NN 110/2016 (30.11.2016.), Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2428

Na temelju članka 3. stavka 1., članka 108. stavka 7., članka 252. stavka 5., članka 253. stavka 9. i članka 260. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« br. 44/2016, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. 11. 2016. godine donijela je

PRAVILNIK

O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA UCITS FONDA

DIO PRVI

Članak 1.

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuju:

– tržišta koja se smatraju uređenima,

– dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja UCITS fonda,

– uvjeti i ograničenja vezani za tehnike i instrumente za efikasno upravljanje imovinom UCITS fonda,

– institucije koje se smatraju drugom ugovornom stranom u transakcijama s OTC izvedenicama.

Članak 2.

Ovim pravilnikom se u pravni sustav Republike Hrvatske prenosi Direktiva Komisije 2007/16/EZ od 19. ožujka 2007. o provedbi Direktive Vijeća 85/611/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) s obzirom na razjašnjenje nekih definicija.

DIO DRUGI

Uređena tržišta

Članak 3.

(1) Uređeno tržište u smislu Zakona je tržište koje ispunjava uvjete za uređeno tržište u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i/ili drugoj državi članici.

(2) Službena kotacija u smislu Zakona je kotacija burze sa sjedištem u trećoj državi koja minimalno ispunjava uvjete za uređeno tržište propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i/ili drugoj državi članici.

(3) Druga uređena tržišta u smislu Zakona su ona koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. u vezi s njima društvo za upravljanje ima propisane sve potrebne procedure i postupke koji osiguravaju postupanje pažnjom dobrog stručnjaka u skladu s pravilima ponašanja propisanim Zakonom i pravilnikom koji uređuje organizacijske zahtjeve društva za upravljanje,

2. imaju odobrenje, regulirana su i predmet su nadzora od strane nadležnih tijela sukladno nacionalnom zakonodavstvu država u kojima imaju sjedište,

3. upravitelj središnjeg depozitorija i operater središnjeg registra nematerijaliziranih financijskih instrumenata su predmet nadzora od strane nadležnih tijela sukladno nacionalnom zakonodavstvu država u kojima imaju sjedište,

4. namira transakcija izvršava se u prihvatljivom vremenskom roku,

5. na njima je dozvoljeno ulagati UCITS fondu odnosno otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom iz države sjedišta toga tržišta,

6. redovito posluju odnosno na njima se kontinuirano u propisanom vremenu odvija trgovanje,

7. otvorena su za javnost.

DIO TREĆI

Dozvoljena ulaganja UCITS fonda

Članak 4.

(1) Društvo za upravljanje dužno se prilikom upravljanja imovinom UCITS fonda pridržavati svih odredbi prospekta predmetnog UCITS fonda koje se odnose na vrste imovine u koje je dozvoljeno ulagati, korištenje tehnika i instrumenata za efikasno upravljanje imovinom UCITS fonda i na ograničenja ulaganja UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je prilikom upravljanja imovinom UCITS fonda poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja sa Smjernicama o investicijskim fondovima čijim se dionicama trguje na burzi (ETF-ovima) i drugim pitanjima u vezi s UCITS fondovima, ESMA/2014/937 od 1. kolovoza 2014. koje je donijela Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala (ESMA) i Smjernicama o dozvoljenim ulaganjima UCITS fonda, CESR/07-044b od 19. 3. 2007. i 17. 7. 2007. koje je donio Odbor europskih regulatora za vrijednosne papire (CESR), a koje su dostupne na mrežnim stranicama Agencije i ESMA-e.

POGLAVLJE 1.

Prenosivi vrijednosni papiri

Članak 5.

(1) UCITS fondu dozvoljeno je ulagati samo u one prenosive vrijednosne papire koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. potencijalni gubitak koji UCITS fond može pretrpjeti u odnosu na držanje tih vrijednosnih papira je ograničen na iznos koji je za njih plaćen,

2. njihova likvidnost ne ugrožava sposobnost ispunjavanja Zakonom i/ili prospektom propisanih uvjeta i rokova isplate pri otkupu udjela,

3. moguće ih je pouzdano vrednovati na temelju točnih, pouzdanih i redovitih tržišnih cijena ili vrijednosti koje su dobivene metodologijom ili sustavom vrednovanja neovisnim od izdavatelja, a na temelju informacija dobivenih od strane izdavatelja vrijednosnog papira ili od mjerodavnog investicijskog istraživanja ili analize, u skladu s propisima kojima se uređuje utvrđivanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu,

4. za njih su dostupne odgovarajuće informacije i to:

– za vrijednosne papire iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona u obliku redovitih, točnih i cjelovitih informacija tržištu o vrijednosnom papiru ili, kada je to primjenjivo, sastavnicama vrijednosnog papira,

– za vrijednosne papire iz članka 252. stavka 2. Zakona u obliku redovitih i točnih informacija društvu za upravljanje o vrijednosnom papiru ili, kada je to primjenjivo, sastavnicama vrijednosnog papira,

5. prenosivi su,

6. njihovo stjecanje je u skladu sa strategijom ulaganja i investicijskim ciljevima UCITS fonda,

7. njihovi rizici su na odgovarajući način obuhvaćeni sustavom upravljanja rizicima UCITS fonda.

(2) Prilikom ulaganja imovine UCITS fonda u prenosive vrijednosne papire društvo za upravljanje dužno je voditi računa o likvidnosti konkretnih prenosivih vrijednosnih papira u koje ulaže te njihovom graničnom utjecaju na ukupnu likvidnost portfelja UCITS fonda. Isto tako, društvo za upravljanje dužno je kontinuirano voditi računa o likvidnosti portfelja UCITS fonda na način da periodično procjenjuje nalazi li se u portfelju UCITS fonda dovoljno likvidne imovine, a sve u smislu mogućnosti ispunjavanja Zakonom i/ili prospektom propisanih uvjeta i rokova isplate pri otkupu udjela.

(3) Za vrijednosne papire iz članka 252. stavka 1. točke 1. Zakona kojima se trguje na uređenim tržištima pretpostavlja se da su prenosivi i da ne ugrožavaju sposobnost UCITS fonda da ispunjava Zakonom i/ili prospektom propisane uvjete i rokove isplate pri otkupu udjela UCITS fonda, osim ako su društvu za upravljanje dostupne informacije o elementima iz stavka 5. ovoga članka koje upućuju na drugačiji zaključak.

(4) Kada su društvu za upravljanje dostupne informacije koje ukazuju da bi prenosivi vrijednosni papiri iz članka 252. stavka 1. točke 1. Zakona kojima se trguje na uređenim tržištima mogli ugroziti sposobnost UCITS fonda da ispunjava Zakonom i/ili prospektom propisane uvjete i rokove isplate pri otkupu udjela UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno je procijeniti njihov rizik likvidnosti.

(5) Prilikom procjene rizika likvidnosti prenosivih vrijednosnih papira društvo za upravljanje mora uzeti u obzir najmanje sljedeće elemente:

1. količinu i vrijednost trgovanja prenosivim vrijednosnim papirom,

2. veličinu izdanja prenosivog vrijednosnog papira,

3. udio u izdanju prenosivog vrijednosnog papira kojeg društvo za upravljanje za račun UCITS fonda namjerava steći,

4. kada je to primjenjivo, nezavisnu analizu ponuda na kupnju i prodaju kroz određeno vremensko razdoblje s ciljem određivanja likvidnosti i utrživosti prenosivog vrijednosnog papira,

5. kada je to primjenjivo, analizu kvalitete i broja održavatelja tržišta predmetnog prenosivog vrijednosnog papira s ciljem ocjene kvalitete trgovanja na sekundarnom tržištu,

6. strukturu imatelja udjela u UCITS fondu i udio najvećih imatelja udjela u UCITS fondu,

7. svrhu ulaganja imatelja udjela u UCITS fondu,

8. informacije o tijeku novca UCITS fonda,

9. mogućnost ograničavanja otkupa udjela u UCITS fondu.

(6) Ako društvo za upravljanje, na temelju elemenata iz stavka 5. ovoga članka, procijeni da vrijednosni papir nije dovoljno likvidan da bi zadovoljio Zakonom i/ili prospektom propisane uvjete i rokove isplate pri otkupu udjela, UCITS fondu dozvoljeno je uložiti u takav vrijednosni papir ili ga zadržati u portfelju samo u slučaju kada društvo za upravljanje dokumentirano procijeni da se portfelj UCITS fonda sastoji od dovoljno drugih likvidnih financijskih instrumenata koji omogućavaju ispunjavanje navedenih obveza.

(7) U smislu Zakona, prenosivim vrijednosnim papirima u koje je dozvoljeno ulagati imovinu UCITS fonda smatraju se i:

1. udjeli i dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova (AIF-ova) koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

– ispunjavaju kriterije iz stavka 1. ovoga članka,

– na njih se primjenjuju mehanizmi korporativnog upravljanja koji se primjenjuju na ostale izdavatelje vrijednosnih papira koji minimalno podrazumijevaju pravo glasa ulagatelja zatvorenog AIF-a u procesu donošenja odluka i mogućnost utjecaja na strategiju ulaganja i investicijsku politiku zatvorenog AIF-a,

– kada poslove upravljanja imovinom u ime zatvorenog AIF-a obavlja vanjski upravitelj, taj upravitelj mora biti reguliran nacionalnim zakonodavstvom u svrhu zaštite ulagatelja koja minimalno podrazumijeva odvojenost imovine fonda od imovine upravitelja te izdvojenost imovine zatvorenog AIF-a iz stečajne odnosno likvidacijske mase depozitara i upravitelja,

2. strukturirani financijski instrumenti koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

– ispunjavanju kriterije iz stavka 1. ovog članka,

– osigurani su drugom imovinom ili su povezani s izvedbom druge imovine koja može biti različita od imovine iz članka 252. stavka 1. Zakona.

(8) Ako financijski instrument iz stavka 7. točke 2. ovoga članka sadrži ugrađenu izvedenicu na način kako se navodi u članku 13. ovoga pravilnika, na tu izvedenicu primjenjivat će se uvjeti i ograničenja Zakonom propisani za financijske izvedenice.

(9) Ulaganje imovine UCITS fonda u prenosive vrijednosne papire iz članka 252. stavka 2. Zakona dozvoljeno je isključivo ako je predviđeno prospektom UCITS fonda.

(10) Potvrdama koje predstavljaju plemenite metale iz članka 252. stavka 3. Zakona smatraju se potvrde koje mogu rezultirati stvarnom isporukom plemenitih metala UCITS fondu. Financijski instrumenti vezani uz kretanje cijene plemenitih metala, a koji se namiruju u novcu i ne mogu rezultirati stvarnom isporukom plemenitih metala UCITS fondu, ne smatraju se potvrdama koje predstavljaju plemenite metale iz članka 252. stavka 3. Zakona.

POGLAVLJE 2.
INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA

Instrumenti tržišta novca kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu

Članak 6.

(1) Instrumentima tržišta novca kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu smatraju se oni instrumenti koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

1. imaju dospijeće ili preostalo dospijeće od 397 dana ili manje,

2. imaju preostalo dospijeće kraće od dvije godine, a njihova kamatna stopa je varijabilna i najmanje svakih 397 dana podliježe redovitom usklađivanju prinosa ovisno o promjenama tržišne kamatne stope ili indeksa ili

3. imaju preostalo dospijeće kraće od dvije godine, a njihov profil rizičnosti, uključujući kreditni i kamatni rizik, odgovara profilu rizičnosti financijskog instrumenta iz stavka 1. točaka 1. ili 2. ovoga članka.

(2) Pozajmica na tržištu novca ne smatra se instrumentom tržišta novca u smislu Zakona i ovoga pravilnika.

(3) Zakonom zabranjenim primanjem ili davanjem zajmova ili sklapanjem drugih pravnih poslova koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu iz članka 108. stavka 1. točke 1. Zakona, smatraju se i pozajmice na tržištu novca.

Likvidni instrumenti čija se vrijednost može u svakom trenutku precizno utvrditi

Članak 7.

(1) Instrumenti tržišta novca koji su likvidni i čija se vrijednost može u svakom trenutku precizno utvrditi su oni financijski instrumenti:

1. koji se mogu prodati uz ograničeni trošak u odgovarajućem kratkom vremenskom roku radi ispunjavanja Zakonom i/ili prospektom propisanih uvjeta i rokova isplate pri otkupu udjela na zahtjev ulagatelja i

2. za koje su dostupni precizni i pouzdani sustavi i metodologije vrednovanja koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

a) omogućavaju da se izračuna vrijednost neto imovine UCITS fonda u skladu s vrijednošću po kojoj bi financijski instrument koji se drži u imovini mogao biti predmet transakcije po tržišnim uvjetima sklopljene između informiranih i nepovezanih strana koje su voljne obaviti transakciju,

b) zasnivaju se na tržišnim podacima ili na modelima vrednovanja, uključujući metode koje se temelje na amortiziranim troškovima.

(2) Prilikom ulaganja imovine UCITS fonda u instrumente tržišta novca društvo za upravljanje dužno je voditi računa o likvidnosti konkretnih instrumenata tržišta novca u koje ulaže te njihovom graničnom utjecaju na ukupnu likvidnost portfelja UCITS fonda. Isto tako, društvo za upravljanje dužno je kontinuirano voditi računa o likvidnosti portfelja UCITS fonda na način da periodično procjenjuje nalazi li se u portfelju UCITS fonda dovoljno likvidne imovine, a sve u smislu mogućnosti ispunjavanja Zakonom i/ili prospektom propisanih uvjeta i rokova isplate pri otkupu udjela.

(3) Za instrumente tržišta novca iz članka 4. stavka 1. točke 25. Zakona kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu i instrumente tržišta novca iz članka 252. stavka 1. točke 1. Zakona kojima se trguje na uređenim tržištima se pretpostavlja da su likvidni i da im se vrijednost može u svakom trenutku precizno utvrditi, osim ako su društvu za upravljanje dostupne informacije koje ukazuju na drugačiji zaključak.

(4) Kada su društvu za upravljanje dostupne informacije koje ukazuju da bi instrumenti tržišta novca iz stavka 3. ovoga članka mogli ugroziti sposobnost UCITS fonda da ispunjava Zakonom i/ili prospektom propisane uvjete i rokove isplate pri otkupu udjela UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno je procijeniti njihov rizik likvidnosti.

(5) Prilikom procjene likvidnosti instrumenata tržišta novca društvo za upravljanje treba kumulativno uzeti u obzir sljedeće elemente:

1. na razini instrumenta tržišta novca:

– učestalost izvršavanja transakcija i kotiranja cijena ponude i potražnje za predmetni instrument,

– broj sudionika koji su spremni kupiti i prodati instrument, spremnost sudionika održavati tržište za taj instrument, prirodu tržišnih transakcija (vrijeme potrebno za prodaju instrumenta, metode prikupljanja ponuda i mehanike prijenosa),

– veličinu izdanja odnosno programa izdanja,

– mogućnost prodaje instrumenta tržišta novca u kratkom roku po ograničenom trošku, u smislu niskih naknada i cijena ponude i potražnje i s vrlo kratkim rokom odgode namire.

2. na razini UCITS fonda:

– strukturu imatelja udjela u UCITS fondu i udio najvećih imatelja udjela u UCITS fondu,

– svrhu ulaganja imatelja udjela u UCITS fondu,

– informacije o tijeku novca UCITS fonda,

– mogućnost ograničavanja otkupa udjela u UCITS fondu.

(6) Ukoliko neki od elemenata iz stavka 5. ovoga članka nisu ispunjeni, ne znači nužno da je instrument tržišta novca nedovoljno likvidan. Navedeni elementi moraju osigurati da društvo za upravljanje adekvatno planira strukturu imovine UCITS fonda i predviđa novčane tijekove, kako bi moglo uskladiti očekivane novčane tijekove s prodajom prikladno likvidnih instrumenata u portfelju i zadovoljiti zahtjeve imatelja udjela u UCITS fondu.

Instrumenti tržišta novca čije je izdanje ili izdavatelj reguliran u svrhu zaštite ulagatelja i štednih uloga

Članak 8.

(1) Instrumenti tržišta novca iz članka 252. stavka 1. točke 6. Zakona su oni financijski instrumenti koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. ispunjavaju minimalno jedan od kriterija navedenih u članku 6. stavku 1. ovoga pravilnika i sve kriterije navedene u članku 7. stavku 1. ovoga pravilnika,

2. za njih su dostupne odgovarajuće informacije uključujući i one koje omogućavaju prikladnu procjenu kreditnog rizika koji je povezan s ulaganjem u takav instrument, uzimajući u obzir stavke 3., 4. i 5. ovoga članka,

3. slobodno su prenosivi.

(2) Prilikom procjene likvidnosti instrumenata tržišta novca iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje treba uzeti u obzir elemente iz članka 7. stavka 5. ovoga pravilnika.

(3) Za instrumente tržišta novca iz članka 252. stavka 1. točke 6. podtočaka b) i d) Zakona ili za instrumente tržišta novca izdane od lokalne ili regionalne samouprave Republike Hrvatske ili druge države članice ili javne međunarodne organizacije za koje ne jamči država članica, ili za instrumente tržišta novca izdane od federalne jedinice u slučaju federalne države koja je država članica, odgovarajuća informacija iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mora sadržavati:

1. informacije o izdanju ili programu izdavanja, te o pravnom i financijskom položaju izdavatelja prije izdavanja instrumenta tržišta novca,

2. ažurirane informacije iz točke 1. ovoga stavka na redovnoj osnovi i u slučaju nastanka značajnog događaja,

3. informacije iz točke 1. ovoga stavka potvrđene od kvalificirane treće strane, koja je neovisna i bez utjecaja izdavatelja,

4. dostupne i pouzdane statističke podatke o izdanju ili programu izdavanja.

(4) Za instrumente tržišta novca iz članka 252. stavka 1. točke 6. podtočke c) Zakona, odgovarajuća informacija iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mora sadržavati:

1. informacije o izdanju ili programu izdavanja ili o pravnom i financijskom položaju izdavatelja prije izdavanja instrumenta tržišta novca,

2. ažurirane informacije iz točke 1. ovoga stavka na redovnoj osnovi i u slučaju nastanka značajnog događaja,

3. dostupne i pouzdane statističke podatke o izdanju ili programu izdavanja, ili druge podatke koji omogućavaju procjenu kreditnog rizika koji je povezan s ulaganjem u takav instrument.

(5) Za sve instrumente tržišta novca iz članka 252. stavka 1. točke 6. podtočke a) Zakona, osim onih iz stavka 3. ovoga članka i onih koje je izdala Europska središnja banka, Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odgovarajuća informacija iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mora sadržavati informacije o izdanju ili programu izdanja ili informacije o pravnom i financijskom položaju izdavatelja prije izdanja instrumenta tržišta novca.

(6) U slučaju dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca izdanih u tranšama u okviru programa izdanja, za izračun ograničenja ulaganja iz članka 258. stavka 1. točaka c) i e) Zakona koriste se nedospjeli financijski instrumenti u opticaju.

Subjekti koji po mišljenju Agencije podliježu bonitetnom nadzoru nadležnog tijela i usklađeni su s relevantnim propisima

Članak 9.

Smatrat će se da subjekti iz članka 252. stavka 1. točke 6. podtočke c) Zakona podliježu i udovoljavaju pravilima nadzora koja su prema mišljenju Agencije barem jednako stroga kao ona propisana pravom Europske unije, ako podliježu bonitetnom nadzoru nadležnog tijela i usklađeni su s relevantnim propisima, te ispunjavaju barem jedan od sljedećih kriterija:

1. sjedište im je u državi potpisnici Ugovora o europskom gospodarskom prostoru,

2. sjedište im je u zemljama OECD-a koje pripadaju grupi G-10,

3. imaju investicijski rejting,

4. na osnovu analize subjekta može se dokazati da podliježe bonitetnom nadzoru nadležnog tijela države članice u skladu s kriterijima definiranim pravom Europske unije odnosno pravilima nadzora koja su prema mišljenju Agencije barem jednako stroga kao ona propisana pravom Europske unije.

Posebni subjekti za sekuritizaciju koji koriste bankovne kreditne linije

Članak 10.

(1) Posebni subjekti za sekuritizaciju iz članka 252. stavka 1. točke 6. podtočke d) Zakona su svi subjekti osnovani s ciljem obavljanja poslova sekuritizacije koji su definirani zakonom kojim se uređuju poslovi sekuritizacije.

(2) Bankovna kreditna linija iz članka 252. stavka 1. točke 6. podtočke d) Zakona odnosi se na bankovnu uslugu za koju jamči financijska institucija koja sama ispunjava uvjete iz članka 252. stavka 1. točke 6. podtočke c) Zakona.

POGLAVLJE 3.

Financijske izvedenice

Članak 11.

(1) Financijske izvedenice se smatraju likvidnom financijskom imovinom u koju je dozvoljeno ulagati imovinu UCITS fonda ako zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. temeljnu imovinu financijske izvedenice čini jedno ili više od sljedećeg:

a) imovina iz članka 252. stavka 1. Zakona, uključujući i financijske instrumente koji imaju jednu ili nekoliko karakteristika te imovine, primjerice dividenda,

b) kamatne stope,

c) devizni tečajevi ili valute,

d) financijski indeksi.

2. u slučaju financijskih izvedenica kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice), da ispunjavaju uvjete iz članka 252. stavka 1. točke 5. podtočaka b) i c) Zakona.

(2) Financijske izvedenice iz članka 252. stavka 1. točke 5. Zakona uključuju i financijske instrumente koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. omogućavaju prijenos kreditnog rizika povezanog s temeljnom imovinom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, neovisno o drugim rizicima povezanim s tom imovinom,

2. ne rezultiraju isporukom ili prijenosom imovine, osim one navedene u članku 252. stavcima 1. i 2. Zakona, uključujući i novčana sredstva,

3. u skladu su s kriterijima za OTC izvedenice koji su definirani u članku 252. stavku 1. točki 5. podtočkama b) i c) Zakona i stavcima 3. i 4. ovoga članka,

4. rizici financijskih izvedenica obuhvaćeni su sustavom upravljanja rizicima UCITS fonda,

5. u slučajevima gdje postoji rizik asimetričnosti informacija između UCITS fonda i druge ugovorne strane prilikom ugovaranja kreditne izvedenice, a koji je rezultat mogućnosti pristupa druge ugovorne strane nejavnim informacijama o izdavatelju temeljne imovine kreditne izvedenice, takvi rizici moraju biti obuhvaćeni mehanizmima unutarnjih kontrola društva za upravljanje.

(3) Fer vrijednost OTC izvedenice u smislu članka 252. stavka 1. točke 5. podtočke c) Zakona je vrijednost po kojoj bi OTC izvedenica koja se drži u imovini UCITS fonda mogla biti predmet transakcije po tržišnim uvjetima sklopljene između informiranih i nepovezanih strana koje su voljne obaviti transakciju.

(4) Pouzdano i provjerljivo vrednovanje OTC izvedenica u smislu članka 252. stavka 1. točke 5. podtočke c) Zakona znači utvrđivanje fer vrijednosti OTC izvedenice na način definiran propisom kojim se uređuje utvrđivanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu.

(5) Izvedenice čija je temeljna imovina roba ne smatraju se likvidnom financijskom imovinom u koju je dozvoljeno ulaganje imovine UCITS fonda.

Financijski indeksi

Članak 12.

(1) Financijski indeksi kao dozvoljena temeljna imovina financijskih izvedenica u smislu članka 252. stavka 1. točke 5. podtočke a) Zakona su indeksi koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. dovoljno su diverzificirani na način da zadovoljavaju sljedeće kriterije:

– indeks je sastavljen na način da kretanje cijena ili trgovinskih aktivnosti jedne njegove komponente prekomjerno ne utječe na izvedbu (kretanje) čitavog indeksa,

– kada je indeks sastavljen od imovine iz članka 252. stavka 1. Zakona, njegov sastav je najmanje diverzificiran u skladu s člankom 255. stavcima 1. i 3. Zakona na način da sastavnice indeksa ne smiju imati pojedinačni udio važnosti u indeksu veći od 20%. Iznimno, samo jedna sastavnica indeksa može imati udio važnosti u indeksu veći od 20%, a najviše do 35%. U slučaju da indeks ne ispunjava navedeni zahtjev, društvo za upravljanje dužno je temeljnu imovinu indeksa posredno uključiti u izračun ograničenja UCITS fonda,

– kada je indeks sastavljen od imovine koja nije navedena u članku 252. stavku 1. Zakona, njegov sastav je diverzificiran na način koji je jednak onom iz članka 255. stavaka 1. i 3. Zakona, odnosno na način da sastavnice indeksa ne smiju imati pojedinačni udio važnosti u indeksu veći od 20%. Iznimno, samo jedna sastavnica indeksa može imati udio važnosti u indeksu veći od 20%, a najviše do 35%.

2. predstavljaju referentnu vrijednost (benchmark) za tržište na koje se odnose, na način da zadovoljavaju sljedeće kriterije:

– indeks mjeri kretanje reprezentativne grupe temeljne imovine na relevantan i prikladan način,

– indeks se redovno revidira i rebalansira na temelju javno dostupnih kriterija, kako bi se osiguralo da kontinuirano odražava tržište na koje se odnosi,

– temeljna imovina je dovoljno likvidna, što omogućava korisnicima da repliciraju indeks ukoliko je to potrebno.

3. primjereno se objavljuju, na način da zadovoljavaju sljedeće kriterije:

– proces njihova objavljivanja temelji se na pouzdanim postupcima prikupljanja cijena, izračunavanja i naknadnog objavljivanja vrijednosti indeksa, uključujući i postupke utvrđivanja cijena za komponente za koje ne postoji tržišna cijena,

– značajne informacije o pitanjima kao što su način izračuna indeksa, metodologija za rebalans, izmjene indeksa ili bilo koje operativne poteškoće u pružanju točnih informacija, pružaju se ažurno i na široko dostupan način.

(2) Ako sastav temeljne imovine financijske izvedenice ne zadovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka, takva se financijska izvedenica ne smatra financijskom izvedenicom na financijski indeks, ali se ako zadovoljava kriterije iz članka 11. stavka 1. ovoga pravilnika, smatra financijskom izvedenicom na kombinaciju imovine iz članka 11. stavka 1. točke 1. podtočaka a), b) i c) ovoga pravilnika.

Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca s ugrađenim izvedenicama

Članak 13.

(1) Prenosivi vrijednosni papiri s ugrađenim izvedenicama iz članka 253. stavka 8. Zakona su financijski instrumenti koji zadovoljavaju kriterije iz članka 5. stavka 1. ovoga pravilnika i sadrže komponentu koja zadovoljava sljedeće kriterije:

1. temeljem te komponente, neki ili svi novčani tijekovi koji bi se inače ugovorno zahtijevali kod prenosivog vrijednosnog papira koji služi kao osnovni ugovor, mogu se promijeniti prema određenoj kamatnoj stopi, cijeni financijskog instrumenta, valutnom tečaju, cjenovnom indeksu ili indeksu stopa, kreditnom rejtingu ili kreditnom indeksu, ili nekoj drugoj varijabli, i stoga se mijenjati slično promjenama samostalne izvedenice,

2. ekonomske karakteristike i rizici te komponente nisu blisko povezani s ekonomskim karakteristikama i rizicima vrijednosnog papira koji je osnovni ugovor,

3. ima značajan učinak na profil rizičnosti i određivanje cijene prenosivog vrijednosnog papira.

(2) Instrumenti tržišta novca koji ispunjavaju jedan od kriterija iz članka 6. stavka 1. ovoga pravilnika i sve kriterije iz članka 7. stavka 2. ovoga pravilnika i koji sadrže komponentu koja ispunjava kriterije iz stavka 1. ovoga članka smatraju se instrumentima tržišta novca s ugrađenim izvedenicama iz članka 253. stavka 8. Zakona.

(3) Neće se smatrati da prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca ima ugrađenu izvedenicu ako sadrži komponentu koja je ugovorno prenosiva neovisno o prenosivom vrijednosnom papiru ili instrumentu tržišta novca. Takva komponenta smatrat će se zasebnim financijskim instrumentom.

Fondovi koji repliciraju indeks

Članak 14.

(1) Replicirati određeni dionički ili obveznički indeks kako je to propisano člankom 255. Zakona, znači replicirati temeljnu imovinu indeksa, uključujući kroz upotrebu financijskih izvedenica ili drugih tehnika i instrumenata iz članka 16. ovoga pravilnika.

(2) Dionički i/ili obveznički indeks kojeg UCITS fond replicira mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. njegov sastav je dovoljno diverzificiran, što znači da mora ispunjavati zahtjeve iz članka 255. stavaka 1. i 3. Zakona,

2. indeks predstavlja odgovarajuću referentnu vrijednost (benchmark) što znači da pružatelj indeksa koristi priznatu metodologiju koja u pravilu ne rezultira isključivanjem nekog značajnog izdavatelja na tržištu na koje se taj indeks odnosi,

3. indeks se objavljuje na prikladan način što znači da zadovoljava sljedeće kriterije:

– dostupan je javnosti,

– pružatelj indeksa je neovisan od UCITS fonda koji replicira indeks, što ne isključuje mogućnost da pružatelj indeksa i UCITS fond čine dio iste grupe ili su na drugi način povezani, pod uvjetom da su postavljeni djelotvorni mehanizmi sprječavanja sukoba interesa.

DIO ČETVRTI

Tehnike i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem

Članak 15.

(1) Društvo za upravljanje može koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca ako se takve tehnike i instrumenti koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem, ako ih je društvo za upravljanje predvidjelo prospektom i/ili pravilima UCITS fonda te pod uvjetima i ograničenjima navedenim u prospektu i/ili pravilima UCITS fonda.

(2) Tehnike i instrumenti vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem fonda uključuju:

– repo transakcije koje obuhvaćaju repo i obratni repo ugovor,

– transakcije kupnje i ponovne prodaje i transakcije prodaje i ponovne kupnje i

– pozajmljivanje vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira od druge ugovorne strane,

na način kako su definirane Uredbom EU 2015/2365 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.

(3) Tehnike i instrumenti iz stavka 2. ovoga članka moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. ekonomski su prihvatljivi na način da se realiziraju na troškovno učinkovit način,

2. upotrebljavaju se u svrhu ostvarivanja jednog ili više sljedećih ciljeva:

– smanjenja rizika,

– smanjenja troškova,

– stvaranja dodatnog kapitala ili prihoda za UCITS fond uz razinu rizika koja je u skladu s profilom rizičnosti UCITS fonda, kao i pravilima za diverzifikaciju rizika i ograničenjima ulaganja UCITS fonda koja su definirana u članku 254. stavku 1. Zakona,

3. njihovi rizici na odgovarajući način su obuhvaćeni sustavom upravljanja rizicima UCITS fonda.

(4) Kada društvo za upravljanje koristi tehnike i instrumente iz stavka 2. ovoga članka primljeni kolateral, uz novac, mogu biti samo prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca, koji su uvršteni na jedno od tržišta iz članka 3. ovoga pravilnika, i u koje je dozvoljeno ulagati imovinu UCITS fonda u skladu sa Zakonom, prospektom i/ili pravilima UCITS fonda.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, primljeni kolaterali mogu biti i prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska, druga država članica, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice, Europska središnja banka, Europska unija ili Europska investicijska banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica.

(6) Korištenje tehnika i instrumenata iz stavka 2. ovoga članka ne smije biti u suprotnosti s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja UCITS fonda niti umanjiti mogućnost postizanja investicijskih ciljeva odnosno rezultirati promjenom profila rizičnosti UCITS fonda navedenih u prospektu UCITS fonda.

(7) Sve tehnike i instrumenti iz stavka 2. ovoga članka u kojima se prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koji čine imovinu UCITS fonda daju kao kolateral mogu činiti najviše 20% neto imovine UCITS fonda. Navedene tehnike i instrumenti mogu se koristiti isključivo temeljem pisanog ugovora ili u sklopu organiziranih sustava za pozajmljivanje vrijednosnih papira koji djeluju u sklopu sustava za prijeboj i namiru.

(8) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da je repo transakcije iz stavka 2. ovoga članka moguće opozvati ili raskinuti u svakom trenutku i prije roka dospijeća. U slučaju opoziva ili raskida repo transakcija prije roka dospijeća, obveze iz ugovora moraju se izvršiti u roku od najviše sedam (7) dana. Repo transakcije čiji je rok dospijeća kraći ili jednak sedam (7) dana smatra se opozivima u svakom trenutku. Rok dospijeća repo transakcija ne smije biti duži od 12 mjeseci.

DIO PETI

Dogovorne transakcije

Članak 16.

(1) Društvu za upravljanje dozvoljeno je sklapati dogovorne transakcije kupnje i prodaje imovine UCITS fonda izvan burze ili uređenog javnog tržišta (OTC transakcije) samo s osobama koje se smatraju profesionalnim ulagateljima u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje može za račun UCITS fonda sklapati OTC transakcije sa osobama koje se ne smatraju profesionalnim ulagateljima isključivo kada takvu transakciju nije razumno bilo moguće sklopiti na uređenom tržištu, pri čemu je dužno internim aktima propisati situacije, uvjete i okolnosti u kojima je dozvoljeno sklapanje takvih transakcija, te osigurati da se iste obavljaju po fer uvjetima.

(3) Za svaku OTC transakciju iz stavka 2. ovoga članka društvo za upravljanje je dužno:

1. obrazložiti i dokumentirati razloge zbog kojih se ista obavlja,

2. posjedovati dokaze o provođenju iste u skladu sa stavkom 2. ovoga članka,

3. navedenu dokumentaciju čuvati na način propisan Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

(4) Druge ugovorne strane u transakcijama s OTC izvedenicama iz članka 252. stavka 1. točke 5. Zakona mogu biti samo osobe koje se smatraju profesionalnim ulagateljima u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, a koji podliježu obvezi odobrenja ili/i nadzora nadležnog regulatornog tijela.

Transakcije između fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje

Članak 17.

(1) Društvo za upravljanje dužno je internim aktima propisati situacije, uvjete i okolnosti u kojima je dozvoljena prodaja, kupnja ili prijenos imovine, sklapanje transakcija koje se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem između fondova i/ili individualnih portfelja kojima upravlja te osigurati da se iste ne obavljaju pod uvjetima koji su različiti od tržišnih ili koji jedan fond i/ili individualni portfelj stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi.

(2) Za svaku kupnju, prodaju ili prijenos imovine, sklapanje transakcija koje se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem iz stavka 1. ovoga članka potrebno je obrazložiti i dokumentirati razloge zbog kojih se obavlja i cijenu po kojoj je izvršena, te navedenu dokumentaciju čuvati na način propisan propisima donesenim na temelju Zakona.

DIO ŠESTI

Završne odredbe

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (»Narodne novine«, broj 26/2015 i 37/2015).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/10
Urbroj: 326-01-440-16-1
Zagreb, 25. studenoga 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.