NN 123/2016 (30.12.2016.), Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2739

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 49 od 18. travnja 2014. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14.) u članku 11. stavku 3. umjesto brojke: »9.« treba stajati brojka: »10.«.

U članku 14. stavku 4. umjesto riječi: »aktima« treba stajati riječ: »aktom«.

U članku 21. stavku 1. točka 3. treba glasiti:

»3. utvrđuje potrebu pratnje osigurane osobe za vrijeme putovanja u drugo mjesto radi korištenja zdravstvene zaštite te daje mišljenje o potrebi smještaja uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja u skladu s ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda,«.

U članku 33. stavku 2. podstavku 2. umjesto riječi: »bolnicu« treba stajati riječ: »bolnici«.

U članku 54. stavak 1. treba glasiti:

»(1) Osoba koja je status osiguranika stekla u skladu s člankom 8. Zakona ostvaruje pravo na novčanu naknadu prema člancima 57. do 60. Zakona pod uvjetom da je privremeno nesposobna za obavljanje ugovorenih poslova zbog bolesti koju utvrđuje liječničko povjerenstvo Zavoda.«.

U članku 55. stavku 1. umjesto riječi: »članka 56. stavka 2.« trebaju stajati riječi: »članka 54. stavka 1.«.

U članku 81. stavak 5. treba glasiti:

»(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka naknada plaće obračunava se i isplaćuje od iste osnovice za naknadu u visini i trajanju propisanom Zakonom te ovim Pravilnikom.«.

U članku 88. stavku 1. točki 5. umjesto riječi: »ranika« treba stajati riječ: »radnika«.

U članku 90. stavku 1. umjesto riječi: »koje« treba stajati riječ: »koju«.

U članku 95. stavak 5. treba glasiti:

(5) Putni nalog predstavlja valjanu pravnu osnovu za isplatu troškova prijevoza samo ako je pravilno ispunjen i sadrži sve tražene podatke, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 62. ovoga Pravilnika za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza radi korištenja zdravstvene zaštite na osnovi izdanog putnog naloga iz članka 63. ovoga Pravilnika, te ako je putni nalog realiziran u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse, odnosno kod ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala koji su naznačeni na putnom nalogu, odnosno ako je osigurana osoba došla u organizacijsku jedinicu nadležne područne službe, odnosno regionalnog ureda Zavoda kamo je pozvana.

Klasa: 025-04/16-01/226
Urbroj: 338-01-01-16-01
Zagreb, 20. prosinca 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.