NN 18/2017 (1.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala

Ministarstvo kulture

422

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STATUSU I FINANCIRANJU PULSKOGA FILMSKOG FESTIVALA

Članak 1.

U Pravilniku o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala (»Narodne novine«, broj 5/14 i 61/14) članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Festival ima Umjetničkog ravnatelja kojeg imenuje i razrješava ministar kulture.

Umjetničkog ravnatelja ministar kulture imenuje iz redova istak­nutih filmskih stručnjaka.

Mandat Umjetničkog ravnatelja traje dvije godine.

Umjetnički ravnatelj izrađuje i podnosi Festivalskom vijeću sljedeće prijedloge:

– program Festivala koji uključuje glavni program i prateće programe te manifestacije (industrijske i mrežne),

– izbornike pojedinih pratećih programa,

– međunarodne goste,

– naslove filmova za uvrštavanje u glavni i prateće programe,

– raspored projekcija filmova

– sastav (žirija) ocjenjivačkih sudova Festivala.

O prijedlozima Umjetničkog ravnatelja odlučuje Festivalsko vijeće većinom glasova. Umjetnički ravnatelj odgovoran je za izvršenje programa Festivala.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 6. riječi: »te članovi Umjetničkoga savjeta« zamjenjuju se riječima: »i Umjetnički ravnatelj«.

U stavku 7. riječi: »članovi Umjetničkoga savjeta« zamjenjuju se riječima: »Umjetnički ravnatelj«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. riječi: »Umjetnički savjet« zamjenjuju se riječima: »Umjetnički ravnatelj«.

U stavku 4. riječi: »Umjetnički savjet« zamjenjuju se riječima: »Umjetničkog ravnatelja«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. riječi: »Umjetničkoga savjeta« zamjenjuju se riječima: »Umjetničkog ravnatelja«.

U stavku 2. riječi: »Umjetničkoga savjeta« zamjenjuju se riječima: »Umjetničkog ravnatelja«.

Članak 5.

Ministar kulture dužan je imenovati Umjetničkog ravnatelja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-11/17-01/0006

Urbroj: 532-06-01-01/1-17-01

Zagreb, 16. veljače 2017.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.