NN 9/2017 (1.2.2017.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

276

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2017. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini (»Narodne novine« br. 123/16) iza članka 2. dodaju se članci 2.a i 2.b koji glase:

»Članak 2.a

(1) Ribolov plovilima duljim od 12 metara preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika u 12:00 sati do 31. prosinca 2017. godine u 12:00 sati u dijelovima unutarnjeg ribolovnog mora kako slijedi:

a) Rt Lako – Rt Kumpar – 1.5 NM od kopna (Područje 1. na karti u Prilogu 1.)

b) Rt Lipica – Rt Kijac (o. Krk) – Rt Škuljica – Rt Stražica (o. Prvić) – Rt Samotvorac – Rt Kosača (o. Sveti Grgur) – Rt Plitvac – Rt Stojan (o. Rab) – Rt Glavina – Rt Deda (o. Pag) – Paški most – Rt Korotanja – Rt Baljenica (Područje 2. na karti u Prilogu 1.)

c) Rt Vrulja (o. Vir) – Rt Križ (o. Sestrunj) – Uvala Japleniški – Rt Ovčjak (o. Ugljan) – most Ždrelac – Rt Rasovica (o. Pašman) – zapadni rt o. Balabra Vela – zapadni rt o. Kurba Mala – istočni rt o. Glamoč – zapadni rt o. Žut – južni rt o. Žut – o. Čavlin – o. Čerigul – Rt Rat (o. Murter) – Rt Obinuš – Virski most (Područje 3. na karti u Prilogu 1.)

d) Rt od Križa – Rt Širan (o. Drvenik Veli) – Rt Novica – sjeverozapadni rt. o. Šolta – Rt Livka (o. Šolta) – Rt Ražanj (o. Brač) – Rt Lašćatna – Rt Svitna (Područje 4. na karti u Prilogu 1.)

e) Sjeverni rt uvale Vira donja – Rt Sućuraj (o. Hvar) – Rt Nedilja – Rt Šćedra (o. Šćedro) – Rt vrh Šćedra – uvala Prigradica (o. Korčula) – Uvala Trstena – Rt Osičac (Pelješac) (Područje 5. na karti u Prilogu 1.).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u području iz stavka 1. točke b) ovoga članka ribarska plovila duljine između 12 m i 15 m preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, a čiji ukupni godišnji ulov srdele i inćuna u 2016. godini nije premašio 300 t po plovilu, smiju mjesečno ostvariti najviše deset ribolovnih dana u tom području.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u području iz stavka 1. točke d) ovoga članka ribarska plovila duljine između 12 m i 18 m preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, a čiji ukupni godišnji ulov srdele i inćuna u 2016. godini nije premašio 300 t po plovilu, smiju mjesečno ostvariti najviše deset ribolovnih dana u tom području.

Članak 2.b

(1) Ukupni ulov srdele u razdoblju od 1. veljače u 12:00 sati do 1. ožujka u 12:00 sati ograničava se na 50 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom.

(2) Obavljanje ribolova okružujućom mrežom plivaricom nakon što se premaši ograničenje količine ulova iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se ribolovom bez povlastice.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/44

Urbroj: 525-13/1282-17-5

Zagreb, 30. siječnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.