NN 118/2016 (16.12.2016.), Uredba o izmjenama Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2588

Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTARNJE USTROJSTVO TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Uredbi o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 154/11 i 17/12), u članku 1. stavku 1. riječi: »državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjih državnih ureda«.

Članak 2.

U članku 2. riječi: »državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjih državnih ureda«.

Članak 3.

U članku 12. riječi: »državnim uredima« zamjenjuju se riječima: »središnjim državnim uredima«, a riječi: »predstojnika državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državnog tajnika središnjeg državnog ureda«.

Članak 4.

U članku 21. stavku 2. riječi: »državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjeg državnog ureda«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. riječi: »državnim uredima« zamjenjuju se riječima: »središnjim državnim uredima«, a riječi: »državnoga ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjeg državnog ureda«.

U stavku 2. riječi: »državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjeg državnog ureda«.

Članak 6.

U članku 23. stavku 1. riječi: »predstojnika državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državnog tajnika središnjeg državnog ureda«, a riječ: »predstojnika« zamjenjuje se riječima: »državnog tajnika«.

Članak 7.

U članku 25. stavku 1. riječi: »državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjeg državnog ureda«.

Članak 8.

U članku 26. u uvodnoj rečenici riječi: »državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjeg državnog ureda«.

U podstavcima 2. i 3. riječi: »državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjeg državnog ureda«.

U podstavku 5. riječ: »predstojnika« zamjenjuje se riječima: »državnog tajnika«, a riječi: »državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjeg državnog ureda«.

U podstavku 6. riječi: »predstojnik državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik središnjeg državnog ureda«.

Članak 9.

U članku 27. u uvodnoj rečenici riječi: »predstojnika državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državnog tajnika središnjeg državnog ureda«.

U podstavku 1. riječ: »predstojnika« zamjenjuje se riječima: »državnog tajnika«.

U podstavku 2. riječi: »državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjeg državnog ureda«.

U podstavku 6. riječ: »predstojnika« zamjenjuje se riječima: »državnog tajnika«.

U podstavku 7. riječ: »predstojnik« zamjenjuje se riječima: »državni tajnik«.

Članak 10.

U članku 29. u uvodnoj rečenici riječi: »državnom uredu« zamjenjuju se riječima: »središnjem državnom uredu«.

U podstavcima 1. i 2. riječi: »državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjeg državnog ureda«.

U podstavku 5. riječi: »državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjeg državnog ureda«, a riječi: »predstojnik državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik središnjeg državnog ureda«.

U podstavku 8. riječi: »predstojnika državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državnog tajnika središnjeg državnog ureda«.

Članak 11.

U članku 31. stavku 1. riječi: »zamjeniku ministra« zamjenjuju se riječima: »državnom tajniku nadležnom za odgovarajuće upravno područje«.

U stavku 2. riječi: »državnim uredima« zamjenjuju se riječima: »središnjim državnim uredima«, a riječi: »predstojniku državnog ureda, zamjeniku predstojnika državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državnom tajniku središnjeg državnog ureda, zamjeniku državnog tajnika središnjeg državnog ureda«.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/48

Urbroj: 50301-24/04-16-2

Zagreb, 14. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.