NN 3/2017 (11.1.2017.), Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Vlada Republike Hrvatske

117

Na temelju članka 64. stavka 6. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2017. donijela

UREDBU

O STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se zahtjevi i kriteriji za provedbu ocjene o potrebi strateške procjene i provedbu strateške procjene; određuju se okviri za zahvate u strategijama, planovima i programima koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš, način pojedinačnih ispitivanja, kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja izmjena i/ili dopuna strategija, planova ili programa na okoliš u postupku ocjene i način provedbe postupka ocjene, način provedbe postupka strateške procjene, obvezni sadržaj i način izrade strateške studije te postupak u svezi s tim, obvezni sadržaj mišljenja i drugih akata u tom postupku, rokovi u tom postupku, obvezni sadržaj izvješća o načinu na koji su u strategiju, plan ili program integrirani uvjeti zaštite okoliša utvrđeni strateškom procjenom, način praćenja stanja okoliša glede značajnih utjecaja strategije, plana i programa prilikom njihove provedbe, način provjere provedbe mjera zaštite okoliša koje su postale sadržajem strategije, plana ili programa, postupak imenovanja i opoziva povjerenstva za stratešku procjenu, obvezni sastav, način rada, obvezni sadržaj mišljenja koje izdaje povjerenstvo za stratešku procjenu te druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21. 7. 2001.).

Pojašnjenje pojmova

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. izrađivač je pravna osoba odnosno tijelo, ovlašten prema posebnom propisu, koji izrađuje strategiju, plan odnosno program za koji se vodi postupak strateške procjene

2. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša

3. nadležno tijelo za provedbu strateške procjene i postupka ocjene o potrebi strateške procjene (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje za koje se strategija, plan i program donosi na državnoj razini, odnosno izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave

4. povjerenstvo za stratešku procjenu je savjetodavno stručno tijelo koje imenuje čelnik nadležnog tijela za provedbu strateške procjene na državnoj razini, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba na područnoj (regionalnoj) razini te gradonačelnik, odnosno općinski načelnik na lokalnoj razini i koje ocjenjuje vjerojatno značajan utjecaj strategije, plana i programa na okoliš uključujući i razumne alternative

5. strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz strategiju, plan ili program i obuhvaća potrebne podatke, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku. Strateškom studijom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa uključujući razumne alternative koje uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat strategije, plana i programa

6. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAČIN PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE

Članak 4.

Strateška procjena je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana i programa. Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama strategije, plana i programa, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja strategije, plana ili programa.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene

Članak 5.

(1) Strateška procjena se provodi tijekom izrade nacrta prijedloga strategije, plana i programa prije utvrđivanja nacrta konačnog prijedloga strategije, plana i programa i upućivanja u postupak donošenja, na način propisan Zakonom i ovom Uredbom.

(2) Čelnik nadležnog tijela na državnoj razini donosi odluku o započinjanju postupka strateške procjene strategije, plana i programa koji se donosi na državnoj razini.

(3) Župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba donosi odluku o započinjanju postupka strateške procjene strategije, plana i programa koji se donosi na područnoj (regionalnoj) razini odnosno za područje Grada Zagreba.

(4) Gradonačelnik, odnosno općinski načelnik donosi odluku o započinjanju postupka strateške procjene strategije, plana i programa koji se donosi na lokalnoj razini.

(5) Odlukom iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka određuje se načelni tijek postupka strateške procjene strategije, plana i programa sukladno ovoj Uredbi. Ova odluka osobito sadrži:

– naziv nadležnog tijela

– naziv strategije, plana odnosno programa

– razloge za donošenje, ciljeve, programska polazišta te obuhvat strategije, plana i programa određenih u odluci o izradi strategije, plana i programa prema posebnom propisu

– rezultate prethodne ocjene prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode

– naznaku redoslijeda radnji koje se imaju provesti u postupku strateške procjene.

(6) Nadležno tijelo o odluci o započinjanju postupka strateške procjene strategije, plana i programa dužno je osigurati informiranje javnosti sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Načelni tijek postupka strateške procjene

Članak 6.

(1) Nadležno tijelo dužno je započeti aktivnosti u postupku strateške procjene nakon donošenja odluke iz članka 5. ove Uredbe, te započeti postupak odabira ovlaštenika.

(2) Strateška procjena se provodi na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom čiji sadržaj se određuje odlukom nadležnog tijela u skladu s ovom Uredbom.

Obvezni sadržaj strateške studije

Članak 7.

(1) Strateška studija sadrži poglavlja sa sadržajem kako je određeno u Prilogu I. ove Uredbe.

(2) Kada je odgovarajućim aktom tijela nadležnog za zaštitu prirode ocijenjeno da strategija, plan i program može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (u daljnjem tekstu: ekološka mreža), sadržaj strateške studije uključuje i poglavlje glavna ocjena prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu prema posebnom propisu iz područja zaštita prirode.

Način određivanja sadržaja strateške studije

Članak 8.

(1) U postupku određivanja sadržaja strateške studije, nadležno tijelo dužno je od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima pribaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji vezano na područje iz djelokruga toga tijela i/ili osoba.

(2) Ako nadležno tijelo ocijeni potrebnim, ovisno o obuhvatu i drugim značajkama strategije, plana i programa, u postupku određivanja sadržaja strateške studije za strategiju, plan i program koji se donosi na državnoj razini pribavit će i mišljenja jedinica područne (regionalne) samouprave na čijem području će se provoditi strategija, plan i program i na čija područja provedba strategije, plana i programa može utjecati, te mišljenja drugih tijela.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se i u slučaju kada se radi o strategiji, planu i programu koji se donosi na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

(4) Zahtjev za davanje mišljenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sadrži odluku o izradi strategije, plana i programa te odluku o započinjanju postupka strateške procjene strategije, plana i programa.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka u postupku strateške procjene utjecaja prostornog plana, zahtjevom za mišljenje smatra se poziv za dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana prema posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje.

(6) Sastavni dio poziva iz stavka 5. ovoga članka je odluka o započinjanju postupka strateške procjene prostornog plana.

(7) Nadležno tijelo u postupku određivanja sadržaja strateške studije dužno je osigurati sudjelovanje javnosti sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima

Članak 9.

(1) Mišljenja iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe obvezno sadrže zahtjeve prema posebnim propisima iz djelokruga tijela i/ili osoba određenih tim propisima u odnosu na zahtjeve strategije, plana odnosno programa, te u odnosu na obvezni sadržaj strateške studije sukladno ovoj Uredbi.

(2) Tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno jedinice lokalne samouprave te druga tijela, dužni su dostaviti mišljenje iz članka 8. stavaka 1., 2. i 3. ove Uredbe u roku od 30 dana od primitka zahtjeva nadležnog tijela. Ako mišljenje ne bude dostavljeno u propisanom roku, smatra se da prema posebnim propisima nema dodatnih zahtjeva vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u strategiji, planu ili programu.

(3) U postupku strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš, mišljenja iz članka 8. ove Uredbe dostavljaju se kao sastavni dio zahtjeva za izradu prostornog plana, na način i u roku propisanom posebnim propisom kojim se uređuje prostorno uređenje.

(4) Nadležno tijelo je dužno u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, u tijeku roka iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, koordinirati i provesti konzultacije, a po potrebi i više konzultacija s predstavnicima tijela i/ili osoba iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe. O konzultacijama nadležno tijelo vodi zapisnik.

(5) Na konzultacijama iz stavka 4. ovoga članka, prema ocjenjenoj potrebi nadležnog tijela sudjeluju i predstavnici jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave te predstavnici drugih tijela od kojih je mišljenje zatraženo, ovlaštenik i izrađivač.

Članak 10.

(1) Nadležno tijelo će razmotriti mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti dostavljene u postupku sudjelovanja iz članka 8. stavka 7. ove Uredbe.

(2) Nadležno tijelo nakon postupka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje konačni sadržaj strateške studije i u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavom mišljenja iz članka 9. stavaka 2. i 3. ove Uredbe donosi odluku o sadržaju strateške studije.

(3) Utvrđivanje konačnog sadržaja strateške studije iz stavka 2. ovoga članka ne utječe na pravo nadležnog tijela da u postupku strateške procjene zatraži dopunu sadržaja strateške studije.

Odluka o sadržaju strateške studije

Članak 11.

(1) Odluka o sadržaju strateške studije sadrži osobito:

– programska polazišta, obuhvat i ciljeve strategije, plana odnosno programa

– konačno utvrđen sadržaj strateške studije

– popis i mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su sudjelovala u postupku.

(2) O odluci iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo informira javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Način sudjelovanja ovlaštenika u postupku strateške procjene

Članak 12.

(1) Ovlaštenik sudjeluje u postupku strateške procjene tako da:

– na zahtjev nadležnog tijela surađuje u postupku određivanja sadržaja strateške studije

– izrađuje stratešku studiju uključujući i možebitne dopune i dorade strateške studije na zahtjev nadležnog tijela tijekom postupka

– po pozivu nadležnog tijela putem svojih predstavnika – voditelja izrade strateške studije i po potrebi drugih suradnika u izradi strateške studije nazoči sjednicama povjerenstva za stratešku procjenu

– na zahtjev nadležnog tijela osigurava odgovarajuće sažetke, stručne podloge i sl. koje se odnose na materiju u svezi sa sadržajem strateške studije i u svezi sa strateškom procjenom te osigurava dostatan broj primjeraka strateške studije odnosno sažetaka kao posebnih dijelova strateške studije

– na zahtjev nadležnog tijela surađuje s izrađivačem

– na zahtjev nadležnog tijela sudjeluje u postupku javne rasprave.

(2) U postupku strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš, ovlaštenik surađuje s izrađivačem prostornog plana te dostavlja očitovanja na primjedbe, prijedloge i mišljenja iz javne rasprave koja se odnose na stratešku studiju, u roku propisanom člankom 24. stavkom 2. ove Uredbe, te sudjeluje u pripremi izvješća o javnoj raspravi prijedloga prostornog plana prema posebnom propisu koji uređuje prostorno uređenje.

(3) Predstavnici ovlaštenika sudjeluju u radu povjerenstva za stratešku procjenu s pravom rasprave, a bez prava odlučivanja.

Članak 13.

(1) Ovlaštenik je vezano za izrađenu stratešku studiju odgovoran za istinitost i točnost podataka te stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisanim zahtjevima prema odluci o sadržaju strateške studije.

(2) Pojedina poglavlja u strateškoj studiji izrađuju stručnjaci odgovarajuće struke za područje koje se poglavljem obrađuje.

(3) Ovlaštenik pri izradi strateške studije koristi najnovije, vjerodostojne i dostupne podatke s obzirom na sadržaj, ciljeve i razinu obuhvata strategije, plana odnosno programa, uzimajući u obzir da se pojedina pitanja razmatraju na različitim razinama donošenja strategije, plana ili programa, te je u te svrhe prilikom izrade strateške studije dužan surađivati s izrađivačem.

Povjerenstvo za stratešku procjenu

Članak 14.

(1) Čelnik nadležnog tijela za provedbu strateške procjene na državnoj razini, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba na područnoj (regionalnoj) razini te gradonačelnik, odnosno općinski načelnik na lokalnoj razini najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o sadržaju strateške studije imenuje povjerenstvo za stratešku procjenu.

(2) Sastav i broj članova povjerenstva za stratešku procjenu određuje se odlukom, odabirom članova s objavljenog popisa osoba kojeg određuje ministar nadležan za zaštitu okoliša sukladno Zakonu, ovisno o obuhvatu i značajkama strategije, plana i programa za koji se provodi strateška procjena.

(3) Povjerenstvo za stratešku procjenu ima neparan broj članova i tajnika.

(4) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka imenuje se predsjednik i tajnik povjerenstva za stratešku procjenu. Tajnik povjerenstva zaposlenik je nadležnog tijela.

Članak 15.

(1) Kada se provodi strateška procjena strategije, plana i programa na državnoj razini povjerenstvo za stratešku procjenu čine:

– predstavnik nadležnog tijela

– predstavnik Ministarstva u slučaju kada ono nije nadležno tijelo

– predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode, kada strateška procjena uključuje i glavnu ocjenu prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu

– predstavnici središnjih tijela nadležnih za pojedine sastavnice okoliša, ovisno o obuhvatu strategije, plana i programa

– ostali članovi koji su stručnjaci za pojedina područja ovisno o obuhvatu strategije, plana i programa, te po potrebi predstavnici jedinica područne (regionalne) samouprave.

(2) Kada se provodi strateška procjena strategije, plana i programa na područnoj (regionalnoj) razini povjerenstvo za stratešku procjenu čine:

– predstavnik upravnog tijela u županiji, ovisno o području za koje se strategija, plan i program donosi

– predstavnik nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji odnosno Gradu Zagrebu

– predstavnik pravne osobe s javnim ovlastima koja je na područnoj (regionalnoj) razini nadležna za područje za koje se strategija, plan i program donosi kada se radi primjerice o: području energetike, vodnoga gospodarstva, prometa i sl.

– predstavnik Ministarstva

– predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode, kada strateška procjena uključuje i glavnu ocjenu prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu

– ostali članovi koji su stručnjaci za pojedina područja ovisno o obuhvatu strategije, plana i programa, te po potrebi predstavnici jedinica lokalne samouprave.

(3) Kada se provodi strateška procjena strategije, plana i programa na lokalnoj razini povjerenstvo za stratešku procjenu čine:

– predstavnik upravnog tijela jedinice lokalne samouprave

– predstavnik nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji

– predstavnik pravne osobe s javnim ovlastima koja je na područnoj (regionalnoj) razini nadležna za područje za koje se strategija, plan i program donosi kada se radi primjerice o: području energetike, vodnoga gospodarstva, prometa i sl.

– ostali članovi koji su stručnjaci za pojedina područja ovisno o obuhvatu strategije, plana i programa.

(4) Član povjerenstva za stratešku procjenu ne može biti osoba koja je zaposlena kod ovlaštenika koji je izradio stratešku studiju za strategiju, plan i program za koji se provodi strateška procjena te osoba koja je sudjelovala u izradi te strateške studije. Član povjerenstva za stratešku procjenu ne može biti niti osoba koja je izrađivala strategiju, plan ili program.

Članak 16.

(1) Čelnik nadležnog tijela za provedbu strateške procjene na državnoj razini, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba na područnoj (regionalnoj) razini te gradonačelnik, odnosno općinski načelnik na lokalnoj razini može opozvati pojedinog člana povjerenstva za stratešku procjenu ako:

– predsjednik povjerenstva za stratešku procjenu predloži opoziv radi nesudjelovanja u radu povjerenstva za stratešku procjenu zbog izostanaka sa sjednica povjerenstva za stratešku procjenu kada se radi o dva ili više izostanaka, bez obzira jesu li opravdani ili ne

– se pojedini član odbija izjasniti o stručnoj procjeni za područje za koje je specijaliziran

– pojedini član odbije glasovati o pismenu ili radnji povjerenstva za stratešku procjenu o kojima se odlučuje glasovanjem

– sudjeluje u radu povjerenstva za stratešku procjenu na način da u svojstvu predstavnika tijela koje ga je delegiralo ne zastupa mišljenja toga tijela u postupku strateške procjene strategije, plana i programa.

(2) O opozivu iz stavka 1. ovoga članka čelnik nadležnog tijela za provedbu strateške procjene na državnoj razini, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba na područnoj (regionalnoj) razini te gradonačelnik, odnosno općinski načelnik na lokalnoj razini donosi posebnu odluku.

Članak 17.

(1) Povjerenstvo za stratešku procjenu radi na sjednicama koje saziva predsjednik povjerenstva za stratešku procjenu.

(2) Sjednica povjerenstva za stratešku procjenu može se održati ukoliko sjednici nazoči natpolovična većina članova povjerenstva za stratešku procjenu.

(3) Povjerenstvo za stratešku procjenu donosi pravovaljane odluke (prijedloge, mišljenja i sl.) natpolovičnom većinom glasova članova povjerenstva za stratešku procjenu.

(4) Sjednice povjerenstva za stratešku procjenu su javne.

(5) Tajnik povjerenstva za stratešku procjenu obavlja administrativne poslove povjerenstva za stratešku procjenu i sudjeluje u radu povjerenstva za stratešku procjenu bez prava odlučivanja.

Članak 18.

(1) Predsjednik povjerenstva za stratešku procjenu saziva prvu sjednicu povjerenstva za stratešku procjenu najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije i nacrta prijedloga strategije, plana odnosno programa.

(2) Na sjednicu povjerenstva za stratešku procjenu se pozivaju ovlaštenik i izrađivač.

(3) U ime ovlaštenika sjednici povjerenstva za stratešku procjenu nazoče voditelj izrade strateške studije i po potrebi drugi suradnici koji su sudjelovali u izradi strateške studije.

(4) U ime izrađivača sjednici povjerenstva za stratešku procjenu nazoče predstavnici izrađivača.

(5) Osobe iz stavaka 3. i 4. ovoga članka sudjeluju u radu povjerenstva za stratešku procjenu bez prava odlučivanja.

Članak 19.

(1) O radu povjerenstva za stratešku procjenu vodi se zapisnik koji sadrži usmena i pisana očitovanja članova.

(2) Zapisnik povjerenstva za stratešku procjenu potpisuju predsjednik i tajnik povjerenstva za stratešku procjenu.

(3) Sva pismena – primjerice: pozive, odluke, prijedloge, očitovanja, pojašnjenja, mišljenja, koja se donose u radu i vezano za rad povjerenstva za stratešku procjenu, odnosno upućuju nadležnom tijelu, potpisuje predsjednik povjerenstva za stratešku procjenu.

Članak 20.

(1) Nadležno tijelo dostavlja povjerenstvu za stratešku procjenu stratešku studiju i nacrt prijedloga strategije, plana odnosno programa u fazi u kojoj je izrađen najkasnije osam dana prije održavanja sjednice povjerenstva za stratešku procjenu.

(2) Na prvoj sjednici povjerenstvo za stratešku procjenu ocjenjuje cjelovitost strateške studije u odnosu na utvrđeni sadržaj strateške studije i nacrt prijedloga strategije, plana odnosno programa. Ocjena stručne utemeljenosti strateške studije može se dati nakon što se utvrdi da je strateška studija cjelovita. Svaki član povjerenstva za stratešku procjenu obvezan je na prvu sjednicu dostaviti mišljenje o kvaliteti strateške studije u pisanom obliku.

(3) Ako utvrdi da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, povjerenstvo za stratešku procjenu na prvoj sjednici donosi mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije sukladno Zakonu i ovoj Uredbi.

(4) Kada povjerenstvo za stratešku procjenu na prvoj sjednici predloži da se strateška studija dopuni odnosno doradi, nadležno tijelo će od ovlaštenika zatražiti dopunu, odnosno doradu strateške studije na način da će ovlaštenika uputiti u kojem dijelu treba obaviti traženu dopunu odnosno doradu strateške studije i utvrditi primjereni rok u kojem to treba izvršiti. Navedeni rok ne može biti duži od 15 dana.

(5) Nadležno tijelo stratešku studiju nakon dopune podataka može dostaviti izravno izrađivaču, bez naknadnog razmatranja na sjednici povjerenstva za stratešku procjenu ako je to povjerenstvo za stratešku procjenu predložilo. U slučaju da povjerenstvo za stratešku procjenu predloži održavanje druge sjednice, ista se mora sazvati najkasnije u roku od 8 dana od proteka roka iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Kada povjerenstvo za stratešku procjenu na prvoj sjednici ocijeni da strateška studija ima nedostatke koji su takve prirode da strateška studija ne udovoljava propisanim zahtjevima u vezi s izradom i određenim sadržajem, te odgovarajućom dopunom neće biti moguće otkloniti te nedostatke, predložit će nadležnom tijelu da se strateška studija ponovno izradi. U ovom slučaju povjerenstvo za stratešku procjenu će detaljno navesti područja u kojima strateška studija zahtjeva ponovnu izradu.

Članak 21.

(1) Mišljenje povjerenstva za stratešku procjenu iz članka 20. stavka 3. ove Uredbe o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije sadrži osobito:

– opis najprihvatljivije razumne alternative strategije, plana odnosno programa za okoliš s obrazloženjem

– prikaz utjecaja najprihvatljivije razumne alternative strategije, plana odnosno programa na okoliš

– prijedlog mjera zaštite okoliša s prijedlogom plana provedbe

– prijedlog programa praćenja stanja okoliša s prijedlogom plana provedbe.

(2) Ukoliko se u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš provodi i glavna ocjena prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu mišljenje sadrži i prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu te program praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode.

(3) Nacrt prijedloga mišljenja iz stavka 1. ovoga članka izrađuje tajnik povjerenstva za stratešku procjenu.

(4) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka povjerenstvo za stratešku procjenu daje na temelju rezultata ocjene strateške studije u odnosu na nacrt prijedloga strategije, plana i programa.

Članak 22.

Izrađivač dovršava nacrt prijedloga strategije, plana odnosno programa nakon što zaprimi cjelovitu i stručno utemeljenu stratešku studiju.

Članak 23.

(1) Nadležno tijelo donosi odluku o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga strategije, plana odnosno programa na javnu raspravu.

(2) Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, nadležno tijelo stratešku studiju i nacrt prijedloga strategije, plana odnosno programa dostavlja i na mišljenje tijelima i osobama sukladno Zakonu i ovoj Uredbi.

(3) O odluci iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo informira javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

(4) U postupku strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš postupak provedbe javne rasprave o strateškoj studiji provodi se u jedinstvenom postupku javne rasprave na prijedlog prostornog plana, na način i u rokovima propisanim posebnim propisom kojim se uređuje prostorno uređenje, ukoliko isti nije u suprotnosti s odredbama posebnog propisa iz područja zaštite okoliša.

Članak 24.

(1) Nakon provedene javne rasprave nadležno tijelo sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave, i mišljenja iz članka 23. stavka 2. ove Uredbe dostavlja na očitovanje ovlašteniku i izrađivaču. Svojim očitovanjem ovlaštenik će predložiti i konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za strategiju, plana odnosno programa.

(2) U postupku strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš, nakon završetka javne rasprave, u roku od 15 dana, ovlaštenik dostavlja očitovanja na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave na stratešku studiju te sudjeluje u izradi izvješća s javne rasprave prema posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje.

(3) Nadležno tijelo priprema konačni prijedlog strategije, plana i programa te ga dostavlja tijelu nadležnom za donošenje, osim u postupku strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš.

Obveza pribavljanja mišljenja Ministarstva i nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji

Članak 25.

(1) Nadležno tijelo državne i područne (regionalne) razine prije upućivanja konačnog prijedloga strategije, plana i programa u postupak donošenja obvezno je o provedenoj strateškoj procjeni za strategiju, plan odnosno program pribaviti mišljenje Ministarstva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u postupku strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš, mišljenje se mora pribaviti prije dovršetka izrade izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana prema posebnom propisu, u roku iz stavka 8. ovoga članka.

(3) Ako se u sklopu strateške procjene provodi glavna ocjena prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu prije pribavljanja mišljenja iz stavaka 1., 2. i 7. ovoga članka nadležno tijelo je dužno pribaviti mišljenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode o prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu. Zahtjev za mišljenjem sadrži konačni prijedlog strategije, plana i programa, odnosno prijedlog prostornog plana, stratešku studiju i mišljenje povjerenstva za stratešku procjenu.

(4) Nadležno tijelo državne i područne (regionalne) razine u svrhu pribavljanja mišljenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, dostavlja Ministarstvu konačni prijedlog strategije, plana i programa, odnosno prijedlog prostornog plana te stratešku studiju, mišljenje povjerenstva za stratešku procjenu, rezultate sudjelovanja javnosti, mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, mišljenja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, kada su ta tijela sudjelovala u postupku strateške procjene te rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu.

(5) Ministarstvo mišljenje o strateškoj procjeni dostavlja nadležnom tijelu državne razine i područne (regionalne) razine iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od primitka dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Mišljenje Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži ocjenu svih dijelova propisanog postupka strateške procjene.

(7) Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave prije upućivanja konačnog prijedloga strategije, plana i programa u postupak donošenja obvezno je o provedenoj strateškoj procjeni za strategiju, plan odnosno program pribaviti mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji.

(8) Iznimno od stavaka 5. i 7. ovoga članka u postupku strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš, mišljenje iz stavka 1. ovoga članka se mora izdati prije izrade nacrta konačnog prijedloga prostornog plana, u roku od 15 dana od završetka javne rasprave, a prije zaključivanja izvješća s javne rasprave prema posebnom propisu.

(9) Odredbe stavaka 2. do 6. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i u postupku strateške procjene iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Program praćenja stanja okoliša i ekološke mreže te način provjere provedbe mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu pri provedbi strategije, plana i programa

Članak 26.

(1) Program praćenja stanja okoliša, uključujući i praćenje stanja ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže ako se u sklopu strateške procjene provodi glavna ocjena prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu, sastavni je dio strategije, plana odnosno programa.

(2) Program praćenja stanja okoliša iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:

– pokazatelje za praćenje stanja okoliša i ekološke mreže

– način provjere provedbe mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu

– postupanje u slučaju neočekivanih nepovoljnih utjecaja

– druge podatke ovisno o obuhvatu i značajkama strategije, plana ili programa

– sredstva potrebna za provedbu praćenja stanja okoliša i ekološke mreže.

(3) U svrhu izbjegavanja umnožavanja programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže u odnosu na istovjetne pokazatelje, mogu se koristiti podaci iz odgovarajućih programa praćenja koji su već u primjeni vezano za druge strategije, planove i programe odnosno praćenje stanja okoliša i ekološke mreže sukladno posebnim propisima.

Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni

Članak 27.

(1) Postupak strateške procjene završava izvješćem. Nadležno tijelo dužno je izraditi izvješće o provedenoj strateškoj procjeni u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o usvajanju strategije, plana odnosno programa.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:

1. sažeti prikaz načina na koji su pitanja zaštite okoliša i ekološke mreže integrirana u strategiju, plan i program

2. sažeti prikaz načina na koji su rezultati strateške studije, mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 23. stavka 2. ove Uredbe, primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti, te rezultati prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu, uzeti u obzir odnosno razmotreni pri donošenju odluke o usvajanju strategije, plana ili programa

3. obrazloženje razloga prihvaćanja odabrane razumne alternative strategije, plana ili programa, u odnosu na ostale razmotrene razumne alternative

4. mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu

5. način praćenja primjene mjera koje su postale sadržajem strategije, plana ili programa

6. način praćenja značajnih utjecaja na okoliš donesene strategije, plana ili programa.

(3) O izvješću iz stavka 1. ovoga članka i donesenoj strategiji, planu i programu, nadležno tijelo informira javnost, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno lokalne samouprave i druga tijela, kada su ta tijela sudjelovala u postupku strateške procjene te države koje su sudjelovale u prekograničnim konzultacijama ako su bile obvezne sukladno Zakonu.

(4) Informiranje javnosti prema stavku 3. ovoga članka provodi se sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Način provedbe postupka u slučaju mogućeg prekograničnog utjecaja strategije, plana ili programa

Članak 28.

(1) Nadležno tijelo će u postupku strateške procjene u slučaju ocjene da bi strategija, plan odnosno program mogli prilikom provedbe značajno utjecati na okoliš i/ili zdravlje ljudi druge države, o toj ocjeni obavijestiti Ministarstvo u svrhu postupka prema drugoj državi. Istodobno s dostavom ove obavijesti dostavit će Ministarstvu i zahtjev za pravnu pomoć sukladno odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak s preslikama nacrta prijedloga strategije, plana ili programa i strateške studije.

(2) Ministarstvo će o postupcima slijedom odredbi stavka 1. ovoga članka izvijestiti nadležno tijelo radi daljnjeg nastavka postupka prema nadležnosti nadležnog tijela u skladu sa Zakonom.

(3) Kada je, prema Zakonu, za stratešku procjenu i ocjenu o potrebi strateške procjene za strategiju, plan i program nadležno Ministarstvo, ono će po utvrđenom mogućem prekograničnom utjecaju strategije, plana odnosno programa postupiti prema Zakonu i Zakonu o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica.

(4) O postupcima iz ovoga članka nadležno tijelo će informirati javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

III. OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE

Članak 29.

(1) Za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa za koje je Zakonom određena obveza strateške procjene, provodi se postupak ocjene o potrebi strateške procjene.

(2) Na započinjanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 5. ove Uredbe o donošenju odluke o započinjanju postupka strateške procjene.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo može odmah donijeti odluku o započinjanju postupka strateške procjene.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka nadležno tijelo obavijestit će Ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo za zaštitu okoliša u županiji o toj odluci te dostaviti odluku s priloženim ispunjenim obrascem iz Priloga II. ove Uredbe.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka nadležno tijelo obvezno je provesti postupak prethodne ocjene prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode.

(6) U postupku ocjene o potrebi strateške procjene nadležno tijelo dužno je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, i ako ocjeni potrebnim pribavit će i mišljenje jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, ovisno o obuhvatu i drugim značajkama strategije, plana ili programa iz stavka 1. ovoga članka.

(7) U svrhu pribavljanja mišljenja iz stavka 6. ovoga članka, nadležno tijelo dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene.

(8) Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene sadrži:

– prijedlog odluke o izradi odnosno manjoj izmjeni i dopuni strategije, plana i programa

– programska polazišta i ciljeve izrade odnosno manje izmjene i dopune strategije, plana i programa

– u slučaju manjih izmjena i dopuna strategije, plana i programa navod službenog glasila u kojem je strategija, plan i program objavljen

– popunjeni obrazac iz Priloga II. ove Uredbe.

(9) Kada se provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene na područnoj (regionalnoj) razini, zahtjev iz stavka 7. ovoga članka priprema nadležno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave u suradnji s Ministarstvom.

(10) Kada se provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene na lokalnoj razini, zahtjev iz stavka 7. ovoga članka priprema nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave u suradnji s nadležnim upravnim tijelom za zaštitu okoliša u županiji.

(11) Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš za strategije, planove i programe iz Priloga III. ove Uredbe, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno jedinice lokalne samouprave i druga tijela, ovisno o obuhvatu i drugim značajkama strategije, plana i programa iz stavka 1. ovoga članka, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od primitka zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka dostavljaju nadležnom tijelu.

(12) Ako nadležno tijelo ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje iz stavka 6. ovoga članka.

Članak 30.

(1) Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene nadležno tijelo na državnoj i područnoj (regionalnoj) razini, dužno je o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene pribaviti mišljenje Ministarstva. U tu svrhu Ministarstvu se, uz zahtjev za davanje mišljenja, dostavlja i potrebna dokumentacija.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka sadrži prijedlog odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene i mišljenja tijela i/ili osoba iz članka 29. stavka 6. ove Uredbe.

(3) Ministarstvo donosi mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene u roku od 15 dana od primitka dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene na lokalnoj razini nadležno tijelo dužno je o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene pribaviti mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji. U tu svrhu nadležnom upravnom tijelu za zaštitu okoliša u županiji se, uz zahtjev za davanje mišljenja, dostavlja i potrebna dokumentacija.

(5) Odredbe stavaka 2. i 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i u postupku strateške procjene iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Članak 31.

(1) Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da strategija, plan i program iz članka 29. stavka 1. ove Uredbe ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. ove Uredbe.

(2) Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da strategija, plan i program iz članka 29. stavka 1. ove Uredbe može imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži i obvezu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu.

(3) Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene donese odluka iz stavka 1. ovoga članka, nakon donošenja te odluke primjenjuju se odredbe ove Uredbe kojima je propisan način provedbe strateške procjene.

(4) Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da strategija, plan i program iz članka 29. stavka 1. ove Uredbe nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. U tom slučaju, odluka osobito sadrži osnovne podatke o strategiji, planu i programu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga III. ove Uredbe.

(5) Iznimno, ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene iz stavka 4. ovoga članka utvrdi da strategija, plan i program iz članka 29. stavka 1. ove Uredbe može imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži i obvezu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu.

Članak 32.

O odlukama iz članka 31. ove Uredbe, nadležno tijelo informira javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 33.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene prostornih planova kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune prostornih planova provodi se prema odredbama ove Uredbe prije donošenja odluke o izradi prostornog plana prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

Članak 34.

Nadležno tijelo dužno je dostaviti izvješća o provedenim postupcima strateške procjene i odluke donesene u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Sastavni dijelovi ove Uredbe

Članak 35.

Prilozi I., II. i III. sastavni su dio ove Uredbe.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 64/08) i Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu (»Narodne novine«, broj 70/08).

Stupanje na snagu

Članak 37.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/34

Urbroj: 50301-25/25-17-5

Zagreb, 5. siječnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

OBVEZNI SADRŽAJ STRATEŠKE STUDIJE

Strateška studija sadrži osobito:

– kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva strategije, plana ili programa i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima

– podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe strategije, plana i programa

– okolišne značajke područja na koja provedba strategije, plana ili programa može značajno utjecati

– postojeće okolišne probleme koji su važni za strategiju, plan ili program, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode

– ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na strategiju, plan odnosno program, te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade strategije, plana ili programa

– vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući bioraznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose

– mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja nepovoljnih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na okoliš

– kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativi, obrazloženje najprihvatljivije razumne alternative strategije, plana ili programa na okoliš uključujući i naznaku razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka

– opis predviđenih mjera praćenja

– ostale podatke i zahtjeve kako se utvrdi prilikom određivanja sadržaja strateške studije u posebnom postupku prema ovoj Uredbi, primjerice:

Poglavlje glavna ocjena prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu ukoliko se ista provodi u okviru postupka strateške procjene:

1. podaci o ekološkoj mreži:

– opis ekološke mreže na koje provedba strategije, plana ili programa može utjecati

– kartografski prikaz područja ekološke mreže u odgovarajućem mjerilu sukladno mjerilu kartografskog prikaza strategije, plana ili programa

2. opis mogućih značajnih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu:

– vjerojatnost, trajanje, učestalost, jačina i kumulativna priroda (procjena rizika) mogućih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu

3. prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja provedbe strategije, plana ili programa na ekološku mrežu

4. zaključak:

– konačna ocjena prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera ublažavanja iz točke 3.

– ne-tehnički sažetak podataka iz podstavaka 1. do 10. ovoga Priloga uključujući sažetak glavne ocjene prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu ako je bila obvezna prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode te naznaku razmatranih razumnih alternativa.

PRILOG II.

OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ

A. Opći podaci o strategiji, planu ili programu (SPP)

A.1.

Naziv SPP

 

A.2.

Nadležno tijelo za izradu SPP

 

A.3.

Naziv predstavničkog tijela koje donosi SPP

 

A.4.

Obuhvat SPP

Definirati geografsko područje na koje provedba SPP može utjecati

A.5.

Područje SPP

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, energetika, industrija, rudarstvo, promet, elektroničke komunikacije, turizam, prostorno planiranje, regionalni razvoj, gospodarenje otpadom i vodno gospodarstvo

A.6.

Vrsta dokumenta: novi SPP ili izmjena i dopuna SPP-a

Dokument koji je podložan donošenju na državnoj, područnoj (regionalnoj) ili lokalnoj razini

A.7.

Navedite pravni okvir za donošenje SPP

 

A.8.

Predstavlja li SPP okvir za financiranje iz sredstava Europske unije?

DA / NE

A.9.

Postoji li obveza provedbe strateške procjene prema Zakonu?

DA / NE

(Ako DA, ispuniti samo poglavlje C)

A.10.

Navedite SPP višeg reda ili sektorsku SPP

DA / NE / IZRADA U TIJEKU

Definirati usklađenost

A.11.

Je li proveden postupak strateške procjene za SPP višeg reda (naveden u točki A.10.)?

DA /NE

Navesti osnovne podatke o provedenoj strateškoj procjeni

A.12.

Planiraju li se SPP-om nove aktivnosti u odnosu na SPP višeg reda, a za koji je provedena strateška procjena?

DA / NE

Opisati aktivnosti

A.13.

Navedite razloge donošenja SPP, programska polazišta i ciljeve

 

B. Procjena mogućih značajnih utjecaja strategije, plana ili programa (SPP) na okoliš

B.1.

Predstavlja li SPP okvir za provedbu zahvata koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš sukladno propisu kojim se uređuju navedeni postupci?

DA / NE

Navesti zahvate

B.2.

Predstavlja li SPP okvir za razvoj drugih zahvata, osim gore navedenih, koji bi mogli imati značajne utjecaje na okoliš, pojedinačno ili kumulativno?

DA / NE

Kratki opis zahvata

B.3.

Na koji način SPP utječe na ostale relevantne SPP?

Kratki opis

B.4.

Navedite vjerojatno značajne utjecaje na okoliš koji mogu nastati provedbom SPP i na koji način će biti uzeti u obzir pri izradi SPP

Kratki opis

B.5.

Je li moguć značajni prekogranični utjecaj SPP?

DA / NE

Kratki opis

C. Ocjena mogućih značajnih utjecaja strategije, plana ili programa (SPP) na ekološku mrežu

C.1.

Je li SPP može imati značajan utjecaj na ekološku mrežu?

DA / NE / MOŽDA

(Ako DA, navesti područja ekološke mreže na koja bi ciljevi i programska polazišta SPP mogli imati utjecaj)

D. Zaključci

1. obrazloženje zašto za SPP treba/ne treba provesti stratešku procjenu

2. obrazloženje zašto za SPP treba/ne treba provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti SPP za ekološku mrežu

3. navesti ključna pitanja vezana uz okoliš.

E. Informacije o postupku

1. popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je zatraženo mišljenje

2. popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su u propisanom roku dostavila mišljenja.

F. Prilozi

1. mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su u propisanom roku dostavila mišljenja

2. rezultati ocjene prihvatljivosti SPP za ekološku mrežu

3. ostala dokumentacija.

Datum izrade obrasca

_________________

PRILOG III.

NAČIN POJEDINAČNIH ISPITIVANJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VJEROJATNO ZNAČAJNOG UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ

Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš su osobito:

1. Značajke strategije, plana i programa, osobito u odnosu na:

– stupanj do kojeg strategija, plan ili program određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti, i to u odnosu na lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora

– stupanj do kojeg strategija, plan ili program utječe na druge strategije, planove ili programe, uključujući i one u hijerarhiji

– pogodnost strategije, plana ili programa za uključivane pitanja zaštite okoliša osobito s ciljem promicanja održivog razvoja

– okolišne probleme važne za strategiju, plan i program

– važnost strategije, plana i programa za primjenu propisa Zajednice u području zaštite okoliša (npr. strategija, plan ili program koji se odnosi na gospodarenje otpadom ili zaštitu voda).

2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba strategije, plana ili programa može utjecati, posebice u odnosu na:

– vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja

– kumulativnu prirodu utjecaja

– prekograničnu prirodu utjecaja

– rizike za zdravlje ljudi ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja)

– veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će vjerojatno djelovati)

– vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog:

– posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine

– ekološke mreže

– prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti

– intenzivnog korištenja zemljišta

– utjecaja na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na državnoj, međunarodnoj razini ili razini Zajednice.