NN 4/2017 (13.1.2017.), Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo poljoprivrede

153

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 10. te članaka 31., 46. i 48., a u skladu s člankom 19. stavkom 3., te člancima 26. i 30. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ULOVU, UZGOJU I PROMETU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune ovim Pravilnikom propisuju se odredbe kojima se dodatno razrađuju odredbe Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16. 9. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba), a koje se odnose na ulov, uzgoj i promet plavoperajnom tunom, kao i prateću kontrolu i nadzor, te uključuju odredbe:

– kojima se definiraju pojmovi vezani uz kvotu te načelima raspodjele iste,

– o obavljanju ribolova, te dozvoljenim alatima i opremi,

– o upravljanju kapacitetom ribolovne flote za ulov, te registru plovila koja sudjeluju u ulovu, prijevozu, uzgoju, prekrcaju i iskrcaju tune,

– o vremenskim zabranama korištenja pojedinih ribolovnih alata,

– o načinu obavljanja športskog ribolova tune (Thunnus thynnus),

– o načinu obavljanja rekreacijskog ribolova tune (Thunnus thynnus),

– o obavljanju radnji prebacivanja, prekrcavanja, stavljanja u kaveze, izlova i iskrcaja,

– o ograničavanju ukupne ulazne količine tuna na uzgajališta,

– o obavljanju uzgoja,

– o obvezama izvještavanja te dostavi podataka o ulovu, prebacivanju, prekrcaju, iskrcaju i uzgoju,

– o evidenciji ulova i unakrsnoj provjeri podataka,

– o upotrebi sustava praćenja plovila,

– o programu regionalnih i nacionalnih promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima,

– o tržišnim mjerama.

(2) Poslovi i obveze države članice u smislu Uredbe odnose se na Ministarstvo nadležno za ribarstvo (u daljem tekstu: ministarstvo).

ZNAČENJE IZRAZA U OVOM PRAVILNIKU

Članak 2.

1. ICCAT je Međunarodna komisija za zaštitu atlantskih tuna (International Commission for Conservation of Atlantic Tunas).

2. ICCAT broj je jedinstveni broj plovila ili uzgajališta tune u ICCAT-ovom registru.

3. ICCAT Bluefintuna Statistical Document SD, ICCAT Bluefintuna Catch Document BCD i ICCAT Bluefintuna Reexport Document BFTRC su obrasci propisani od ICCAT-a koji moraju pratiti tunu u prometu.

4. Izlovna kvota je dopuštena količina ulova tuna u ribolovu na moru za razdoblje kalendarske godine.

5. Tuna je isključivo plavoperajna tuna (Thunnus thynnus).

6. ICCAT regionalni promatrač je promatrač koji radi na ICCAT programu regionalnih promatrača (»ICCAT Regional Observer Programme (ROP-BFT)«).

7. Vessel monitoring system je satelitski sustav nadzora plovila, sukladno odredbama važećeg Zakona o morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: VMS).

8. Kapacitet ulovne flote je zbroj kapaciteta plovila autoriziranih za ulov tune, pri čemu se individualni kapacitet plovila određuje sukladno duljini preko svega, a na temelju znanstvenih podloga usvojenih u okviru međunarodnih organizacija nadležnih za pitanja upravljanja stokovima tune na Atlantiku i Sredozemlju, kojih je Republika Hrvatska članica.

9. Iskrcaj je iskrcaj ulovljene tune na kopno.

10. Uzgojni kapacitet je najveća dozvoljena količina uzgojene tune koja se stavlja na tržište izražena u tonama u tekućoj kalendarskoj godini po pojedinoj povlastici za uzgoj.

11. Uzgajalište podrazumijeva lokaciju na kojoj su smještene instalacije za uzgoj tuna.

12. Godišnja individualna kvota je kvota dodijeljena plovilu za tekuću godinu nakon izvršenih ustupanja kvota između vlasnika/ovlaštenika povlastica za gospodarski ribolov na moru.

13. Trajna individualna kvota predstavlja privremenu kvotu do 1. siječnja 2019. godine, dodijeljenu sukladno kriterijima iz Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« br. 32/11, 34/11 i 37/11) i Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine« br. 32/12), te temeljem Izjave o ustupanju pojedinačne kvote za ulov tune.

14. EK je Europska komisija.

15. Tekuća godina je godina ribolovne sezone.

16. Povijesno pravo je pravo na temelju kojeg je dodijeljena Trajna individualna kvota.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani Uredbom.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 3.

(1) Državna kvota podrazumijeva ukupnu izlovnu kvotu dodijeljenu Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, do 1. siječnja 2019. godine Državna kvota predstavlja razliku između ukupne izlovne kvote za gospodarski ribolov za 2014. godinu dodijeljene po principu trajne individualne kvote i ukupne izlovne kvote za svaku nadolazeću kalendarsku godinu.

(3) Državna kvota koja se dodjeljuje gospodarskom ribolovu, dodjeljuje se temeljem kriterija koje propisuje ministar uz plaćanje godišnje naknade koja je prihod državnog proračuna. Godišnja naknada za državnu kvotu u gospodarskom ribolovu iznosi 1 EUR po kilogramu kvote, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

(4) Za Državnu kvotu dodijeljenu športskom ribolovu se ne plaća naknada.

(5) Državna kvota za rekreacijski ribolov za ulov trofejnih primjeraka dodjeljuje se temeljem Javnog natječaja po principu višeg ponuđenog iznosa, a ministar će Javnim natječajem odrediti odgovarajuće uvjete i kriterije.

IZLOVNA KVOTA

Članak 4.

(1) Ministar Odlukom o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele ukupne izlovne kvote raspoređuje ukupnu izlovnu kvotu na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova za tekuću godinu.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu i Trajnu individualnu kvotu namijenjenu za ribolov plivaricama tunolovkama i popis plovila koja mogu ostvariti pravo na državnu i trajnu individualnu kvotu namijenjenu za ribolov udičarskim alatima, ukoliko ispune uvjete i kriterije propisane ovim Pravilnikom i tom Odlukom.

(3) U skladu sa stavkom 2. ovoga članka Državna i Trajna individualna kvota za plivarice tunolovke rasporedit će se po plovilima, odnosno vlasnicima/ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov na moru plivaricom tunolovkom. Do 1. siječnja 2019. godine razlika između Državne kvote za plivarice tunolovke u tekućoj godini i Državne kvote za plivarice tunolovke u 2016. godini ravnomjerno se raspoređuje na plovila koja su imala dodijeljenu ulovnu kvotu za plivaricu tunolovku u prethodnoj godini i koja imaju važeću povlasticu s upisanom mrežom plivaricom tunolovkom. Povećanje Državne kvote do 2016. godine raspoređuje će se sukladno Odluci o kriterijima raspodjele Državne i Trajne individualne kvote u 2016. godini (»Narodne novine« br. 12/16 i 71/16). Ukoliko je neko plovilo iz iste Odluke odustalo ili izgubilo pravo na Državnu kvotu, njegova kvota se pridodaje daljnjem povećanju Državne kvote.

(4) U skladu sa stavkom 2. ovoga članka Državna i Trajna individualna kvota za udičarske alate u gospodarskom ribolovu rasporedit će se po plovilima odnosno vlasnicima/ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov na moru udičarskim alatima. Do 1. siječnja 2019. godine razlika između ukupno dodijeljene kvote za udičarske alate u tekućoj godini i Trajne individualne kvote ravnomjerno se raspoređuje na plovila koja su imala dodijeljenu Trajnu individualnu kvotu u prethodnoj godini.

(5) Vlasnici plovila iz stavaka 3. i 4. ovoga članka imaju rok od 7 radnih dana od dana objave Odluke iz stavka 1. ovoga članka u Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva (Planinska 2a, 10 000 Zagreb) dostaviti Izjavu o prihvaćanju dijela državne kvote za ulov tune (Prilog 16. ovoga Pravilnika). Godišnju naknadu iz članka 3. stavka 3. vlasnik plovila dužan je uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju dijela Državne kvote. Izjava o prihvaćanju dijela Državne kvote mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a podaci u njoj istiniti. Ukoliko se provjerom Izjave utvrdi neistinitost podataka navedenih u Izjavi, vlasnicima plovila iz stavaka 3 i 4. ovoga članka će se trajno oduzeti pravo na dodijeljenu Državnu kvotu.

(6) Ukoliko je vlasnik plovila iz stavka 3. ili 4. ovoga članka pokrenuo postupak pred nadležnim sudom protiv ministarstva vezan uz dodjelu kvote za izlov tune, ista se ne može dodijeliti do okončanja postupka. Vlasnici plovila iz stavaka 3. i 4 ovoga članka u Izjavi o prihvaćanju dijela državne kvote iz stavka 5. ovoga članka izjavljuju je li s njihove strane pokrenut postupak pred nadležnim sudom protiv ministarstva vezan uz dodjelu kvote za izlov tune.

(7) Vlasnik plovila iz stavka 3. ili 4. ovoga članka dodijeljenu Državnu i/ili Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom vlasniku plovila za tekuću godinu ili za višegodišnji period, vodeći računa o odredbama članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, uz dostavu Izjave o ustupanju kvote (Prilog 1. ovoga Pravilnika) ministarstvu u roku i uvjetima propisanim u stavku 5. ovoga članka.

(8) Vlasnici plovila iz stavka 3. ovoga članka mogu ustupati ukupnu dodijeljenu Državnu i/ili Trajnu individualnu kvotu ili njen dio, a koja je dodijeljena za tekuću godinu, isključivo plovilima s upisanom mrežom tunolovkom u povlastici.

(9) Vlasnici plovila iz stavka 4. ovoga članka mogu ustupati ukupnu dodijeljenu Državnu i/ili Trajnu individualnu kvotu ili njen dio, a koja je dodijeljena za tekuću godinu. Ako se ustupa dio dodijeljene ili ustupljene kvote, taj dio kvote smije se ustupati isključivo plovilima navedenim u Odluci iz stavka 2. ovoga članka a koja su ispunila uvjete iz stavka 5. ovoga članka i nisu prethodno izvršila ustupanje prihvaćene kvote.

(10) Ukoliko vlasnici plovila iz stavka 3. ne dostave Izjavu o prihvaćanju dijela Državne kvote i/ili ne uplate ukupni iznos u roku sukladno stavku 5. ovoga članka, smatrat će se da trajno odbijaju dodijeljenu kvotu koja će se u toj godini ravnomjerno rasporediti na plovila koja će obavljati ribolov u okviru zajedničke ribolovne radnje u tekućoj godini uz naknadu iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika. Vlasnici plovila kojima se dodjeljuje dodatna kvota će u tom će slučaju biti obaviješteni o dodijeli dodatne kvote te o roku za prihvaćanje dodane kvote i dostavi dokaza o izvršenoj uplati iznosa naknade.

(11) Ukoliko vlasnici plovila iz stavka 4. ovoga članka ne dostave Izjavu o prihvaćanju dijela Državne kvote i/ili ne uplate ukupni iznos u roku sukladno stavku 5. ovoga članka smatrat će se da trajno odbijaju dodijeljenu kvotu koja će se u toj godini ravnomjerno rasporediti na ostala plovila iz stavka 4. uz naknadu iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika. Vlasnici plovila kojima se dodjeljuje dodatna kvota će u tom slučaju će biti obaviješteni Obaviješću o dodijeli dodatne kvote te o roku za prihvaćanje dodane kvote i dostavi dokaza o izvršenoj uplati iznosa naknade.

(12) U slučaju da se kvota za gospodarski ribolov raspoređena Odlukom iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti ne raspodijeli i nakon preraspodjele kvote sukladno stavcima 10. i 11. ovoga članka, neraspoređeni dio može se rasporediti na udičarske alate u gospodarskom i/ili na športski ribolov i/ili na rekreacijski ribolov u tekućoj kalendarskoj godini.

(13) Ministarstvo vodi registar kvota te ga objavljuje na zaštićenom dijelu mrežne stranice Uprave ribarstva: www.mps.hr/ribarstvo/.

ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE RADNJE

Članak 5.

(1) Ribolov tuna plivaricom tunolovkom dopušten je jedino u okviru grupe za zajedničke ribolovne radnje.

(2) Ministar će odobriti grupe za zajedničke ribolovne radnje isključivo ribarskih plovila pod hrvatskom zastavom na temelju zahtjeva vlasnika/ovlaštenika povlastice za ribolov. Zahtjev za zajedničku ribolovnu radnju ministarstvu mora biti dostavljen do 28. veljače temeljem Obrasca o zajedničkim ribarskim radnjama (Prilog 7. ovoga Pravilnika).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ministar će odobriti zajedničke ribolovne radnje ribarskim plovilima pod hrvatskom zastavom s plovilima država zemalja članica Europske unije, pod uvjetom da:

– je država pod čijom zastavom plovi ribarsko plovilo uključeno u zajedničke ribolovne radnje suglasna;

– plovilo ima individualnu kvotu dodijeljenu od države – zastave i opremljeno je za ribolov tune.

(4) Prije izdavanja odobrenja, ministarstvo će zatražiti potvrdu od država – zastava plovila koja su navedena u zahtjevu za zajedničku ribolovnu radnju. Ukoliko ne zaprimi potvrdu od države – zastave, ministarstvo neće izdati odobrenje za zajedničku ribolovnu radnju.

(5) Trgovački aranžmani i/ili transfer ulovnih kvota s drugim članicama ICCAT-a dozvoljeni su isključivo uz odobrenje ministra, autorizaciju relevantne članice ICCAT-a i autorizaciju ICCAT-a.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 6.

(1) Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 24. lipnja 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene izlovne kvote unutar tog razdoblja.

(2) Ribolov tune u športskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 16. lipnja u 00:00 sati do 14. listopada u 24:00 sata.

(3) Ribolov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu iz članka 7. ovoga Pravilnika dozvoljen je od 25. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje izlovne kvote unutar tog razdoblja.

ALATI I OPREMA ZA ULOV TUNE

Članak 7.

(1) Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo uz uporabu sljedećih ribolovnih alata:

– plivarice tunolovke,

– odmeta, panule i plutajućeg parangala (u daljnjem tekstu: udičarski alati).

(2) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, prebacivanje, prekrcaj, prijevoz, skladištenje, prerada, prodaja, izlaganje, nuđenje na prodaju i uzgoj tune ulovljene ribolovnim alatima koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka.

(3) Ovlaštenik povlastice plovila autoriziranog za ribolov plivaricom tunolovkom unutar ribolovne grupe, dužan je najmanje 24 sata prije obavijestiti Ribarski monitoring centar na elektroničku adresu rmc@mps.hr o namjeri nastavka ribolovnih aktivnosti drugim alatima. Ribarski monitoring centar proslijedit će informaciju ribarskoj inspekciji radi procjene potrebe pregleda plovila i zapisničkog utvrđivanja uklanjanje plivarice tunolovke s tog plovila.

(4) Športski i rekreacijski ribolov tune smije se obavljati sukladno odredbama ovoga Pravilnika i odredbama posebnog propisa kojim se regulira športski i rekreacijski ribolov na moru.

MJERE UPRAVLJANJA RIBOLOVNIM KAPACITETOM

Članak 8.

(1) Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo plovilom na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova ribolovnim alatima iz članka 7. stavka 1. i koje je upisano u ICCAT-ov registar plovila (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) na temelju Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) koju donosi ministar.

(2) Obavljanje gospodarskog ribolova tune suprotno stavku 1. ovoga članka smatra se obavljanjem gospodarskog ribolova bez povlastice.

(3) Kapacitet ribolovne flote za ulov tuna u tekućoj godini usklađuje se s povećanjem kvote na način da ukupni aktivni kapacitet flote po ribolovnom alatu ne prelazi dodijeljenu kvotu u odnosu na ulovne mogućnosti (Catch rate) sukladno količinama navedenim kako slijedi:

Kategorija plovila

Ulovna mogućnost sukladno ICCAT-u
(u tonama)

Plivaričari tunolovci preko 40 m

70,70

Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m

49,78

Plivaričari tunolovci manji od 24 m

33,68

Tunolovci udičari

5

(4) Ministar će najkasnije 30 dana prije početka ribolovne sezone za pojedine ribolovne alate, na temelju zaprimljenih Izjava o ustupanju kvote iz članka 4. stavka 7. ovoga Pravilnika te na temelju Izjave o ustupanju prava na povijesni ulov (Prilog 15. ovoga Pravilnika) donijeti Odluku o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) koja sadrži popis ulovnih plovila koja smiju u tekućoj godini sudjelovati u ribolovu tune te njihove individualne kvote.

(5) S ciljem smanjenja kapaciteta, vlasnici/ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov koji imaju upisanu u povlastici plivaricu tunolovku mogu zatražiti prebacivanje mreže tunolovke na drugo plovilo bez obzira na aktivnost alata i dužinski razred plovila.

(6) Vlasnik/ovlaštenik povlastice izdane na plovilo s kojeg se traži prebacivanje mreže tunolovke mora dostaviti ministarstvu ovjerenu Izjavu o ustupanju prava na povijesni ulov tune (Prilog 15. ovoga Pravilnika), i/ili Izjavu o ustupanju kvote (Prilog 1. ovoga Pravilnika).

(7) Za plovila koja nemaju pravo na povijesni ulov, smatra se da prebacivanjem plivarice tunolovke s jednog plovila na drugo prebacuju i sva prava vezana uz dodjelu dijela Državne kvote.

(8) Na prebacivanja iz stavka 5. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe posebnog propisa o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(9) Svako prebacivanje ili ustupanje prava na povijesni ulov, odnosno na trajnu individualnu kvotu, odnosno na dodjelu dijela državne kvote sukladno stavcima 6. i 7. ovog članaka, na odgovarajući način se odražava na raspodjelu kvote sukladno odredbama stavka 3. i 4. članka 4. ovog pravilnika te jedno plovilo ustupa mjesto drugom plovilu.

REGISTAR PLOVILA KOJA SUDJELUJU U ULOVU, PRIJEVOZU, UZGOJU, PREKRCAJU I ISKRCAJU TUNE

Članak 9.

(1) Ministarstvo vodi registar plovila koja sudjeluju u ribolovu i uzgoju tuna. Registar se sastoji od Registra BFT Ulovnih plovila (plovila za ulov tune) i Registra BFT Ostalih plovila.

(2) U jednoj kalendarskoj godini, pojedino ribarsko plovilo može biti registrirano unutar Registra BFT Ulovnih plovila i Registra BFT Ostalih plovila uz uvjet da se istovremeno ne nalazi u oba Registra. U Registar BFT Ostalih plovila spadaju: plovilo za tegalj, plovilo za preradu i pomoćno plovilo. Za plovila koja nisu upisana niti u jedan od ICCAT registara smatra se kako nemaju autorizaciju za ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcaj, prijevoz, prebacivanje, preradu ili iskrcaj tune.

(3) Konačnu prijavu BFT Ostalih plovila po kategorijama ovlaštenici povlastica za uzgoj tune ministarstvu dostavljaju najkasnije do 15. ožujka tekuće godine na obrascu »Popis BFT plovila – Ostala plovila« (Prilog 2. ovoga Pravilnika).

(4) Plovila u ICCAT Registru BFT Ulovnih plovila i ICCAT Registru BFT Ostalih plovila iznimno se mogu zamijeniti nakon službenog podnošenja podataka iz registara prema EK i ICCAT-u, ukoliko je ulovno plovilo spriječeno zbog operativnih razloga ili više sile. U tom slučaju ovlaštenik povlastice mora ministarstvu dostaviti iscrpan izvještaj o razlozima zamjene i sve potkrjepljujuće dokaze i navode te sve detalje vezane uz zamjenu ulovnog plovila.

(5) Da bi plovilo dulje od 20 metara bilo autorizirano i upisano u odgovarajući ICCAT registar plovila mora imati IMO broj. Plovila dulja od 20 metara bez IMO broja neće biti prijavljena u ICCAT registar plovila.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, dozvoljen je upis drvenih plovila dužih od 20 metara bez IMO broja ukoliko navedena plovila nisu autorizirana za ribolov na otvorenom moru (vodama izvan teritorijalnih voda).

(7) Iznimno od stavka 3. prijavu novih BFT Ostalih plovila ovlaštenici povlastica za uzgoj tune dostavljaju ministarstvu najmanje 35 dana prije početka obavljanja aktivnosti za koju je namijenjeno plovilo na obrascu »Popis BFT plovila – Ostala plovila« (Prilog 2. ovoga Pravilnika).

ŠPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV TUNE

Zajedničke odredbe za športski i rekreacijski ribolov

Članak 10.

(1) Športski i rekreacijski ribolov tune dozvoljen je uz posjedovanje odgovarajuće dozvole za lov tune.

(2) Dozvole iz stavka 1. ovog članka određuju se u vremenskom trajanju od:

– jednog (1) dana,

– tri (3) dana,

– sedam (7) dana.

(3) Cijene dozvola iz stavka 2. ovog članka utvrđuju se na sljedeći način:

– za dozvolu u trajanju od 1 dan u iznosu od 120,00 HRK,

– za dozvolu u trajanju od 3 dana u iznosu od 300,00 HRK,

– za dozvolu u trajanju od 7 dana u iznosu 600,00 HRK.

(4) U rekreacijskom ribolovu dozvoljeno je korištenje jedne dozvole dnevno po osobi.

(5) Športski i rekreacijski ribolov tune dozvoljen je sa tri pribora (štap s rolom) sa po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom s dvije jednokuke, dvokuke ili trokuke udice na svakom priboru.

(6) U športskom i rekreacijskom ribolovu tune zabranjeno je korištenje udica od nehrđajućih materijala.

(7) U športskom i rekreacijskom ribolovu tune dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, na način da se ulovljena tuna mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.

(8) Prodaja tune ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu je zabranjena.

Športski ribolov

Članak 11.

(1) Športski ribolov tune dozvoljen je na natjecanjima u športskom ribolovu na moru odobrenima od strane ministarstva s odgovarajućom dozvolom za ribolov tune.

(2) Organizator natjecanja u športskom ribolovu na moru prema ovom Pravilniku obvezan je prijaviti natjecanje Savezu za športski ribolov na moru.

(3) Savez za športski ribolov na moru u okviru kalendara natjecanja predlaže natjecanja i kvotu tune za pojedino natjecanje, koje ne smije trajati duže od 5 kalendarskih dana, najkasnije do 10. ožujka. Ministarstvo, nakon razmatranja prijedloga, odlučuje o dopuštenoj količini ulova za svako pojedino natjecanje te obavještava Savez o svojoj odluci najkasnije 15 dana nakon zaprimanja prijedloga. Odobrena kvota za pojedino natjecanje upisuje se u Rješenje.

(4) Organizator natjecanja u športskom ribolovu na moru kojemu je dodijeljena kvota tune prema ovom Pravilniku obvezan je dostaviti ministarstvu popis sudionika i plovila koja će sudjelovati u pojedinom natjecanju, najkasnije 1. lipnja.

(5) Organizator natjecanja u športskom ribolovu na moru prema ovom Pravilniku obvezan je dostaviti ministarstvu pismeni izvještaj o ulovu tune s podacima o broju i težini ulovljenih i zadržanih primjeraka, na Obrascu prijave ulova tuna u športskom ribolovu (Prilog 3. ovoga Pravilnika), u roku od 24 sata nakon završetka natjecanja.

(6) Iznimno od članka 10. stavka 7. u natjecanjima iz stavka 1. ovoga članka, pojedino plovilo dnevno smije, do ispunjenja kvote određene za natjecanje, izvući na plovilo i zadržati samo jednu jedinku tune. Zadržana jedinka smije se iskrcati samo cijela, a iznimno, bez utrobe i škrga. Zadržane jedinke tune moraju se iskrcati u mjestu održavanja športskog natjecanja u vremenu od 08:00 do 20:00 sati.

Rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka

Članak 12.

(1) Kvota za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) raspoređena Odlukom iz članka 4. stavka 1. dodjeljuje se temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu kvote po principu najviše ponude.

(2) Otvaranje ponuda i odabir najboljeg ponuditelja provodi Povjerenstvo koje Rješenjem imenuje ministar.

(3) Ministarstvo će rezultate natječaja i rang listu ponuditelja objaviti na mrežnoj stranici Uprave ribarstva u roku od 7 radnih dana od završetka natječaja.

(4) Nakon objave rezultata natječaja, najbolji ponuditelji moraju u roku o d 15 dana ispuniti obveze za dodjelu kvote. Nakon dostave dokaza o izvršenim obvezama ministarstvo s najboljim ponuditeljima sklapa ugovor o zakupu dijela državne kvote za tekuću godinu.

(5) Uvjeti kojima najbolji ponuditelji moraju udovoljiti prije sklapanja ugovora iz stavka 4. ovog članka su:

a) pravo raspolaganja plovilom/plovilima koja će sudjelovati u ribolovu trofejnih primjeraka tune što dokazuje plovidbenom dozvolom ili Ugovorom o najmu plovila ili Izjavom o suglasnosti korištenja plovila od strane vlasnika.

b) da je za plovilo ili plovila iz točke a) ovog stavka podnesen zahtjev o upisu plovila u Registar plovila koja sudjeluju u ribolovu trofejnih primjeraka tune u tekućoj kalendarskoj godini kojeg vodi Uprava ribarstva, a u Zahtjevu je potrebno navesti sljedeće podatke:

1. Naziv ili registarska oznaka plovila

2. Tip plovila

3. Bruto tonaža plovila (GT)

4. Nominalna snaga motora (kW)

5. Vlasnik plovila

6. Odgovorne osobe

c) da je na plovilo/plovila iz točke a) ovog stavka ugrađen VMS uređaj o čemu ribarski inspektor sastavlja inspekcijski zapisnik,

d) da na plovilu postoji ugrađen e-očevidnik, ili da odgovorna osoba ima instaliran m-očevidnik na mobilnom uređaju, što potvrđuje Ribarski monitoring centar.

e) da je u Državni proračun izvršio uplatu iznosa navedenog u ponudi.

(6) Prije izvršenja uplate, odabrani ponuditelj može odustati od nastavka procedure o čemu se mora pismeno izjasniti. Odustajanjem od procedure smatrat će se i neispunjavanje bilo kojeg od uvjeta navedenih u stavku 5. ovog članka u zadanom roku. U slučaju odustajanja odabranog ponuditelja, ministarstvo će obavijestiti sljedećeg ponuditelja na listi.

(7) Tijekom rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka, na plovilu treba biti prisutna odgovorna osoba iz stavka 5. točke b) podtočke 6., koja je odgovorna za ispravno i pravovremeno upisivanje podataka u očevidnik.

(8) Sukladno članku 10. stavku 1. svaka osoba na plovilu koja obavlja rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune mora imati odgovarajuću dozvolu za rekreacijski ribolov tune.

(9) Iznimno od članka 10. stavka 7. u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune dozvoljeno je, do ispunjenja kvote, izvući na plovilo, zadržati na plovilu i iskrcati najviše jedan primjerak tune minimalne veličine 30 kg po plovilu na dan.

(10) Iskrcaj tuna može se obavljati radnim danom od 7:30 do 22:00 sata te subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom od 10:00 do 22:00 sata. Tuna ulovljena u okviru rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune mora se iskrcati na iskrcajnim mjestima iz članka 24. stavka 3. ovoga Pravilnika. Jedinke tune koje se iskrcavaju, moraju se iskrcati cijele ili bez utrobe i škrga.

(11) Odgovorna osoba na plovilu obvezna je ministarstvu najmanje sat vremena prije očekivanog iskrcaja dostaviti elektronski na obrascu Obavijest o iskrcaju trofejnih primjeraka tune (Prilog 17. ovoga Pravilnika) ukoliko isto nije omogućeno u sklopu očevidnika.

(12) Za trofejne primjerke tune koji se iskrcaju, odgovorna osoba na plovilu za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune obvezna je ispuniti Obrazac o ulovu tune u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Prilog 18. ovoga Pravilnika) na kojemu je potrebno navesti ime ovlaštenika dozvole koji je ostvario ulov, te točnu duljinu i masu tune.

(13) Ispunjeni obrazac mora pratiti ulovljenu tunu nakon iskrcaja i služi kao potvrda o porijeklu tune.

DOSTAVA PODATAKA

Ulov tune

Članak 13.

(1) Očevidnik se vodi kao elektronički očevidnik (u daljnjem tekstu: očevidnik).

(2) Svaki očevidnik popunjava se na osnovi uputa za popunjavanje očevidnika koja su sastavni dio očevidnika i sukladno odredbama Uredbe.

Članak 14.

Ovlaštenik povlastice dužan je najkasnije do kraja svakog dana dostaviti ministarstvu podatke iz očevidnika koji sadrže vrijeme i poziciju, te broj i masu ulovljenih tuna za svaku ribolovnu radnju, uključujući i one u kojima nije bilo ulova.

Članak 15.

(1) Podatke u očevidnik mora unositi ovlaštenik povlastice osobno ako sam obavlja ribolov ili zapovjednik plovila ili voditelj brodice koji za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov, odnosno odgovorna osoba u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka.

(2) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u očevidnik ne unose cjelovite i točne podatke i ne dostavljaju u propisanom roku podatke o ribolovu tune sukladno odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik nije vođen.

(3) Ovlaštenici povlastice ili zapovjednici plovila koja su dio ribolovne grupe, a obavljaju ribolov drugim ribolovnim alatima, sukladno članku 7. stavku 3. ovog pravilnika, dužni su upisivati podatke propisane Uredbom, svaki dan najkasnije do 24:00 sata ukoliko je unutar njihove ribolovne grupe ostvaren ulov.

Uzorkovanje

Članak 16.

Za ispunjavanje nacionalnih obveza prema EU – Data Collection Framework (EU-DCF) potrebno je omogućiti osobama odabranim od strane ministarstva uzorkovanje tuna ulovljenim mrežama plivaricama i udičarskim alatima iz gospodarskog i negospodarskog ribolova.

Prebacivanje

Članak 17.

(1) Prije bilo kojih radnji prebacivanja zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili njegov predstavnik ili predstavnik uzgajališta, ovisno o tome gdje se prebacivanje odvija, poslat će Ministarstvu obavijest o prebacivanju (Prilog 12. ovoga Pravilnika) sa svim traženim podacima.

(2) Svaki kavez za tegalj mora biti označen jedinstvenim brojem koji sadrži oznaku EUHRV nakon koje slijedi troznamenkasti broj.

(3) Ministarstvo će dodijeliti i proslijediti zapovjedniku ulovnog plovila ili uzgajalištu, ili njihovom predstavniku, broj autorizacije za svaku radnju prebacivanja. Nijedna radnja prebacivanja ne smije započeti bez prethodne autorizacije.

(4) Prethodna autorizacija sastoji se od oznake HRV koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 slova koja ukazuju na pozitivno ovlaštenje (AUT) ili negativno ovlaštenje (NEG) nakon čega slijede znamenke u nizu.

(5) Zapovjednici ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili predstavnik uzgajališta ispunit će i poslati ministarstvu ICCAT Deklaraciju o prebacivanju (Prilog 13. ovoga Pravilnika) na kraju radnji prebacivanja. Deklaracija o prebacivanju vodi se kao knjiga formata A4. Na naslovnoj stranici svake knjige otisnut je naziv deklaracije.

(6) Deklaracije su numerirane na način da sustav numeracije uključuje oznaku HRV, koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 broja u nizu iza kojih slijede tri slova ITD (HRV-20**/xxx/ITD).

UZGOJ TUNA

Članak 18.

(1) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna dogovaraju ulazne količine divljih tuna na uzgajalište vodeći se načelom ravnopravnosti i jednake pozicije na tržištu te o tome sklapaju sporazum koji dostavljaju ministarstvu najkasnije 30 dana prije početka sezone ribolova tune plivaricama tunolovkama.

(2) Ministar može odrediti maksimalnu ulaznu količinu divljih tuna iz ulova po jednom ovlašteniku povlastice za uzgoj tuna upisanom u Registar ICCAT-a, u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj, Odlukom o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote.

Članak 19.

Samo ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna upisani u Registar ICCAT-a smiju obavljati djelatnost uzgoja tune.

Stavljanje tune u uzgojne kaveze

Članak 20.

(1) Zabranjeno je stavljati u uzgojni kavez tunu bez prethodnog odobrenja ministarstva. Zahtjev za odobrenje podnose fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za uzgoj tune, putem web-aplikacije ministarstva na obrascu Zahtjeva za stavljanje tuna u uzgojne kaveze (Prilog 4. ovoga Pravilnika). Pri svakom stavljanju tune u kavez ovlaštenik povlastice za uzgoj dužan je ispuniti ICCAT Deklaraciju o stavljanju tuna u uzgojni kavez (Prilog 5. ovoga Pravilnika).

(2) Zabranjeno je premještanje tuna iz jednog uzgojnog u drugi uzgojni kavez tijekom uzgojnog ciklusa bez odobrenja i bez prisutnosti ribarskog inspektora koji o tome sastavlja zapisnik. Ovlaštenik povlastice za uzgoj dužan je podnijeti Zahtjev za odobrenje ribarskoj inspekciji najkasnije 3 dana prije planiranog premještanja putem web-aplikacije.

Izlov

Članak 21.

(1) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune koji obavljaju izlov tune iz uzgojnih kaveza dužni su najmanje 24 sata prije očekivanog vremena izlova poslati obavijest o izlovu putem web-aplikacije ministarstva na obrascu Obavijest o izlovu tuna iz uzgojnih kaveza (Prilog 8. ovoga Pravilnika).

(2) Ribarska inspekcija prilikom nadzora izlova tuna s uzgajališta i prekrcaja na plovilo za preradu i prijevoz kontrolira ispravnost i usklađenost svih radnji i dokumentacije s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Po završetku izlova tuna s uzgajališta, ribarska inspekcija evidentira ukupnu količinu tuna kao i količinu tuna ispod minimalne veličine od 30 kg, o čemu sastavlja zapisnik te ovlašteniku povlastice za uzgoj tune usmenim rješenjem naređuje postupanje.

(4) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune koji obavljaju izlov tune iz uzgojnih kaveza dužni su dostaviti konačne podatke o izlovu tuna za svaki BCD/eBCD posebno putem web-aplikacije ministarstva najkasnije u roku od 48 sati od završenog izlova tuna na Obrascu prijave izlova tuna iz uzgajališta (Prilog 6. ovoga Pravilnika).

(5) Na temelju ICCAT programa znanstvenog uzorkovanja u svrhu dobivanja podataka o dužini i masi tuna izlovljenih iz uzgojnih kaveza, mora se uzorkovati (dužina ili masa) 100 komada za svakih 100 tona žive tune, odnosno 10% od ukupnog broja tuna u pojedinom uzgojnom kavezu. Uzorkovanje se mora provesti prilikom svakog izlova na svim uzgojnim kavezima od strane osoba ovlaštenih od ministarstva za provođenje znanstvenog uzorkovanja.

(6) Ovlaštenici povlastice za uzgoj tune moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od ministarstva za provođenje znanstvenog uzorkovanja.

(7) Na dan izlova posljednje tune iz pojedinog uzgojnog kaveza ovlaštenik povlastice za uzgoj dužan je snimiti kavez iz kojeg je vršen izlov konvencionalnom podvodnom kamerom u prisutnosti ribarskog inspektora o čemu inspektor sastavlja zapisnik. Na snimci moraju biti vidljivi podaci: datum, vrijeme i broj kaveza.

Dostava podataka

Članak 22.

Ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna dužni su najkasnije 15 dana prije početka ribolovne sezone za plivarice tunolovke dostaviti ministarstvu ispunjeni obrazac ICCAT Deklaracije o prijenosu tuna (Prilog 14. ovoga Pravilnika). Obrazac se dostavlja putem web-aplikacije i elektronički.

ISKRCAJ I PREKRCAJ

Članak 23.

Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune i ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna, mogu prekrcavati i iskrcavati tune samo u lukama određenim od ministarstva.

Članak 24.

(1) Iskrcaj i prekrcaj tuna iz plivaričarskog ribolova dozvoljen je u sljedećim lukama:

a) Rovinj – komunalni dio luke Valdibora

b) Pula – gat Rijeka

c) Rijeka – riječki lukobran – iskrcajno mjesto Rijeka

d) Biograd – glavni mul – Obala kralja Petra Krešimira IV.

e) Kali – Vela Lamjana

f) Tribunj – gat Sv. Nikole

g) Rogoznica – sjeverna strana otoka Kopara

h) Kaštel Sućurac – Brižine

i) Brač – Postira

j) Brač –Sumartin

k) Brač – Milna

l) Ploče – gat 10 A od graničnog prijelaza prema luci

m) Dubrovnik – Gat Petka.

(2) Prekrcaj tune s plovila za preradu dozvoljen je u sljedećim lukama:

a) Zadar – Gaženica

b) Split – Sjeverna luka

c) Rijeka – Luka Rijeka.

(3) Iskrcaj tuna iz gospodarskog ribolova udičarskim alatima, kao i iz rekreacijskog ribolova na trofejne primjerke dozvoljen je u sljedećim lukama:

a) Poreč

b) Rovinj – komunalni dio luke Valdibora

c) Funtana

d) Ližnjan-Kuje

e) Pula – Bunarina

f) Medulin

g) Rijeka – riječki lukobran – iskrcajno mjesto Rijeka

h) Krk – Krk

i) Novalja

j) Zadar – Gaženica

k) Lamjana

l) Biograd – glavni mul – Obala kralja Petra Krešimira IV.

m) Tribunj – gat Sv. Nikole

n) Murter

o) Jezera

p) Rogoznica

r) Kaštel Sućurac – Brižine

s) Hvar – vira

t) Ploče – gat 10 A od graničnog prijelaza prema luci

u) Dubrovnik – Gat Petka.

Članak 25.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru prije iskrcaja obavezni su dostaviti ministarstvu sljedeće podatke:

a) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja

b) očekivanu količinu tune za iskrcaj

c) ispunjeni e-očevidnik.

(2) Podaci iz stavka 1. točke a) i točke b) ovoga članka dostavljaju se kroz sustav e-očevidnika ili alternativno elektronički na obrascu Obavijest o iskrcaju tuna s ribarskog plovila (Prilog 9. ovoga Pravilnika) najmanje sat vremena prije očekivanog vremena iskrcaja.

(3) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru iskrcaj tuna mogu obavljati na iskrcajnim mjestima iz članka 24. ovoga Pravilnika radnim danom od 07:30 do 22:00 sata te subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom od 10:00 do 22:00 sata.

(4) Za svaki iskrcaj tune potrebno je prethodno odobrenje ministarstva.

Članak 26.

(1) Podaci za prekrcaj dostavljaju se elektronički putem web-
-aplikacije na obrascu Obavijest o prekrcaju tuna s jednoga ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo (Prilog 10. ovoga Pravilnika), najmanje 48 sati prije očekivanog vremena dolaska u luku.

(2) U slučaju prekrcaja tuna, zapovjednik plovila s kojega se tuna prekrcava je dužan ispuniti ICCAT Deklaraciju o prekrcaju (Prilog 11. ovoga Pravilnika).

PROGRAM PROMATRAČA NA PLOVILIMA

Članak 27.

Promatrači u obavljanju svojih zadaća prikupljaju i znanstvene podatke potrebne za procjenu stanja stokova tune, a sukladno odredbama međunarodnih tijela kojih je Republika Hrvatska članica.

PROMET

Članak 28.

(1) Prvi kupac tune (Thunnus thynnus) je pravna ili fizička osoba registrirana za prvokup ribe u Upravi ribarstva kroz Informacijski sustav ribarstva te educirana i registrirana za rad u eBCD sustavu.

(2) Uprava ribarstva će organizirati edukacije prema potrebi, a najmanje jednom godišnje te će voditi evidenciju o polaznicima.

(3) Postupanje protivno stavku 1. ovoga članka smatra se stavljanjem tune iz negospodarskog ribolova u promet.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Prilozi 1. – 18. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 2/16, 31/16, 69/16 i 81/16).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/01
Urbroj: 525-13/1282-17-1
Zagreb, 9. siječnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

(nastavak tablice)

PRILOG 5.

PRILOG 6.

PRILOG 7.

PRILOG 8.

PRILOG 9.

PRILOG 10.

PRILOG 11.

PRILOG 12.

PRILOG 13.

PRILOG 14.

(nastavak tablice)

PRILOG 15.

PRILOG 16.

PRILOG 17.

PRILOG 18.