NN 20/2017 (8.3.2017.), Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

MINISTARSTVO FINANCIJA

480

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 115/16.) ministar financija donosi

ODLUKU

KOJOM SE UTVRĐUJU UVJETI I NAČIN PREUZIMANJA PODATAKA O DOHOCIMA I PRIMICIMA IZ EVIDENCIJE O DOHOCIMA I PRIMICIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (dalje u tekstu: sustav EDIP).

(2) Temeljem ove Odluke Ministarstvo financija, Porezna uprava omogućuje dostupnost podataka o dohocima i primicima sadržanih u sustavu EDIP javnopravnim tijelima (dalje u tekstu: korisnici sustava) kojima je to propisano posebnim propisima radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

(3) Javnopravna tijela iz stavka 2. ovoga članka jesu:

– tijela državne uprave i druga državna tijela

– tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave

– pravne osobe koje imaju javne ovlasti.

(4) Korisnicima sustava se omogućuje dohvat podataka iz sustava EDIP na neograničeno vrijeme te se korištenje sustava ne naplaćuje.

II. DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 2.

(1) Korisnicima sustava omogućuje se dohvat podataka iz sustava EDIP upitom po OIB-u.

(2) Dostupnost podataka omogućuje se korištenjem uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima o dohocima i primicima.

(3) Podaci se razmjenjuju uspostavom sustava:

1. elektroničkog pristupa podacima razmjenom podataka putem web-servisa koji korisniku sustava omogućava upit u realnom vremenu za pojedinačan OIB te

2. elektroničke razmjene podataka – batcha koji korisniku sustava omogućava dostavu podataka za grupu OIB – ova prema prethodno dostavljenom zahtjevu.

(4) Korisniku sustava se omogućuje elektronički dohvat podataka o dohocima i primicima putem web-servisa i/ili elektroničke razmjene podataka batch.

(5) Podatkovni skupovi zahtjeva i odgovora za svaki od navedenih načina razmjene, izvori podataka za sustav EDIP te popis i opis upozoravajućih i restriktivnih poruka nalazi se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ove Odluke.

(6) Dohvat podataka o dohocima i primicima omogućen je za razdoblje od 1. siječnja 2014. godine i to za:

1. kalendarsku godinu (najmanja moguća godina za dohvat podataka je 2014. godina)

2. tromjesečje i mjesec (početni mjesec ne može biti manji od siječnja 2014. i ne veći od dva mjeseca prije tekućeg mjeseca (n-2)).

(7) Ministarstvo financija, Porezna uprava korisniku sustava podatke iz sustava EDIP dostavlja u skladu sa stanjem evidentiranim u svom informacijskom sustavu u trenutku dohvata podataka.

III. SVRHE ZA RAZMJENU PODATAKA

Članak 3.

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava omogućuje korisnicima sustava, kada je to propisano posebnim propisima radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga, elektronički pristup sustavu EDIP za određene svrhe.

(2) Popis svrha za razmjenu podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP sadržan je u Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

(3) Ova Odluka se ne odnosi na korisnike sustava koji u svom djelokrugu rada koriste svrhe i podatkovni skup koji nisu obuhvaćeni ovom Odlukom.

(4) Za korisnike sustava iz stavka 3. ovoga članka, omogućuje se dostupnost podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP sklapanjem Protokola o razmjeni podataka uz prethodno podnošenje zahtjeva.

(5) Protokol o razmjeni podataka je dokument kojim se opisuje operativno postupanje, pravila i odnosi pri komunikaciji između Ministarstva financija, Porezne uprave kao voditelja službene Evidencije, tražitelja podataka i APIS-IT-a kao tehničke podrške Ministarstva financija, Porezne uprave.

IV. SUGLASNOST STRANAKA U POSTUPKU

Članak 4.

(1) Korisnici sustava se obvezuju od stranaka u postupku zatražiti pisanu suglasnost da u njihovo ime od Ministarstva financija, Porezne uprave mogu zatražiti podatke o dohocima i primicima iz sustava EDIP radi postupanja po njihovom zahtjevu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka korisnici sustava nisu dužni pribaviti pisanu suglasnost stranaka u postupku ako podatke iz svog djelokruga rada prikupljaju po službenoj dužnosti.

V. ZAŠTITA PODATAKA

Članak 5.

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava osigurava korisnicima sustava, na njihov zahtjev, dostupnost podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP, primjenom informacijskih tehnologija, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka.

(2) Korisnici sustava su dužni osigurati opravdanost dohvata i korištenja podataka, voditi posebnu evidenciju o osobama koje su vršile dohvat u tražene podatke. Osobni podaci mogu se prikupljati samo u svrhu za koju je korisnik sustava dobio ovlaštenje. Zlouporaba i neovlašteno korištenje istih bit će sankcionirano kaznenim odredbama sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava vodi evidenciju o pristupu sustavu EDIP te bilježi podatke o osobama koje su vršile dohvat podataka, vremenu dohvata podataka i u koju svrhu je dohvat podataka izvršen.

VI. PRIVAĆANJE ODLUKE I DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 6.

(1) Čelnik tijela korisnika sustava odnosno predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužno je donijeti Odluku o prihvaćanju uvjeta iz ove Odluke za pristupanje sustavu EDIP.

(2) U Odluci je potrebno definirati svrhu ili više njih za koju se traži pristupanje sustavu EDIP uz navođenje zakonske osnove te općeg akta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim dokazuje opravdanost pristupa podacima o dohocima i primicima.

(3) U Odluci je potrebno definirati i način elektroničke razmjene podataka te razdoblje za koje su potrebni podaci sukladno odredbama članka 2. stavcima 4. i 6. ove Odluke.

(4) Odluku iz stavka 1. ovoga članka potrebno je dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na usuglašavanje, a po dobivenoj suglasnosti istu je potrebno donijeti odnosno objaviti u Službenom glasilu kada je to propisano posebnim propisima.

(5) Nakon donošenja odnosno objave Odluke iz stavka 1. ovoga članka istu je potrebno dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi radi pristupa sustavu EDIP.

(6) Ministarstvo financija, Porezna uprava nakon dostavljene Odluke te uz tehničku podršku APIS IT d.o.o. dostavlja korisniku sustava odobrenje i šifre korisnika sustava za preuzimanjem podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP.

(7) Preuzimanje podataka može se izvršiti odmah po dobivenom odobrenju Ministarstva financija, Porezne uprave.

(8) Korisnici sustava moraju biti informatički spremni za razmjenu podataka iz sustava EDIP kako bi se isporuka podataka mogla realizirati u potpunosti, odnosno moraju razviti vlastitu aplikaciju za preuzimanjem podataka iz sustava EDIP te pribaviti potrebne certifikate.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

(2) Protokoli o razmjeni podataka koje su korisnici sustava sklopili prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju i dalje na snazi za razdoblje za koje su sklopljeni.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ukoliko nastupe činjenice kojima bi se sklopljeni Protokol o razmjeni podataka trebao izmijeniti, korisnici sustava su dužni postupiti sukladno odredbama članka 6. ove Odluke.

(4) Stavak 3. ovoga članka ne odnosi se na korisnike sustava koji su sklopili Protokol o razmjeni podataka sukladno članku 3. stavku 4. ove Odluke.

Klasa: 410-01/17-01/98
Urbroj: 513-07-21-01/17-2
Zagreb, 20. siječnja 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

PODATKOVNI SKUPOVI ZAHTJEVA I ODGOVORA ZA WEB I BATCH RAZMJENU PODATAKA,
IZVORI PODATAKA IZ SUSTAVA EDIP TE POPIS I OPIS UPOZORAVAJUĆIH I RESTRIKTIVNIH PORUKA

1. Podatkovni skupovi zahtjeva i odgovora za web i batch razmjenu podataka

1.1 WEB razmjena podataka

Zahtjev za dohvatom podataka iz sustava EDIP

Dohvat podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP vrši se prema sljedećim ulaznim podacima.

Podatkovni skup za upit:

ULAZNI PODACI
RBR.OPIS
1ID poruke
2Šifra institucije koja traži podatke iz EDIP-a
3OIB korisnika sustava – institucije
4OIB referenta
5Šifra svrhe za koju se traže podaci iz sustava EDIP
6OIB obveznika za kojega se traže podaci iz sustava EDIP
7

Indikator razdoblja za koji se traže podaci iz sustava EDIP

»1« – ako se traže podaci za godinu

»2« – ako se traže podaci za mjesec

»3« – ako se traže podaci za razdoblje od tri mjeseca

8Početak razdoblja za koje se traže podaci
9Kraj razdoblja za koje se traže podaci

Odgovor na zahtjev za dohvatom podataka iz sustava EDIP

Podatkovni skup za odgovor:

ODGOVOR
1Prezime
2Ime
3Adresa prebivališta/boravišta
4Šifre upozoravajućih sistemskih poruka
5Opisi upozoravajućih sistemskih poruka
6Dohodak od nesamostalnog rada
7Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
8Dohodak od nesamostalnog rada – plaća
9Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – plaća
10Dohodak od nesamostalnog rada – mirovina
11Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – mirovina
12Dohodak od samostalne djelatnosti
13Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti
14Dohodak od kapitala
15Porez i prirez na dohodak od kapitala
16Dohodak od imovine i imovinskih prava
17Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
18Dohodak od osiguranja
19Porez i prirez na dohodak od osiguranja
20Drugi dohodak
21Porez i prirez na drugi dohodak
22Inozemni dohodak
23Porez i prirez na inozemni dohodak
24Povrat/uplata poreza i prireza po godišnjoj prijavi
25Ukupni dohodak
26Ukupni porez i prirez
27Šifra neoporezivog primitka
28Iznos neoporezivog primitka
29Opis neoporezivog primitka
30Ukupno neoporezivi primici
31Neoporezivi dohodak iz aplikacije Imovina-otuđenje – dohodak koji je oslobođen plaćanja poreza

1.2 Batch razmjena podataka

Opis, sadržaj i struktura datoteke

Struktura datoteke sastoji se od sljedećih tipova slogova:

• Tip sloga »0« – početni slog

• Tip sloga »1« – slog za podatke iz sustava EDIP

• Tip sloga »9« – završni slog

Svi slogovi su duljine 2000 znakova.

Sva polja tipa N (numeric) poravnavaju se desno i upisuju s vodećim nulama i sa predznakom ispred. Sva polja tipa C (character) poravnavaju se lijevo. Ako pravila za popunjavanje ne zahtijevaju popunjenost nekih polja, takva polja se popunjavaju s prazninama (blankovima). Obvezni podaci u opisu sloga označeni su sa M (Mandatory), dok su neobavezni označeni sa O (Optional).

Svaki redak u datoteci treba zaključiti s kodnom sekvencom Hex(0D)+Hex(0A)=Cr+Lf.

Zapis se treba ostvariti u kodnoj stranici CP = 1250. Za obradni sustav ovo je predodređena kodna stranica kojom se osigurava ispravno interpretiranje svih znakova tijekom faza obrade i u izvještajima.

IMENA DATOTEKA

Ulazna datoteka (dostavlja korisnik): EDIPŠifraKorisnikaŠifraSvrheGGGGMMDDRedniBrojDatoteke.txt

Primjer: EDIPKS122S00820160118001.txt

Izlazna datoteka (dostavlja APIS-IT): EDIPAPISŠifraKorisnikaŠifraSvrheGGGGMMDDRedniBrojDatoteke.txt

Primjer: EDIPAPISK1225S00820160118001.txt

Ulazna datoteka

POČETNI SLOG – TIP SLOGA »0«

Ovaj slog pojavljuje se samo jednom u datoteci i to isključivo kao prvi slog.

POČETNI SLOG – TIP SLOGA »0«
RBR.PODATAKOPIS
1Tip sloga»0«
2Indikator razdobljaIndikator razdoblja za koji se traži potvrda »1« – godina, »2« – mjesec, »3« – kvartal
3Datum ODPočetak razdoblja za koje se traže podaci
4Datum DOKraj razdoblja za koje se traže podaci
5Šifra korisnikaxxxxx
6OIB korisnikaOIB korisnika
7Aplikacijaxxxx
8Šifra svrhexxx – xxxxxxx
9Datum zahtjeva

Datum kada je datoteka upućena na obradu

DD.MM.YYYY

10Redni brojRedni broj datoteke poslane u istom danu

SLOG ZA PODATKE IZ SUSTAVA EDIP – TIP SLOGA »1«

Ovaj slog sadrži podatke OIB-ove obveznika za koje se traže podaci.

SLOG ZA PODATKE IZ SUSTAVA EDIP – TIP SLOGA »1«
RBRPODATAKOPIS
1Tip sloga»1«
2OIBOIB obveznika

ZAVRŠNI SLOG – TIP SLOGA »9«

Ovaj slog sadrži ukupan broj OIB-ova za koje se traže podaci, broj svih ponavljanja sloga tip »1«.

SLOG ZA PODATKE IZ SUSTAVA EDIP – TIP SLOGA »9«
RBRPODATAKOPIS
1Tip sloga»9«
2Fiksni tekst»UKUPAN BROJ OIB-ova:«
3Ukupno obveznikaBroj OIB-a u datoteci

Izlazna datoteka

POČETNI SLOG – TIP SLOGA »0«

Ovaj slog pojavljuje se samo jednom u datoteci i to isključivo kao prvi slog.

POČETNI SLOG – TIP SLOGA »0«
RBRPODATAKOPIS
1Tip sloga»0«
2Indikator razdobljaIndikator razdoblja za koji se traži potvrda »1« – godina, »2« – mjesec, »3« – kvartal
3Datum ODPočetak razdoblja za koje se traže podaci
4Datum DOKraj razdoblja za koje se traže podaci
5Šifra korisnikaxxxxx
6OIB korisnikaOIB korisnika
7Aplikacija‘xxxxx
8Šifra svrhexxxxx – xxxxxxxxxxxxx
9Datum zahtjeva

Datum kada je datoteka upućena na obradu

DD.MM.YYYY

10Redni brojRedni broj datoteke poslane u istom danu

SLOG ZA PODATKE IZ SUSTAVA EDIP – TIP SLOGA »1«

Ovaj slog sadrži podatke OIB-ove obveznika za koje se traže podaci.

SLOG ZA PODATKE IZ EDIP SUSTAVA – TIP SLOGA »1«
RBRPODATAKOPIS
1Tip sloga»1«
2OIBOIB obveznika
3NES_DOHDohodak od nesamostalnog rada – ukupno
4NES_PIPPorez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – ukupno
5NES_PLA_DOHDohodak od nesamostalnog rada – plaća
6NES_PLA_PIPPorez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – plaća
7NES_MIR_DOHDohodak od nesamostalnog rada – mirovina
8NES_MIR_PIPPorez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – mirovina
9SAM_DOHDohodak od samostalne djelatnosti
10SAM_PIPPorez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti
11KAP_DOHDohodak od kapitala
12KAP_PIPPorez i prirez na dohodak od kapitala
13IMO_DOHDohodak od imovine i imovinskih prava
14IMO_PIPPorez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
15OSI_DOHDohodak od osiguranja
16OSI_PIPPorez i prirez na dohodak od osiguranja
17DRU_DOHDrugi dohodak
18DRU_PIPPorez i prirez na drugi dohodak
19INO_DOHInozemni dohodak
20INO_PIPPorez i prirez na inozemni dohodak
21GPDOH_PIPPovrat/uplata poreza i prireza po godišnjoj prijavi
22UKU_DOHUkupni dohodak
23UKU_PIPUkupni porez i prirez
24Blok od sljedeća dva podatka ponavlja se 60 puta
aSIF_NOP_PRMŠifra neoporezivog primitka
bNOP_PRMIznos neoporezivog primitka
25UKU_NOP_PRM_JOPPDUkupno neoporezivi primici
26NOP_PRM_IMOOTNeoporezivi dohodak iz aplikacije IMOOT(otuđenje imovine) – primitak koji je oslobođen plaćanja poreza
27PrezimePrezime
28ImeIme
29Adresa prebivališta/boravištaAdresa prebivališta/boravišta
30Opis svrheOpis svrhe
31Šifre restriktivnih sistemskih poruka(10)Šifra restriktivne sistemske poruke
32Šifre upozoravajućih sistemskih poruka(20)Šifra upozoravajuće sistemske poruke

ZAVRŠNI SLOG – TIP SLOGA »9«

Ovaj slog sadrži ukupan broj OIB-ova za koje se traže podaci, broj svih ponavljanja sloga tip »1«.

SLOG ZA PODATKE IZ EDIP SUSTAVA – TIP SLOGA »9«
RBRPODATAKOPIS
1Tip sloga»9«
2Fiksni tekst»UKUPAN BROJ OBRAĐENIH OIB-ova:«
3Ukupno obveznikaBroj OIB-a u datoteci

2. Izvori podataka za sustava EDIP

→    JOPPD obrasci podneseni u razdoblju za koje se podaci daju

→    godišnja prijava poreza na dohodak

→    rješenja o paušalnom utvrđivanju poreza na dohodak od samostalne djelatnosti,

→    rješenja o najmu ili zakupu pokretnina i nekretnina,

→    rješenja o paušalnom utvrđivanju por. na doh. ostvarenom obavljanjem djelat. iznajmlj. stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova

→    rješenja od otuđenja imovine

→    obrazac EPOM

→    aplikacija ino-mirovina

→    knjigovodstvena kartica.

3. Popis i opis upozoravajućih i restriktivnih poruka

Popis poruka u slučaju kada nisu dobiveni podaci iz EDIP sustava

ŠIFRA PORUKEOPIS PORUKE
WS001

NISTE OVLAŠTENI ZA KORIŠTENJE SUSTAVA

Poruka se daje u slučaju kada korisnik nema potrebne dozvole unesene u autentikacijskom sustavu Porezne uprave.

WS002

VALIDACIJSKE GREŠKE + OPIS NA ENGLESKOM – max 210 znakova

Poruka se daje u slučaju kada xml poruka nije ispravna po shemi, javlja se ova greška sa opisom validacijskih pogrešaka.

WS003

NEISPRAVNO RAZDOBLJE

Poruka se daje kada se upiše razdoblje koje nije protokolom predviđeno ili kada ne odgovara indikatoru razdoblja.

WS004

ŠIFRA INSTITUCIJE NE ODGOVARA POŠILJATELJU

Poruka se daje u slučaju kada OIB iz aplikativnog certifikata ne odgovara upisanoj šifri institucije u xml poruci.

WS005

NEISPRAVAN DIGITALNI POTPIS

Poruka se daje u slučaju kada kontrola izračuna digitalnog potpisa, kontrola na poziciju unutar xml i kontrola da li je taj certfikat s kojim je potpisano nije na listi dozvoljenih certifikata.

WS006

APLIKATIVANI CERTIFIKAT NE ODGOVARA TLS CERTIFIKATU

Poruka se daje u slučaju kada OIB iz aplikativnog certifikata nije isti OIB-u iz poslužiteljskog certifikata.

WS011

NEISPRAVNO RAZDOBLJE

Poruka se daje kada se upiše razdoblje koje nije protokolom predviđeno ili kada ne odgovara indikatoru razdoblja.

WS999

SISTEMSKA POGREŠKA. KONTAKTIRAJTE HELP DESK

Poruka se daje u slučaju kada se pojavi nepredviđena pogreška.

WS012

NEISPRAVAN OIB OBVEZNIKA

Poruka se daje kada OIB za koji se traže podaci nije formalno ispravan.

RP002

KORISNIK NEMA OVLAŠTENJA ZA TRAŽENU SVRHU

Poruka se daje kada korisnik traži podatke za svrhu, koja nije predviđena Protokolom koji je potpisao.

RP003

NEISPRAVNO RAZDOBLJE

Poruka se daje kada se podaci traže za razdoblje koje nije protokolom predviđeno ili kada ne odgovara indikatoru razdoblja (samo za batch razmjenu).

RP004

NEISPRAVAN ILI NEPOSTOJEĆI OIB OBVEZNIKA

Poruka se daje u slučaju kada OIB za koji se traže podaci nije formalno ispravan ili kada nije u OIB sustavu.

RP005

PONIŠTEN OIB OBVEZNIKA

Poruka se daje u slučaju kada je OIB za koji se traže podaci poništen.

RP006

OIB POZIVATELJA NIJE AKTIVAN OIB FIZIČKE OSOBE

Poruka se daje kada OIB zaposlenika institucije koji pristupa podacima, nije OIB fizičke osobe ili nije aktivan OIB.

RP007

OIB ZA KOJI TRAŽITE PODATKE NEMA PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE NA PODRUČJU VAŠE JEDINICE.
UKOLIKO ŽELITE PRISTUPITI PODACIMA PONOVITE UPIT

Poruka se daje kada se EDIP-u pristupa preko web servisa, i to ukoliko je korisnik iz domene JLPRS, a obveznik nema prebivalište/boravište na području te jedinice. U slučaju da korisnik ipak odluči zatražiti podatke, EDIP sustav očekuje ponovljeni upit u sljedećih pet minuta.

RP008

OIB KORISNIKA SUSTAVA NIJE AKTIVAN

Poruka se daje kada se OIB kojim se Korisnik predstavio EDIP sustavu, nije u OIB sustavu u statusu aktivan.

RP009

OIB KORISNIKA SUSTAVA NE ODGOVARA OIB-u RANIJE UNESENOM U SUSTAV

Poruka se daje kada se EDIP-u pristupa preko web servisa ili batch aplikacije, a OIB kojim se Korisnik predstavio nije isti kao OIB koji je zabilježen u sustavu.

RP010

POTVRDA SE MOŽE IZDATI SAMO FIZIČKOJ OSOBI

Poruka se daje kada se podaci traže za OIB koji ne pripada fizičkoj osobi.

Napomena: Poruke koje imaju početna slova »WS« pojavljuju se samo u web aplikaciji

Popis upozoravajućih poruka

ŠIFRA PORUKETEKST PORUKE/ Opis poruke
UP001

DOHODAK I NEOPOREZIVI PRIMICI NISU EVIDENTIRANI OD STRANE POREZNE UPRAVE

Ova poruka se daje u slučaju kada za obveznika ne postoje podaci u mjesecu ili za razdoblje za koje se potvrda traži.

UP002

PODACI SE TEMELJE NA GODIŠNJOJ PRIJAVI DOHOTKA KOJA NIJE VERIFICIRANA

Poruka se daje kada se izdaje potvrda o visini dohotka na temelju unesene i neverificirane godišnje prijave poreza na dohodak.

UP003

NEOPOREZIVI PRIMICI SU ISKAZANI IZ JOPPD OBRAZACA PODNESENIH U RAZDOBLJU ZA KOJE SE POTVRDA TRAŽI, A MOGU SE ODNOSITI I NA PRIMITKE ISPLAĆENE U PRETHODNIM RAZDOBLJIMA

Poruka se daje u slučaju postojanja neoporezivih primitaka za šifre iz priloga 4. JOPPD obrasca, a koje se prema zadanim pravilima iskazuju na potvrdi o visini dohodaka i primitaka.

UP004

OBVEZNIK OSTVARUJE DOHODAK OD IMOVINE, IZNOS DOHOTKA UTVRDITI S NADLEŽNOM ISPOSTAVOM

Poruka se daje u slučaju kad porezni obveznik ima evidentirana stanja na šifri računa 1511 (PREDUJAM POREZA I PRIREZA NA DOHODAK OD IZNAJMLJ.STANOVA, SOBA I POSTELJA) ili 1503 (PREDUJAM POREZA I PRIREZA NA DOHODAK OD NAJAMNINE I ZAKUPNINE PO RJEŠENJU PU), a nema sistemski izdanog rješenja.

UP006

OBVEZNIK OBAVLJA SAMOSTALNU DJELATNOST. PODACI O DOHOTKU MOGU SE DOBITI UVIDOM/IZDAVANJE POTVRDE ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU

Poruka se ispisuje u slučaju kada obveznik ima u Registru poreznih obveznika oznaku obveze dohotka od djelatnosti – poslovne knjige/paušal ili dohotka od imovine – poslovne knjige važeću u prethodnoj godini i koja važi u razdoblju godine za koje se potvrda izdaje, a potvrda se izdaje za mjesec ili razdoblje.

UP007

OBVEZNIK JE POČEO OBAVLJATI SAMOSTALNU DJELATNOST U GODINI ZA KOJU SE POTVRDA IZDAJE

Poruka se ispisuje u slučaju kada obveznik ima u Registru poreznih obveznika oznaku obveze dohotka od djelatnosti – poslovne knjige/paušal ili dohotka od imovine – poslovne knjige otvorenu u godini odnosno razdoblju godine za koje se potvrda izdaje, a potvrda se izdaje za mjesec ili razdoblje.

UP008

OBVEZNIK OSTVARUJE DOHODAK OD OTUĐENJA IMOVINE, IZNOS DOHOTKA UTVRDITI S NADLEŽNOM ISPOSTAVOM

Poruka se u upisuje u slučaju kad porezni obveznik ima evidentirana stanja (zaduženja/uplate) na šifri računa 1635 (PREDUJAM POREZA I PRIREZA NA DOHODAK OD OTUĐENJA NEKRETNINA I IMOVINSKIH PRAVA), a nema sistemski izdanog rješenja.

UP009

OBVEZNIK OSTVARUJE DOHODAK OD OTUĐENJA IMOVINE. NAVEDENI DOHODAK U IZNOSU:______ I POREZ I PRIREZ:__________ ZADUŽENI SU U RAZDOBLJU ZA KOJE SE POTVRDA TRAŽI, A ODNOSI SE NA GODINU XXXX

Poruka se ispisuje u slučaju kada porezni obveznik ima zaduženje na knjigovodstvenoj kartici na računu 1635 (PREDUJAM POREZA I PRIREZA NA DOHODAK OD OTUĐENJA NEKRETNINA I IMOVINSKIH PRAVA).

UP010

OBVEZNIK JE OBVEZAN PODNIJETI GODIŠNJU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK S OSNOVE DOHOTKA NA KOJI JE PREDUJAM PLAĆEN U INOZEMSTVU

Poruka se upisuje u slučaju postojanja neoporezivih primitaka za šifre iz priloga 4. JOPPD-a: 36, 43, 47, 48, 50 (koje se odnose na primitke za koje je predujam poreza na doh. plaćen u inozemstvu, a u tuzemstvu se isti ne plaćaju, te je stoga obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu). Poruka se ispisuje na potvrdama za kalendarsku 2014. godinu.

UP011

OBVEZNIK OBAVLJA SAMOSTALNU DJELATNOST – OBVEZAN JE PODNIJETI GODIŠNJU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK

Poruka se ispisuje u slučaju kada je porezni obveznik evidentiran u Registru poreznih obveznika kao obveznik poreza na dohodak od djelatnosti – poslovne knjige ili kao obveznik poreza na dohodak od imovine – poslovne knjige, a nema podnesenu godišnju prijavu poreza na dohodak.

UP012

OBVEZNIK JE OBVEZAN PODNIJETI GOD. PRIJAVU POREZA NA DOHODAK –ISTODOBNO U TIJEKU ISTOG MJ. POR. RAZD. OSTVARIO JE DOH. OD NESAM. RADA KOD DVA ILI VIŠE POSLODAVACA – MOGUĆ RAZLIČITI IZNOS POR. I PRI. OD NES. RADA

Poruka se ispisuje u slučaju kada porezni obveznik ima više JOPPD obrazaca s preklapanjem u mjesecima isplate. Poruka se ispisuje na potvrdama za kalendarsku 2014. godinu.

UP013

OBVEZNIK JE OBVEZAN PODNIJETI GOD. PRIJAVU POREZA NA DOHODAK – JER JE UZDRŽAVANI ČLAN S PK OBRASCA U POR. RAZDOBLJU OSTVARIO PRIMITKE VEĆE OD PROP. IZNOSA – MOGUĆ RAZLIČITI IZNOS POR. I PRI. OD NESAM. RADA

Poruka se ispisuje u slučaju kada porezni obveznik ima na PK obrascu prijavljenog uzdržavanog člana koji je u godini za koju se Potvrda traži imao primitak veći od iznosa predviđenog za tu godinu. Poruka se ispisuje na potvrdama za kalendarsku 2014. godinu.

UP014

OBVEZNIK JE ČLAN POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI – OBVEZAN JE PODNIJETI GODIŠNJU PRIJAVU POREZA NA DOHODAK

Poruka se ispisuje u slučaju kada je porezni obveznik podnosilac DPOM obrasca sa iskazanih manje od 183 dana plovidbe.

UP015

OBVEZNIK JE OBAVEZAN PODNIJETI EPOM OBRAZAC

Poruka se ispisuje ako je obveznik obavezan podnijeti EPOM obrazac, ali ga nije podnio.

UP016

OBVEZNIK JE OBVEZAN PODNIJETI PO-SD OBRAZAC

Poruka se ispisuje za sve obveznike koji u Registru poreznih obveznika imaju obvezu dohotka od djelatnosti – paušal, a ne postoji unesen PO-SD obrazac.

UP017

OBVEZNIK JE OBVEZAN PRIJAVITI PODATKE O VISINI INO MIROVINE

Poruka se ispisuje ako obveznik u Registru poreznih obveznika ima oznaku ino-mirovine, a Porezna uprava nema podataka o visini ino-mirovine.

UP018

OBVEZNIK JE ZA TRAŽENO RAZDOBLJE OSTVARIO INO-MIROVINU ČIJI IZNOS NIJE ISKAZAN/NIJE ISKAZAN U CIJELOSTI, STVARNO STANJE UTVRDITI S NADLEŽNOM ISPOSTAVOM

Poruka se ispisuje ako obveznik u Registru poreznih obveznika ima oznaku ino-mirovine, a Porezna uprava nema podataka o visini ino-mirovine u zadanom razdoblju ili dijelu razdoblja.

UP019

OBVEZNIK JE U PRETHODNOM RAZDOBLJU EVIDENTIRAN KAO ČLAN POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI – IZNOS DOHOTKA UTVRDITI S NADLEŽNOM ISPOSTAVOM

Ova poruka se ispisuje kod obveznika koji su za kalendarsku godinu koja prethodi kalendarskoj godini za koju se potvrda izdaje imali unesen D-POM OBRAZAC.

Poruka se na potvrdi ispisuje početkom godine do trenutka do kada se unese DPOM obrazac.

UP020

POREZNA UPRAVA ĆE KOD OBVEZNIKA PROVESTI POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK S OSNOVE DOHOTKA NA KOJI JE PREDUJAM PLAĆEN U INOZEMSTVU

Poruka se ispisuje za godinu 2015. na dalje, u slučaju postojanja neoporezivih primitaka za šifre iz priloga 4. JOPPD-a: 36, 43, 47, 48, 50 (koje se odnose na primitke za koje je predujam poreza na doh. plaćen u inozemstvu, a u tuzemstvu se isti ne plaćaju, te je stoga obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu).

UP021

POREZNA UPRAVA ĆE KOD OBVEZNIKA PROVESTI POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK OBZIROM DA JE ISTODOBNO U TIJEKU ISTOG MJ. POR. RAZD. OSTVARIO DOH. OD NESAM. RADA KOD DVA ILI VIŠE POSLODAVACA

Poruka se ispisuje za godinu 2015. na dalje, u slučaju kada porezni obveznik ima više JOPPD obrazaca s preklapanjem u mjesecima isplate.

UP022

POREZNA UPRAVA ĆE KOD OBVEZNIKA PROVESTI POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK OBZIROM DA JE UZDRŽAVANI ČLAN S PK OBRASCA U POR. RAZDOBLJU OSTVARIO VEĆE PRIMITKE OD PROPISANOG IZNOSA

Poruka se ispisuje za godinu 2015. na dalje u slučaju kada porezni obveznik ima na PK obrascu prijavljenog uzdržavanog člana koji je u godini za koju se Potvrda traži imao primitak veći od iznosa predviđenog za tu godinu.

UP023

OBVEZNIKU JE NADZOROM UTVRĐEN DOHODAK I POREZ I PRIREZ KOJI SE MOŽE ODNOSITI I NA PRETHODNA RAZDOBLJA. IZNOS DOHOTKA UTVRDITI S NADLEŽNOM ISPOSTAVOM.

Poruka se ispisuje kod obveznika koji u razdoblju za koje se potvrda traži imaju unesene JOPPD obrasce s oznakama GG701-GG709 – JOPPD IZVJEŠĆA PO NADZORU te GG710-GG719 – JOPPD IZVJEŠĆA TEMELJEM POREZNE NAGODBE.

  
UP024

ZA OBVEZNIKA SU DOSTAVLJENI JOPPD OBRASCI KOJI UTJEČU NA VISINU DOHOTKA. IZNOS DOHOTKA UTVRDITI S NADLEŽNOM ISPOSTAVOM.

Poruka se ispisuje za godinu 2015. na dalje u slučajevima kada je za poreznog obveznika u ISPU zaprimljen novi izvorni JOPPD obrazac i/ili dopuna JOPPD obrasca i/ili ispravak JOPPD obrasca, nakon provedenog Godišnjeg obračuna poreza na dohodak, a odnosi se na razdoblje za koje je proveden Godišnji obračun.

PRILOG 2.

SVRHE ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOCIMA I PRIMICIMA IZ SUSTAVA EDIP

ŠIFRA SVRHEOPIS SVRHE
S001PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI
S002PRAVO NA DOPLATAK ZA DJECU
S003PRAVO NA NAKNADU ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD
S004OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UPRAVNIH I JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISTOJBI
S005PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ
S006PRAVO NA PLAĆENE DOPRINOSE ZA UMJETNIKE
S007PRAVO NA SMJEŠTAJ U UČENIČKOM/STUDENTSKOM DOMU
S008PRAVO NA OPSKRBNINU I BESPLATNE ŠKOLSKE UDŽBENIKE
S009PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE
S010SUBVENCIONIRANJE I/ILI UTVRĐIVANJE CIJENE VRTIĆA
S011SUBVENCIONIRANJE PREHRANE I/ILI PRIJEVOZA DJECI
S012OTPIS DUGOVA
S013PRAVO NA ALIMENTACIJU
S014BANKOVNO POSLOVANJE (KREDITI, LEASING,...)
S015OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA
S016PRAVO NA DODATAK NA MIROVINU
S017OSTVARIVANJE PRAVA NA INVALIDNINU
S018DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
S019OSTVARIVANJE PRAVA NA UZDRŽAVANJE U INOZEMSTVU
S020IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
S021OBRADA EU OBRAZACA
S022OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
S023PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI – JLPRS
S024JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ – MINISTARSTVO BRANITELJA
S025JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ – JLPRS
S026ZA POTREBE OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA
S027REGULIRANJE PRAVA NA STAMBENO ZBRINJAVANJE
S028SUBVENCIONIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA
S029PRAVO NA POMOĆ I UZDRŽAVANJE
S030PRAVO NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U EU
S031DOBIVANJE VIZE
S032PRAVO NA OPSKBRNINU – MINISTARSTVO BRANITELJA
S033DOZVOLA ZA MALI OBALNI RIBOLOV
S034JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ – URED DRŽAVNE UPRAVE
S035REGULIRANJE PRAVA I DODATAKA NA INOZEMNU MIROVINU
S036ZA POTREBE ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA
S037OSTVARIVANJE PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
S038OSTVARIVANJE STUDENTSKIH PRAVA
S039POVRAT POREZA IZ INOZEMSTVA
S040ZA POTREBE OPĆINSKOG SUDA
S041ZA POTREBE MUP-a
S042NA OSOBNI ZAHTJEV STRANKE
S043OSTVARIVANJE PRAVA NA UZDRŽAVANJE U RH
S044JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ – UDRUGA/ZAKLADA
S045ZA POTREBE ŽUPANIJSKOG SUDA
S046OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA NOVČANIH/PREKRŠAJNIH KAZNA
S047ZA POTREBE TRGOVAČKOG SUDA
S048OTVARANJE ZAŠTIĆENOG RAČUNA
S049ZA POTREBE PREKRŠAJNOG SUDA
S050UPIS UČENIKA I/ILI UTVRĐIVANJE CIJENE USLUGE ZA PRODUŽENI BORAVAK ILI CJELODNEVNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD
S051REGULIRANJE PRAVA NA OTPIS DUGA, ODGODU/OBROČNU OTPLATU DUGA, TE ODGODU OVRHE
S052ZA POTREBE ŠKOLOVANJA U INOZEMSTVU
S053PROVEDBA ČLANKA 173. STAVAK 7. OVRŠNOG ZAKONA
S055ZA POTREBE CARINSKE UPRAVE
S056ZA POTREBE POSTUPKA OSTVARIVANJA OBITELJSKO PRAVNE ZAŠTITE
S058OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNI DOPLATAK ZA HRVI IZ DOMOVINSKOGA RATA
S059OSTVARIVANJE PRAVA NAOSLOBOĐENJE OD TROŠKOVA ŠKOLARINE
S061OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI