NN 20/2017 (8.3.2017.), Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada

Ministarstvo financija

479

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, broj 40/16), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBRAČUNA I TARIFI NAKNADA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obračuna i tarifa naknada koje se Ministarstvu financija, Carinskoj upravi (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) plaćaju za pružanje sljedećih posebnih usluga:

1. prisutnost carinskog osoblja izvan službenog radnog vremena carinskog ureda ili u prostorima izvan prostora carine (uređenih člankom 34. stavkom 1. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije), ako se tako zahtijeva sukladno članku 238. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 558; Ispravak SL L 87, 2. 4. 2016., str. 35)

2. analizu ili stručno izvješće o robi (u daljnjem tekstu: analitičko izvješće o robi) koju je provela odnosno koje je izradila Carinska uprava, u vezi s:

a) odlukama koje su donesene prema članku 33. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013., str. 1; Ispravak SL L 287, 29. 10. 2013., str. 90; Ispravak SL L 70, 14. 3. 2015., str. 64; Ispravak SL L 267, 30. 9. 2016., str. 2 i Uredba (EU) 2016/2339 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije, u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom, SL L 354, 23. 12. 2016., str. 32; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013)

b) pružanjem informacija u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.

Članak 2.

Naknada za prisutnost carinskog osoblja izvan službenog radnog vremena carinskog ureda ili u prostorima izvan prostora carine (u daljnjem tekstu: naknada za uredovanje) čini iznos obračunat na ime:

1. neposrednog uredovanja carinskog službenika izvan službenog radnog vremena carinskog ureda ili u prostorima izvan prostora carine

2. troškova prijevoza carinskog službenika od prostora carine do mjesta uredovanja i natrag, ako se zahtijeva prisutnost carinskog službenika u prostorima izvan prostora carine.

Članak 3.

(1) Iznos za plaćanje naknade za uredovanje određuje se prema sljedećim tarifnim stavkama:

1. za sat uredovanja carinskog službenika plaća se iznos od 150,00 kuna

2. za troškove prijevoza pri uporabi službenog prijevoznog sredstva carinskog ureda plaća se iznos od 2,00 kune po prijeđenom kilometru cestovne udaljenosti od prostora carine do mjesta uredovanja i natrag, uvećano za troškove koji se plaćaju u prijevozu (cestarina, korištenje mosta, korištenje tunela, prijevoz trajektom i sl.).

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka, ako carinski službenik koristi sredstvo javnog prijevoza, iznos naknade za uredovanje u dijelu koji se odnosi na troškove prijevoza određuje se u visini troška korištenja sredstva javnog prijevoza.

Članak 4.

Za obračun trajanja uredovanja iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika:

1. svaki započeti sat uredovanja carinskog službenika računa se kao cijeli sat

2. sat uredovanja carinskog službenika koje obuhvaća jedinstveno postupanje uredovanja izvan službenog radnog vremena carinskog ureda i uredovanje izvan prostora carine računa se kao jedan sat.

Članak 5.

(1) Naknada za analitičko izvješće o robi obračunava se i naplaćuje ako je za donošenje odluke prema članku 33. Uredbe (EU) br. 952/2013 odnosno pružanje informacije u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013 potrebno fizikalno-kemijsko ili drugo odgovarajuće ispitivanje robe koje provodi laboratorij Carinske uprave.

(2) Tarifa naknada za analitičko izvješće o robi nalazi se u Prilogu 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Članak 6.

Naknada za uredovanje te naknada za analitičko izvješće o robi obračunavaju se i naplaćuju od podnositelja zahtjeva za donošenje odluke iz članka 1. točke 1. i točke 2. podtočke a) ovoga Pravilnika odnosno za pružanje informacija iz članka 1. točke 2. podtočke b) ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) U postupku u kojem je propisano plaćanje naknade za uredovanje, podnositelj zahtjeva je dužan predujmiti plaćanje naknade za uredovanje u visini predvidivog odnosno očekivanog iznosa naknade za uredovanje, o čemu se uz zahtjev prilaže dokaz. Predujam se uplaćuje na evidentni račun područnog carinskog ureda u čijem je sastavu carinski ured nadležan za donošenje odluke o zahtjevu za prisutnost carinskog osoblja izvan službenog radnog vremena carinskog ureda ili u prostorima izvan prostora carine.

(2) Odlukom o zahtjevu za prisutnost carinskog osoblja izvan službenog radnog vremena carinskog ureda ili u prostorima izvan prostora carine utvrđuje se da je sukladno stavku 1. ovoga članka izvršeno plaćanje naknade za uredovanje u visini predvidivog odnosno očekivanog iznosa naknade.

(3) Ako se po provedbi odobrene prisutnosti carinskog osoblja izvan službenog radnog vremena carinskog ureda ili u prostorima izvan prostora carine utvrdi da plaćeni iznos predvidivog odnosno očekivanog iznosa naknade za uredovanje ne odgovara točnom iznosu naknade koji je za provedeno uredovanje trebalo platiti, o razlici iznosa odlučuje se dopunskim rješenjem.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako je plaćeni iznos:

1. manji od iznosa koji je trebalo platiti, dopunskim rješenjem nalaže se plaćanje razlike u roku od 10 dana od dana primitka dopunskog rješenja

2. veći od iznosa koji je trebalo platiti, dopunskim rješenjem određuje se povrat više plaćenog iznosa.

Članak 8.

(1) U postupku u kojem je propisano plaćanje naknade za analitičko izvješće, prije donošenja odluke prema članku 33. Uredbe (EU) br. 952/2013 odnosno pružanja informacija u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013, podnositelja zahtjeva se poziva da dostavi odgovarajući oblik osiguranja kojim se jamči plaćanje očekivanog iznosa naknade za analitičko izvješće. Pozivanje na dostavu osiguranja i postupanje u slučaju nepodnošenja odgovarajućeg oblika osiguranja provodi se odgovarajućom primjenom članka 18. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije.

(2) Naknada za analitičko izvješće obračunava se:

1. dopunskim rješenjem o plaćanju naknade za analitičko izvješće koje se donosi uz odluku prema članku 33. Uredbe (EU) br. 952/2013

2. rješenjem o obračunu naknade za analitičko izvješće u slučaju pružanja informacija u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.

(3) Naknada za analitičko izvješće plaća se u roku od 10 dana od dana primitka rješenja iz stavka 2. točki 1. i 2. ovoga članka. U slučaju neplaćanja, naknada za analitičko izvješće naplatit će se iz oblika osiguranja položenog sukladno stavku 1. ovoga članka.

Članak 9.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tarifi troškova uredovanja izvan uredovnog prostora i izvan uredovnog vremena carinskog ureda (»Narodne novine«, broj 64/13).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/19

Urbroj: 513-02-1210/2-17-1

Zagreb, 23. veljače 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

TARIFA NAKNADA
ZA ANALITIČKO IZVJEŠĆE O ROBI

Redni
broj
Radnja koju provodi laboratorij Carinske upraveVisina naknade
(kuna) 
1.Organoleptičko ispitivanje uzorka50,00
2.Priprema uzorka100,00
3.Fizikalna ispitivanja100,00
4.Kemijska ispitivanja200,00
5.Instrumentalna ispitivanja: Plinska kromatografija (GC)400,00
6.Instrumentalna ispitivanja: Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (HPLC)500,00
7.Instrumentalna ispitivanja: Analiza induktivnom spregnutom plazmom (ICP-OES)600,00
8.Instrumentalna ispitivanja: UV-VIS spektrofotometrija300,00
9.Instrumentalna ispitivanja: EDXRF spektroskopija300,00
10.Instrumentalna ispitivanja – ostala200,00