NN 110/2016 (30.11.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

2425

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj, 152/08, 59/09 – isp. i 30/14), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU NAPLATE PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE OSOBA KOJE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU I SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 92/09), u članku 4. podstavak c) briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-03/28
Urbroj: 529-05-16-01
Zagreb, 18. studenoga 2016.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.