NN 18/2017 (1.3.2017.), Pravilnik o izmjeni pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi

MINISTARSTVO TURIZMA

424

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14) ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KNJIGE ŽALBI

Članak 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (»Narodne novine«, broj 5/08) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iza otiskane upute stavlja se potpis odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno fizičke osobe koja pruža usluge u turizmu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/10

Urbroj: 529-06-17-1

Zagreb, 3. veljače 2017.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.