NN 23/2017 (15.3.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa

AGENCIJA za elektroničke medije

537

Na temelju odredbe članka 69. stavka 1. podstavka 7. i članka 75. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13), Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGA, ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA I NEPROFITNIH PROIZVOĐAČA AUDIOVIZUALNOG I/ILI RADIJSKOG PROGRAMA

Članak 1.

U Pravilniku o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (»Narodne novine«, broj 134/13 i 79/14) članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Vijeće upisuje pružatelje elektroničkih publikacija temeljem njihove pisane prijave, koja se podnosi na obrascu koji je Prilog 1. ovog Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/13-01/0152

Urbroj: 567-02/01-14-08

Zagreb, 8. ožujka 2017.

Vijeće za elektroničke medije

Predsjednica Vijeća

Mirjana Rakić, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZA PRIJAVU U UPISNIK PRUŽATELJA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA

OBRAZAC ZA PRIJAVU ELEKTRONIČKE PUBLIKACIJE
Naziv pružatelja el. publikacije:Upisuje se naziv pravne osobe, nakladnika, odnosno vlasnika publikacije
Adresa:Sjedište (adresa i mjesto) pravne osobe
OIB:OIB pravne osobe
Oblik registracije:Navesti: komercijalni ili neprofitni
Telefon:Broj telefona s pozivnim brojem, broj mobitela
E-adresa:Službena e-adresa tvrtke
Odgovorna osoba:Ime i prezime odgovorne osobe (direktora)
Naziv el. publikacije:Upisuje se naziv medija (portala/publikacije)
URL:Internetska adresa publikacije (http://www…)
Glavni urednik publikacije:Ime i prezime glavnog urednika
Naziv pružatelja usluga hostinga:Naziv tvrtke koja pruža hosting
Adresa poslužitelja:Ulica, grad, broj sjedišta pružatelja usluga hostinga (gdje se nalazi server)

Programska osnova:

(može se iskazati i na posebnom listu kao prilog obrascu)

Kratak opis sadržaja portala, uređivačke koncepcije, odnosno tema i rubrika.


U [mjesto]_______________, [Datum] ____________.


POTPIS ODGOVORNE OSOBE