NN 26/2017 (22.3.2017.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Ministarstvo turizma

580

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama o turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08, 88/10, 110/15 i 121/16), ministar donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09, 9/10 – isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16, 54/16 i 113/16) u Tabeli I, u točki XVII SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, iza općine Sutivan, dodaje se općina Šestanovac uz koju se u popisu razreda dodaje D, a za pripadajuće naselje Šestanovac razred D.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-03/6

Urbroj: 529-05-17-1

Zagreb, 10. ožujka 2017.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.