti u polikliničkoj ili stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi. Ocjena 4 donosi se kada nije utvrđeno funkcionalno oštećenje, a ocjena 3 samo ako nisu jako proširene vene na obje potkoljenice. Obvezatan nalaz vaskularnog kirurga i UZV dubokih vena.

Ad 65.2. Obvezan nalaz kirurga. Ocjena 3 donosi se za lakše insuficijencije funkcije analnog sfinktera, a ocjena 1 za teže oblike insuficijencije.

Ad 66. Velike, trajne varikokele ocjenjuju se prema stupnju poremećaja cirkulacije.

Ad 67. Ocjena se donosi prema stanju ekstremiteta i kože (otok, varikozne promjene). Za osobe bez funkcionalnih smetnji donosi se ocjena 4, a ako su prisutne lakše funkcionalne smetnje ocjena 3. Ocjena 1 donosi se kod težih slučajeva bolesti.

Ad Skupina X. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza nadležnog specijalista i nalaza polikliničko–bolničko–kliničkih ispitivanja.

Ad 69. i 70. Stupanj oštećenja funkcije pluća i sukladna ocjena zdravstvene sposobnosti utvrđuje se na način opisan pod točkom 1.2. ovoga Popisa.

Ad 71. Dijagnoza astme postavlja se u bolničko-kliničkoj ustanovi. Ocjena 3 donosi se za lakše i srednje oblike: astma bez napada gušenja u posljednje dvije godine.

Ad 72. Jednostavna kronična upala nosnih sluznica bez stvaranja krusti ocjenjuje se ocjenom 4, a ako su češće upale (više od četiri puta godišnje) ocjenom 3. Za vrlo teške oblike donosi se ocjena 1.

Ad 74. Ocjena za polipozu nosne šupljine i sinusa donosi se prema utvrđenim smetnjama disanja.

Ad 76. Za neznatne smetnje disanja donosi se ocjena 4. Smetnje disanja srednje težine ocjenjuju se ocjenom 3, a teže smetnje ocjenom 1.

Ad 77.2. Ocjena 3 donosi se za lakša funkcionalna oštećenja, a ocjena 1 za teža oštećenja.

Ad 79. Lakši oblik su bronhiektazije koje zahvaćaju jedan režanj bez znakova upale ili recidivirajućih upala pluća, uz lakše oštećenje plućne funkcije. Teži oblik su bronhiektazije koje zahvaćaju više od jednog režnja, s trajnom prisutnošću upale ili recidivirajućim upalama pluća, uz srednje do teže oštećenje plućne funkcije.

Ad 80.2. Stupanj oštećenja funkcije pluća i sukladna ocjena zdravstvene sposobnosti utvrđuje se na način opisan pod točkom 1.2. ovoga Popisa.

Ad 81. Stupanj oštećenja funkcije pluća i sukladna ocjena zdravstvene sposobnosti utvrđuje se na način opisan pod točkom 1.2. ovoga Popisa.

Ad 83. Stupanj oštećenja funkcije pluća i sukladna ocjena zdravstvene sposobnosti utvrđuje se na način opisan pod točkom 1.2. ovoga Popisa.

Ad Skupina XI. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza doktora dentalne medicine ili nadležnog specijalista medicine, odnosno nalaza polikliničko-bolničko-kliničkih ispitivanja.

Ad 84., 85., 86., 87. i 88. Obvezatan nalaz doktora dentalne medicine.

Ad 84. Dijagnoza nedostatak zuba isključuje umnjake, retinirane i impaktirane zube, zube izvađene iz ortodontskih razloga te nedostatak zuba saniran protetskim nadomjeskom (mobilni, fiksni, implatoprotetski). Kandidati raspoređeni na poslovima visokog i niskog atmosferskog tlaka (piloti, letačko osoblje, ronioci, podmorničari i dr.) moraju imati potpuno zdrave ili sanirane zube i ne smiju imati mobilni protetski nadomjestak.

Ad 85.1 Zubni karijes do dva (2) zuba u usnoj šupljini ocjenjuje se ocjenom 4 za djelatnu vojnu službu i smatra se nesposobnim za upućivanje u operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu.

Ad 85.2 Zubni karijes na tri (3) do četiri (4) zuba u usnoj šupljini ocjenjuje se ocjenom 3 za djelatnu vojnu službu i smatra se nesposobnim za upućivanje u operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu.

Ad 85.3 Zubni karijes na pet (5) i više zuba u usnoj šupljini ocjenjuje se ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada.

Ad 85.4 Nesanirani zubni karijes na pet (5) i više zuba i nakon provedenog liječenja ocjenjuje se ocjenom 1.

Ad 88. Ostale bolesti zuba i usne šupljine koje nakon provedenog liječenja ne ostavljaju funkcijske smetnje ocjenjuju se ocjenom 4. Za slučaj kada neke bolesti nakon provedenog liječenja uzrokuju funkcijske smetnje lakog i srednjeg stupnja ocjenjuju se ocjenom 3, a ocjena 1 donosi se za teža oštećenja.

Dentalna sposobnost kandidata za operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu utvrđuje se i na temelju dodatnih kriterija propisanih u Prilogu 4 ovoga Pravilnika.

Ad 90., 91. i 92. Ocjena se donosi na temelju polikliničkog ili stacionarnog liječenja. Obvezan endoskopski nalaz.

Ad 92. Ocjena 3 donosi se za lakša i srednja funkcionalna oštećenja, a ocjena 1 za teža oštećenja.

Ad 93.3. Ocjena 3 donosi se za lakša i srednja funkcionalna oštećenja, a ocjena 1 za teža oštećenja.

Ad 96. Ocjena sposobnosti donosi se na temelju organskih funkcionalnih poremećaja i poremećaja općeg stanja (slabokrvnost, tjelesna slabost).

Ad 97. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza gastroenterologa (hepatologa) uz obvezan biokemijski pregled krvi, ultrazvučni nalaz, nalaz markera na virus hepatitisa i biopsija jetre po indikaciji.

Steatoza jetre ocjenjuje se ocjenom 4.

Kronični hepatitis i kronični perzistentni hepatitis bez funkcionalnih poremećaja ocjenjuje se ocjenom 3.

Kronični aktivni hepatitis ocjenjuje se ocjenom 1.

Ciroza jetre ocjenjuje se ocjenom 1.

Ad 99. Ocjena 3 donosi se u slučajevima bez i s lakšim funkcionalnim oštećenjima, a ocjena 1 za teža oštećenja.

Ad Skupina XII. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza nadležnog specijalista medicine, odnosno nalaza polikliničko-bolničko-kliničkih ispitivanja.

Ad 100. Ocjena se donosi na temelju funkcionalne sposobnosti bubrega.

Ocjena 4 donosi se u slučaju jednostrane hidronefroze bez funkcionalnih oštećenja.

Ocjena 3 donosi se u slučaju hipofunkcije bez insuficijencije bubrega.

Ocjena 1 donosi se u slučaju hipofunkcije s insuficijencijom bubrega.

Ad 101. Ocjena sposobnosti donosi se na temelju funkcionalne sposobnosti bubrega navedene u točki 99. ovoga Popisa.

Ad 102. Ocjena 3 donosi se u slučajevima bez i s lakšim funkcionalnim oštećenjima, a ocjena 1 za teža oštećenja. Ako je uzrok neka druga bolest, ocjena se donosi prema osnovnoj bolesti.

Ad 103.2. Pri ocjeni sposobnosti donosi se ocjena 1 ako operativnim zahvatom nije došlo do izlječenja, odnosno ocjena 4 ako je operativnim zahvatom postignuto izlječenje.

Ad 104.2. Ocjena se donosi na temelju funkcionalnog statusa i nalaza urologa.

Ad 105. Ako su prisutne jače izražene funkcionalne smetnje donosi se ocjena 1.

Ad 106. Ocjena se donosi na temelju funkcionalnog statusa i nalaza urologa.

Ad 107. Ocjena sposobnosti donosi se na temelju uspješnosti operativnog zahvata.

Ad Skupina XIII. Ocjena se donosi na temelju nalaza dermatologa i/ili alergologa.

Ad 112.2. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza alergoloških testiranja.

Ad 115.1. Ako očekujemo progresiju, a ne poboljšanje bolesti, donosi se ocjena 1.

Ad 116. Ocjena 3 donosi se u slučajevima s lakšim funkcionalnim oštećenjima, a ocjena 1 za teža oštećenja.

Ad 117.2. Ocjena 3 donosi se za lake oblike bolesti, a ocjena 1 za teže oblike.

Ad 118. Ocjena se donosi prema nalazu dermatologa. Ako su zahvaćene manje površine kože ocjena 4, a veće površine i generalizirani oblici ocjena 1.

Ad 119. Ocjena 4 donosi se ako su zahvaćeni neotkriveni dijelovi tijela, ocjena 3 za otkrivene dijelove manjeg stupnja i ocjena 1 za otkrivene dijelove većeg stupnja.

Ad 121. Ocjena se donosi prema funkcionalnom oštećenju: ako ga nema, ocjena 4, ako postoji, ocjena 1.

Ad 122. Ocjena se donosi prema funkcionalnom oštećenju: ako ga nema, ocjena 3, ako postoji, ocjena 1.

Ad Skupina XIV. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza nadležnog specijalista i provedene dijagnostičke obrade.

Ocjena 4 donosi se za lakša funkciona oštećenja.

Ocjena 3 donosi se za srednje teška funkcionalna oštećenja.

Ocjena 1 donosi se za teža funkcionalnih oštećenja.

U slučajevima utvrđene smanjene pokretljivosti zglobova ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se u skladu sa sljedećim navedenim stupnjevima aktivne pokretljivosti zglobova:

a) Rameni zglob


Pokretljivost zgloba

Ocjena zdravstvene
sposobnosti

1.

Abdukcija s elevacijom od 150° i više

5

2.

Abdukcija s elevacijom od 130° do 150°

4

3.

Abdukcija s elevacijom od 90° do 130° i unutarnja/vanjska rotacija > 45°

3

4.

Abdukcija s elevacijom od 130° do 150° i unutarnja/vanjska rotacija od 35° do 45°

3

5.

Abdukcija s elevacijom manja od 90°

(ili ankiloza zgloba)

1

6.

Abdukcija s elevacijom od 90° do 130° i

unutarnja/vanjska rotacija od <35°

1

b) Lakatni zglob

 

Pokretljivost zgloba

Ocjena zdravstvene sposobnosti

1.

Fleksija od 125° i više

5

2.

Fleksija od 110° do 125°

4

3.

Fleksija od 90° do 110° i pronacija/supinacija > 45°

3

4.

Fleksija od 110° do 125° i pronacija/supinacija < 450

3

5.

Fleksija >110° i pronacija/supinacija 0°

3

6.

Ankiloza zgloba u funkcionalno povoljnom položaju

3

7.

Fleksija < 90° ili ankiloza u nepovoljnom položaju

1

8.

Fleksija 90° do 110° i pronacija/supinacija 0°

1

c) Ručni zglob

 

Pokretljivost zgloba

Ocjena zdravstvene sposobnosti

1.

Ekstenzija/fleksija od 50° i više

5

2.

Ekstenzija/fleksija od 40° do 50°

4

3.

Ekstenzija/fleksija od 30° do 40°

3

4.

Ankiloza zgloba u funkcionalno povoljnom položaju

3

5.

Ankiloza u funkcionalno nepovoljnom položaju

1

d) Zglob kuka

 

Pokretljivost zgloba (mjeri se sa svinutim koljenom)

Ocjena zdravstvene sposobnosti

1.

Fleksija od 110° i više

5

2.

Fleksija od 100° do 110°

4

3.

Fleksija od 90° do 100°

3

4.

Fleksija od 100° i više i unutarnja/vanjska rotacija/abdukcija < 20°

3

5.

Fleksija < 90° (ili ankiloza zgloba)

1

e) Zglob koljena

 

Pokretljivost zgloba

Ocjena zdravstvene sposobnosti

1.

Fleksija od 110° i više

5

2.

Fleksija od 100° do 110°

4

3.

Fleksija od 90° do 100°

3

4.

Fleksija < 90° (ili ankiloza zgloba)

1

f) Nožni zglob


Pokretljivost zgloba 

Ocjena zdravstvene sposobnosti

1.

Plantarna fleksija od 30° i više

5

2.

Plantarna fleksija od 20° do 30°

4

3.

Plantarna fleksija od 10° do 20°

3

4.

Plantarna fleksija <10° (ili ankiloza zgloba)

1

5.

Dorzalna fleksija od 15° i više

5

6.

Dorzalna fleksija od 10° do 15°

4

7.

Dorzalna fleksija od 5° do 10°

3

8.

Dorzalna fleksija < 5°

1

g) Kralježnica

 

Pokretljivost zgloba

Ocjena zdravstvene sposobnosti

1.

Smanjena pokretljivost vratne i lumbalne kralježnice do 1/3 opsega

4

2.

Smanjena pokretljivost vratne i lumbalne kralježnice do 2/3 opsega

3

3.

Smanjena pokretljivost vratne i lumbalne kralježnice više od 2/3 opsega

1Ad 124., 125., 126. i 127. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se u skladu s utvrđenim smanjenjem pokretljivosti zglobova, a prema vrijednostima navedenim u uvodu skupine XIV.

Ad 128. Ocjena se donosi po pripadajućoj točki zahvaćenih ciljnih organa, lakša funkcionalna oštećenja – ocjena 3, srednja i teža – ocjena 1.

Ad 129. Ocjena se donosi u skladu s utvrđenim smanjenjem pokretljivosti zglobova i stupnju neurološkog ispada.

Ad 130. U slučaju kongenitalnih malformacija prsnog koša obvezan je nalaz plućne funkcije.

Ad 131.2. Ocjena 1 donosi se za vrlo teške oblike bolesti.

Ad 132.1. Ocjene 3 i 4 donose se u skladu s procjenom specijaliste medicine rada o utvrđenom stupnju funkcionalnog poremećaja.

Ad 136. Ocjena se donosi u skladu s utvrđenim smanjenjem pokretljivosti i stabilnosti zgloba koljena. Za blažu nestabilnost donosi se ocjena 4, za nestabilnost srednjeg stupnja ocjena 3 i za nestabilnost težeg stupnja ocjena 1.

Ad 137. Obvezan je nalaz neurologa i dijagnostička obrada. Ocjena 4 donosi se za smanjenu pokretljivost kralježnice do 1/3 opsega s lakšim neurološkim ispadima, ocjena 3 donosi se za smanjenu pokretljivost kralježnice do 2/3 opsega s srednje teškim neurološkim ispadima, ocjena 1 donosi se za smanjenu pokretljivost kralježnice više od 2/3 opsega i utvrđenih teških neuroloških ispada.

Ad 138. Ocjena 4 donosi se za otvaranje usta od 3 do 5 cm, a ocjena 1 za otvaranje usta za manje od 3 cm.

Ad 139. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se u skladu s utvrđenim smanjenjem pokretljivosti pojedinog zgloba, a prema vrijednostima navedenim u uvodu skupine XIV.

Ad 139.9., 139.10. i 139.11. Ocjena 4, odnosno 3 donosi se kada je zahvaćena nedominantna šaka, a ocjena 1 kada je zahvaćena dominantna šaka. Ocjena se donosi prema funkcionalnoj sposobnosti preostalog dijela šake i prema zahvaćenosti dominantne/nedominantne šake.

Ad 140. Ocjena se donosi prema funkcionalnoj sposobnosti preostalog dijela šake i prema zahvaćenosti dominantne/nedominantne šake.

Ad 141. Ocjena 3 donosi se nakon uspješno provedene rehabilitacije s podlaktičnom protezom.

Ad 142. Ocjena se donosi prema funkcionalnoj sposobnosti preostalog dijela ruke

Ad 143. Uz donesenu ocjenu daje se preporuka nošenja ortopedskih uložaka. Ocjena 3 donosi se za ravno stopalo III. stupnja, a ocjena 1 za ravno stopalo IV. stupnja i rigidno stopalo.

Ad 145. Ocjena se donosi prema funkcionalnoj sposobnosti preostalog dijela stopala.

Ad 146.3 i 146.4 Ocjena 3 donosi se kada nema funkcionalnog oštećenja noge, a ocjena 1 kada je naznačeno funkcionalno oštećenje noge.

Ad 147. Ocjena 3 donosi se nakon uspješno provedene rehabilitacije s potkoljenom protezom.

Ad 150. Ocjena 3 donosi se ukoliko nema naznačenih degenerativnih promjena.

Ad 152. Ocjena 3 donosi se za skolioze II. stupnja, kifoze koje su posljedica urođenih anomalija ili posljedica lošeg držanja pri hodu ili sjedenju i lordoze uz koje postoje i artrotske promjene drugog i trećeg stupnja.

Skolioza:

Lakši stupanj – iskrivljenost kralježnice do 25°.

Teži stupanj – iskrivljenost kralježnice od 25° i više.

Kifoza

Lakši stupanj – iskrivljenost kralježnice do 45°.

Teži stupanj – iskrivljenost kralježnice od 45° i više.

Ad 153.1 Spondilolisteza bez neuroloških promjena ocjenjuje se ocjenom 4, a s lakšim neurološkim promjenama ocjenom 3. Ako je klizanje kralješka veće od jedne trećine i prisutan je patološki neurološki nalaz, donosi se ocjena 1. Obratiti pozornost na paravertebralnu muskulaturu i lumbosakralni dio kralježnice.

Ad 156. Ocjena 3 donosi se za trajno neurološko oštećenje lakšeg stupnja.

Ad 158. Ocjena 4 donosi se za funkcionalno oštećenje lakšeg stupnja. Ocjena 3 donosi se za funkcionalno oštećenje srednjeg stupnja.

Ad 159. Ocjena 4 donosi se za funkcionalno oštećenje lakšeg stupnja. Ocjena 3 donosi se za funkcionalno oštećenje srednjeg stupnja.

Ad 160. Ocjena 4 donosi se za funkcionalno oštećenje lakšeg stupnja. Ocjena 3 donosi se za funkcionalno oštećenje srednjeg stupnja.

Ad 161. Ocjena 4 donosi se za funkcionalno oštećenje lakšeg stupnja. Ocjena 3 donosi se za funkcionalno oštećenje srednjeg stupnja.

Ad 162. Ocjena 4 donosi se za funkcionalno oštećenje lakšeg stupnja. Ocjena 3 donosi se za funkcionalno oštećenje srednjeg stupnja.

Ad Skupina XVI. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza nadležnog specijalista ginekologa i provedene dijagnostičke obrade.

Ocjena 3 donosi se za funkcionalno oštećenje lakšeg stupnja, a ocjena 1 za oštećenje težeg stupnja.

Ad Skupina XVII. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju nalaza provedenog pregleda.

Ad 171. Kao mjerilo opće tjelesne nerazvijenosti uzima se u obzir nerazmjer tjelesne visine i mase, stanje općeg tjelesnog izgleda (boje kože i sluznica, stanje kože – tanka, nabrana, stanje mišića – hipotonija, scapula alatae), nerazvijenost sekundarnih spolnih osobina.
Osoba, čija tjelesna masa prema visini ima odstupanje minus (-) 20% i više od prosjeka za dob i spol ocjenjuje se ocjenom 1.

Ad 172. Perzistirajuća stanja s funkcionalnim poremećajem organskih sustava ocijeniti u skladu s utvrđenim stupnjem funkcionalnog poremećaja organa opisanom u prethodnim točkama ovoga Popisa.

Ad 174. Pod višestrukim oštećenjem zdravlja podrazumijeva se oštećenje dva ili više organskih sustava, organa i/ili osjetila ocijenjeno ocjenom 3, ovisno o dužnostima i ustrojbenom mjestu.

Djelatne vojne osobe kojima je rješenjem nadležnog tijela priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad po bilo kojoj osnovi, ocjenjuju se ocjenom 1.

Točka

Naziv bolesti i srodnog zdravstvenog problema

Organski sustav, organ ili osjetila

Ocjena zdravstvene sposobnosti za pripadnike OS RH

Kadeti/ vojni stipendisti

Vojnici/mornari

Časnici, dočasnici i vojni specijalisti

Ugovorni pričuvnici

Državni služb. i namješt.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I. ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI (A00-B99)

1.*

Tuberkuloza pluća (A15,A16)

           

Aktivna:

           

1. Novootkrivena i recidivirajuća

OS

#

#

#

#

#

Inaktivna s posljedicama (B90.9):

           

2. S oštećenjem funkcije pluća lakog stupnja

OS

4

4

4

4

4

3. S oštećenjem funkcije pluća srednjeg stupnja

OS

1

1

3

3

3

4. S oštećenjem funkcije pluća težeg stupnja

OS

1

1

1

1

1

2.*

Tuberkuloza drugih organa (A17-19)

           

Aktivna:

           

1. Novootkrivena i recidivirajuća inaktivna s posljedicama (B90,0-B90,8)

OS

#

#

#

#

#

2. S funkcionalnim oštećenjem

OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

3.*

Virusni hepatitis

           

1. Akutni virusni hepatitis (B15-B17)

OS

#

#

#

#

#

2. Kronični virusni hepatitis (B18)

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

4.*

Bolest uzrokovana HIV-om (B20-B24) i stanje asimpt. infekcije HIV-om (Z21)

OS

1

1

1

1

1

5.*

Ostale zarazne i parazitarne bolesti

           

1. Bez funkcionalnog oštećenja

OS

4

4

4

4

4

2. S funkcionalnim oštećenjem ili kliconoštvo

OS

1

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

 

II. NOVOTVORINE (C00-C97, D00-D48)

6.*

Zloćudne novotvorine (C00-C97, D00-D09)

           

1. Zloćudne novotvorine svih lokalizacija osim pod C44, novootkrivene i liječenje u tijeku

 OS, NP

#

#

#

#

#

2. Završen početni ciklus liječenja

OS, NP

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

3. Zloćudne novotvorine kože s povoljnim terapijskim učinkom (C44)

U, O, N, R

4

4

4

4

4

4. Zloćudne novotvorine kože s lošim terapijskim učinkom (C44)

U, O, N, R

1

1

1

1

1

7.*

Dobroćudne novotvorine (D10-D48)

           

1. Dobroćudne novotvorine koje ne čine funkcionalne smetnje, svih lokalizacija

OS, NP, U, O, N, R

4

4

4

4

4

2. Dobroćudne novotvorine koje čine funkcionalne smetnje svih lokalizacija, a mogu se liječiti

OS, NP, U, O, N, R

#

#

#

#

#

3. Dobroćudne novotvorine koje nakon provedenog liječenja ostavljaju trajne funkcionalne smetnje

OS, NP

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

U, O, N, R

 

III. ENDOKRINE BOLESTI, BOLESTI PREHRANE I BOLESTI METABOLIZMA (E00-E90)

8.*

Poremećaji štitne žlijezde (E00-E07)

           

1. Novootkriveni i liječenje u tijeku

OS

#

#

#

#

#

2. Nakon provedenog liječenja

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

9.*

Šećerna bolest (E10-E14, R73)

           

1. Novootkriveni poremećaj, liječenje u tijeku

OS

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza

OS

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

10.*

Pretilost u jačem stupnju,

           

ITM veći od 30 (E66 )

           

1. Postoji mogućnost redukcije TM

OS

#

#

#

#

#

2. Pretilost zaostala nakon provedenog programa redukcije TM

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

11.*

Hiperbilirubinemija nekonjugirane i konjugirane (E80.4-E80.7)

           

1. Od 30,5 do 51,3 mmol/l

OS

4

4

4

4

4

2. 51,3 mmol/l i više

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

 

12.*

Ostale endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

           

1. Bez i s lakšim funkcionalnim oštećenjem

OS

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim funkcionalnim oštećenjem

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

 

IV. BOLESTI KRVI I KRVOTVORNOG SUSTAVA TE ODREĐENE BOLESTI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA (D50-D89)

13.*

Anemije (D50-D64) i ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava (D70-D77)

           

1. Novootkriveni poremećaj i liječenje u tijeku

OS

#

#

#

#

#

2. Nakon provedenog liječenja

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

14.*

Poremećaji koagulacije, purpura i ostala hemoragijska stanja (D65-D69)

           

1. Novootkriveni poremećaj

OS

#

#

#

#

#

2. Nakon provedenog liječenja

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

15.*

Stanje nakon splenektomije

           

Poslije bolesti i ozljede (D57, D70, D73, S36.0)

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

16.*

Neki poremećaji imunološkog sustava (D80-D89)

           

1. Bez i s lakšim funkcionalnim oštećenjem

OS

4

4

4

4

4

2. S težim funkcionalnim oštećenjem

OS

1

1

1

1

1

 

V. DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA (F00-F99)

17.

Duševni poremećaji

           

(F00-F09, F20-F31, F34-F39, F60-F69)

           

1. Novootkriveni poremećaj i liječenje u tijeku

L

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza

L

1

1

1

1

1

18.*

Neurotski i somatoforni poremećaji

           

(F40-F42, F44-F50)

           

1. Novootkriveni poremećaj i liječenje u tijeku

L

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza

L

1

1,4

1,4

1,4

1,4

19.*

Alkoholizam (F10.0-F10.9)

           

1. Novootkriveni poremećaj, liječenje u tijeku i akutna intoksikacija

L

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza

L

1

1,4

1,4

1,4

1,4

20.

Poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem psihoaktivnih tvari (F11-F14, F16, F18, F19)

           

1. Novootkriveni poremećaj i liječenje u tijeku

L

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza

L

1

1

1

1

1

21.*

Posebni simptomi

           

1. Poremećaji govora (mucanje, cluttering (F98.5, F98.6)

L, NP

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

2. Enureza i enkopreza psihogeno uvjetovana (F98.0 i F98.1)

L, NP

1

1

1

1

1

 3. Drugi posebni simptomi: – tikovi (F95) i neorganski poremećaji spavanja (F51)

L, NP

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

22.*

Akutna reakcija na stres (F43.0) i posttraumatski stresni poremećaj (F43.1)

           

1. Novootkriveni poremećaj i liječenje u tijeku

L

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza

L

1

1,4

1,4

1,4

1,4

23.*

Blaga, srednja i teška depresivna epizoda (F32., F33), distimija (F34.1) i poremećaji prilagodbe (F43.2-F43.9)

           

1. Novootkriveni poremećaj i liječenje u tijeku

L

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza

L

1

1,4

1,4

1,4

1,4

24.*

Ispodprosječne kognitivne sposobnosti

IKS

1

1

1

1

1

 

VI. BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA (G00-G99)

25.*

Organski i funkcionalni poremećaji SŽS-a koji ostavljaju trajne funkcionalne poremećaje lakog, srednjeg i težeg stupnja(G00-G37, G43-G47, G80-G99)

           

1. Novootkriveni poremećaj i liječenje u tijeku

OS, NP

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza

OS, NP

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

26.*

Bolesti živaca perifernog živčanog sustava (G50-G64)

           

1. Novootkriveni poremećaj i liječenje u tijeku

R, N, NP

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza i stanje nakon liječenja

R, N, NP

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

27.*

Epilepsija (G40 i G41)

           

1. Novootkriveni poremećaj i liječenje u tijeku

NP

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza

NP

1

1

1

1

1,3

28.*

Mioneuralni poremećaji (G70-G73), mišićne bolesti upalne, metaboličke i druge prirode (G71), prirođene malformacije živčanog sustava (Q00-Q07)

           

1. Novootkriveni poremećaj i liječenje u tijeku

R, N, NP

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza i stanje nakon liječenja

R, N, NP

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

 

VII. BOLESTI OKA I ADNEKSA OKA (H00-H59)

29.*

Upalne bolesti oka i adneksa oka, stanja poslije ozljede oka (H00-H59) i prirođene malformacije oka (Q10-Q15)

           

 – chorioretinitis (H30), uveitis, iridocyclitis (H20)

           

 – keratitis (H16), upala suzne žlijezde i suznih vodova (H04,H06), neuritis n. optici (H46) i druga oboljenja (H00-H59)

           

1. Novootkrivene bolesti, akutni oblici i recidivi kroničnih oblika, liječenje u tijeku

O

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza nakon liječenja

O

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

30.*

Poremećaji refrakcije i akomodacije (H52)

           

1. Kratkovidnost, dalekovidnost i astigmatizam jednog ili oba oka od 1,00 Dpt do 2,00 Dpt

O

4

4

4

4

4

 

2. Kratkovidnost, dalekovidnost i astigmatizam jednog ili oba oka od 2,00 Dpt do 3,00 Dpt

O

4

4

4

4

4

3. Kratkovidnost, dalekovidnost i astigmatizam jednog ili oba oka od 3,00 Dpt do 7,00 Dpt, uz dopuštenu astigmatsku komponentu do 4,00 dcyl

O

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

4. Kratkovidnost, dalekovidnost i astigmatizam jednog ili oba oka više od 7,00 dpt ili astigmatska komponenta više od 4,00 dcyl

O

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

5. Kratkovidnost ili kratkovidni astigmatizam s teškim progresivnim promjenama na očnoj pozadini, bez obzira na stupanj refrakcije na jednom ili oba oka

O

1

1

1

1

1

31.*

Strabizam i poremećaj

O

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

binokularnog vida (H49-H51)

           

32.*

Glaukom – primarni i sekundarni (H40-H42, Q15.0)

O

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

33.

Ablacija i ruptura mrežnice (H33)

O

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

34.

Subjektivni vidni poremećaji (H53.1)

O

1

1

1

1

1

35.

Distrofija i degeneracija mrežnice (H35)

O

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

36.*

Trajni defekti u vidnom polju na jednom oku ili na oba oka (H53.4)

O

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

37.*

Trajna smanjenost oštrine vida funkcionalne prirode ili zbog zamućenja rožnice, leće i staklovine, promjene na očnoj pozadini, u vidnom živcu ili u vidnim centrima s korekcijom bez skijaskopije (H54)

           

1. Oštrina korigiranog vida jednog oka manja od 0.70, a drugog veća od 0,70 ili njihov zbroj veći od 1,0

O

3

1

3

3

3

 

2. Oštrina korigiranog vida oba oka od 0,50 ili manja i potpuno sljepilo ili oštrina vida jednog oka od 0,10 i ispod bez obzira na oštrinu vida drugog oka ili nedostatak jednog oka

O

1

1

1

1

1,3

38.*

Poremećaji osjeta za boje (H53.5)

           

1. Anomali (anomalni trikromati)

O

4

4

4

4

4

2. Anopi (dikromati i akromati)

O

1

1,3

1,3

1,3

1,3

39.*

Noćna sljepoća (H53.6)

O

1

1

1

1

1

40.*

Luksacija ili subluksacija leće, afakija stečena ili pseudofakija na jednom oku ili na oba oka (H27, Z96.1)

           

1. Novootkriveni poremećaj leće i liječenje u tijeku

O

#

#

#

#

#

2. Nakon završetka liječenja

O

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

41.*

Entropij (H02.0) ili ektropij (H02.1) jednog ili oba oka

           

1. Lakši oblik

O

4

4

4

4

4

2. Teži oblik

O

1

1

1

1

1

42.

Lagoftalmus na jednom oku ili na oba oka (H02.2)

O

1

1

1

1

1

43.

Trajna spuštenost gornje očne vjeđe na jednom oku ili na oba oka (H02.4)

           

1. Bez smetnji (ili prekriva manje od pola rožnice)

O

4

4

4

4

4

2. S funkcionalnim smetnjama (ili prekriva više od pola rožnice)

O

1

1

1

1

1

44.*

Keratokonus na jednom oku ili na oba oka (H18.6)

O

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

45.*

Nistagmus okularne geneze (H55)

O

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

 

VIII. BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA (H60-H95)

46.*

Kronična gnojna upala srednjeg uha, jedno ili obostrana: mezotimpanalna, koštana, s kolesteatomom ili velikom suhom perforacijom bubnjića (H65-H75),

U

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

Akustička trauma, stanje poslije liječenja

           

(H60-H62, H74, H80, H83, H92-H95),

           

Izolirani periferni vestibularni poremećaj (H81 - H82)

           

47.

Gluhonijemost (H91.3)

U

1

1

1

1

1

Nagluhost i gluhoća (H90-H91)

           

48.*

1. Na jednom uhu prosječan gubitak sluha od 30 dB do 40 dB, a na drugom normalan sluh

U

4

4

4

4

4

2. Na jednom uhu prosječan gubitak sluha 40 dB i veći, a na drugom normalan sluh,

U

4

3

4

4

4

Na oba uha prosječan gubitak sluha do 40 dB

           

3. Na jednom uhu prosječan gubitak sluha 40 dB i veći, a na drugom do 50 dB,

U

3

3

3

3

3

Na oba uha prosječan gubitak sluha do 50 dB

           

4. Na jednom uhu prosječan gubitak sluha do 50 dB, a na drugom 50 dB i veći

U

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Na oba uha prosječan gubitak sluha 50 dB i veći

           

5. Skotomi izolirani na 4000 Hz do 50 dB, zamjedbeni gubitak sluha sa silaznim krivuljama iznad 4000 Hz do 50 dB i skotomi izolirani na 4000 Hz bilo kojeg stupnja, a na drugomuhu uredan sluh

U

4

4

4

4

4

6. Skotomi izolirani na 4000 Hz 50 dB i veći obostrano i zamjedbeni gubitak sluha sa silaznim krivuljama iznad 4000 Hz i 50 dB i veći

U

3

3

3

3

3

49.*

Urođene i stečene mane vanjskog i srednjeg uha (Q16, Q17)

           

1. S manjim estetskim defektom

U

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

2. S većim estetskim defektom, uz deformaciju lica

U

1

1,3

1,3

1,3

1,3

 

IX. BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA (I00-I99)

50.

Akutne reumatske bolesti srca (I00-I02)

           

1. Liječenje u tijeku

 

#

#

#

#

#

2. Nakon provedenog liječenja bez posljedica

OS

4

4

4

4

4

51.*

Kronične reumatske srčane bolesti (I05-I09)

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

52.*

Urođene i stečene srčane mane i mane velikih krvnih žila sa i bez operat. liječenja (Q20-Q26)

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

53.*

Povišenje krvnog tlaka (I10-I15)

           

1. Novootkriveno i liječenje u tijeku

OS

#

#

#

#

#

2. Potvrđena dijagnoza blagog povišenja krvnog tlaka

OS

4

4

4

4

4

3. Potvrđena dijagnoza umjerenog do teškog povišenja krvnog tlaka

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

54.*

Ishemična bolest srca (I20-I25),

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

Plućna bolest srca (I26-I28)

           

55.*

Perikarditis (I30-I32)

           

1. Bez posljedica

OS

4

4

4

4

4

2. S posljedicama

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

56.*

Endokarditis (I33,I38,I39)

           

1. Akutni

OS

#

#

#

#

#

2. Kronični

OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

57.*

Preležani akutni miokarditis (I40-I41)

           

1. Bez posljedica

OS

4

4

4

4

4

2. S posljedicama

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

58.*

Poremećaji u provodnom sustavu srca (I44-I49)

           

1. Lakši oblik

OS

4

4

4

4

4

2. Teži oblik

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

59.*

Kronična bolest srca (I42-I43,I50-I52)

           

1. Lakši oblik

OS

1

1

3

3

3

2. Teži oblik

OS

1

1

1

1

1

60.*

Anomalije valvula (I34-I37)

           

1. Bez hemodinamskih poremećaja i kliničkih manifestacija

OS

4

4

4

4

4

2. S hemodinamskim poremećajima i kliničkim manifestacijama

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

61.*

Cerebrovaskularne bolesti (I60-I69), embolije i tromboze arterija (I74)

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

NP

62.*

Aneurizme aorte, plućnih arterija, arterio-venske fistule pluća (I71-I72)

OS

1

1

1

1

1

63.*

Ateroskleroza (I70), Bolesti perifernih krvnih žila (I73), Kongenitalne (Q27,Q28) i aneurizme perifernih krvnih žila (I77-I79)

           

1. Lakši stupanj

OS

4

4

3,4

3,4

3,4

2. Teži stupanj

OS

1

1

1

1

1

64.*

Bolesti vena, limfnih žila i čvorova

           

1. Proširene vene na ekstremitetima, flebitis, tromboflebitis (I80, I83)

N, R

4

4

3,4

3,4

3,4

2. Proširene vene s varikozitetima na kolateralama, veni saphaeni magni, pigmentacija kože oko gležnja, kronični edemi potkoljenice, ulcus cruris varicosum, tromboza dubokih vena i druge promjene (I81,I82)

N, R, OS

1

1

1

1

1

65.*

Hemoroidi (I84)

           

1. Nakon liječenja, bez posljedica

OS

4

4

4

4

4

2. Nakon liječenja, s posljedicama (insuficijencija funkcije analnog sfinktera)

 

1

1

1,3

1,3

1,3

66.*

Varikokela (I86.1)

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

67.*

1. Elefantijaza i drugi kronični edemi ekstremiteta s izraženim funkcionalnim smetnjama (I89)

N

1

1

1

1

1

2. Ostale bolesti cirkulacijskog sustava (I85-I99)

OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

 

X. BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA (J00-J99)

68.

Akutna respiratorna bolest

           

1. Akutni i recidivirajući akutni bronhitis i druge bolesti (J00-J22)

OS

#

#

#

#

#

2. Apces pluća, teži oblici upale pluća, plućnih ovojnica i medijastinuma s izljevom (J85,J86,J90-J94)

OS

#

#

#

#

#

69.*

Kronične bolesti i posljedice kroničnih bolesti dišnih putova i pluća netuberkuloznog porijekla,

           

Kronični bronhitis (J40-J44, J60-J70)

           

1. Bez oštećenja funkcije pluća i oštećenja lakšeg stupnja

OS

4

4

4

4

4

2. S oštećenjem funkcije pluća (srednja i teža oštećenja)

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

3. Emfizem pluća (I43)

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

4. Bolesti pluća izazvane anorganskom i organskom prašinom (J60-J67)

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

5. Cistična fibroza pluća (J98.4)

OS

1

1

1

1

1

70.*

Sistemske, imunitetne i granulomatozne bolesti pluća:

           

1. Sarkoidoza (D86)

OS

1

1

1

1

1

2. Wegenerova granulomatoza, histiocistozis x, idiopatska hemosideroza, progresivne granulomatoze i bolesti krvnih žila pluća i drugih sustava (M31)

OS

1

1

1

1

1

3. Difuzna intersticijska fibroza pluća i plućne lokalizacije bolesti vezivnog tkiva

OS

1

1

1

1

1

71.*

Astma (J45, J46, J82)

           

1. Lakši i srednji oblik

OS

1

1,3

3

3

3

2. Teži oblici

OS

1

1

1

1

1

72.*

Kronični rinitis, nazofaringitis i faringitis, tonzilitis i druge bolesti (J-30-J31, J35-J39, J95-J99)

U, OS

1,3, 4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

73.

Kronične bolesti sinusa grkljana i dušnika (J32, J37)

U, OS

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

74.

Polyposis nasi juvenalis deformans-Woakes (J33.1)

OS

1

1

1

1

1

75.

Kongenitalni i stečeni defekti nosa (Q30)

           

1. Rinoskolioza i rinolordoza bez funkcionalnih poremećaja

OS

4

4

4

4

4

2. Rinoskolioza, rinolordoza s funkcionalnim poremećajima, veliki estetski defekti nosa ili potpun nedostatak nosa

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

76.*

Mane i posljedice ozljeda i bolesti nosa (J33, J34)

           

1. S lakšim smetnjama disanja (perforacije, devijacije septuma, sinehije i drugo)

OS

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim smetnjama disanja koje se operativno nisu mogle odstraniti

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

77.*

Urođene (Q31-Q32) i stečene mane grkljana i frontalnih sinusa

           

1. Bez funkcionalnih poremećaja

OS

4

4

4

4

4

2. S funkcionalnim poremećajima

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

78.

Pneumotoraks (J93)

           

1. Spontani prvi put

OS

3

3

3

3

3

2. Recidivirajući spontani pneumotoraks, operirani i neoperirani

OS

1

1

1

1

1

79.*

Bronhiektazije (J47, Q33.4)

           

1. Lakši oblik

OS

3

1

3

3

3

2. Teži oblik

OS

1

1

1

1

1

80.*

Urođene mane dišnih organa:

           

Ciste pluća, patološke plućne arterio-venske komunikacije (Q33-Q34)

           

1. Neoperirane

OS

1

1

1

1

1

2. Operirane

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

81.*

Posljedice upale plućnih ovojnica  i medijastinuma, posljedice ozljede pluća, plućnih ovojnica i medijastinuma (S27)

           

1. S opstruktivnim smetnjama disanja

OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

2. S restriktivnim smetnjama disanja

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

82.

Poremećaji dijafragme (J98.6)

           

1. Lakšeg stupnja, bez poremećaja funkcije pluća

OS

4

4

4

4

4

2. Srednjeg i težeg stupnja, s poremećajem funkcije pluća

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

83.*

Stanje poslije pulmektomije, lobektomije, segmentektomije ili parcijalne resekcije zbog različitih bolesti netuberkulozne i nemaligne etiologije

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

 

XI. BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA (K00-K93)

84.*

Anodoncija (K00.0)

           

1. Nedostatak do 4 zuba u usnoj šupljini

OS

4

4

4

4

4

2. Nedostatak 5 i više zuba u usnoj šupljini

OS

3

3

3

3

3

85.*

Zubni karijes (K02 i K03)

           

1. Karijes do dva (2) zuba u usnoj šupljini

OS

4

4

4

4

4

2. Karijes na tri (3) do četiri (4) zuba u usnoj šupljini

OS

3

3

3

3

3

3. Karijes na pet (5) i više zuba u usnoj šupljini

OS

#

#

#

#

#

4. Karijes na pet (5) i više zuba u usnoj šupljini koji nije saniran nakon liječenja

OS

1

1

1

1

1

86.*

Parodontopatija (K05)

           

1. Pomičnost zuba lakšeg stupnja (I-III) s gubitkom alveolarne kosti do 1/3 dužine korijena na manje od šest zuba

OS

4

4

4

4

4

2. Pomičnost zuba težeg stupnja (IV-V) s gubitkom alveolarne kosti do 1/3 dužine korijena na više od šest zuba

OS

3

3

3

3

3

87.*

Urođene i stečene mane usne šupljine, jezika, čeljusti, čeljusnih zglobova i žlijezda slinovnica (Q35-Q38)

           

1. Laki stupanj bez funkcionalnih smetnji

OS

4

4

4

4

4

2. Srednji i teži stupanj s funkcionalnim smetnjama

OS

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

88.*

Ostale bolesti zuba i usne šupljine (K04, K06-K14)

OS

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

89.

Urođene i stečene mane, posljedice bolesti, oboljenja i operacija probavnih organa (K20-K23,Q39-Q45)

           

1. Bez funkcionalnih poremećaja

OS

4

4

4

4

4

2. S lakšim i težim funkcionalnim poremećajima (divertikuli, kardijalni spazmi, stenoze, priraslice i dr.)

OS

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

90.*

Ulkusna bolest: (K25-K28,K30-K31)

           

1. Novootkriveni ulkus u akutnoj fazi i kronični u egzacerbaciji

OS

#

#

#

#

#

2. Kronični ulkus bez i s lakšim funkcionalnim poremećajima nakon provedenog liječenja

OS

4

4

4

4

4

 

3. Kronični recidivirajući ulkus s funkcionalnim poremećajima nakon provedenog liječenja (stenoza i dr.)

OS

1

1

1

1

1

91.*

Upala sluznice želuca i crijeva (K29,K35-K38)

           

1. Novootkrivena u akutnoj fazi i kronična u egzacerbaciji

OS

#

#

#

#

#

2. Kronična bez i s lakšim funkcionalnim poremećajima nakon provedenog liječenja

OS

4

4

4

4

4

3. Kronična s funkcionalnim poremećajima nakon provedenog liječenja

OS

1

1

1

1

1

92.*

Dugotrajne bolesti želuca i crijeva:

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

Stenoza, sterkoralne fistule, ulcerozni colitis, Crohnova bolest, drugi teški oblici colitisa i enteritisa (K50-K51)

           

93.*

Hernije (K40-K46)

           

1. Koje se mogu operativno izliječiti

OS

#

#

#

#

#

2. Sa i bez operativnog zbrinjavanja bez funkcionalnih oštećenja

OS

4

4

4

4

4

3. Operativno zbrinute, ali recidiviraju

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

94.

Upala potrbušnice i peritonealne adhezije bez poremećaja i s poremećajima u pasaži (K65-K67)

OS

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

95.

Bolesti rektuma i anusa: (K60-K62)

           

1. Novootkrivene i liječenje u tijeku

OS

#

#

#

#

#

2. Nakon provedenog liječenja bez posljedica

OS

4

4

4

4

4

3. Nakon provedenog liječenja s posljedicama

OS

1

1

1

1

1

(prolaps rektuma, perirektalne fistule, recidivne

analne fistule s insuficijencijom analnog sfinktera)

4. Kongenitalne malformacije i posljedice ozljeda s izrazitim funkcionalnim oštećenjima

OS

1

1

1

1

1

96.*

Ostale bolesti probavnih organa ili posljedica operacija na njima

           

(K52, K55-K59, K63, K90-K93)

1. Bez i s lakšim poremećajem funkcije

OS

4

4

4

4

4

2. S težim poremećajem funkcije

OS

1

1

1

1

1

97.*

Kronični hepatitis, aktivni i perzistentni

OS

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

steatoza jetre, ciroza jetre (K70-K77)

98.

Bolesti žučnjaka i žučnih vodova (K80-K83,K87)

           

Priraslice – posljedice upale žučnog mjehura

           

1. Novotkrivene liječenje u tijeku

OS

#

#

#

#

#

2. Nakon provedenog liječenja, bez i s lakšimporemećajem funkcije (diskinezija i kalkuloza bez diskinezije)

OS

4

4

4

4

4

3. Nakon provedenog liječenja, s težim poremećajem funkcije (diskinezija s kalkulozom)

OS

1

1

1

1

1

99.*

 Bolesti gušterače, nakon provedenog liječenja: ciste, litijaza i dr. (K85, K86)

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

 

XII. BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA (N00-N51)

100.*

Bolesti bubrega (N00-N12, N13-N19, N25-N29)

           

1. Akutni glomerulonefritis i pielonefritis

OS

#

#

#

#

#

2. Sve kronične bolesti bubrega

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

3. Hidronefroza bez funkcionalnih i s funkcionalnim poremećajima bubrega

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

101.*

Bubrežni kamenci (N20-N23)

           

Kamenac bubrega ili uretera:

           

1. Novootkriveni i liječenje u tijeku

OS

#

#

#

#

#

2. Novootkriveni bez funkcionalnih poremećaja i stanje nakon provedenog liječenja

OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

102.*

Bolesti mokraćnog mjehura (N30-N39)

           

1. Insuficijencija sfinktera uretre praćena enurezom

OS

1

1

1

1

1

 

2. Kronična upala mokraćnog mjehura rezistentna na terapiju

OS

1

1

1

1

1

3. Ostale bolesti mokraćnog mjehura i uretre

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

103.*

Hidrokela (N43)

           

1. Novootkrivena liječenje u tijeku

OS

#

#

#

#

#

2. Nakon provedenog liječenja

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

104.*

Bolesti prostate (N40-N42)

           

1. Kronični prostatitis bez sekrecije i većih funkcionalnih poremećaja

OS

4

4

4

4

4

2. Kronični prostatitis s jačim smetnjama

OS

1

1

1

1,3

1,3

105.*

Ostale bolesti muških spolnih organa (N44-N51)

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

106.*

Urođene anomalije bubrega (Q60-Q63)

OS

1, 3,4

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

– potkovičasti bubreg s oštećenom funkcijom

           

– ektopija, pokretni bubreg,

           

– policistični bubreg, nedostatak jednog bubrega

           

107.*

Anomalije mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi (Q54 i Q64)

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

108.

Hermafroditizam (Q56)

OS

1

1

1

1

1

109.

Anomalije genitalija (Q53-Q55)

           
 

1. Sa i bez znakova hipogonadizma

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

2. Nedostatak penisa (Q55.5)

OS

1

1

1

1

1

110.

Ginekomastija (N62)

OS

4

4

4

4

4

 

XIII. BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOGA TKIVA (L00-L99)

111.

Bolesti kože i adneksa kože (L00-L08, L60-L62, L65-L75)

           

1. Lakši kronični oblici

OS

4

4

4

4

4

2. Teži kronični oblici

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

112.*

Alergijske bolesti kože i drugi dermatitisi

           

(L20-L30 i L50-L54)

1. Lakši kronični oblici

OS

4

4

4

4

4

2. Teži kronični oblici

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

113.

Fizikalna oštećenja kože, oštećenja toplinom, hladnoćom i korozivnim sredstvima (T20-T35)

           

1. Posljedice opeklina, korozija i smrzotina lakšeg stupnja, bez funkcionalnih poremećaja

R, N, OS

4

4

4

4

4

2. Posljedice opeklina, korozija i smrzotina težeg stupnja, s i bez funkcionalnih poremećaja

R, N, OS

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

114.

Fotodermatoze i posljedice izloženosti ionizirajućem i neionizirajućem zračenju (L55-L59)

           

1. Blagi oblik bez funkcionalnih poremećaja

R, N, OS

4

4

4

4

4

2. Teži oblik sa i bez funkcionalnih poremećaja

R, N, OS

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

115.*

Bulozni poremećaji (L10-L14)

           

1. Dermatitis herpetiformis (L13.0 )

OS

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

i pemfigoid (L12)

           

2. Svi ostali oblici buloznih poremećaja

OS

1

1

1

1

1

116.*

Kronični diskoidni eritemski lupus (L93)

OS

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

117.*

Psorijaza i drugi papuloskvamozni poremećaji (L40-L45)

           

1. Manje površine kože

OS

4

4

4

4

4

2. Generalizirana, artropatska pustulozna forma

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

118.*

Prirođene malformacije kože (Q80-Q82, Q84)

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

119.*

Vitiligo (L80)

OS

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

120.

Ožiljci kože (L91)

           

1. Bez i s lakšim funkcionalnim poremećajima

OS

4

4

4

4

4

2. Srednji i teži funkcionalni poremećaji

OS

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

121.*

Cirkumskriptne sklerodermije i druge

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

hipertrofične i atrofične promjene kože (L84-L98)

           

122.*

Ostale kronične i neizlječive kožne bolesti (L99)

OS

1,3

1

1,3

1,3

1,3

123.

Alopecia totalis (L63-L64)

OS

4

4

4

4

4

 

XIV. BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA (M00-M99)

124.*

Infektivne artropatije (M00-M03)

R, N, OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

125.*

Upalne poliartropatije (M05-M14)

R, N, OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

126.*

Artroze (M15-M19)

R, N, OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

127.*

Spondilopatije (M45-M49)

R, N, OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

128.*

Bolesti sistemnog vezivnog tkiva (M30-M36)

OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

129.*

Ostale dorzopatije (M53-M54)

           

Bolesti mišića (M60-M63),

           

Bolesti zglobnih sveza i tetiva (M65-M68),

           

Ostale bolesti mekih tkiva (M70-M79)

           

1. S lakšim ili prolaznim funkcionalnim smetnjama

OS

4

4

4

4

4

2. S dugotrajnim i težim poremećajima funkcije zglobova ili dijelova tijela

OS

#,1

#,1

#,1,3

#,1,3

#,1,3

130.*

Urođene malformacije i deformacije mišićno koštanog sustava i drugo Q18, Q65-Q79, Q87)

           

1. Bez funkcionalnih smetnji

OS, NP

4

4

4

4

4

2. S funkcionalnim smetnjama

OS, NP

1

1

1,3

1,3

1,3

131.*

Osteomijelitis (M86)

           

1. Akutni

R, N, OS

#

#

#

#

#

2. Kronični oblici

R, N, OS

1

1,3

1,3

1,3

1,3

132.

Osteopatije (M80-M85,M87-M90)

           

Hondropatije (M91-M94)

           

Ostale bolesti mišićno koštanog sustava i vezivnog tkiva (M95-M99)

           

1. S lakšim funkcionalnim poremećajima

OS, NP

1

1

3,4

3,4

3,4

2. S težim funkcionalnim poremećajima

OS, NP

1

1

1

1

1

133.

Nedostatak koštanog dijela lubanje zamijenjen s čvrstim ožiljkom ili osteoplastikom

           

1. Bez neuroloških funkcionalnih poremećaja

OS

1

3

3

3

3

2. S neurološkim funkcionalnim poremećajima

OS, NP

1

1

1

1

1

134.

Urođeni nedostatak ili gubitak koštanog dijela lubanje ili urođeni kranijalno-facijalni sindrom, pokriven mekim dijelovima. Mozak na tom dijelu nije dovoljno zaštićen (Q67,Q75)

OS, NP

1

1

1

1

1

135.

Habitualne i stečene luksacije velikih zglobova:

           

ramena, lakta, koljena, kuka

(Q65, Q68.8, Q68.2, Q74.1)

1. S lakšim funkcionalnim poremećajima

R, N

4

4

4

4

4

2. S težim funkcionalnim poremećajima

R, N

#,1

#,1

#,1

#,1

#,1

136.*

Bolesti ivera, posljedice unutrašnjih ozljeda koljena,

           

Ozljede ligamenata koljena (M22.1, M23, M24, M66)

           

1. S lakšim funkcionalnim poremećajima

N

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

N

#,1

#,1

#,1,3

#,1,3

#,1,3

137.*

Bolesti intervertebralnog diska (M50-M51)

           

1. S lakšim funkcionalnim poremećajima

N, NP

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

N, NP

#,1

#,1

#,1,3

#,1,3

#,1,3

138.*

Ograničena pokretljivost viličnog zgloba (K07.6)

OS

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

139.*

Stečena ograničena pokretljivost zglobova (kontraktura i ankiloza (M24.5, M24.6)

           

Rame:

           

1. S lakšim funkcionalnim poremećajima

R

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

R

1

1

1,3

1,3

1,3

Sindrom rotatorne manžete:

           

3. S lakšim funkcionalnim poremećajima

R

4

4

4

4

4

4. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

R

1

1

1,3

1,3

1,3

Lakat:

           

5. S lakšim funkcionalnim poremećajima

R

4

4

4

4

4

6. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

R

1

1

1,3

1,3

1,3

Ručni zglob:

           

7. S lakšim funkcionalnim poremećajima

R

4

4

4

4

4

8. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

R

1

1

1,3

1,3

1,3

Šaka, kontrakture prstiju:

           

9. Fleksijska ili ekstenzijska kontraktura prstiju, osim palca i kažiprsta

R

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

10. Fleksijska ili ekstenzijska kontraktura palca i kažiprsta

R

1

1

1,3

1,3

1,3

11. Fleksijska ili ekstenzijska kontraktura svih prstiju jedne šake

R

1

1

1

1

1

Koljeno, kuk:

           

12. S lakšim funkcionalnim poremećajima

N

4

4

4

4

4

13. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

N

1

1

1,3

1,3

1,3

Nožni zglob:

           

14. S lakšim funkcionalnim poremećajima

N

4

4

4

4

4

15. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

N

1

1

1,3

1,3

1,3

140.*

Urođeni ili stečeni nedostatak ili deformitet prstiju šake, posttraumatska stanja (Q71, Z89)

           

1. Jednostrani nedostatak jednog ili dvaju prstiju osim palca, jednostrani nedostatak nokatnih članaka na jednom ili na više prstiju

R

4

4

4

4

4

2. Jednostrani nedostatak palca i kažiprsta, jednostrani nedostatak tri i više prstiju

R

1

1

3

3

3

3. Obostrani nedostatak palca

R

1

1

1

1

1

141.*

Urođeno ili stečeno skraćenje ruke ili ruku, bez drugih funkcionalnih smetnji (Q71,Q73,Q74)

           

1. Skraćenje od 3 do 5 cm

R

4

4

4

4

4

2. Skraćenje od 5 do 10 cm s i bez funkcionalnih poremećaja

R

1

1

1,3

1,3

1,3

3. Skraćenje od 10 cm i više

R

1

1

1

1

1

142.*

Nedostatak ruke ili bitnih njezinih dijelova – podlaktice, šake (Q71,Z89)

R

1

1

1

1

1,3

143.*

Deformitet stopala (M21, Q66 )

           

1. Koji ne otežavaju hod i statiku

N

4

4

4

4

4

2. Koji otežavaju hod i statiku

N

1

1

1,3

1,3

1,3

144.

Deformitet prstiju stopala (M20 )

           

Hallux valgus:

           

1. Novootkriveni i nakon operativnog zahvata koji ne otežava hod i statiku

N

4

4

4

4

4

2. Koji otežava hod i statiku

N

#,1

#,1

#,1

#,1

#,1

Ukočenost ili zgrčenost drugih prstiju stopala:

           

3. Bez utjecaja na hod i statiku

N

4

4

4

4

4

4. S poremećajem hoda i statike

N

#,1

#,1

#,1

#,1

#,1

145.*

Urođeni ili stečeni nedostatak ili deformitet prstiju na nozi (Q72, Z89)

           

1. Nedostatak jednog do tri prsta na jednom ili oba stopala

N

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

2. Nedostatak tri prsta ili više na jednom ili oba stopala

N

1

1

1,3

1,3

1,3

146.*

Urođeno ili stečeno skraćenje nogu bez drugih funkcionalnih poremećaja (Q72)

           

1. Do 1,5 cm

N

4

4

4

4

4

2. Od 1,5 do 3 cm

N

4

4

4

4

4

3. Od 3 do 6 cm

N

1

1,3

1,3

1,3

1,3

4. Od 6 cm i više

N

1

1

1

1

1

147.*

Nedostatak noge u cjelini ili nedostatak stopala i dr. (Q72, Q73, Q74, Z89)

N

1

1

1

1

1,3

148.

Valgus položaj nogu (Q74.1, M21.0)

           

1. Razmak između maleola tibije do 12 cm

N

4

4

4

4

4

2. Razmak između maleola tibije 12 cm i više

N

1

1

1

1

1

149.

Varus položaj nogu (Q74.1, M21.1)

           

1. Razmak između medijalnih kondila femura od 8 do 15 cm

N

4

4

4

4

4

2. Razmak između medijalnih kondila femura 15 cm i veći

N

1

1

1

1

1

150.*

Pseudoartroza (M84.1, M96.0)

           

1. Malih kostiju

R, N

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

2. Dugih kostiju

R, N

#,1

#,1

#,1,3

#,1,3

#,1,3

151.

Slobodno tijelo u velikim zglobovima (M24.0)

           

1. S lakšim funkcionalnim poremećajima

R, N

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

R, N

1

1

1,3

1,3

1,3

152.*

Deformirajuće dorzopatije

           

Skolioze, kifoze, lordoze (M40-M42)

           

1. Lakšeg stupnja

OS

4

4

4

4

4

2. Težeg stupnja

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

153.*

Spondilolisteza (M43.1)

           

1. Bez i s lakšim neurološkim promjenama

OS, NP

1,4

1,4

3,4

3,4

3,4

2. Teže neurološke promjene

OS, NP

1

1

1

1

1

154.

Spina bifida (Q05)

           

1. Bez neuroloških ispada

OS, NP

4

4

4

4

4

2. S neurološkim ispadima ili meningokelom

OS, NP

1

1

1

1

1

 

XV. OZLJEDE I OTROVANJA I OSTALE POSLJEDICE VANJSKIH UZROKA (S00-T98)

155.

Ozljede, otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka liječenje u tijeku

OS, NP, U, O, N, R

#

#

#

#

#

156.*

Ozljede mozga i leđne moždine

           

1. Bez trajnih neuroloških i funkcionalnih oštećenja

NP

4

4

4

4

4

2. S trajnim neurološkim i/ili funkcionalnim oštećenjem

NP

1

1

1,3

1,3

1,3

157.

Ozljede živaca i perifernog živčanog sustava

           

1. Bez ili s lakšim funkcionalnim poremećajima jednog ili više živaca koji nema bitnog utjecaja na funkciju

NP

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

NP

1

1

1,3

1,3

1,3

158.*

Posljedice ozljeda probavnih organa

           

1. S lakšim funkcionalnim poremećajima

OS

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima, organskim poremećajima, posljedice operativnih zahvata

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

159.*

Ozljede bubrega i zdjeličnih organa

           

1. S lakšim funkcionalnim poremećajima

OS

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima, organskim poremećajima, posljedice operativnih zahvata

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

160.*

Rupture i hernije muskulature

           

1. S lakšim funkcionalnim poremećajima

R, N

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

R, N

1

1

1,3

1,3

1,3

161.*

Posljedice prijeloma kralješaka, impresionih prijeloma arkusa kralješaka, prijeloma procesus transverzusa i spinozusa, prijeloma dugih kostiju, zdjelice i ostalih kostiju

           

1. S lakšim funkcionalnim poremećajima

OS, R, N

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

OS, R, N

1

1

1,3

1,3

1,3

162.*

Posljedice drugih ozljeda, otrovanja i ostalih posljedica vanjskih uzroka

           

1. S lakšim funkcionalnim poremećajima

OS, NP, U, O, N, R

4

4

4

4

4

2. Sa srednjim i težim funkcionalnim poremećajima

OS, NP, U, O, N, R

1

1

1,3

1,3

1,3

 

XVI. BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA ŽENA, BOLESTI DOJKE (N60-N64, N70-N99) I TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE (O00-O99)

163.*

Bolesti ženskih spolnih organa (N70-N77, N82-N90)

           

1. liječenje u tijeku

OS

#

#

#

#

#

2. Bez funkcionalnih poremećajima

OS

4

4

4

4

4

3. S funkcionalnim poremećajima

OS

1

1

1,3

1,3

1,3

164.

Rascjep međice s funkcionalnim oštećenjem sfinktera

OS

1

1

1

1

1

165.*

Endometrioza (N80)

OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

166.*

Prolaps maternice, cistokela, rektokela (N81)

OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

167.*

Funkcionalni poremećaji zbog hormonalne disfunkcije (N91-N95)

OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

168.*

Malformacije i posljedice operacija na maternici jajovodima i jajnicima (N99, Q50-Q52)

OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

169.*

Posljedice komplikacija trudnoće, porođaja i babinja v(O00-O99)

OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

170.*

Bolesti dojke (N60-N64, Q83)

OS

1,4

1,4

1,3,4

1,3,4

1,3,4

 

XVII. SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI KLINIČKI I LABORATORIJSKI NALAZI NESVRSTANI DRUGAMO (R00-R99)

171.*

Novootkrivena stanja (splenomegalija, eritrociturija

OS

#

#

#

#

#

proteinurija, Asthenio corporis i dr.)

172.*

Perzistirajuća stanja bez funkcionalnih poremećaja

OS

4

4

4

4

4

173.

Opća tjelesna slabost i iznemoglost poslije težih bolesti, operacija, posttraumatske posljedice prolaznog karaktera

OS, NP, U, O, N, R

#

#

#

#

#

Dugotrajnija dijagnostička obrada, postupci i posttraumatske posljedice

           

174.*

Dijagnosticirana višestruka oštećenja zdravlja

OS, NP,

1

1

1

1

1

U, O, N, RPRILOG 7

Tiskanica: UZS-RI

NAZIV USTANOVE, MATIČNI BROJ:

____________________________

Broj uvjerenja: ____________ Mjesto: ___________ Datum izdavanja: ___________

UVJERENJE
O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA VOJNU SLUŽBU

Ime, prezime, ime oca/majke: __________________________________________________________________________________

Datum rođenja____________________OIB:

                     


Pripadnik Oružanih snaga RH2, __________________ raspoređuje se/raspoređen na ustrojbeno/radno mjesto/dužnost: _________________

ocjenjuje se:

za djelatnu vojnu službu (samo DVO)

 

za ustrojbeno/radno mjesto/dužnost

 

za skupinu dužnosti (samo DVO)

 

za dodijeljenu specijalnost roda/ službe/ struke (samo DVO)

 

za službu u Oružanim snagama RH (samo DSiN)

 

za poslove koje obavlja (samo službena osoba VSOA)

 

za zahtjeve izvanrednog zdravstvenog pregleda

 

prije potpisivanja novog ugovora

 

za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

 

(donosi se jedna ili više ocjena3 u skladu s uputom4)

Razlog upućivanja na izvanredni zdravstveni pregled5: _________________________________________________________________

Rok ponovnog pregleda za ocjenu daljnje liječ./dg. obrada (najviše 90 dana): ________________________________________________

Primjedba: ________________________________________________________________________________________________

Datum pregleda: ________________

Žig i potpis doktora medicine
specijalist medicine rada

MP

* Za popunjavanje dijelova uvjerenja s oznakama: 2,3,4 i 5 koristiti odgovarajuće točke upute za popunjavanje uvjerenja (Prilog 7a Pravilnika). Na ovo uvjerenje može se podnijeti pritužba, osim u slučaju kada je djelatna vojna osoba ocijenjena nesposobnom za djelatnu vojnu službu koja može uložiti pritužbu na odluku prvostupanjske zdravstvene komisije. Pritužba se upućuje preko izvršitelja pregleda nadležnoj Prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji Ministarstva obrane Republike Hrvatske u roku od osam (8) dana od dana preuzimanja uvjerenja.

PRILOG 7a

UPUTA ZA POPUNJAVANJE UVJERENJA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA VOJNU SLUŽBU (TISKANICA UZS-RI)

1. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu (tiskanica UZS-RI) popunjava se u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu.

2. Pripadnik Oružanih snaga RH je:

a) kadet/vojni stipendist; b) vojnik/mornar; c) dočasnik; d) časnik; e) državni službenik/namještenik; f) vojni specijalist; g) ugovorni pričuvnik; h) službena osoba VSOA (državni službenik), ocjenjuje se kao časnik Oružanih snaga RH

Napomena: u nastavku podvući jednu od riječi: raspoređuje se ili raspoređen

3. Ocjena zdravstvene sposobnosti može biti:

a) sposoban; b) nesposoban; c) daljnje liječenje/dijagnostička obrada (obvezno se navodi rok ponovnog pregleda koji ne može biti dulji od 90 dana od dana donošenja ocjene)

4. Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se za:

I. Djelatnu vojnu osobu kada se ocjenjuje zdravstvena sposobnost za:

a) djelatnu vojnu službu u Oružanim snagama RH (ocjena se obvezno upisuje za djelatne vojne osobe kod redovitog i izvanrednog zdravstvenog pregleda); b) ustrojbeno/radno mjesto/dužnost na koje je raspoređen (u skladu s Popisom minimalnih zdravstvenih zahtjeva – PMZ); c) skupinu dužnosti (u skladu s PMZ-om); d) dodijeljenu specijalnost roda/službe/ struke (u skladu s PMZ-om); e) prije potpisivanja novog ugovora (samo za vojnika/mornara); f) zahtjeve izvanrednog zdravstvenog pregleda (uz ovu ocjenu obvezno se upisuje i ocjena za djelatnu vojnu službu); g) obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

II. Službenu osobu VSOA (državni službenik) kada se ocjenjuje zdravstvena sposobnost za:

a) poslove koje obavljaju; b) djelatnu vojnu službu ako je službena osoba VSOA ujedno djelatna vojna osoba

III. Državnog službenika i namještenika na rasporedu u Oružanim snagama RH kada se ocjenjuje zdravstvena sposobnost za:

a) službu u Oružanim snagama RH; b) zahtjeve izvanrednog zdravstvenog pregleda (uz ovu ocjenu obvezno se upisuje i ocjena za službu u OS RH);

c) obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada

IV. Kadeta/vojnog stipendista kojima se ocjenjuje zdravstvena sposobnost:

a) tijekom školovanja (redoviti zdravstveni pregled samo za kadete za zvanje vojnog pilota – kadete – pilote); b) za zahtjeve izvanrednog zdravstvenog pregleda;

c) po završetku školovanja kada se provodi prethodni pregled za prijam u djelatnu vojnu službu

V. Ugovornog pričuvnika kojima se ocjenjuje zdravstvena sposobnost:

a) prije potpisivanja novog ugovora; b) za zahtjeve izvanrednog zdravstvenog pregleda

5. Razlozi upućivanja pripadnika Oružanih snaga RH na izvanredni zdravstveni pregled mogu biti:

a) pregled kadeta tijekom školovanja; b) operacija potpore miru i druga aktivnost u inozemstvu (kandidat/povratnik); c) izobrazba/školovanje; d) utvrđivanje dentalne sposobnosti; e) prijam vojnika/dočasnika na dočasničku/časničku dužnost; f) zahtjev nadređenog zapovjednika u slučajevima koji nisu prethodno navedeni; g) osobni zahtjev; h) na prijedlog izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite; i) ostalo

Napomena: Kada se donosi Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja, ujedno djelatnih vojnih osoba (tiskanica UZS-ZO), izvršitelj pregleda izdat će i novo Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu ako u kalendarskoj godini nastupa istječe rok valjanosti važećeg Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu.