NN 118/2016 (16.12.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2593

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU SORTI U POPIS SORTI VOĆNIH VRSTA

Članak 1.

U Pravilniku o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta (»Narodne novine« broj 98/09 i 77/13) iza članka 1. dodaje se članak 1.a, koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Provedbena direktiva Komisije 2014/97/EU od 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu registracije dobavljača i sorti i zajedničkog popisa sorti (SL L 298, 16. 10. 2014.).«.

Članak 2.

U članku 4. točka a) mijenja se i glasi: »a) Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– udovoljava službeno odobrenim uvjetima DUS (različita, ujednačena, postojana) ispitivanja sorte, ima službeni opis i postoji primjerak sorte; ili«.

U stavku 2. podstavku 1. riječ: »neslužbenim« briše se.

Članak 4.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– Tehnički protokol za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti Administrativnog vijeća Ureda EU za zaštitu biljnih sorti (CPVO) ili, ukoliko za vrstu nisu objavljeni protokoli, Tehnički vodič za provođenje ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) ili, ukoliko za vrstu nisu objavljeni protokoli, nacionalni protokol,

– punomoć o zastupanju u postupku uvrštavanja sorte na Popis sorti, ukoliko je potrebna na Obrascu 2. iz Dodatka 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik, te

– podaci dobiveni DUS odnosno VCU ispitivanjem sorte ili podaci dobiveni pri prikupljanju, opisivanju i očuvanju biljnih genetskih izvora ili podaci dobiveni pri proizvodnji, razmnožavanju i uporabi te sorte. «.

U stavku 5. iza podstavka 10. dodaje se podstavak 11. koji glasi:

»– o tome je li sorta službeno registrirana u drugoj državi članici ili je predmet zahtjeva za takvu registraciju u drugoj državi članici.«.

Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Kada je uz zahtjev dostavljeno DUS izvješće i službeni opis koji je utvrdilo nadležno tijelo druge države članice neće se provoditi DUS ispitivanje i smatra se da su ispunjeni uvjeti iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 5.

U članku 9. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Dosadašnji stavak 5. koji je postao stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Sorta registrirana na temelju službenog opisa ostaje upisana u Popis sorti do datuma do kojeg je službeno evidentirano matično stablo sorte, a najdulje 30 godina.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Sorta registrirana na temelju službeno priznatog opisa ostaje upisana u Popis sorti do datuma do kojeg je službeno evidentirano matično stablo sorte.

(6) Genetski modificirane sorte ostaju upisane u Popis sorti za razdoblje za koje je genetski modificirani organizam od kojeg se sorta sastoji dopušten propisom Europske komisije donesenim u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17. 4. 2001.) (dalje u tekstu: Direktiva 2001/18/EZ) ili Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18. 10. 2003.) (dalje u tekstu: Uredba (EZ) br. 1829/2003).«.

Članak 6.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

(1) Sorte upisane u Popis sorti na temelju službenog opisa mogu se obnoviti za najduže 30 godina, ako je materijal sorte još uvijek dostupan i može se umatičiti prema uvjetima propisanim Pravilnikom o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« broj 100/09, 153/09, 72/10, 30/10 i 86/13).

(2) Zahtjev za obnavljanje upisa sorti u Popis sorti voćnih vrsta podnosi se na Obrascu 3., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Postupak i uvjeti obnavljanja genetski modificiranih sorti, osim uvjeta propisanih stavkom 1. ovog članka, bit će uređeni propisima Europske komisije donesenim u skladu s Direktivom 2001/18/EZ ili Uredbom (EZ) br. 1829/2003, koji se odnose na uzgoj genetski modificiranih organizama.

(4) Razdoblje obnavljanja genetski modificiranih sorti ograničeno je na razdoblje odobrenja tog genetski modificiranog organizma.

(5) Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, sorta upisana u Popis sorti voćnih vrsta može se obnoviti bez podnošenja zahtjeva za obnavljanje, ako to obnavljanje služi očuvanju biljnih genetskih izvora ili drugom općem interesu.«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. iza riječi »održava« dodaju se riječi: »ili ako uvjeti za registraciju iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. više nisu zadovoljeni.«.

Članak 8.

U članku 12. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Popis sorti obuhvaća sljedeće podatke:

a) naziv sorte i njegove sinonime

b) vrstu kojoj sorta pripada

c) naznaku »službenog opisa«, odnosno »službeno priznatog opisa«

d) datum upisa u Popis sorti, odnosno datum obnove upisa u Popis sorti i

e) datum isteka valjanosti upisa u Popis sorti.

(3) Za svaku sortu iz stavka 1. ovoga članka Zavod vodi dosje o sorti koji mora sadržavati opis sorte i sažetak svih činjenica bitnih za registraciju sorte.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ministarstvo poljoprivrede obavještava Europsku komisiju i nadležna službena tijela država članica Europske unije o informacijama koje su potrebne za pristup Popisu sorti, uključivanju sorti u Popis sorti i svim drugim promjenama, te na zahtjev stavlja na raspolaganje službeni ili službeno priznati opis registriranih sorti, rezultate ispitivanja zahtjeva za upis sorti u Popis sorti, popis sorti koje su u postupku upisa u Popis sorti, kao i sve dostupne informacije o sortama u Popisu sorti.«.

Članak 9.

U Dodatku 1. iza Obrasca 2. dodaje se Obrazac 3. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/16-01/48
Urbroj: 525-09/1165-16-4
Zagreb, 6. prosinca 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Obrazac 3.

ZAHTJEV ZA OBNAVLJANJE UPISA SORTE NA POPIS SORTI VOĆNIH VRSTA
Application for Prolongation of Registration in the List of the Varieties of Fruit Species

1. Podnositelj zahtjeva (Applicant)

Ime (First name):

 

Prezime (Last name):

 

Tvrtka (Organisation):

 

Adresa (Address):

 

Poštanski broj (ZIP code):

 

Mjesto (Place):

 

Država (Country):

 

Telefon (Phone Nr.):

 

Telefaks (Fax Nr.):

 

E-mail (e-mail):

 

2. Zastupnik (Uz zahtjev priložite punomoć o zastupanju u postupku upisa sorti na popis sorti) (Procedural representative – Please attach the completed form of the authorization of the procedural representative)

Ime (First name):

 

Prezime (Last name):

 

Tvrtka (Organisation):

 

Adresa (Address):

 

Poštanski broj (ZIP code):

 

Mjesto (Place):

 

Država (Country):

 

Telefon (Phone Nr.):

 

Telefaks (Fax Nr.):

 

E-mail (e-mail):

 

3. Održivač sorte (Maintainer)

Ime (First name):

 

Prezime (Last name):

 

Tvrtka (Organisation):

 

Adresa (Address):

 

Poštanski broj (ZIP code):

 

Mjesto (Place):

 

Država (Country):

 

Telefon (Phone Nr.):

 

Telefaks (Fax Nr.):

 

E-mail (e-mail):

 

4. Vrsta kojoj sorta pripada (Species to which variety belongs)

Latinsko ime vrste (Latin name):

Hrvatsko ime vrste (Croatian name):

5. Ime sorte/denominacija (koristite velika i mala slova)

Variety denomination (use capital and small letters)

Oplemenjivačka oznaka (Breeders reference):

Ime sorte (Name of the variety):

Datum prvog upisa sorte na Popis sorti voćnih vrsta (Date of the first registration in the List of the Vrieties of the Fruit Species)

☐ Sorta je prijavljena ili je upisana na sortnu listu u drugoj državi (The variety has been applied or has been listed on the National Variety List in any other country)

Država
(Country)

Ime ili predloženo ime sorte
(Variety denomination)

U postupku upisa
(Application
pending)

Upisana
(Already listed)

       
       
       

☐ Sorta nije upisana i nije prijavljena za upisivanje na sortnu listu u niti jednoj drugoj državi (The variety has not listed and not applied for National Variety List in any other country)

6. Podaci o zaštiti sorte (The variety protection data)

☐ Sorta je zaštićena u drugoj(im) državi(ama), navedite u kojoj(im) i godinu zaštite (The variety has been protected in other countries, in which countries and year of protection)

☐ Sorta nije zaštićena niti u jednoj državi (The variety has not been protected in any other country)

7. Postupak ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (DUS) (Technical examination of the variety (DUS))

☐ je završen, navedite državu(e) (has already been completed, state the country):

☐ se trenutno provodi, navedite državu(e) (is conducted, state the country):

☐ nije proveden (has not been done)

8. Sorta je stvorena uz pomoć genetske tehnologije ili sadrži genetski modificirane organizme The variety is or includes genetically modified organisms (GMO)

☐ DA (Yes)

☐ NE (No)

Ako da, priložite rješenje o dozvoli ispuštanja GMO-a u okoliš (In case of YES enclose permission to release GMO into the environment)

9. Porijeklo sorte (Origin of the variety)

10. Prilozi (Enclosures)

☐ tehnički upitnik (Technical Questionnaire)

☐ punomoć za zastupanje (Authorization of the Representative)

☐ izvješće o DUS testiranju (DUS Test Report)

☐ rješenje o dozvoli ispuštanja GMO-a u okoliš (Permission for releasing GMO into environment)

☐ ostalo, navedite priloge (other, specify):

11. Izjava (Statement)

Podnosim zahtjev za postupak ponovnog upisa sorte u Popis sorti voćnih vrsta. (I hereby apply for Re-inclusion of the variety to the List of the varieties of fruit species)

Izjavljujem da su svi podaci u prijavi i prilozima potpuni i točni.
(I declare that all data stated in the application and attachments are complete and accurate)

Suglasan(a) sam da se Zavod može savjetovati i razmjenjivati podatke sa drugim uredima. (I comply that the Administration may consult and exchange data with other offices)

____________

________

________________________

Mjesto:

Datum:

Potpis podnositelja zahtjeva:

(Place):

(Date):

(Signature of the person entitled):