NN 121/2016 (23.12.2016.), Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti

Ministarstvo financija

2661

Na temelju članka 8. stavka 13., članka 9. stavka 12., članka 14. stavka 5. i članka 15. stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/2014), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOSTAVI PRIJEDLOGA DRŽAVNIH POTPORA, PODATAKA O DRŽAVNIM POTPORAMA I POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI TE REGISTRU DRŽAVNIH POTPORA I POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se sadržaj, oblik i način dostave prijedloga programa državne potpore i pojedinačne državne potpore Ministarstvu financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) iz članaka 8. i 9. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/2014) (u daljnjem tekstu: Zakon), sadržaj, oblik i način dostave Ministarstvu podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te analize učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora iz članka 14. Zakona te sadržaj, oblik i način vođenja i funkcioniranja registra državnih potpora i potpora male vrijednosti iz članka 15. Zakona.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku i pripadajućim obrascima imaju značenje određeno u članku 2. Zakona.

Dostava prijedloga državnih potpora

Članak 3.

(1) Davatelji državnih potpora dostavljaju Ministarstvu prijedlog programa državne potpore, odnosno pojedinačne državne potpore iz članaka 8. i 9. Zakona u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti.

(2) Davatelji državnih potpora dostavljaju Ministarstvu prijedlog programa državne potpore, odnosno pojedinačne državne potpore iz stavka 1. ovog članka uz popunjen Obrazac Prijava državne potpore te popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore.

Dostava podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti

Članak 4.

(1) Davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dostavljaju Ministarstvu podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti iz članka 14. stavka 2. Zakona u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti.

(2) Davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dostavljaju podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka u skladu s uputama koje se nalaze u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti.

(3) Davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dostavljaju podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka uz popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore, odnosno davatelja potpore male vrijednosti.

Dostava analize učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora

Članak 5.

(1) Davatelji državnih potpora dostavljaju Ministarstvu analizu učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora iz svoje nadležnosti iz članka 14. stavka 3. Zakona na obrascu koji se preuzima na Internet stranici Ministarstva www.mfin.hr.

(2) Davatelji državnih potpora popunjavaju obrazac iz stavka 1. ovoga članka u skladu s uputama koje se nalaze na Internet stranici Ministarstva www.mfin.hr.

(3) Davatelji državnih potpora dostavljaju analizu iz stavka 1. ovog članka uz popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore.

(4) Analiza iz stavka 1. ovog članka i dopis iz stavka 3. ovog članka dostavlja se Ministarstvu na adresu: Ministarstvo financija, Sektor za gospodarstvo, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.

(5) Analiza iz stavka 1. ovog članka i dopis iz stavka 3. ovog članka dostavlja se Ministarstvu i elektroničkom poštom na adresu drzavne-potpore@mfin.hr.

Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti

Članak 6.

(1) Ministarstvo vodi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: Registar) na temelju primljenih podataka iz članka 14. Zakona.

(2) Registar je jedinstvena elektronička baza podataka.

(3) Podatke iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo zaprima u skladu s člancima 4. i 5. ovog Pravilnika te člankom 14. stavkom 4. Zakona.

(4) Pristup davatelja državnih potpora i potpora male vrijednosti Internet aplikaciji Registra omogućen je uz korištenje autentikacijskog uređaja-tokena dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja Registra.

(5) Davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti omogućen je pregled podataka koje su sami dostavili u Registar preko Interneta dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja Registra.

(6) Informatički i drugi uvjeti za dostupnost podacima iz Registra objavljuju se na Internet stranici Ministarstva www.mfin.hr.

Članak 7.

(1) Ministarstvo vodi Registar uz korištenje autentikacijskog uređaja – tokena.

(2) Ministarstvo obavlja vizualnu i logičku provjeru podataka dostavljenih u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika.

(3) Ako provjerom iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo utvrdi da, osim dostavljenih podataka, nedostaje neki podatak ili da neki od podataka nije odgovarajući, davatelju državne potpore, odnosno potpore male vrijednosti Ministarstvo šalje obavijest u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti.

(4) Davatelj državne potpore, odnosno potpore male vrijednosti dužan je u roku od 10 dana od primitka obavijesti iz stavka 3. ovog članka ispravljene podatke dostaviti Ministarstvu u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti.

Završne odredbe

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 99/2013).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Klasa: 011-01/16-04/22

Urbroj: 513-06-02-16-1

Zagreb, 14. prosinca 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.