NN 121/2016 (23.12.2016.), Zakon o izmjeni Zakona o policiji

HRVATSKI SABOR

2628

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLICIJI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o policiji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/80

Urbroj. 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 20. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POLICIJI

Članak 1.

U Zakonu o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12. i 89/14.) u članku 128. riječi: »koje stupaju na snagu 1. siječnja 2017.« zamjenjuju se riječima: »koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2016.

Klasa: 022-03/16-01/123
Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.