NN 110/2016 (30.11.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje

MINISTARSTVO KULTURE

2424

Na temelju članka 101.a stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU UPISNIKA I EVIDENCIJE O PROMETU POKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA I DRUGIM KULTURNIM PREDMETIMA KOJI IMAJU UMJETNIČKO, POVIJESNO, ARHEOLOŠKO I DRUGO ZNAČENJE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (»Narodne novine«, broj 77/15) u članku 9. stavku 2. riječi: »pečat i« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/16-01/3695

Urbroj: 532-06-01-01/6-16-1

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.