NN 16/2017 (22.2.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

366

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/07

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 21. veljače 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.) u članku 29. stavku 2. riječi: »ili posebnih propisa« brišu se.

Članak 2.

U članku 40. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako se radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, a koji sudjeluje u radovima za opće dobro iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona, zaposli u javnom radu, zajamčena minimalna naknada samcu ili kućanstvu se ne ukida, odnosno ne umanjuje se za prihod ostvaren po osnovi zaposlenja u javnom radu.«.

Članak 3.

U članku 55. stavku 3. iza riječi: »staža« stavlja se zarez i dodaju riječi: »novčana sredstva korisnika zajamčene minimalne naknade koji sudjeluje u radovima za opće dobro iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona ostvarena po osnovi zaposlenja u javnom radu«.

Članak 4.

U članku 57. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U prihod u smislu stavka 2. podstavka 4. ovoga članka ne uračunavaju se novčana sredstva korisnika zajamčene minimalne naknade koji sudjeluje u radovima za opće dobro iz članka 39. stavka 3. ovoga Zakona ostvarena po osnovi zaposlenja u javnom radu.«.

Članak 5.

Postupci koji su pokrenuti, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Članak 6.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 52/16.) u članku 2. riječi: »1. ožujka 2017.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2017.«.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/14

Zagreb, 17. veljače 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.