NN 22/2017 (13.3.2017.), Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

509

Na osnovi članka 22. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 44/06. i 19/07.), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić-Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica, Emil Tomljanović, dipl. iur., član i Josip Vresk, dipl. iur., član, na sjednici održanoj 7. ožujka 2017., donijelo je

POSLOVNIK

O DOPUNI POSLOVNIKA O RADU DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 69/15.) u članku 3., iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Osim Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, i druga povjerenstva koja sudjeluju u provedbi izbora i referenduma, i to:

izborna povjerenstva izbornih jedinica,

županijska izborna povjerenstva,

Izborno povjerenstvo Grada Zagreba,

gradska i općinska izborna povjerenstva, te

povjerenstva za provedbu referenduma na području županije, Grada Zagreba, grada i općine (dalje: povjerenstva za provedbu referenduma), imaju svoj pečat koji stavljaju na sva pismena koja se iz njih otpremaju.

Pečat povjerenstava za provedbu izbora i referenduma iz stavka 2. ovog članka, okruglog je oblika, promjera 38 mm. U sredini pečata je grb Republike Hrvatske, iznad kojeg u luku pišu riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA« (koje se označavaju većim slovima u odnosu na ostali tekst pečata), a ispod riječi Republika Hrvatska pišu riječi: »DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO«. U luku ispod grba Republike Hrvatske tiskanim slovima:

za izborna povjerenstva izbornih jedinica, piše oznaka izborne jedinice koja se označava rimskim brojem i riječi: »IZBORNE JEDINICE«, iznad kojih riječi pišu riječi: »IZBORNO POVJERENSTVO«. Neposredno ispod grba Republike Hrvatske je naziv sjedišta izborne jedinice,

za županijska izborna povjerenstva, piše naziv županijskog izbornog povjerenstva. Neposredno ispod grba Republike Hrvatske je naziv sjedišta županijskog izbornog povjerenstva,

za Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, pišu riječi: »IZBORNO POVJERENSTVO GRADA ZAGREBA«, iznad kojih piše riječ: »ZAGREB« kao naziv sjedišta Izbornog povjerenstva,

za gradska odnosno općinska izborna povjerenstva, piše naziv gradskog odnosno općinskog izbornog povjerenstva. Neposredno ispod grba Republike Hrvatske je naziv sjedišta gradskog odnosno općinskog izbornog povjerenstva.

za povjerenstvo za provedbu referenduma, piše naziv povjerenstva za provedbu referenduma. Neposredno ispod grba Republike Hrvatske je naziv sjedišta povjerenstva.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/17-01/01

Urbroj: 507-03/02-17-1

Zagreb, 7. ožujka 2017.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.