NN 5/2017 (18.1.2017.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju

MINISTARSTVO OBRANE

179

Na temelju članka 42. stavka 5. i članka 86. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 50/16), donosim

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O KADETSKOJ SLUŽBI I UGOVORA O STIPENDIRANJU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (»Narodne novine«, br. 158/13) u članku 5. stavku 2. iza podstavka 1. dodaju se novi podstavci 2., 3. i 4. koji glase:

»– osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi

– osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

– obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti«.

Dosadašnji podstavci od 2. do 11. postaju podstavci 5. do 14.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/17-04/3

Urbroj: 512-01-17-1

Zagreb, 13. siječnja 2017.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.