NN 14/2017 (15.2.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu

Ministarstvo obrane

337

Na temelju članka 33. stavka 4., članka 36. stavka 3. i članka 41. stavka 5. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 50/16), donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PRIVLAČENJA, OGLAŠAVANJA I ODABIRA ZA PRIJAM U DJELATNU VOJNU SLUŽBU I KADETSKU SLUŽBU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (»Narodne novine«, br. 158/13 i 77/15) u članku 14. stavku 3. riječi: »dijete smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata« zamjenjuju se riječima: »dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u skladu sa zakonom kojim se propisuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata«.

Članak 2.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je broj kandidata za prijam vojnika/mornara koji udovoljavaju općim uvjetima za prijam u djelatnu vojnu službu i posebnim uvjetima za prijam vojnika/mornara veći od broja kandidata utvrđenog godišnjim planom prijma osoblja, provodi se vrednovanje kandidata prema sljedećim kriterijima:

– ocjena s dragovoljnog vojnog osposobljavanja

– zvanje

– tjelesna spremnost

– psihologijski kriterij

– godine života

– poznavanja stranog jezika

– rezultati obuke na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.«

Članak 3.

Prilog 2 (Tiskanica 2) Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (»Narodne novine«, br. 158/13 i 77/15) mijenja se te se Prilog 2 (Tiskanica 2) nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/17-04/8

Urbroj: 512-01-17-2

Zagreb, 7. veljače 2017.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.

PRILOG 2.

Tiskanica 2

____________________________

ime, ime oca/majke i prezime kandidata

____________________________

datum rođenja kandidata

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE KANDIDATA
ZA VOJNIKE/MORNARE

KriterijVrijednosti za vrednovanjeBodoviOstvareni bodovi

1.

OCJENA S DRAGOVOLJNOG VOJNOG OSPOSOBLJAVANJA*

Osobiti rezultati na obuci300
Dobri rezultati na obuci200
Zadovoljavajući rezultati na obuci100

2.

ZVANJE

Prioritet po iskazanim potrebama OS RH200
Ostala zvanja100

3.

TJELESNA SPREMNOST

Ostvareni broj bodova150 – 300

4.

PSIHOLOGIJSKI KRITERIJ

Viša razina postignuća300
Zadovoljavajuća razina postignuća50

5.

GODINE ŽIVOTA

Do navršenih 23 godine u kalendarskoj godini u kojoj se prima u djelatnu vojnu službu100
Do navršenih 27 godina u kalendarskoj godini u kojoj se prima u djelatnu vojnu službu50

6.

POZNAVANJE STRANOG JEZIKA

Ostvareni broj bodova0-100

7.

REZULTATI OBUKE

Najbolji ročnik u naraštaju500
Drugi najbolji ročnik u naraštaju400
Treći najbolji ročnik u naraštaju300
UKUPNO BODOVA

* Ocjene postignute po prethodnom sustavu ocjenjivanja uspjeha treba prevesti: »Osobito se ističe« i »Ističe se« u »Osobiti rezultati na obuci«; »Dobar« u »Dobri rezultati na obuci«; »Zadovoljava« u »Zadovoljavajući rezultati na obuci«.

U slučaju da dva ili više kandidata postignu isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je postigao veći broj bodova prema redoslijedu kriterija u ovoj tablici.

U _________________________________________
mjesto i datumčin, ime i prezime odgovorne osobe
__________________________
vlastoručni potpis odgovorne osobe