NN 115/2016 (9.12.2016.), Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

2534

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2016.

Klasa: 011-01/16-01/61

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 6. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.), članci 4. i 5. brišu se.

Članak 2.

Naslov iznad članka 6. i članci 6., 7., 9., 11., 13., 14. i 16. brišu se.

Članak 3.

Naslov iznad članka 17. i članci od 17. do 19. brišu se.

Članak 4.

Naslov iznad članka 20. i članci od 20. do 22. brišu se.

Članak 5.

Naslov iznad članka 23. i članci od 23. od 30. brišu se.

Članak 6.

Naslov iznad članka 30.a i članak 30.a brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 31. i članci od 31. do 34. brišu se.

Članak 8.

Naslov iznad članka 35. i članci od 35. do 38. brišu se.

Članak 9.

Naslova iznad članka 42. i članak 42. brišu se.

Članak 10.

Naslov iznad članka 43. i članci 43. i 43.a brišu se.

Članak 11.

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zajednički porez je porez na dohodak.«.

U stavku 2. riječi: »točke 1.« brišu se.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »točke 1.« brišu se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječi: »iz stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

U dosadašnjim stavcima 7., 8., 9. i 10., koji postaju stavci 6., 7., 8. i 9., riječi: »iz stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 4.«.

Stavak 11. briše se.

U dosadašnjem stavku 12., koji postaje stavak 10., riječi: »pripadaju zajednički porezi« zamjenjuju se riječima: »pripada zajednički porez«, a riječ: »ostvareni« zamjenjuje se riječju: »ostvaren«.

U dosadašnjem stavku 13., koji postaje stavak 11., riječi: »zajedničkih poreza« zamjenjuju se riječima: »zajedničkog poreza«.

Dosadašnji stavak 14. postaje stavak 12.

Članak 12.

Naslov iznad članka 89. i članci 89., 89.a i 91. brišu se.

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 022-03/16-01/114

Zagreb, 2. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.