NN 2/2017 (4.1.2017.), Uredba o izmjenama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

28

Na temelju članka 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom b) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/02, 58/08, 119/11, 33/13 i 65/15), naziv Uredbe mijenja se i glasi:

»Uredba o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi«.

Članak 2.

U članku 5. podstavak a) mijenja se i glasi:

»a) Radna mjesta I. vrste

1. viši inspektor

2. inspektor 10%

Državnom službeniku koji obavlja inspekcijske poslove, raspoređenom na položaj, odnosno radno mjesto glavnog inspektora, zamjenika glavnog inspektora ili višeg inspektora – specijaliste, dodatak za poslove s posebnim uvjetima rada određuje se u visini od 10% osnovne plaće višeg inspektora.«.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i visina dodatka, i to:

a) Radna mjesta I. vrste

1. nautičar 10%

b) Radna mjesta II. vrste

1. nautičar

2. upravitelj stroja na brodu 10%

c) Radna mjesta III. vrste

1. nautičar

2. zapovjednik broda

3. voditelj brodice

4. pomorski strojar

5. mornar na brodu 10%«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/52

Urbroj: 50301-24/04-16-2

Zagreb, 29. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.