NN 23/2017 (15.3.2017.), Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Ministarstvo turizma

526

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. UVJETI ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE I GRADA

Članak 1.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice općine mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;

4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

6. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 2.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice grada mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;

4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

6. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 3.

Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Turističkog ureda, rukovoditelj specijalizirane organizacijske jedinice (ured, sektor, odjel ili sl.) unutar Turističkog ureda) u turističkoj zajednici općine ili grada mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom račun.

Članak 4.

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice općine ili grada, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da poznaje jedan svjetski jezik (ukoliko sistematizacija radnog mjesta uključuje rad sa strankama);

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 5.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine ili grada primjenjuju se i na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice područja i turističke zajednice iz članka 60. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.).

Članak 6.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine primjenjuju se i na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice mjesta.

II. UVJETI ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE

Članak 7.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova)

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;

4. da ima najmanje jednu preporuku prijašnjih poslodavaca;

5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

7. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 8.

Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Turističkog ureda, rukovoditelj specijalizirane organizacijske jedinice (sektor, ured, odjel i sl.) unutar Turističkog ureda) u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS bodova);

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da aktivno zna j dan svjetski jezik i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 9.

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da poznaje jedan svjetski jezik (ukoliko sistematizacija radnog mjesta uključuje rad sa strankama);

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 10.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice županije primjenjuju se i na zaposlene u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Zagreba.

III. UVJETI ZA ZAPOSLENE U GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 11.

Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;

3. da izradi prijedlog svog programa/plana rada za naredne četiri godine;

4. da ima najmanje jednu pismenu preporuku od prijašnjih poslodavaca;

5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

7. da ima iskustvo s područja marketinga i brendiranja turističke destinacije;

8. da poznaje rad na osobnom računalu (uredski programski alati - npr. MS Office i sl. te online alati i društvene mreže - npr. Facebook, Instagram i sl.).

Članak 12.

Radnik zaposlen na složenijim rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Glavnog ureda, rukovoditelj složene organizacijske jedinice (sektor, služba i sl.) unutar Glavnog ureda) u Hrvatskoj turističkoj zajednici mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da se poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 13.

Radnik zaposlen na jednostavnijim rukovodećim poslovima (rukovoditelj jednostavne organizacijske jedinice (odjel i sl.) unutar Glavnog ureda) u Hrvatskoj turističkoj zajednici mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (180 ili 240 ECTS bodova);

2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 14.

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS bodova);

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 15.

Direktor predstavništva ili voditelj ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);

2. da ima tri godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma;

3. da izradi prijedlog svog programa rada predstavništva odnosno ispostave za narednu kalendarsku godinu;

4. da ima najmanje jednu preporuku prijašnjih poslodavaca;

5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik ili jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost direktora;

6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

7. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 16.

(1) Preporuka iz članka 7. točke 4., članka 11. točke 4. i članka 15. točke 4. ovog Pravilnika mora sadržavati podatke o sljedećim sposobnostima i vještinama:

- rukovodećim i/ili upravljačkim vještinama i sposobnostima,

- komunikacijskim vještinama u govoru i pismu,

- pristupu poslu i sposobnosti timskog, kao i samostalnog rada,

- sposobnosti marketinškog pristupa poslu,

- stručnosti i odnosu prema kolegama,

- posvećenosti poslu i ostvarenim rezultatima,

- sposobnosti pregovaranja i predstavljanja argumenata,

- organizacijskim sposobnostima.

(2) Preporuka iz članka 11. točke 4. ovog Pravilnika mora dodatno sadržavati podatke o vještinama s područja marketinga i brendiranja turističke destinacije.

Članak 17.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, br. 42/14. i 114/14.).

(2) Na zaposlenike koji su ugovore o radu na neodređeno vrijeme sklopili prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe pravilnika važećeg u vrijeme sklapanja takvih ugovora.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/14 Urbroj: 529-05-17-01 Zagreb, 6. ožujka 2017.

Ministar

Gari Cappelli, v. r.