NN 115/2016 (9.12.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

HRVATSKI SABOR

2530

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/57

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 6. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13. i 108/13.) u članku 4. stavku 1. točke k. i l. mijenjaju se i glase:

»k) Prodajna cijena je maloprodajna cijena novog motornog vozila s carinom i porezom na dodanu vrijednost bez posebnog poreza, s uključenom vrijednosti dodatne opreme koju kao obavijest o prodajnoj cijeni bez iskazanog posebnog poreza na motorna vozila, koja može biti i u obliku cjenika, proizvođač, predstavnički ured i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj dostavlja Carinskoj upravi i koja se primjenjuje na sve trgovce koji u Republici Hrvatskoj prodaju nova motorna vozila te marke.

l) Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima je trgovac rabljenim motornim vozilima koji na temelju poreznog odobrenja prodaje rabljena motorna vozila, obračunava i uplaćuje posebni porez te podnosi izvješća u skladu s uvjetima predviđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Motorna vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon, motorna vozila čija je emisija ugljičnog dioksida (CO2) 0 grama po kilometru te motorna vozila proizvedena prije 30 i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila nisu predmet oporezivanja.«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona nastaje kad:

1. proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornog vozila namijenjenog za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj ili nabavi motorno vozilo za vlastite potrebe

2. pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj te trgovac rabljenim motornim vozilima unese ili uveze motorno vozilo namijenjeno za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj.«.

U stavku 2. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Ako trgovci i registrirani trgovci rabljenim motornim vozilima unose, uvoze ili nabavljaju motorna vozila u Republici Hrvatskoj radi daljnje prodaje, ne nastaje obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza sve do isporuke motornog vozila osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 4.

U članku 9. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Kod nastanka porezne obveze iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona proizvođač, trgovac i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima je obvezan u ime i za račun stjecatelja motornog vozila prije izdavanja računa obračunati posebni porez te obračunati iznos uplatiti najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec. Račun koji izdaje proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezno mora sadržavati naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

(2) Kod nastanka porezne obveze iz članka 7. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona trgovac rabljenim motornim vozilima i stjecatelj motornog vozila je dužan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza u roku od 15 dana od dana unosa, uvoza ili nabave motornog vozila. Smatra se da trgovac rabljenim motornim vozilima plaća posebni porez u ime i za račun osobe koja će rabljeno motorno vozilo steći radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj. Neprijavljivanje motornog vozila nadležnom carinskom uredu u rokovima iz ovoga stavka i svako raspolaganje motornim vozilom u Republici Hrvatskoj prije plaćanja posebnog poreza smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske.«.

U stavku 8. riječ: »izvršnosti« zamjenjuje se riječju: »dostave«.

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni porez utvrđuje se na temelju emisije ugljičnog dioksida (CO2) izražene u gramima po kilometru, prodajne cijene motornog vozila, snage motora u kilovatima, obujma motora u kubičnim centimetrima i razine emisije ispušnih plinova.

(2) Posebni porez se za rabljena motorna vozila plaća u iznosu ostatka posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje.«.

Članak 6.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako u slučajevima iz članka 9. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona podnositelj u poreznoj prijavi traži da se u postupku utvrđivanja iznosa posebnog poreza primijeni tablica s postotcima ostataka vrijednosti ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila, carinski ured će donijeti porezno rješenje žurno neposrednim rješavanjem bez sastavljanja zapisnika. Ako nisu ispunjeni uvjeti za donošenje rješenja u skraćenom postupku, carinski ured će pregledati motorno vozilo i dokumentaciju u prilogu porezne prijave te o tome sastaviti zapisnik u kojem će utvrditi iznos ostatka posebnog poreza prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje na dan podnošenja porezne prijave na temelju raspoloživih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tržištu (katalozi, cjenici trgovaca i sl.). Ako se radi o rabljenom motornom vozilu o kojem ne postoje podaci o prodajnoj cijeni u Republici Hrvatskoj, carinski ured će utvrditi iznos ostatka posebnog poreza usporedbom s motornim vozilom istih ili približno istih karakteristika na tržištu u Republici Hrvatskoj. U slučaju novog motornog vozila koje nije u prodaji kod trgovaca u Republici Hrvatskoj, carinski ured će utvrditi prodajnu cijenu prema uobičajenim kriterijima za utvrđivanje prodajne cijene motornih vozila koji su u primjeni na tržištu novih motornih vozila u Republici Hrvatskoj.«.

U stavku 3. riječi: »tržišne cijene motornog vozila« zamjenjuju se riječima: »postotka pada vrijednosti rabljenog motornog vozila i iznosa ostatka posebnog poreza«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Porezni obveznik koji se ne slaže s iznosom ostatka posebnog poreza utvrđenim u zapisniku može o vlastitom trošku od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja zatražiti procjenu postotka pada vrijednosti rabljenog motornog vozila i iznosa ostatka posebnog poreza, o čemu je dužan obavijestiti carinski ured prigovorom na zapisnik u roku od 15 dana od njegova primitka. Ako porezni obveznik u tom roku ne prigovori na zapisnik, carinski ured će bez odgode rješenjem odrediti iznos posebnog poreza. Stalni sudski vještak ili stalni sudski procjenitelj mogu dati nalaz i mišljenje o postotku pada vrijednosti rabljenog motornog vozila i iznosu ostatka posebnog poreza samo za ona rabljena motorna vozila koja imaju oštećenja i nedostatke koji su veći od uobičajenih, a kojima se smatraju oštećenja i nedostatci koji se javljaju zbog iskorištavanja motornog vozila i vezani su uz starost rabljenog motornog vozila i broj prijeđenih kilometara.«.

U stavku 5. riječi: »tržišne cijene rabljenog motornog vozila« zamjenjuju se riječima: »postotka pada vrijednosti rabljenog motornog vozila i iznosa ostatka posebnog poreza«.

Stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Stalni sudski vještak ili stalni sudski procjenitelj je dužan dostaviti nalaz i mišljenje o postotku pada vrijednosti rabljenog motornog vozila i iznosu ostatka posebnog poreza carinskom uredu kod kojeg se vodi postupak, koji može od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja tražiti dodatna pojašnjenja u roku od pet dana od dana primitka nalaza i mišljenja, ako to smatra potrebnim radi razjašnjenja okolnosti važnih za utvrđivanje iznosa ostatka posebnog poreza.

(7) Carinski ured može nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja u cijelosti ili djelomično prihvatiti ili odbiti, o čemu se odlučuje rješenjem o utvrđivanju porezne obveze. Carinski ured će u svakom slučaju odbiti nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja ako utvrdi da se radi o rabljenom motornom vozilu za koje se ne može dati nalaz i mišljenje sukladno stavku 4. ovoga članka. Odredbe ovoga članka se primjenjuju i na postupke iz članka 25. ovoga Zakona.«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Carinski ured može tijekom i nakon postupka utvrđivanja porezne obveze od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj i inozemstvu tražiti podatke o motornom vozilu ako sumnja u istinitost podataka na temelju kojih se utvrđuje porezna obveza. Ako se nakon donošenja rješenja o utvrđivanju porezne obveze utvrdi da podaci na temelju kojih je utvrđena porezna obveza nisu bili istiniti, carinski ured će novim rješenjem utvrditi razliku porezne obveze.«.

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon prema izrazu PP = (ON + EN) + PC, u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 2 ili Tablici 3

EN naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2

PC – postotak od prodajne cijene motornog vozila prema Tablici 1

TABLICA 1 – prodajna cijena

Prodajna cijena u kn

%

0,00

do

100.000,00

1

100.000,01

do

150.000,00

2

150.000,01

do

200.000,00

4

200.000,01

do

250.000,00

6

250.000,01

do

300.000,00

7

300.000,01

do

350.000,00

8

350.000,01

do

400.000,00

9

400.000,01

do

500.000,00

15

500.000,01

do

600.000,00

20

600.000,01

do

 

25

TABLICA 2 – dizelsko gorivo

 

Emisija CO2 (g/km)

ON u kn

Iznos u kn za 1 g/km CO2

prva skupina

70

do

85

185

55

druga skupina

85

do

120

1.010

175

treća skupina

120

do

140

7.135

1.150

četvrta skupina

140

do

170

30.135

1.250

peta skupina

170

do

200

67.635

1.350

šesta skupina

200

do

 

108.135

1.450

TABLICA 3 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

 

Emisija CO2 (g/km)

ON u kn

Iznos u kn za 1 g/km CO2

prva skupina

75

do

90

95

35

druga skupina

90

do

120

620

135

treća skupina

120

do

140

4.670

450

četvrta skupina

140

do

170

13.670

700

peta skupina

170

do

200

34.670

1.200

šesta skupina

200

do

 

70.670

1.300

(2) Iznos emisije ugljičnog dioksida (CO2) utvrđuje se na temelju certifikata o sukladnosti (COC dokumenta), potvrde proizvođača prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji, izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji. Ako se u postupku oporezivanja ne može podnijeti dokaz o iznosu emisije ugljičnog dioksida (CO2), uzima se da je iznos emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila 201 g/km.

(3) U postupcima koji se vode po službenoj dužnosti radi nezakonite uporabe motornog vozila Carinska uprava će, ako stranka ne raspolaže valjanom potvrdom, od ovlaštene pravne osobe zatražiti podatke o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izraženoj u gramima po kilometru. Ako ovlaštena pravna osoba ne može utvrditi prosječnu emisiju ugljičnog dioksida (CO2), uzima se da je prosječna emisija za vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo, benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog 201 g/km.

(4) Za »plug-in« hibridna električna vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u kilometrima u potpuno električnom načinu rada.

(5) Za motorna vozila s devet sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 75%, a za motorna vozila s osam sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 50%.

(6) Za kamper vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 85%.

(7) Na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, a koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704, posebni porez se plaća prema izrazu PP = (S x KS), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

S – snaga motora u kilovatima (kW)

KS – koeficijent snage motora u iznosu od 225,00 kuna.

(8) Iznimno od odredbe stavaka 1. i 7. ovoga članka, na sva motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su proizvedena prije 30 i više godina, a koja sukladno posebnim propisima nisu razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila, posebni porez se plaća u paušalnom iznosu od 2.000,00 kuna.

(9) Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje visine posebnog poreza propisane ovim člankom.«.

Članak 8.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³) prema Tablici 4

KO – koeficijent obujma motora prema Tablici 4 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15.

TABLICA 4 – obujam motora

Obujam motora u kubičnim centimetrima

KO

51

do

125

4

126

do

300

6

301

do

700

7

701

do

1000

8

1001

do

 

10

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na sva motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su proizvedena prije 30 i više godina, a koja sukladno posebnim propisima nisu razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila, posebni porez se plaća u paušalnom iznosu od 2.000,00 kuna.

(3) Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje visine posebnog poreza propisane ovim člankom.«.

Članak 9.

U članku 14. stavku 1. riječi: »carinskom uredu u roku od tri dana od dana« zamjenjuju se riječima: »Carinskoj upravi elektroničkim putem prije«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Na zahtjev fizičke ili pravne osobe s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja iznajmi ili uzme u leasing motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana posebni porez obračunat će se razmjerno trajanju ugovora o najmu ili leasingu, odnosno vremenu trajanja uporabe motornog vozila na cestama u Republici Hrvatskoj.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 10.

U članku 17. stavku 1. točki 3. riječi: »nadležnom carinskom uredu« zamjenjuju se riječima: »Carinskoj upravi«, a riječi: »carinskom uredu u roku od tri dana od dana« zamjenjuju se riječima: »Carinskoj upravi elektroničkim putem prije«.

U stavku 3. iza riječi: »dužna« dodaju se riječi: »prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem prije ulaska na područje Republike Hrvatske te«.

Članak 11.

U članku 18. stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 12.

U članku 19. stavku 1. riječi: »prodaje motornih vozila na području Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »drugog postupanja uređenog ovim Zakonom«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima dužni su uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima podnijeti dokaz o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških i drugih uvjeta za skladištenje i obavljanje trgovine sukladno posebnim propisima.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Trgovac rabljenim motornim vozilima dužan je uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima za status registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima priložiti zahtjev za izdavanje odobrenja u skladu s člankom 19.a ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 13.

Iza članka 19. dodaje se glava VIII.A, naslov iznad članka i članci 19.a, 19.b, 19.c i 19.d koji glase:

»GLAVA VIII.A
REGISTRIRANI TRGOVAC RABLJENIM MOTORNIM VOZILIMA

Članak 19.a

Porezno odobrenje za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima temeljem podnesenog zahtjeva donosi carinski ured nadležan prema sjedištu, odnosno prebivalištu pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. obavlja djelatnost u vezi s motornim vozilima u skladu s propisanim uvjetima i ima sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj

2. pravodobno i u cijelosti podmiruje porezne i carinske obveze

3. nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi poreznih ili carinskih propisa

4. ispunjava minimalno tehničko-tehnološke i druge uvjete za skladištenje i obavljanje trgovine sukladno posebnim propisima

5. ostvaruje pozitivne pokazatelje boniteta i solventnosti i

6. prije izdavanja odobrenja položi instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza u obliku bankovne garancije čiji rok ne može biti kraći od roka u kojem obveza uplate može nastati, produžen za tri mjeseca.

Članak 19.b

(1) U zahtjevu za porezno odobrenje za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima podnositelj je dužan navesti identifikacijske podatke, osobni identifikacijski broj (OIB), registriranu djelatnost, vrstu, trgovački naziv i tarifnu oznaku predmeta oporezivanja iz Kombinirane nomenklature te okvirnu količinu motornih vozila koje uvozi, unosi ili nabavlja radi daljnje prodaje. Uz zahtjev se prilaže i dokumentacija o lokaciji skladišta, prodajnih salona i slično, opis prostorija te opis rada računovodstvenog sustava.

(2) Nadležni carinski ured će prije donošenja poreznog odobrenja za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima utvrditi vjerodostojnost podataka navedenih u zahtjevu i prilozima iz stavka 1. ovoga članka te neposredno utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za izdavanje poreznog odobrenja.

(3) Žalba protiv odobrenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

(4) Nakon izvršnosti odobrenja za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima obavlja se upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila te trgovac rabljenim motornim vozilima može početi poslovati kao registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima.

Članak 19.c

(1) Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima je dužan:

1. voditi evidenciju o uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim motornim vozilima i njihovim tehničkim karakteristikama, stanju zaliha, prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izražene u gramima po kilometru, snazi motora u kilovatima, obujmu motora u kubičnim centimetrima, razini emisije ispušnih plinova, datumu prve registracije vozila, te ostale podatke potrebne za obračun i plaćanje posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti na dan prodaje rabljenog motornog vozila

2. osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora

3. obavijestiti nadležni carinski ured o svim izmjenama podataka navedenih u poreznom odobrenju i

4. zatražiti od carinskog ureda izmjenu poreznog odobrenja u slučaju statusne promjene.

(2) Ako carinski ured utvrdi da registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima ne izvršava ili nije izvršio obveze propisane stavkom 1. ovoga članka, odredit će rok u kojem se utvrđene nepravilnosti moraju otkloniti.

Članak 19.d

(1) Porezno odobrenje prestaje važiti:

1. kada registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima – fizička osoba umre, danom smrti fizičke osobe

2. prestankom pravne osobe, danom brisanja iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra

3. kada carinski ured po službenoj dužnosti ili na zahtjev registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima ukine porezno odobrenje, danom izvršnosti rješenja

4. brisanjem iz registra obveznika posebnog poreza, danom izvršnosti rješenja o brisanju.

(2) Carinski ured će ukinuti ili poništiti porezno odobrenje po službenoj dužnosti ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići i ako: registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima prestane ispunjavati uvjete navedene u poreznom odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha i ne sastavlja popise i evidencije u rokovima određenim u poreznom odobrenju; prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je porezno odobrenje izdano; je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; teže krši ili ponavlja kršenja poreznih ili carinskih propisa; ne obračunava, netočno obračunava ili ne uplaćuje posebni porez.

(3) Žalba protiv rješenja o ukidanju poreznog odobrenja ne odgađa njegovo izvršenje.

(4) Iznimno od stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, carinski ured može u slučaju statusne promjene odobriti da se prava i obveze nositelja poduzeća iz odobrenja za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima prenesu na stjecatelja poduzeća ako ne prestaje poduzeće čiji je nositelj društvo kapitala, odnosno trgovačko društvo i ako se to poduzeće prenosi na novog nositelja. Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu stjecatelja poduzeća u roku od 15 dana od dana upisa u sudski registar provedene statusne promjene.«.

Članak 14.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođač, trgovac, registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima i trgovac rabljenim motornim vozilima su obvezni u svojim evidencijama voditi podatke o marki motornog vozila, tipu, varijanti, trgovačkom nazivu motornog vozila, identifikacijskom broju (broj šasije), oznaci motora, radnom postupku, obujmu motora u kubičnim centimetrima (cm³), vrsti goriva, broju vrata, broju mjesta za sjedenje, razini emisije ispušnih plinova, snazi motora u kW, prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2), podatke radi li se o potpuno električnom ili hibridnom (električnom) vozilu, o dosegu »plug-in« hibridnih električnih vozila u potpuno električnom načinu rada, broju isprave iz koje proizlazi podatak o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2), nabavi motornog vozila, državi isporuke, datumu isporuke, količini proizvedenih, uvezenih, unesenih, nabavljenih, isporučenih i prodanih motornih vozila, ranijim registracijama rabljenih motornih vozila, stanju zaliha, prodajnoj cijeni i iznosu obračunatog posebnog poreza, odnosno iznosu ostatka posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti na dan prodaje rabljenog motornog vozila.«.

Članak 15.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođač, trgovac i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezni su na temelju evidencija iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona sastavljati i carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu dostavljati mjesečno izvješće o obračunatim iznosima posebnog poreza na motorna vozila koje će sadržavati podatke o prodanim i isporučenim motornim vozilima u Republici Hrvatskoj, kao i podatke o obračunatom posebnom porezu. Mjesečno izvješće se dostavlja do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Za razdoblje u kojem nije bilo prodaje i isporuke motornih vozila ne postoji obveza dostavljanja mjesečnih izvješća.«.

Članak 16.

U članku 23. stavku 3. točki 3. riječi: »proizvođač ili trgovac« zamjenjuju se riječima: »proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Ako se u tijeku nadzora utvrdi da proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima ne obračunava ili netočno obračunava posebni porez, carinski ured će proizvođaču, trgovcu ili registriranom trgovcu rabljenim motornim vozilima rješenjem utvrditi ispravan iznos posebnog poreza.«.

Članak 17.

U članku 25. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ako postoji vjerojatnost da će porezni obveznik, proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima onemogućiti naplatu posebnog poreza, uključujući naplatu još nedospjelog i neutvrđenog iznosa posebnog poreza te ako proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima ne vodi evidencije ili ih netočno ili nepotpuno vodi ili ne dostavlja izvješća propisana ovim Zakonom, mogu se poduzeti mjere osiguranja naplate.

(2) Mjere osiguranja naplate određuju se rješenjem i sastoje se u zabrani raspolaganja sredstvima na žiroračunu ili drugim računima poreznog obveznika, proizvođača, trgovca ili registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima u popisu pokretnina, tražbina i drugih imovinskih prava, zabrani raspolaganja tražbinama poreznog obveznika, proizvođača, trgovca ili registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima oduzimanjem pokretnina i predbilježbi založnog prava na nekretnini.«.

U stavku 4. riječi: »proizvođač i trgovac« zamjenjuju se riječima: »proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima«.

Članak 18.

Iza članka 25. dodaje se članak 25.a koji glasi:

»Članak 25.a

(1) Motorna vozila za koja je posebni porez obračunat i plaćen zbog nezakonite uporabe na području Republike Hrvatske moraju se registrirati kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj u roku od 30 dana od dana uplate posebnog poreza.

(2) Ako se utvrdi da je motorno vozilo registrirano kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, a da na njega nije plaćen posebni porez ili nije plaćen u cijelosti ili ako se utvrdi da je motorno vozilo registrirano na temelju lažne ili krivotvorene isprave, smatra se da je motorno vozilo predmet nezakonite uporabe na području Republike Hrvatske.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Carinska uprava je dužna poduzeti mjere radi osiguranja naplate posebnog poreza iz članaka 24. i 25. ovoga Zakona i, ovisno o okolnostima slučaja te ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, od nadležnog tijela zatražiti poništenje registracije motornog vozila. Nadležno tijelo će na zahtjev Carinske uprave poništiti registraciju motornog vozila.

(4) Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je nezakonita uporaba motornog vozila posljedica prijevarnog postupanja i/ili zlouporabe povjerenja i/ili poduzimanja fiktivnih ili prividnih pravnih poslova ili radnji, osobom koja je nezakonito uporabila motorno vozilo smatra se osoba koja je poduzimala te radnje i svaka osoba za koju iz objektivnih okolnosti proizlazi da je znala ili morala znati da svojim radnjama ili propuštanjem poduzimanja dužnih radnji sudjeluje u nezakonitoj uporabi motornog vozila.«.

Članak 19.

U članku 27. točki 2. riječi: »proizvođač ili trgovac« zamjenjuju se riječima: »proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima«.

Članak 20.

U članku 28. točki 2. riječi: »proizvođač ili trgovac« zamjenjuju se riječima: »proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima«.

Članak 21.

U članku 29. točki 7. riječi: »carinskom uredu u roku od tri dana od« zamjenjuju se riječima: »Carinskoj upravi elektroničkim putem prije«.

Iza točke 13. dodaju se točke 14., 15., i 16. koje glase:

»14. ako raspolaže motornim vozilom u Republici Hrvatskoj prije plaćanja posebnog poreza (članak 9. stavak 2.),

15. ako fizička osoba s prebivalištem u drugoj državi članici Europske unije koristi na području Republike Hrvatske motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije u razdoblju, kontinuiranom ili ne, dužem od šest mjeseci za svako razdoblje od 12 mjeseci (članak 16. stavak 1. točka 1.),

16. ako ne prijavi motorno vozilo Carinskoj upravi elektroničkim putem prije ulaska na područje Republike Hrvatske (članak 17. stavak 3.).«.

Članak 22.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

Po postupcima iz ovoga Zakona ne plaćaju se upravne pristojbe.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe iz članaka 7. i 8. ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar financija je obvezan u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 24.

Do stupanja na snagu uredbi iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se visine posebnog poreza propisane ovim Zakonom.

Članak 25.

(1) Za motorna vozila koja se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nalaze na stanju zaliha kod trgovaca rabljenim motornim vozilima i na koja nije nastala obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza na motorna vozila, trgovac rabljenim motornim vozilima je dužan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu podnijeti poreznu prijavu u roku od 15 dana od dana prodaje vozila namijenjenog za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj radi obračuna i plaćanja posebnog poreza, a najkasnije do 1. lipnja 2017. Trgovac rabljenim motornim vozilima posebni porez uplaćuje u skladu s uvjetima predviđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Ako do 1. lipnja 2017. trgovac rabljenim motornim vozilima ishodi status registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima, na motorna vozila iz stavka 1. ovoga članka obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje kad registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornog vozila namijenjenog za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obračunava i uplaćuje posebni porez te podnosi izvješća u skladu s uvjetima predviđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Trgovac rabljenim motornim vozilima iz stavka 1. ovoga članka dužan je sastaviti zapisnik s popisom motornih vozila koja ima na stanju zaliha na dan stupanja na snagu ovoga Zakona i dostaviti ga nadležnom carinskom uredu do 31. siječnja 2017.

Članak 26.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 27.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/16-01/95

Zagreb, 2. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.