NN 24/2017 (17.3.2017.), Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede

541

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UREĐENJU UGOVORNIH ODNOSA U SEKTORU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebna pravila u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda kojima se uređuju ugovorni odnosi te pregovori o ugovorima u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba članka 148. i 149. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013) koji se odnose na ugovorne odnose u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju jednako značenje kao i pojmovi korišteni u Zakonu o poljoprivredi i uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Uvjeti isporuke sirovog mlijeka između poljoprivrednika i prvog otkupljivača sirovog mlijeka moraju biti uređeni pisanim ugovorom prije početka isporuke i posebno moraju sadržavati elemente uređene člankom 148. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Minimalni rok na koji se sklapa ugovor iz stavka 1. ovoga članka je šest mjeseci, a teče od dana sklapanja ugovora.

(3) Minimalni rok na koji se sklapa ugovor iz stavka 1. ovoga članka može biti kraći od šest mjeseci ako je poljoprivrednik o tome u pisanom obliku obavijestio prvog otkupljivača prije sklapanja ugovora.

(4) Količina sirovog mlijeka u ugovoru iz stavka 1. ovoga članka izražava se u kilogramima.

(5) Za preračunavanje količine mlijeka iz litre u kilograme koristi se koeficijent korekcije 1,030 za kravlje i kozje mlijeko te 1,036 za ovčje mlijeko.

Članak 5.

(1) Prije sklapanja ugovora iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika prvi otkupljivač dostavlja poljoprivredniku pisani prijedlog ugovora.

(2) Prvi otkupljivač i poljoprivrednik zajednički pregovaraju o elementima dostavljenog pisanog prijedloga ugovora i utvrđuju ugovor.

(3) Priznata proizvođačka organizacija obavještava otkupljivača s kojim započinje pregovore o količinama i članovima poljoprivrednicima koje zastupa u tim pregovorima.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka kada poljoprivrednika zastupa proizvođačka organizacija otkupljivač je dužan pisani prijedlog ugovora dostaviti proizvođačkoj organizaciji.

Članak 6.

(1) Priznata proizvođačka organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda pregovara u ime svojih članova o uvjetima ugovora iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika za one količine sirovog mlijeka i za ono razdoblje isporuke za koje je dobila suglasnost svojih članova poljoprivrednika.

(2) Priznata proizvođačka organizacija i otkupljivač pregovore iz stavka 1. ovoga članka završavaju ugovorom.

(3) Poljoprivrednici članovi priznate proizvođačke organizacije suglasnost iz stavka 1. ovoga članka daju proizvođačkoj organizaciji u obliku ugovora ili punomoći koji se smatraju pravovaljanima ako su ovjereni od strane javnog bilježnika.

(4) Na temelju ugovora iz stavka 2. ovoga članka otkupljivač s poljoprivrednicima neposredno sklapa posebne ugovore iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Pisani ugovori o uvjetima isporuke sirovog mlijeka između prvog otkupljivača i poljoprivrednika, odnosno proizvođačke organizacije sklopljeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 67/13, 82/13, 30/15 i 81/15).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/27

Urbroj: 525-07/0565-17-12

Zagreb, 10. ožujka 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.