NN 16/2017 (22.2.2017.), Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

389

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 8. i točke 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) i na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 4/17), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2017. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim alatima za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) (u daljnjem tekstu: ICCAT registar) u 2017. godini,

– popis plovila koja obavljaju gospodarski ribolov udičarskim alatima i zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a,

– individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2017. godini.

II.

Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim alatima za ribolov tune.

III.

Kriteriji kojima plovila iz točke II. moraju udovoljavati da bi imali pravo upisa u registar ulovnih brodova ICCAT-a su sljedeća:

1. da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

2. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj su upisani udičarski alati za ribolov tune,

3. da je plovilo steklo pravo na individualnu kvotu za 2017. godinu na temelju nekog od sljedećih kriterija:

– dobivanje Trajne individualne kvote i Državne kvote sukladno Odluci o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2017. godini (»Narodne novine« broj 5/17) i/ili

– dobivanje prava na ulov tune na temelju prebacivanja prava na povijesni ulov tune sukladno članku 8. stavku 4. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 4/17) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i/ili

– dobivanje prava na ulov tune na temelju jednogodišnjeg ili višegodišnjeg ustupanja kvote sukladno članku 4. stavcima 7. i 9. Pravilnika ili na temelju trajnog ustupanja iz prijašnjih godina.

IV.

Na temelju kriterija iz točke III. ove Odluke pravo na upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune udičarskim alatima ostvaruju sljedeća plovila:

Red. brojIme/reg. oznaka plovilaCFR plovilaICCAT brojIndividualna kvota 2017. (t)
1.700-VDHRV000001609ATEU0HRV001425,483
2.214-DBHRV000015428ATEU0HRV002415,387
3.563-VDHRV000001354ATEU0HRV000985,252
4.212-TIHRV000002120ATEU0HRV002375,093
5.90-TIHRV000003609ATEU0HRV001654,87
6.8-TPHRV000001002ATEU0HRV001004,731
7.99-MUHRV000016103ATEU0HRV002594,751
8.410-TIHRV000014475ATEU0HRV002804,749
9.123-RVHRV000012834ATEU0HRV002164,74
10.103-TIHRV000015958ATEU0HRV002404,728
11.797-BGHRV000015522ATEU0HRV001065,424
12.89-MUHRV000016087ATEU0HRV002454,79

V.

Ribarska plovila upisana u registar ribarske flote, a koja ne udovoljavaju kriterijima iz točke III. ove Odluke ne mogu biti upisana u registar ulovnih brodova ICCAT-a.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/17-01/22

Urbroj: 525-13/1282-17-4

Zagreb, 6. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.