NN 113/2016 (7.12.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2495

Na osnovi članka 20. stavka 9. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), članka 17. Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (»Narodne novine«, broj 86/13., 90/13 102/14., 107/15. i 72/16.) i članka 26. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 10. redovnoj sjednici održanoj 30. studenoga 2016. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine«, broj 17/09., 46//09., 4/10., 110/10., 131/10., 1/11., 16/11., 52/11., 129/13., 146/13., 45/14., 81/14. i 17/15.) u odredbi članka 2. koja je propisana Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine«, broj 17/15.), riječi: »31. prosinca 2016.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2017.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/222

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 30. studenoga 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.