NN 113/2016 (7.12.2016.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2496

Na osnovi članka 26. stavka 4. i članka 79. stavka 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), članka 26. točke 9. i 16. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 10. redovnoj sjednici održanoj 30. studenoga 2016. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 116/13., 11/15. i 16/15 – ispravak) u članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za djelatnike Ministarstva obrane Republike Hrvatske i pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske liječničku svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti izdaje Vojno zdravstveno središte Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza brojke: »3.« dodaju se riječi: »i 4.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

(1) Ako podnositelj prijave iz članka 8. stavak 1. ovoga Pravilnika istovremeno uz prijavu o upućivanju na rad, odnosno stručno usavršavanje ili obrazovanje u treću državu podnosi i zahtjev za oslobođenje od plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u skladu s člankom 79. stavkom 1. Zakona, obvezan je uz dokumentaciju utvrđenu člankom 8. stavkom 2. podstavkom 1. i 2. ovoga Pravilnika priložiti i dokaz da je zdravstvenu zaštitu osiguraniku iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika u zemlji rada osigurao o svojem trošku.

(2) Zavod ne snosi troškove zdravstvene zaštite korištene u trećoj državi za osiguranike iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika upućene na rad, odnosno stručno usavršavanje ili obrazovanje u treću državu ako je rješenjem Zavoda iz članka 79. stavka 2. Zakona podnositelju prijave iz stavka 1. ovoga članka odobreno oslobađanje od plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. briše se točka, upisuje se zarez i dodaju riječi: »osim u slučaju kada je podnositelju prijave iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika u skladu s člankom 8.a ovoga Pravilnika odobreno oslobađanje od plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/223

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 30. studenog 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.