NN 115/2016 (9.12.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

HRVATSKI SABOR

2529

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/56

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 6. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA

Članak 1.

U Zakonu o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) u članku 12. stavku 6. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima odobrenje za primanje trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke na teritoriju Republike Hrvatske podnosi računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku kako je propisano ovim stavkom.«.

Članak 2.

U članku 14.a stavku 4. riječi: »za duhanske prerađevine te« brišu se.

Članak 3.

U članku 18. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Pojednostavnjenje postupka, uključujući mogućnost odstupanja od potrebe za elektroničkim nadzorom kretanja, može se odobriti i u drugim slučajevima kada se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

U članku 20.a stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) U smislu ovoga članka trošarinskim proizvodom se smatra i duhanska sirovina, grijani duhanski proizvodi, e-tekućina i novi duhanski proizvodi te energenti i proizvodi iz članka 83. ovoga Zakona neovisno o namjeni korištenja.«.

Članak 5.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

(1) Zabranjeno je i smatra se nezakonitim raspolaganjem stavljanje u promet, uporaba, potrošnja, držanje, kupnja, prodaja ili prijevoz trošarinskih proizvoda na koje sukladno odredbama ovoga Zakona nije obračunata i plaćena trošarina ili na koje trošarina nije obračunata i plaćena u cijelosti.

(2) Osoba koja nezakonito raspolaže s trošarinskim proizvodima iz stavka 1. ovoga članka, kao i osoba koja sudjeluje u tim radnjama je trošarinski obveznik u smislu članka 21. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona, osim ako fizička osoba koja ne obavlja djelatnosti s trošarinskim proizvodima dokaže da je trošarinske proizvode isključivo namijenjene za osobne potrebe stekla u dobroj vjeri. Da bi se utvrdilo da li su trošarinski proizvodi namijenjeni za osobne potrebe ili za komercijalne svrhe na odgovarajući način se primjenjuje članak 22. stavak 5. ovoga Zakona.

(3) U smislu ovoga članka trošarinskim proizvodom se smatra i duhanska sirovina, grijani duhanski proizvodi, e-tekućina i novi duhanski proizvodi te energenti i proizvodi iz članka 83. ovoga Zakona neovisno o namjeni korištenja.«.

Članak 6.

U članku 22. stavku 1. točki 2. iza riječi: »proizvodnje« dodaje se riječ: »gotovih«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za trošarinske proizvode i proizvode iz članka 70. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona već puštene u potrošnju u drugoj državi članici i koje u Republiku Hrvatsku unosi fizička osoba i ista ih sama prevozi za osobne potrebe obveza plaćanja trošarine u Republici Hrvatskoj ne nastaje.«.

U stavku 9. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Ako je iznos obračunate razlike trošarine na utvrđene zalihe cigareta manji od 75,00 kuna, zapisnik o obavljenom popisu zaliha cigareta se ne dostavlja nadležnom carinskom uredu i razlika trošarine se ne plaća.«.

Članak 7.

U članku 26. stavku 6. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Trošarinski obveznik energenata dužan je dostaviti i izvješće o uplaćenom iznosu trošarine na energente nadležnom carinskom uredu do osmoga dana u mjesecu za protekli mjesec.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Trošarinski obveznik ne podnosi mjesečno izvješće iz stavka 6. ovoga članka za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini.«.

Članak 8.

U članku 30. stavku 1. točki 4. iza riječi: »koje fizička osoba iz« dodaju se riječi: »druge države članice ili«.

Članak 9.

U članku 49. stavku 11. točki 2. iza riječi: »obveznika« dodaju se riječi: »i/ili bez ishođenja odgovarajućeg odobrenja prema odredbama ovoga Zakona«.

Stavak 17. mijenja se i glasi:

»(17) U smislu ovoga članka trošarinskim proizvodom se smatra i duhanska sirovina, grijani duhanski proizvodi, e-tekućina i novi duhanski proizvodi te energenti i proizvodi iz članka 83. ovoga Zakona neovisno o namjeni korištenja.«.

Članak 10.

Iza članka 49. dodaje se članak 49.a koji glasi:

»Članak 49.a

(1) Ne isključujući primjenu odredbi Općeg poreznog zakona o poreznom nadzoru, Carinska uprava provodi postupak provjere. U smislu ovoga Zakona provjere su nadzorne mjere i radnje koje Carinska uprava poduzima radi utvrđivanja činjenica bitnih za zakonito postupanje i raspolaganje trošarinskim proizvodima i drugom robom koja je predmet nadzora.

(2) Postupak provjere smatra se pokrenutim kada Carinska uprava poduzme bilo koju radnju sa svrhom vođenja postupka.

(3) Carinska uprava o pokrenutom postupku provjere obavještava osobe na koje se ta provjera odnosi dostavom obavijesti o provođenju postupka provjere, u slučaju:

1. kada se provjera mora provesti u poslovnim ili skladišnim prostorima posjednika trošarinskih proizvoda i druge robe ili prostorima osobe koja na drugi način stvarno ili pravno raspolaže trošarinskim proizvodima i drugom robom ili prostorima druge osobe koja je izravno ili neizravno uključena u te radnje u poslovnom ili drugom svojstvu ili

2. kada se provjera odnosi na bilo koju osobu koja je u posjedu isprava ili podataka koji se odnose na trošarinske proizvode i drugu robu ili koja je na bilo koji drugi način uključena u raspolaganje s trošarinskim proizvodima i drugom robom ili

3. kada su u vezi sa započetom provjerom potrebne aktivnosti osobe na koju se provjera odnosi (dostava isprava, davanje izjava i sl.).

(4) Obavijest o provođenju postupka provjere predaje se osobi:

1. najkasnije osam dana prije predviđenog postupanja iz stavka 2. ovoga članka ili

2. neposredno prije početka radnje provjere ako bi obavještavanje u roku iz točke 1. ovoga stavka umanjilo učinkovitost provjere ili bi se ugrozila svrha provjere.

(5) Iznimno od stavka 4. točke 2. ovoga članka, ako to okolnosti slučaja zahtijevaju, obavijest se može izreći usmeno, o čemu se unosi zabilješka u zapisniku o izvršenoj službenoj radnji.

(6) Ako Carinska uprava to smatra opravdanim, obavijest o provođenju provjere može se dostaviti osobi na koju se provjera odnosi i u drugim slučajevima od onih opisanih u stavku 3. ovoga članka.

(7) Postupanje u skladu s ovim člankom ne isključuje mogućnost primjene drugih odredbi ovoga Zakona, odredbi Općeg poreznog zakona te odredbi o nadzoru sukladno propisima kojima se uređuju poslovi i ovlasti carinske službe.

(8) U smislu ovoga članka trošarinskim proizvodom se smatra i duhanska sirovina, grijani duhanski proizvodi, e-tekućina i novi duhanski proizvodi te energenti i proizvodi iz članka 83. ovoga Zakona neovisno o namjeni korištenja.«.

Članak 11.

U članku 50.a stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) U smislu ovoga članka trošarinskim proizvodom se smatra i duhanska sirovina, grijani duhanski proizvodi, e-tekućina i novi duhanski proizvodi te energenti i proizvodi iz članka 83. ovoga Zakona neovisno o namjeni korištenja.«.

Članak 12.

U članku 66.c stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odobrenje se odnosi na razdoblje kalendarske godine i izdaje se temeljem zahtjeva koji se podnosi u toj kalendarskoj godini, a na temelju podataka o proizvodnji u prethodnoj kalendarskoj godini.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Trošarinski obveznik proizvođač piva koji je podnio zahtjev iz stavka 2. ovoga članka i pušta u potrošnju pivo u kalendarskoj godini, obračunava i plaća trošarinu prema visini iz članka 60. stavka 1. ovoga Zakona i ima pravo na povrat razlike više plaćene trošarine na pivo pušteno u potrošnju u razdoblju od dana podnošenja zahtjeva do izvršnosti odobrenja.«.

Članak 13.

U članku 67. iza stavka 3. dodaju se novi stavak 4. i stavak 5. koji glase:

»(4) Neovisno o odredbi stavka 3. ovoga članka u slučaju otpreme vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije nadležni carinski ured može, u ime i za račun malog proizvođača vina, podnijeti nacrt e-TD-a koristeći računalni sustav iz članka 11. ovoga Zakona. Iznimno, nadležni carinski ured može malom proizvođaču vina posebno odobriti da koristeći računalni sustav iz članka 11. ovoga Zakona podnese nacrt e-TD-a.

(5) Za potrebe iz stavka 4. ovoga članka mali proizvođač vina obavještava nadležni carinski ured o otpremi vina i dostavlja podatke u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197, 29. 7. 2009.) najkasnije sedam dana prije otpreme vina na mjesto odredišta iz stavka 4. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 14.

Iza članka 67. dodaje se članak 67.a koji glasi:

»Članak 67.a

(1) Malom destilerijom smatra se proizvođač etilnog alkohola (nedenaturirani etilni alkohol obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2207 10 i jaka alkoholna pića obuhvaćena tarifnom oznakom KN 2208) koji proizvodi u komercijalne svrhe u količini do 10 hektolitara čistog alkohola godišnje, uz sljedeće uvjete:

1. pravno i ekonomski je nezavisna od bilo koje druge destilerije i

2. ne proizvodi prema licenciji.

(2) Trošarina na etilni alkohol koji proizvode male destilerije i koji se pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se u visini 50% iznosa trošarine propisane člankom 60. stavkom 6. ovoga Zakona.

(3) Visina trošarine propisana stavkom 2. ovoga članka primjenjuje se jednako i na etilni alkohol koji na teritorij Republike Hrvatske isporučuju male destilerije sa sjedištem u drugoj državi članici.

(4) Trošarinski obveznik proizvođač etilnog alkohola u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 2. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri proizvodnju u statusu male destilerije i ako proizvede do 10 hektolitara čistog alkohola godišnje.

(5) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s etilnim alkoholom koji je proizvela mala destilerija ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 2. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri poslovanje s etilnim alkoholom koje je proizvela mala destilerija.

(6) Mala destilerija koja tijekom tekuće kalendarske godine namjerava proizvesti količinu etilnog alkohola veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka o tome mora obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje. U tom slučaju nadležni carinski ured će rješenjem ukinuti odobrenje za proizvodnju u statusu male destilerije i obračunati razliku trošarine do visine propisane člankom 60. stavkom 6. ovoga Zakona na količine etilnog alkohola proizvedene u statusu male destilerije. Obračunata trošarina mora se platiti u roku od 10 dana od dana dostave rješenja.

(7) Ako se tijekom tekuće kalendarske godine utvrdi da je mala destilerija proizvela količinu etilnog alkohola veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka, a nije podnesena obavijest prema stavku 6. ovoga članka, nadležni carinski ured će rješenjem ukinuti odobrenje za proizvodnju u statusu male destilerije i obračunati trošarinu prema visini trošarine propisane člankom 60. stavkom 6. ovoga Zakona na ukupno proizvedenu količinu etilnog alkohola. U tom slučaju smatra se da je količina etilnog alkohola koja prelazi propisane količine nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 25. i 25.a ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje način prijave i isprave koje se prilažu uz prijavu za poslovanje u statusu male destilerije, posebnosti stjecanja statusa male destilerije, uvjete za verifikaciju prijave i način odobravanja statusa male destilerije, prateće dokumente u kretanju etilnog alkohola te način izvješćivanja.«.

Članak 15.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića za potrebe ovoga članka smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu.

(2) Proizvođaču iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljena prodaja jakog alkoholnog pića.

(3) Jakim alkoholnim pićima se u smislu ovoga članka smatraju proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2208.

(4) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića mora carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje, te istodobno dostaviti podatak o volumenu pojedinog uređaja za proizvodnju alkohola − kotla (u daljnjem tekstu: kotao) koji ima u vlasništvu, odnosno uporabi.

(5) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića plaća trošarinu ovisno o zapremnini kotla. Trošarina za svaki kotao zapremnine do uključivo 100 litara iznosi 100,00 kuna, a za kotao zapremnine veće od 100 litara iznosi 200,00 kuna.

(6) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji proizvede jako alkoholno piće u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu obvezan je trošarinu obračunatu sukladno stavku 5. ovoga članka uplatiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

(7) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji proizvede jako alkoholno piće u količini većoj od one propisane stavkom 1. ovoga članka obvezan je carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti izjavu s podacima o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe te zapremnini kotla. Carinska uprava će na osnovu zaprimljene izjave poreznim rješenjem utvrditi i obračunati trošarinu ovisno o zapremnini kotla i količini jakog alkoholnog pića većoj od 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu u iznosu propisanom člankom 60. stavkom 6. ovoga Zakona. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića dužan je platiti obračunatu trošarinu u roku od 10 dana od dana dostave poreznog rješenja.

(8) Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića – vlasnik kotla najkasnije do 30. lipnja tekuće godine obavijesti nadležni carinski ured da kotao nije u uporabi i zatraži da se zapečati, u sljedećim poreznim razdobljima ne nastaje trošarinska obveza dok je kotao zapečaćen. Za godinu u kojoj nadležni carinski ured skine pečat ili utvrdi da je pečat bio skinut bez suglasnosti nadležnog carinskog ureda nastaje trošarinska obveza u skladu sa stavcima 6. i 7. ovoga članka.

(9) Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji nije vlasnik kotla već isti ima u uporabi neće proizvoditi te najkasnije do 30. lipnja tekuće godine o tome obavijesti nadležni carinski ured, za to porezno razdoblje ne nastaje mu trošarinska obveza.

(10) Pečaćenje i skidanje pečata s kotla obavlja nadležni carinski ured na zahtjev i trošak malog proizvođača jakog alkoholnog pića.

(11) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića oslobađa se uvjeta propisanih odredbama glave IX. ovoga Zakona.«.

Članak 16.

U članku 69. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju trošarinu prema članku 22. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona, osim ako se trošarinski proizvodi u obračunskom razdoblju otpremaju do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 17.

U članku 70. ispred riječi: »Duhanskim« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) U smislu ovoga Zakona predmetom oporezivanja smatraju se i proizvodi namijenjeni udisanju pare, bez procesa izgaranja, a koji se mogu smatrati supstitutima za duhanske prerađevine iz stavka 1. ovoga članka i sadrže:

1. prerađeni duhan namijenjen zagrijavanju (u daljnjem tekstu: grijani duhanski proizvod)

2. tekućinu namijenjenu konzumiranju u elektroničkoj cigareti, neovisno o tome sadrži li nikotin (u daljnjem tekstu: e-tekućina).

(3) Predmetom oporezivanja smatraju se i proizvodi iz stavka 2. ovoga članka koji se ne mogu podvesti pod stavak 2. točke 1. i 2., a nalaze se u prometu na tržištu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: novi duhanski proizvodi).«.

Članak 18.

U članku 73.b stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom i druga osoba koja unosi u Republiku Hrvatsku i/ili otprema iz Republike Hrvatske duhansku sirovinu dužna je obavijestiti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o namjeravanom unosu, odnosno otpremi duhanske sirovine i omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.«.

Članak 19.

Iza članka 74. dodaje se naslov iznad članka i članak 74.a koji glase:

»Grijani duhanski proizvodi, e-tekućina i novi duhanski proizvodi

Članak 74.a

(1) Osobe koje puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske grijani duhanski proizvod, e-tekućinu i novi duhanski proizvod moraju carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije prvog puštanja u potrošnju te su obveznici obračunavanja i plaćanja trošarine.

(2) Obveza obračunavanja trošarine nastaje puštanjem proizvoda iz stavka 1. ovoga članka u potrošnju na teritorij Republike Hrvatske, i to:

1. u trenutku isporuke iz skladišta proizvođača, što podrazumijeva i potrošnju za vlastite potrebe unutar skladišta proizvođača, osim ako se otprema između skladišta istoga proizvođača ili ako se otprema u drugu državu članicu ili u izvoz

2. u trenutku primitka iz druge države članice, osim ako se unose u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača

3. pri uvozu na teritorij Republike Hrvatske, danom nastanka carinskog duga u skladu s carinskim propisima o obračunu i naplati carinskog duga, osim ako se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet unose u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača

4. u trenutku isporuke iz trošarinskog skladišta, što podrazumijeva i potrošnju za vlastite potrebe unutar trošarinskog skladišta, osim ako se otprema između trošarinskih skladišta istoga ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili ako se otprema u drugu državu članicu ili u izvoz.

(3) Trošarinska osnovica na grijani duhanski proizvod je jedan kilogram. Trošarina se obračunava prema visini trošarine propisanoj na ostali duhan za pušenje.

(4) Trošarinska osnovica na e-tekućinu je 1 mililitar. Trošarina se obračunava kao specifična trošarina propisana za 1 mililitar i iznosi 0,00 kuna.

(5) Trošarina na nove duhanske proizvode iz članka 70. stavka 3. ovoga Zakona obračunava se prema visini trošarine propisanoj na ostali duhan za pušenje.

(6) Osoba iz stavka 1. ovoga članka obračunava i plaća trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i stopama, odnosno u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(7) Osoba iz stavka 1. ovoga članka u mjesečnom izvješću mora iskazati obračunatu trošarinu za sve obveze nastale u obračunskom razdoblju od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, kao i podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim proizvodima. Mjesečno izvješće dostavlja se nadležnom carinskom uredu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja. Obračunatu trošarinu trošarinski obveznik mora platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(8) Mjesečno izvješće iz stavka 7. ovoga članka ne podnosi se za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim proizvodima te podataka o obračunatoj trošarini.

(9) Pravo na povrat trošarine plaćene u Republici Hrvatskoj ima:

1. izvoznik koji izvozi proizvod na koji je plaćena trošarina

2. pravna ili fizička osoba koja u okviru obavljanja djelatnosti proizvode na koje je plaćena trošarina u Republici Hrvatskoj otpremi u drugu državu članicu.

(10) Kretanje grijanih duhanskih proizvoda, e-tekućine i novih duhanskih proizvoda odvija se uz uobičajeni komercijalni dokument.

(11) Osoba iz stavka 1. ovoga članka mora voditi evidencije o poslovanju i kretanju grijanih duhanskih proizvoda, e-tekućine i novih duhanskih proizvoda.

(12) Na proizvode iz ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 25., 25.a i 50. ovoga Zakona.

(13) Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje visine trošarine propisane ovim člankom.

(14) Ministar financija pravilnikom propisuje način prijavljivanja u registar, sadržaj, oblik i način podnošenja mjesečnog izvješća, posebnosti i način ostvarivanja prava na povrat trošarine, način postupanja s uobičajenim komercijalnim dokumentom pri kretanju te sadržaj i način vođenja evidencije iz stavka 11. ovoga članka.«.

Članak 20.

U članku 79. stavku 6. riječi: »istekom 60. dana« zamjenjuju se riječima: »do isteka 60. dana«.

U stavku 7. riječi: »istekom 60. dana« zamjenjuju se riječima: »do isteka 60. dana«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 80. briše se.

Članak 80. briše se.

Članak 22.

U članku 84. stavak 10. briše se.

Dosadašnji stavci 11., 12., 13. i 14. postaju stavci 10., 11., 12. i 13.

Članak 23.

U članku 85. stavku 5. iza riječi: »po potrebi« riječ: »i« zamjenjuje se riječju: »ili«.

Članak 24.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»(1) Označena plinska ulja iz članka 87. ovoga Zakona mogu se koristiti i prodavati isključivo u svrhu propisanu ovim Zakonom.

(2) Označena plinska ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona mogu koristiti samo osobe kojima je nadležni carinski ured temeljem podnesenog zahtjeva odobrio pravo na korištenje označenog plinskog ulja za namjenu grijanja.

(3) Označena plinska ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona smiju se koristiti samo za tu svrhu i ne mogu se koristiti za pogon motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora i strojeva, i ne smiju se utakati u spremnike motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora i strojeva niti se u spremniku smiju posjedovati. U postupku odobravanja prava na korištenje označenih plinskih ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona nadležni carinski ured utvrđuje vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu te može:

1. ocjenjivati uvjete za korištenje označenih plinskih ulja za namjenu grijanja, uključujući značajke prostora za koji se zahtijeva korištenje plinskog ulja za namjenu grijanja i/ili podneblja u kojem se ostvaruje pravo

2. odrediti najveću dopuštenu količinu potrošnje plinskog ulja za namjenu grijanja

3. na licu mjesta provjeravati uvjete korištenja označenog plinskog ulja.

(4) Označena plinska ulja iz članka 87. ovoga Zakona obojena plavom bojom smiju koristiti korisnici prava iz članka 92. ovoga Zakona za pogon poljoprivrednih strojeva poljoprivrednih gospodarstava i za rad pogonskih i pomoćnih motora ribarskih plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov te za rad pogonskih i pomoćnih motora plovila i strojeva u ribogojstvu i akvakulturi, kao i za pogonsko gorivo za plovidbu.

(5) Plinskim uljima koja su označena sukladno članku 87. ovoga Zakona nije dozvoljeno odstraniti sredstva za označavanje, smanjiti njihove koncentracije ili dodavati supstancije koje onemogućavaju utvrđivanje propisane označenosti.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti odobravanja prava na korištenje označenog plinskog ulja za namjenu grijanja, način podnošenja prijave i ishođenja odobrenja, način prodaje označenog plinskog ulja za namjenu grijanja te način vođenja evidencija.«.

Članak 25.

U članku 89. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Trošarinski obveznici i druge pravne ili fizičke osobe koje prodaju označena plinska ulja za grijanje dužni su u elektroničkom obliku voditi evidenciju o kupcima i prodanim količinama označenog plinskog ulja za grijanje. Evidencije o krajnjim kupcima i prodanim količinama označenih plinskih ulja za grijanje dostavljaju se Carinskoj upravi u elektroničkom obliku. Postupak prodaje označenih plinskih ulja te primjena sustava elektroničke evidencije i razmjene podataka s Carinskom upravom o prodaji plinskog ulja za grijanje uređuje se propisom iz članka 115. ovoga Zakona.«.

Članak 26.

U članku 90. iza stavka 13. dodaju se novi stavak 14. i stavci 15., 16. i 17. koji glase:

»(14) Svaka osoba koja nabavlja plinsko ulje obojano plavom bojom iz članka 84. stavka 9. i članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona (označeno plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i plovidbi) radi prodaje na teritoriju Republike Hrvatske korisnicima prava na korištenje označenog plinskog ulja i/ili drugim osobama koje obavljaju djelatnost trgovine označenim plinskim uljem puštenim u potrošnju dužna je ishoditi odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom puštenim u potrošnju. Odobrenjem za poslovanje s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom puštenim u potrošnju mogu se odrediti dodatne mjere nadzora nad raspolaganjem označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom, uključujući obvezu podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

(15) Prodaja i/ili isporuka označenog plinskog ulja obojanog plavom bojom puštenog u potrošnju vrši se isključivo temeljem odobrenja za poslovanje s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom puštenim u potrošnju iz stavka 14. ovoga članka.

(16) Ako se utvrdi postupanje protivno odredbama stavaka 14. i/ili 15. ovoga članka ili protivno uvjetima iz odobrenja za poslovanje s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom puštenim u potrošnju, smatra se da je označeno plinsko ulje obojano plavom bojom predmet nezakonitog raspolaganja.

(17) Obveza ishođenja odobrenja za poslovanje s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom puštenim u potrošnju ne odnosi se na trošarinske obveznike kojima je odobreno trošarinsko postupanje s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja.«.

Dosadašnji stavak 14. postaje stavak 18.

Članak 27.

Iza članka 90. dodaje se članak 90.a koji glasi:

»Članak 90.a

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja nabavlja biogorivo iz članka 84. stavka 3. točke 9. ovoga Zakona koje je pušteno u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske radi korištenja kao pogonskog goriva za potrebe komercijalnog prijevoza mora prodavatelju dostaviti izjavu o korištenju biogoriva za prijevoz kojom se jamči isključivo korištenje biogoriva za prijevoz bez umješavanja i/ili dodavanja drugih energenata.

(2) Odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske dužna je ishoditi svaka osoba koja nabavlja biogorivo iz članka 84. stavka 3. točke 9. ovoga Zakona radi prodaje korisnicima za potrebe komercijalnog prijevoza i/ili drugim osobama koje obavljaju djelatnost trgovine biogorivom puštenim u potrošnju. Odobrenjem za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju mogu se odrediti dodatne mjere nadzora nad raspolaganjem biogorivom, uključujući obvezu podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

(3) Prodaja i/ili isporuka biogoriva iz članka 84. stavka 3. točke 9. ovoga Zakona puštenog u potrošnju vrši se isključivo temeljem odobrenja za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju iz stavka 2. ovoga članka i/ili izjave o korištenju biogoriva za prijevoz iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako se utvrdi postupanje protivno odredbama stavaka 1. i/ili 2. i/ili 3. ovoga članka ili protivno uvjetima iz odobrenja za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju, smatra se da je biogorivo predmet nezakonitog raspolaganja. Obračun trošarine određuje se prema iznosu propisanom za jednakovrijedno gorivo za pogon.

(5) Obveza ishođenja odobrenja za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na trošarinske obveznike kojima je odobreno trošarinsko postupanje s biogorivom u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje način i posebnosti podnošenja prijave i ishođenja odobrenja za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju, način prodaje i/ili isporuke biogoriva te sadržaj i način dostavljanja izjave o korištenju biogoriva za prijevoz.«.

Članak 28.

U članku 91.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Energenti iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91, 2710 19 99, 3403 19 10, 3403 19 91 i 3403 19 99 te proizvodi iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje podliježu posebnim mjerama nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja. Posebne mjere nadzora se odnose na komercijalni prijevoz u rasutom stanju energenata iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91, 2710 19 99, 3403 19 10, 3403 19 91 i 3403 19 99 te proizvoda iz tarifne oznake KN 3826 00 90 (kada im namjena nije pogon ili grijanje). Komercijalni prijevoz u rasutom stanju podrazumijeva nezapakirani proizvod koji se prevozi u kontejnerima kao sastavnom dijelu prijevoznog sredstva (kamion cisterna, vagon cisterna ili tanker) ili u ISO spremnicima, uključujući i nezapakirane proizvode koji se prevoze u drugim kontejnerima zapremnine veće od 210 litara.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, odobrenjem za poslovanje energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka može se obuhvatiti poslovanje više osoba koje raspolažu istom pošiljkom tih energenata i proizvoda.«.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 29.

U članku 91.b iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) U smislu ovoga članka obavljanje neregistrirane djelatnosti s energentima podrazumijeva, između ostaloga, i obavljanje energetske djelatnosti bez rješenja kojim se prema posebnim propisima dozvoljava obavljanje te djelatnosti. Neovisno o odredbama drugih propisa, u svrhu primjene ovoga članka Carinska uprava je ovlaštena utvrđivati obavljanje neregistrirane djelatnosti s energentima.

(6) Smatra se da su energenti nezakonito pušteni u potrošnju u smislu članka 25. ovoga Zakona i da za njih nastaje obveza obračuna i plaćanja trošarine ako se utvrdi da ne udovoljavaju zahtjevima iz posebnih propisa kojima se uređuju uvjeti stavljanja i korištenja energenata na tržištu, osim ako osoba koja posjeduje energente ili na drugi način s njima raspolaže ne dokaže da su energenti pušteni u potrošnju u skladu s odredbama ovoga Zakona i da je na njih obračunata i plaćena trošarina.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 93. briše se.

Članak 93. briše se.

Članak 31.

U članku 102. stavku 1. točki 3. u zagradi riječi: »stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »stavak 3.«.

U točki 4. u zagradi riječi: »stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »stavak 3.«.

Članak 32.

Članak 102.a mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. otpremi ili primi trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine bez elektroničkog trošarinskog dokumenta u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (članak 11. stavak 1.)

2. postupa protivno uvjetima za kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju između država članica (članak 19.)

3. zloupotrijebi pravo u kretanju trošarinskih proizvoda (članak 20.a)

4. nezakonito proizvede, primi, otpremi, uveze, unese, preveze, čuva, posjeduje, proda, kupi, pusti u potrošnju trošarinske proizvode ili duhansku sirovinu ili s njima na drugi način nezakonito raspolaže (članak 21. stavak 2. točka 3., članak 21.a, članak 73.c stavak 1., članak 91.a i članak 91.b)

5. otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobio odobrenje ili ako koristi količine veće od odobrenih (članak 21. stavak 2. točka 6., članak 36. i članak 37.)

6. otuđi trošarinske proizvode na koje se trošarina ne plaća sukladno članku 29. stavku 1. ovoga Zakona bez prethodne obavijesti carinskom uredu ili bez plaćanja trošarine (članak 29. stavak 6.)

7. trošarinske proizvode na koje se trošarina ne plaća koristi protivno propisanoj svrsi ili uvjetima (članak 30.)

8. primi, proizvodi, prerađuje (obrađuje), skladišti, izvodi druge radnje ili otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine izvan trošarinskog skladišta za koje je nadležni carinski ured izdao odobrenje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta (članak 31. stavak 1.)

9. prava ili obveze iz trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili za trošarinsko skladište prenese na drugu osobu (članak 32. stavak 1.)

10. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 33. ovoga Zakona

11. prenese prava ili obveze iz odobrenja iz članka 36. ovoga Zakona na drugu osobu (članak 37. stavak 2.)

12. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 38. ovoga Zakona

13. prava ili obveze iz odobrenja iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona ili iz odobrenja iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 40. stavak 3. i članak 41. stavak 4.)

14. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 40. stavku 4. ovoga Zakona

15. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 41. stavku 5. ovoga Zakona

16. prima ili skladišti trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 42. stavak 1.)

17. prava ili obveze iz odobrenja iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 42. stavak 3.)

18. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 42. stavku 4. ovoga Zakona

19. prava ili obveze iz odobrenja iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 43. stavak 3.)

20. ne ispuni neku od obveza određenih u članku 43. stavku 4. ovoga Zakona

21. ne podnese carinskom uredu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese u propisanom roku (članak 44. stavak 1., članak 73.a, članak 74.a stavak 1. i članak 91.a)

22. ne prijavi svaku izmjenu podataka navedenu u prijavi za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne prijavi u propisanom roku (članak 44. stavak 2.)

23. ne prijavi prestanak djelatnosti zbog koje je upisan u registar trošarinskih obveznika ili je ne prijavi u propisanom roku (članak 44. stavak 2.)

24. postupa protivno uvjetima iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona

25. ne denaturira alkohol na način da ga u procesu proizvodnje onečisti na propisani način (članak 63. stavak 1.)

26. alkohol ne denaturira u trošarinskom skladištu proizvođača koji je dobio odobrenje nadležnog carinskog ureda za denaturiranje alkohola (članak 63. stavak 2.)

27. ne vodi evidenciju o denaturiranju ili ne vodi evidenciju kupaca ili te evidencije vodi netočno ili nepotpuno (članak 63. stavak 3.)

28. za denaturiranje alkohola koristi trošarinsko skladište koje nije opremljeno opremom koja će osigurati denaturiranje alkohola propisanim sredstvima ili na propisani način (članak 63. stavak 4.)

29. trošarinske proizvode navedene u članku 64. stavku 1. ovoga Zakona ne označi posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu količinsku oznaku te slovnu oznaku serije i broj serije, ili postupa protivno uvjetima propisanim za označavanje ili stavljanje u promet alkohola i alkoholnih pića (članak 64. stavci 1., 2., 3., 4., 5. i 6.)

30. kupi, proda, posjeduje ili pusti u potrošnju trošarinske proizvode alkohol i alkoholna pića iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona koji nisu označeni posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu količinsku oznaku te slovnu oznaku serije i broj, ili koji su označeni nepripadajućom ili krivotvorenom posebnom markicom (članak 64. stavak 1.)

31. skine ili ukloni posebnu markicu koja je nalijepljena preko čepa na boci tako da se ona pri otvaranju ne ošteti, ili pri otvaranju čepa na boci posebnu markicu ne ošteti tako da se ne može ponovno upotrijebiti na istoj ili drugoj ambalaži, ili utače alkohol ili alkoholna pića u ambalažu s nepripadajućom posebnom markicom (članak 64. stavci 1. i 6.)

32. neovlašteno izrađuje markice iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona ili markice za alkoholna pića drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili ako ih neovlašteno tiska ili posjeduje ili stavlja u promet (članak 64. stavak 8.)

33. namjerno oštećuje posebne markice iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona (članak 64. stavak 9.)

34. stavlja u promet proizvode iz članka 54. ovoga Zakona koji ne odgovaraju proizvođačkoj specifikaciji ili deklaraciji otisnutoj na etiketi ili uvjetima propisanim posebnim propisima o pivu (članak 64. stavak 11.)

35. primjenjuje visinu trošarine na pivo propisanu sukladno članku 66.b ovoga Zakona bez ishođenja odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare ili protivno drugim uvjetima propisanim ovim Zakonom ili prava ili obveze iz odobrenja iz članka 66.c ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 66.a, članak 66.b i članak 66.c)

36. postupa protivno uvjetima iz članka 73.a ovoga Zakona

37. postupa protivno uvjetima iz članka 73.b ovoga Zakona

38. prodaje duhanske prerađevine po maloprodajnim cijenama višim od prijavljenih (članak 77. stavak 5.)

39. kupi, proda, posjeduje ili pusti u potrošnju duhanske prerađevine koje nisu propisano označene duhanskom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice, ili koje su označene nepripadajućom ili krivotvorenom markicom (članak 78.)

40. duhanske prerađevine iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona ne označi duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 1.)

41. duhanske prerađevine iz članka 78. stavka 2. ovoga Zakona ne označi duhanskom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznaku »EU«, odnosno »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika, slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 2.)

42. kao trošarinski obveznik postupa protivno uvjetima propisanim u članku 78. stavku 3. ovoga Zakona

43. duhanske prerađevine koje uvozi u trenutku puštanja u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske ne označi duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 4.)

44. duhanske prerađevine koje su uvezene i puštene u slobodan promet u drugoj državi članici i u sustavu odgode otpremljene na teritorij Republike Hrvatske radi puštanja u potrošnju, prije unosa na teritorij Republike Hrvatske ne označi duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 5.)

45. duhanske prerađevine koje unosi iz druge države članice i pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, prije unosa na teritorij Republike Hrvatske nije označio duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 78. stavak 6.)

46. duhansku markicu iz članka 78. stavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona ne nalijepi na pakiranju za prodaju na malo ispod celofanskog ili drugog prozirnog omota kojim je obložen paketić tako da je vidljiva i da se pri otvaranju prekine (članak 78. stavak 9.)

47. postupa protivno uvjetima iz članka 78. stavka 10. ovoga Zakona

48. duhanske prerađevine koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija pušta u potrošnju, kupi ili posjeduje (članak 78. stavak 11.)

49. neovlašteno izrađuje markice iz članka 78. ovoga Zakona i markice za duhanske prerađevine drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili ih neovlašteno tiska ili ih neovlašteno posjeduje ili ih neovlašteno stavlja u promet (članak 79. stavak 4.)

50. markice iz članka 78. ovoga Zakona namjerno oštećuje (članak 79. stavak 5.)

51. ne dostavi Carinskoj upravi dnevni utrošak markica sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje ili od dana puštanja u slobodan promet u Republici Hrvatskoj ili od dana primitka iz druge države članice Europske unije ili u svakom drugom slučaju do isteka 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica (članak 79. stavak 6.)

52. ne dostavi Carinskoj upravi zahtjev za preuzimanje duhanskih markica najkasnije sljedećeg radnog dana od dana primitka duhanskih prerađevina koje su u specijalnim ili neuobičajenim pakiranjima u trošarinsko skladište ili dnevni utrošak markica ne podnese sljedeći radni dan od dana lijepljenja markica ili u svakom drugom slučaju do isteka 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica (članak 79. stavak 7.)

53. ne plaća trošarinu na proizvode koji se koriste za pogon ili za grijanje prema njihovoj namjeni korištenja ili ih ne plaća u iznosima za jednakovrijedno gorivo (članak 84. stavci 4., 5., 6., 7. i 8.)

54. skine plombu sa zakonitih mjerila bez nazočnosti ovlaštenog carinskog službenika (članak 86.)

55. nezakonito koristi ili raspolaže energentima na koje je visina trošarine snižena ili energentima za koje nije plaćena trošarina, ili je primijenjeno oslobođenje od plaćanja trošarine, ili ih kupuje, prevozi, prerađuje, posjeduje, drži ili prodaje suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 90. stavci 2. i 16.)

56. postupa protivno uvjetima iz članka 90.a ovoga Zakona

57. postupa protivno uvjetima iz članka 91.a ovoga Zakona

58. postupa protivno članku 91.b ovoga Zakona

59. kao trošarinski obveznik plinsko ulje ne označi ili ne oboji na propisani način (članak 87. stavak 1.)

60. uveze na teritorij Republike Hrvatske plinska ulja koja nisu označena na propisani način ili ih uveze bez priložene propisane potvrde inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje, ili u sustavu odgode dopremi na teritorij Republike Hrvatske uvezena plinska ulja koja nisu označena na propisani način ili koja ne prati propisana potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje (članak 87. stavak 2.)

61. označena plinska ulja skladišti na način kojim se ne osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje (članak 87. stavak 3.)

62. označavanje plinskih ulja ne obavlja u trošarinskom skladištu u kojemu je odobreno označavanje plinskog ulja ili u tom trošarinskom skladištu ne posjeduje postrojenja prikladna za doziranje ili miješanje ili slična postrojenja uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje (članak 87. stavak 4.)

63. označenim plinskim uljima odstrani sredstva za označavanje, smanji njihove koncentracije ili dodaje supstancije koje onemogućuju utvrđivanje propisane označenosti (članak 88. stavak 5.)

64. označena plinska ulja za grijanje ne prodaje ili ne stavlja u promet iz posebno utvrđenih skladišta koja je prijavila nadležnom carinskom uredu ili ih prodaje izravnim utakanjem u spremnike goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva (članak 89. stavci 1. i 2.)

65. kao prodavatelj označenog plinskog ulja za namjene korisnika prava iz članka 92. ovoga Zakona ne vrši prodaju uz karticu goriva (članak 89. stavak 4.)

66. kao prodavatelj označenog plinskog ulja za namjene korisnika prava iz članka 92. ovoga Zakona prije prodaje ne izvijesti korisnika o raspoloživoj količini označenog plinskog ulja (članak 89. stavak 4.)

67. kao prodavatelj ili korisnik plinskog ulja za namjene korisnika prava iz članka 92. ovoga Zakona zlouporabi sustav kartice goriva (članak 92. stavak 4.)

68. u zahtjevu za stjecanjem statusa korisnika prava za namjene propisane člankom 92. ovoga Zakona nepotpuno ili netočno prikaže činjenice ili bez odgađanja ne izvijesti o svim promjenama koje mogu biti od utjecaja na pravo i opseg korištenja dobivene povlastice (članak 92. stavak 7.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinio u vezi s obavljanjem obrta, odnosno druge samostalne djelatnosti.«.

Članak 33.

U članku 102.b stavku 1. točki 16. u zagradi riječi: »članak 26. i članak 79.« zamjenjuju se riječima: »članak 26., članak 74.a stavak 6. i članak 79.«.

Točke 18. i 19. mijenjaju se i glase:

»18. ne podnese propisano mjesečno izvješće ili ga podnese nepotpuno ili netočno ili nepravodobno ili ne podnese izvješće o uplaćenom iznosu trošarine na energente ili ga podnese nepotpuno ili netočno ili nepravodobno (članak 26. stavci 6., 8. i 10. i članak 74.a stavak 7.)

19. ne plati trošarinu u propisanom roku (članak 25. stavak 14., članak 26., članak 27., članak 73.c i članak 74.a)«.

Iza točke 21. dodaje se nova točka 22. koja glasi:

»22. postupa protivno uvjetima iz članka 67.a ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 22., 23. i 24. postaju točke 23., 24. i 25.

Dosadašnja točka 25., koja postaje točka 26., mijenja se i glasi:

»26. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića na proizvedenu količinu jakog alkoholnog pića ne obračuna ili ne plati trošarinu u iznosu propisanom u članku 68. stavku 5. ovoga Zakona (članak 68. stavak 6.)«.

Iza točke 26. dodaje se nova točka 27. koja glasi:

»27. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića proizvede jako alkoholno piće u količini većoj od 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu, a ne dostavi izjavu s podacima o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe i zapremnini kotla, ili izjavu ne dostavi u propisanom roku, ili ne plati obračunatu trošarinu u roku od 10 dana od dana dostave poreznog rješenja (članak 68. stavak 7.)«.

Dosadašnje točke od 26. do 33. postaju točke 28. do 35.

Članak 34.

U članku 102.c stavku 1. točka 27. mijenja se i glasi:

»27. ne vodi evidencije propisane člankom 47. ovoga Zakona ili te evidencije ne vodi točno ili potpuno (članak 47.)«.

Iza točke 27. dodaje se nova točka 28. koja glasi:

»28. ne vodi evidencije propisane člankom 74.a stavkom 11. ovoga Zakona ili te evidencije ne vodi točno ili potpuno (članak 74.a stavak 11.)«.

Dosadašnje točke od 28. do 31. postaju točke 29. do 32.

U dosadašnjoj točki 32., koja postaje točka 33., u zagradi riječi: »stavak 4.« zamjenjuju se riječima: »stavak 6.«.

Dosadašnja točka 33., koja postaje točka 34., mijenja se i glasi:

»34. postupa protivno članku 74.a stavku 10. ovoga Zakona«.

Dosadašnja točka 35. postaje točka 36.

Iza dosadašnje točke 36., koja postaje točka 37., dodaje se nova točka 38. koja glasi:

»38. označena plinska ulja za namjenu grijanja iz članka 87. ovoga Zakona koristi bez odobrenja nadležnog carinskog ureda ili protivno uvjetima iz odobrenja nadležnog carinskog ureda (članak 88. stavak 2.)«.

Dosadašnja točka 37., koja postaje točka 39., mijenja se i glasi:

»39. kao prodavatelj označenih plinskih ulja ne vodi evidenciju o kupcima ili prodanim količinama u propisanom obliku, načinu vođenja ili sadržaju ili tu evidenciju vodi netočno ili nepotpuno ili je ne vodi redovito u skladu s propisima ili pravilima struke ili je ne dostavi Carinskoj upravi (članak 89. stavci 3. i 5.).«.

Dosadašnje točke 38. i 39. postaju točke 40. i 41.

Članak 35.

U članku 104. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Trošarinski proizvodi i duhanska sirovina koji su predmet prekršaja iz članka 102.a stavka 1. točaka 3., 4., 5., 24., 25., 26., 28., 29., 30., 31., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 57., 58., 59., 62. i 63. ovoga Zakona, članka 102.b stavka 1. točaka 14., 15., 23. i 26. ovoga Zakona te članka 103. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona oduzet će se.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Prijevozno ili prijenosno sredstvo iskorišteno za prijevoz ili prijenos trošarinskih proizvoda koje je predmet prekršaja iz članka 102.a stavka 1. točaka 3., 4., 24., 29., 30., 36., 37., 39., 40., 41., 43., 44., 45., 46., 48., 56., 57. i 58. ovoga Zakona i za koje je propisana obveza plaćanja trošarine oduzet će se ako je vrijednost trošarinskih proizvoda koji su predmet prekršaja veća od 1/3 vrijednosti prijevoznog ili prijenosnog sredstva.«.

Članak 36.

U članku 107. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako postoje uvjeti za neposredno rješavanje stvari u postupku za povrat trošarine koji je pokrenut na zahtjev stranke, rješenje kojim se udovoljava zahtjevu stranke može se izdati na propisanom obrascu zahtjeva za povrat.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 37.

Članak 112. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 19. ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar financija donijet će pravilnike iz članaka 14., 19., 24. i 27. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 39.

Do stupanja na snagu uredbe iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se visine trošarine na grijane duhanske proizvode, e-tekućinu i nove duhanske proizvode propisane ovim Zakonom.

Članak 40.

Mali proizvođači jakog alkoholnog pića koji nakon stupanja na snagu ovoga Zakona dostavljaju godišnje izvješće i obračun trošarine za 2016. godinu postupaju prema odredbama članka 68. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.).

Članak 41.

Pravne i fizičke osobe koje imaju na zalihama proizvode iz članka 17. ovoga Zakona obvezne su popisati zalihe tih proizvoda na dan stupanja na snagu ovoga Zakona i o tome sastaviti zapisnik po vrstama i količinama proizvoda. Zapisnik o zalihama proizvoda dostavlja se nadležnom carinskom uredu najkasnije u roku od 30 dana od dana popisa zaliha.

Članak 42.

Osobe iz članka 24. ovoga Zakona dužne su do 1. srpnja 2018. podnijeti zahtjev za odobravanje prava na korištenje označenog plinskog ulja za namjenu grijanja.

Članak 43.

(1) Osobe koje nabavljaju označeno plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i plovidbi radi prodaje na teritoriju Republike Hrvatske korisnicima prava na korištenje označenog plinskog ulja i/ili drugim osobama koje obavljaju djelatnost trgovine označenim plinskim uljem puštenim u potrošnju dužne su podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 26. ovoga Zakona najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Osobe koje obavljaju djelatnost trgovine biogorivom koje je pušteno u potrošnju radi prodaje korisnicima za potrebe komercijalnog prijevoza i/ili drugim osobama koje obavljaju djelatnost trgovine biogorivom koje je pušteno u potrošnju dužne su podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 27. ovoga Zakona najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 45.

Ovaj Zakon objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/16-01/102
Zagreb, 2. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.