NN 28/2017 (29.3.2017.), Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

652

Na temelju članka 32. stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na sjednici održanoj 7. ožujka 2017. godine donijelo je

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izbor u znanstvena zvanja.

(2) Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisuju se po znanstvenim područjima i to za:

– prirodne znanosti

– biomedicinu i zdravstvo

– tehničke znanosti

– biotehničke znanosti

– društvene znanosti

– humanističke znanosti

– interdisciplinarno područje (znanost, umjetnost).

Utvrđivanje propisanih uvjeta

Članak 2.

(1) U postupku izbora u znanstveno zvanje stručno povjerenstvo mora utvrditi zadovoljava li pristupnik uvjete propisane člankom 32. stavcima 2., 3., 4. i 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji su pobliže propisani ovim Pravilnikom.

(2) O ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka stručno povjerenstvo i matični odbor odlučuju na temelju pristupnikovih znanstvenih radova te podataka iz njegova podneska koji se odnose naročito na pozvana predavanja i prezentacije na međunarodnim skupovima, citiranost radova, sudjelovanje na seminarima na inozemnim znanstvenim institucijama, voditeljstvo domaćih i međunarodnih projekata, voditeljstvo pojedinih dijelova domaćih i međunarodnih projekata, međunarodnu mobilnost, recenziranje znanstvenih radova u međunarodnim časopisima, recenziranje međunarodnih znanstvenih projekata, sudjelovanje u međunarodnim tijelima i povjerenstvima vezanim uz znanstvenu djelatnost, mentorstvo doktoranada, priznate patente, autorske i uredničke knjige te članstva u uredništvima međunarodnih znanstvenih časopisa, a kako su za pojedina znanstvena područja pobliže propisani ovim Pravilnikom. U tu svrhu stručno povjerenstvo ili nadležni matični odbor može zatražiti mišljenje dodatnih domaćih ili stranih recenzenata, posebno u slučaju kad je više od polovice radova pristupnika rezultat sudjelovanja u kolaboracijama s velikim brojem koautora.

(3) Izvješće o ispunjavanju uvjeta za sva znanstvena zvanja sadrži cjelovitu ocjenu znanstvenog doprinosa pristupnika. U postupku utvrđivanja uvjeta za izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju posebno se ocjenjuju radovi koji su objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje nakon prethodnog izbora, ako odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na određeno područje ili polje nije drugačije određeno.

(4) Zastupljenost (indeksiranost) časopisa u bazama podataka propisanim ovim Pravilnikom, čimbenike odjeka (IF, Impact factor, odnosno SJR, SCImago Journal Rank Indicator) znanstvenih časopisa, citiranost radova i druge bibiliometrijske podatke propisane odredbama ovog Pravilnika utvrđuju knjižnice javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova u skladu s dostupnim bazama podataka te o tome pristupniku izdaju odgovarajuće potvrde.

(5) Pristupnik mora imati javno dostupan Google Scholar profil uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora te osigurava povezivanje pristupnika s određenom znanstvenom institucijom. Radovi pristupnika moraju biti uneseni u bazu CROSBI.

II. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA ZA POJEDINA ZNANSTVENA PODRUČJA

ODJELJAK 1.
PRIRODNE ZNANOSTI, BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Članak 3.

(1) Pod pojmom »znanstveni rad« (u daljnjem tekstu: »rad«) u ovom odjeljku podrazumijeva se izvorni ili pregledni znanstveni članak objavljen ili prihvaćen za objavljivanje u znanstvenom časopisu s međunarodnom recenzijom.

(2) U području »Biomedicina i zdravstvo« znanstvenim radom smatra se također kratko priopćenje i prikaz slučaja ako je objavljen u časopisu s međunarodnom recenzijom koji se nalazi u prvom (Q1) ili drugom (Q2) kvartilu.

(3) Autorom znanstvenog rada smatra se osoba čije je ime izričito navedeno uz naslov rada. Iznimno, u slučaju kolaboracijskih radova, kada je uz naslov naveden samo naziv kolaboracije (projektne grupe) ili samo prvi autor kao predstavnik kolaboracije, autorima se mogu smatrati svi pripadnici kolaboracije čija su imena navedena na izdvojenom mjestu u radu.

Članak 4.

U znanstvene radove ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama podataka WoSCC (Web of Science Core Collection), Scopus i Medline. Podjela znanstvenih časopisa u kvartile (Q1, Q2, Q3, Q4) utvrđuje se prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili SJR (SCImago Jouranal Rank indicator) u godini objave ili prema najnovijem izvješću objavljenom do dana podnošenja zahtjeva za izbor u znanstveno zvanje, ovisno o tome što je za pristupnika povoljnije te za predmetnu kategoriju (Subject Category) koja je najpovoljnija za pristupnika. Radovi objavljeni u časopisima izvan predmetne kategorije polja u koje se pristupnik bira, vrednuju se prema kvartilu koji časopis ima u svojoj kategoriji. Ako za časopis koji je uvršten u bazu podataka WoSCC ili Scopus nije određen čimbenik odjeka i on nije razvrstan u određeni kvartil, smatrat će se da je razvrstan u četvrti kvartil (Q4).

Članak 5.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u području »Prirodne znanosti« te u području »Biomedicina i zdravstvo« ukupne kriterije (uvjete) čine: kvantitativni i kvalitativni kriteriji.

(2) Pravilnikom su propisane najniže razine kvantitativnih i kvalitativnih kriterija koje je potrebno ispuniti za izbor.

(3) Propisane kvantitativne kriterije moguće je umanjiti za najviše jednu trećinu temeljem kvalitativnih kriterija.

Kvantitativni kriteriji

Članak 6.

(1) Kvantitativnim kriterijima propisan je najmanji broj radova potrebnih za izbor u pojedino znanstveno zvanje, a za određeno znanstveno područje.

(2) Najmanje jedna trećina radova potrebnih za izbor mora biti objavljena u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalaze u prvom (Q1) ili drugom kvartilu (Q2) predmetnih kategorija (Subject Category List) u koje je razvrstan časopis. U području »Biomedicina i zdravstvo« za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika dovoljno je da pristupnik ima najmanje jedan rad objavljen u časopisu razvrstanom u prva tri kvartila (Q1, Q2 ili Q3).

(3) U području »Prirodnih znanosti« najmanje dvije trećine radova potrebnih za izbor mora biti objavljeno u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalaze u prva tri kvartila (Q1, Q2 i Q3).

Članak 7.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u području »Prirodne znanosti«, polja fizike, kemije, biologije, geologije, geofizike i interdisciplinarnih prirodnih znanosti, propisan je broj radova kako slijedi u tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju broj u zagradi je potreban broj radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora.

PoljeZnanstveni suradnikViši znanstveni suradnikZnanstveni savjetnikZnanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Fizika, kemija, biologija, geofizika i interdisciplinarne prirodne znanosti9*18 (6)30 (9)33 (3Q1,Q2)
Geologija412 (3)21 (6)24 (3Q1,Q2)


* Ako narav terenskih istraživanja onemogućava njihovo okončanje u određenom ograničenom vremenu stručno povjerenstvo može u poljima Biologija, Geofizika i Interdisciplinarne prirodne znanosti (grane znanost o moru i znanost o okolišu) predložiti matičnom odboru da se broj traženih radova za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u određenom slučaju smanji za najviše dva rada.

(2) Za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju potrebno je da pristupnik ima najmanje tri rada objavljena nakon izbora u zvanje znanstvenog savjetnika u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalaze u prva dva kvartila Q1 ili Q2.

(3) Broj radova pristupnika objavljenih u istom časopisu ne može biti veći od 50% znanstvenih radova koji se traže za izbor u određeno znanstvena zvanja, osim ako se radi o časopisu s čimbenikom odjeka u prvom ili drugom kvartilu (Q1 i Q2).

Članak 8.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u polju matematike pristupnici moraju prikupiti broj bodova naveden u stupcima A, B i Q prema sljedećoj tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju broj u zagradi je potreban broj bodova ostvarenih na temelju radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora:

Znanstveno zvanjeBroj bodova
ABQ
Znanstveni suradnik31 ili 210
Viši znanstveni suradnik9 (5)4 (2)30 (20)
Znanstveni savjetnik15 (5)8 (3)50 (20)
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju17 (2)9 (1)70 (20)


(2) U stupcu A po jedan bod donosi svaki znanstveni rad objavljen u časopisu s međunarodnom recenzijom. Najmanje dvije trećine radova navedenih u stupcu A moraju biti matematički radovi objavljeni u časopisima koji su na popisu časopisa indeksiranih u bazi SCIE (Science Citation Index Expanded) ili Mathematical Reviews »cover-to-cover« (za radove iz matematičkog računarstva računaju se i radovi u časopisima indeksirani u bazi INSPEC, a za radove iz metodike nastave matematike i radovi indeksirani u bazi Scopus). Pri tome za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika pristupnik mora biti jedini autor barem dvaju radova od spomenutih 2/3 radova.

U stupcu B po jedan bod donosi svaki rad objavljen u časopisu indeksiranom u bazi SCIE, a za radove iz metodike nastave matematike računaju se i radovi indeksirani u bazi SSCI (Social Sciences Citation Indeks). Za izbor u zvanje znanstvenog suradnika bit će potreban jedan ovakav rad ako je objavljen u časopisu uvrštenom u popis SCIE Mathematics, a dva rada ako su na drugim popisima baze SCIE.

U stupcu Q broj se bodova dobiva kao zbroj umnožaka nN po svim matematičkim znanstvenim radovima objavljenim u časopisima koji su na popisu baze SCIE ili Mathematical Reviews »cover-to-cover« (za radove iz matematičkog računarstva dopušten je i popis baze INSPEC, a za radove iz metodike nastave matematike i radovi indeksirani
u bazi Scopus).

(3) Za pojedini rad broj N jednak je broju stranica rada, koji se u slučaju k > 1 koautora dijeli s k-1, pri čemu je za rad u časopisima koji nisu indeksirani u SCIE broj stranica ograničen na 10. Za pojedini rad broj n jednak je:

(a) kvocijentu čimbenika odjeka (Impact Factor, IF) časopisa u kojem je rad objavljen i medijana predmetne kategorije, ukoliko je rad objavljen u časopisu indeksiranom u bazi SCIE i ukoliko je taj kvocijent barem 0,5 (medijan je vrijednosni prag koji listu časopisa u predmetnoj kategoriji dijeli na dva jednaka dijela, prema njihovim čimbenicima odjeka, a prema kojem se lista onda dalje dijeli na kvartile, odnosno Q1, Q2, Q3 i Q4);

(b) 0,5 ako je rad objavljen u časopisu s popisa baze SCIE, a kvocijent iz (a) je manji od 0,5;

(c) 0,3 ako je rad objavljen u časopisu koji nije na popisu baze SCIE.

(4) Za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u polju matematika pristupnik treba imati najmanje 2 rada objavljena nakon izbora u zvanje znanstvenog savjetnika u časopisima čiji se čimbenik odjeka nalazi u prva tri kvartila (Q1, Q2, Q3).

(5) Za izbor u znanstvena zvanja u polju matematike ne primjenjuju se kvalitativni kriteriji iz ovog Pravilnika kao ni odredbe članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u području »Biomedicina i zdravstvo« propisan je broj radova kako slijedi u tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju broj u zagradi je potreban broj radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora.

Biomedicina i zdravstvo
Broj potrebnih radova objavljenih u časopisima indeksiranim u bazama WoSCC (Web of Science Core Collection), Scopus ili Medline
PoljeZnanstveni suradnikViši znanstveni suradnikZnanstveni savjetnikZnanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Temeljne medicinske znanosti

Kliničke medicinske znanosti

Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Farmacija

Veterinarska medicina

Dentalna medicina

49 (3)18 (5)24 (4)


(2) Objavljivanje radova autora u istom časopisu ne može premašiti sumu od 50% znanstvenih radova koji se priznaju za izbor u znanstvena zvanja, osim ako se radi o časopisu s čimbenikom odjeka u prvom ili drugom kvartilu (Q1 ili Q2).

Članak 10.

(1) Jedan od ukupnog broja znanstvenih radova potrebnih za izbor u pojedino zvanje iz tablice iz članka 7. ovog Pravilnika može se zamijeniti priznatim patentom, s time da se međunarodnom patentu pridružuje IF=2 x medijan IF-a predmetnog područja i polja znanosti, a hrvatskom patentu se pridružuje IF=medijan IF-a predmetnog područja i polja znanosti.

(2) Jedan od ukupnog broja znanstvenih radova potrebnih za izbor u pojedino zvanje iz tablice iz članka 7. ovog Pravilnika za polje Geologija može se zamijeniti objavljenom osnovnom geološkom kartom i pripadajućim tumačem, s time da se osnovnoj geološkoj karti i pripadajućem tumaču pridružuje IF=medijan IF-a za područje Geologije.

(3) Stručni radovi, studije, sažeci, prošireni sažeci i kongresna priopćenja ne mogu se izjednačiti sa znanstvenim radovima.

Kvalitativni kriteriji

Članak 11.

Broj radova propisan u člancima 7. i 9. moguće je umanjiti za najviše jednu trećinu na način da se pojedini iznimno kvalitetni radovi množe s faktorom kvalitete te se na tako dobiveni ukupan zbroj radova primjene kvantitativni kriteriji iz članaka 7. i 9. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Iznimno kvalitetni radovi mogu se vrednovati s faktorom 1,5 ili 2,00 o čemu odluku donosi stručno povjerenstvo. Pod iznimno kvalitetnim radovima u području prirodnih znanosti, polja fizike, kemije, biologije, geologije, geofizike i interdisciplinarnih znanosti, podrazumijevaju se radovi objavljeni u najprestižnijim časopisima visokog čimbenika odjeka kao što su Nature, Science ili u najprestižnijim časopisima pojedinog polja te radovi s visokom citiranošću o čemu donosi odluku stručno povjerenstvo, a potvrđuje matični odbor.

(2) Kod određivanja faktora iz stavka 1. ovoga članka stručno povjerenstvo mora voditi računa o broju autora i doprinosu pristupnika u tim radovima.

Članak 13.

(1) Za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u području »Prirodne znanosti«, pristupnik mora biti glavni autor na najmanje jednoj trećini od ukupnog broja radova potrebnih za izbor. Za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u području »Biomedicina i zdravstvo«, pristupnik mora biti prvi, glavni ili dopisni autor (ako je različit od prvog) na najmanje jednoj trećini od ukupnog broja radova potrebnih za izbor. Glavni je autor onaj koji je nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema. Glavne autore utvrđuje stručno povjerenstvo na temelju podneska pristupnika, a potvrđuje matični odbor.

(2) Stručno povjerenstvo i matični odbor procjenjuje osobni doprinos pristupnika i utvrđuje glavne autore rada na temelju podneska pristupnika, a po potrebi i na temelju mišljenja dodatnih domaćih i stranih recenzenata, posebno u slučaju kad je većina radova pristupnika objavljena na temelju kolaboracija s velikim brojem autora.

ODJELJAK 2.
TEHNIČKE ZNANOSTI

Članak 14.

(1) Za izbor u znanstveno zvanje u području tehničkih znanosti pristupnik mora za svako znanstveno zvanje imati određeni broj znanstvenih radova prema niže navedenoj tablici, s time da pri izboru u svako više znanstveno zvanje mora istovremeno biti ostvaren kako ukupni broj radova tako i razlika radova navedena u uglatim zagradama*[1](* Primjerice, za izbor u višeg znanstvenog suradnika potrebno je u A kategoriji radova imati 3 znanstvena rada. U ova 3 znanstvena rada uključen je i jedan znanstveni rad (naveden u uglatim zagradama) koji je objavljen nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje znanstveni suradnik.). Radi ostvarivanja međunarodne znanstvene prepoznatljivosti i afirmiranosti pristupnik mora imati i znanstvene radove publicirane u inozemnim časopisima.

Potrebni broj znanstvenih radova (i projekata)
Znanstveno zvanje

Polja tehničkih znanosti

Broj radova(3)

Arhitektura i urbanizam

Broj pisanih radova(1) / projekata(2)

ABCA1BC
Znanstveni
suradnik
233

1 pisani rad

+ 1(2) projekt

23
Viši znanstveni suradnik3 [1]4 [1]6 [3]

1 pisani rad

+2(2) projekta

[1(2) ]

3 [1]4 [1]
Znanstveni
savjetnik
5 [2]5 [1]7 [1]

2 pisana rada

+2(2) projekta

[1]

5 [2]5 [1]
Znanstveni savjetnik – trajno zvanje7 [2]6 [1]8 [1]

3 pisana rada

+3(2) projekta

[1+ 1(2)]

6 [1]6 [1]


Radovi u uglatim zagradama su radovi koji moraju biti objavljeni, odnosno projekti ostvareni, nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje.

(2) A kategorija radova

Radovi kategorije A jesu znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core Collection).

Potrebno je da:

– od redom navedenih radova (2, 3, 5, 7) u A kategoriji, potrebnih za izbore u znanstvena zvanja, njih redom (1, 1, 2, 2) pripada najmanje drugom kvartilu. Također, od redom navedenih radova (2, 3, 5, 7) u A kategoriji, njih redom (1, 1, 2, 2) mora biti objavljeno u inozemnim časopisima. Kvartili se određuju prema, za pristupnika povoljnijoj klasifikaciji, u pripadnim kategorijama JCR (Journal Citation Report) temeljenim na Web of Science bazi ili kategorijama SJR (SCIMAGO) temeljenim na SCOPUS bazi. Kvartili se određuju prema godini objave rada ili zadnjoj godini za koju je poznat podatak o kvartilu časopisa, koristeći također povoljniji izbor za pristupnika. Ako je časopis u kojem je rad objavljen indeksiran u WoSCC-u, ali mu još nije određen kvartil i/ili čimbenik odjeka, smatrat će se da je razvrstan u četvrti kvartil (Q4). Radovi moraju sadržavati izvorni doprinos u polju izbora pristupnika.

– kod izbora u znanstveno zvanje viši znastveni suradnik, pristupnik mora biti glavni autor najmanje jednog znanstvenog rada iz A kategorije, a kod izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik te u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju najmanje dva znanstvena rada iz A kategorije.

Kod izbora u znanstveno zvanje temeljem principa »razlike« (»delta pristup«), t.j., kada pristupnik već ima neko stečeno znanstveno zvanje, pristupnik za izbor u više znanstveno zvanje mora udovoljiti uvjetima kako slijedi:

a) Za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik pristupnik mora biti glavni autor znanstvenog rada iz A kategorije, navedenog u uglatim zagradama, a sam rad mora biti objavljen u inozemnom znanstvenom časopisu.

b) Za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, pristupnik mora biti glavni autor barem jednog od znanstvenih radova A kategorije navedenih u uglatim zagradama. Od u uglatim zagradama navedena dva rada, najmanje jedan rad treba biti objavljen u znanstvenom časopisu koji pripada najmanje drugom kvartilu, te najmanje jedan rad u inozemnom znanstvenom časopisu.

c) Za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, pristupnik mora biti glavni autor barem jednog od znanstvenih radova A kategorije navedenih u uglatim zagradama. Od u uglatim zagradama navedena dva rada, barem jedan rad treba biti objavljen u znanstvenom časopisu koji pripada najmanje drugom kvartilu, te najmanje jedan rad u inozemnom znanstvenom časopisu.

Glavni je autor znanstvenog rada onaj koji je nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema. Glavne autore (najviše dva za isti rad) utvrđuje stručno povjerenstvo na temelju podneska pristupnika, a potvrđuje matični odbor.

(3) A1 kategorija radova

Ova se kategorija (A1) odnosi samo na polje arhitekture i urbanizma, a u nju spadaju znanstveni radovi koji su objavljeni u znanstvenim časopisima indeksiranim u bazi WoSCC (Web of Science Core Collection).

Radovi moraju sadržavati izvorni doprinos u polju izbora pristupnika.

Potrebno je da:

– kod izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik pristupnik mora od dva (2) pisana znanstvena rada biti glavni autor najmanje jednog pisanog znanstvenog rada A1 kategorije.

Tko se smatra glavnim autorom (autorima) navedeno je u dijelu koji se odnosi na A kategoriju radova.

Kod izbora u znanstveno zvanje temeljem principa »razlike« (»delta pristup«), t.j., kada pristupnik već ima neko stečeno znanstveno zvanje, pristupnik za izbor u više znanstveno zvanje mora udovoljiti uvjetima kako slijedi:

a) Za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik pristupnik mora biti glavni autor pisanog znanstvenog rada navedenog u uglatim zagradama.

(4) B kategorija znanstvenih radova su radovi objavljeni u znanstvenim časopisima koji su zastupljeni u drugim bibliografskim bazama podataka izvan baza navedenih pod A i A1, a koji se mogu pribrojiti polju izbora kandidata.

(5) C kategorija znanstvenih radova su publicirani i izlagani znanstveni radovi s međunarodnih skupova/posteri.

Međunarodni znanstveni skup (konferencija, kongres, simpozij) je skup održan u organizaciji ili pod pokroviteljstvom međunarodne strukovne udruge ili ugledne inozemne institucije, s međunarodnim znanstvenim i recenzentskim odborom. Matični odbor odlučuje o priznavanju međunarodnog statusa za skupove održane u Hrvatskoj na temelju zbornika radova (u svakom se slučaju vrednuju samo potpuni tekstovi, a ne samo sažeci ili prezentacije).

(6) Bilješke uz oznake navedene u tablici:

(1) U slučaju kada je ostvaren po jedan pisani znanstveni rad više od navedenog broja pisanih znanstvenih radova potrebnih za izbor u pojedino zvanje u kategoriji A1, nije potrebno zadovoljiti kriterij bodovanja temeljem kategorija B i C. Isto tako, ako je ispunjen uvjet iz kategorije A1, a u kategoriji B je ostvaren jedan rad više od potrebnog broja radova, nije potrebno ispunjavati uvjet iz kategorije C.

(2) Pod projektom se podrazumijeva ostvareni arhitektonski/krajobrazni projekt, donesen ili prihvaćen prostorni i urbanistički plan, arhitektonski/urbanistički/krajobrazni projekt nagrađen na javnim natječajima, arhitektonski/urbanistički/krajobrazni projekt po kvaliteti prepoznat od stručne javnosti i objavljen u javnim glasilima kao prikaz cjeline ili dijelova projekta/plana.

(3) U slučaju kada je ostvaren po jedan znanstveni rad više od navedenog broja radova potrebnih za izbor u pojedino zvanje u kategoriji A, nije potrebno zadovoljiti kriterij bodovanja temeljem kategorija B i C. Isto tako, ako je ispunjen uvjet iz kategorije A, a u kategoriji B je ostvaren jedan rad više od potrebnog broja radova, nije potrebno ispunjavati uvjet iz kategorije C.

Stručno povjerenstvo te matični odbor ima pravo provjeriti mogu li predloženi radovi za izbor u znanstveno zvanje biti pridruženi odgovarajućem znanstvenom polju izbora kandidata. Ovo se odnosi na sve navedene kategorije radova (i projekata): A, A1, B, C.

Članak 15.

(1) S obzirom na broj autora rada/projekta njihov se doprinos računa na sljedeći način:

– do četiri autora: 100%

– pet autora: 75%

– šest autora: 50%

– sedam autora 25%.

(2) Više od 7 autora: 100/n %, n = broj autora.

ODJELJAK 3.
BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Članak 16.

(1) Za izbor u znanstveno zvanje u području biotehničkih znanosti pristupnik mora imati određeni broj bodova na temelju znanstvenih radova iz skupina (a1), (a2) i (a3) prema odredbama ovoga članka Pravilnika. Prilikom utvrđivanja uvjeta za izbor u više znanstveno zvanje ocjenjuju se svi objavljeni znanstveni radovi pristupnika.

(2) U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama podataka sadržanim u WoSCC (Web of Science Core Collection). Podjela znanstvenih časopisa u kvartile (Q1, Q2, Q3, Q4) utvrđuje se prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) za godinu u kojoj je rad objavljen ili prema posljednjem objavljenom izvješću u godini u kojoj se pokreće izbor u zvanje ovisno o tome što je povoljnije za pristupnika i za predmetnu kategoriju (Subject Category) koja je najpovoljnija za pristupnika.

(3) U znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u drugim bazama podataka.

(4) U znanstvene radove treće skupine (a3) ubrajaju se recenzirani radovi objavljeni (a) u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu ili u Hrvatskoj u organizaciji ili suorganizaciji međunarodnog znanstvenog društva, (b) u zbornicima radova zastupljenima u bazama podataka sadržanim u WoSCC (Web of Science CoreCollection) ili u (c) zbornicima radova sa znanstvenih skupova u organizaciji Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo te Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

(5) Priznati patenti se vrednuju kao znanstveni radovi pri čemu se priznati međunarodni patenti boduju kao radovi prve skupine (a1) objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u trećem (Q3) ili četvrtom (Q4) kvartilu, a priznati domaći patenti kao znanstveni radovi druge skupine (a2). Znanstveni rad i patent koji prikazuju iste rezultate ne mogu se računati kao dva rada. Broj prihvaćenih patenata ne može biti veći od 1/2 ukupnog broja bodova ostvarenih objavljivanjem radova prve (a1) odnosno druge skupine (a2).

(6) Priznati kultivari bilja, pasmine životinja i novokonstruirani sojevi mikroorganizama vrednuju se kao znanstveni radovi druge skupine (a2). Broj priznatih kultivara bilja, pasmina životinja i novokonstruiranih sojeva mikroorganizama ne može biti veći od 1/2 ukupnog broja bodova ostvarenih objavljivanjem radova druge skupine (a2).

(7) Kao znanstveni radovi druge skupine (a2) vrednuju se i (a) arhitektonski, urbanistički i krajobrazni projekti nagrađeni na javnim natječajima, te (b) krajobrazne osnove, studije i podloge u donesenim prostornim planovima ili planovima upravljanja zaštićenim područjima prirode i područjima ekološke mreže Natura 2000. Broj projekata ne može biti veći od 1/2 ukupnog broja bodova ostvarenih objavljivanjem radova druge skupine (a2).

(8) Potreban broj bodova za znanstvene radove prve skupine (a1) može se ostvariti objavljivanjem znanstvenih radova u bilo kojem kvartilu (Q1, Q2, Q3, Q4). Potreban broj bodova ostvaren objavljivanjem radova druge skupine (a2) može se zamijeniti objavljivanjem radova prve skupine (a1), te, isto tako, broj bodova ostvaren objavljivanjem radova treće skupine (a3) može se zamijeniti objavljivanjem radova prve (a1) ili druge (a2) skupine. Radovima iz niže skupine ne mogu se zamijeniti radovi iz više skupine.

(9) Pristupnici dodatne bodove mogu ostvariti ukoliko su glavni autori znanstvenog rada. Glavni autori znanstvenog rada su isključivo prvi autor, posljednji autor i dopisni autor. Za pojedini znanstveni rad pristupnik može ostvariti dodatne bodove samo po jednoj osnovi.

(10) Znanstveni se radovi boduju na sljedeći način:

Kategorija znanstvenog radaBroj bodova
a1 u Q1 ili Q22,00
a1 u Q3 ili Q41,00
a20,50
a30,25


(11) Glavno se autorstvo boduje na sljedeći način:

Kategorija
znanstvenog rada
Dodatni broj bodova
Prvi autorPosljednji ili dopisni autor
a1 u Q1 ili Q20,300,20
a1 u Q3 ili Q40,200,10
a20,100,05


(12) Ukupan broj bodova potreban za izbor u znanstveno zvanje je sljedeći:

Znanstveno zvanjeBroj bodova
a1a2a3Ukupno
Znanstveni suradnik32,50,56
Viši znanstveni suradnik63110
Znanstveni savjetnik106218
Znanstveni savjetnik – trajno zvanje147,52,524


ODJELJAK 4.
DRUŠTVENE ZNANOSTI

Članak 17.

(1) Za izbor u znanstveno zvanje u području društvenih znanosti pristupnik mora ispunjavati uvjete predviđene ovim člankom, ako za određeno polje posebnim odredbama nekog drugog članka ovoga Pravilnika nije drugačije određeno.

(2) Izbor u znanstveno zvanje u području društvenih znanosti provodi se na temelju kvalitativne i kvantitativne analize objavljenih znanstvenih radova pristupnika. U tu svrhu stručno povjerenstvo radove pristupnika razvrstava u skupine (a1), (a2) ili a3.

(3) U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazama podataka WoSCC ili Scopus. Podjela znanstvenih časopisa u kvartile (Q1, Q2, Q3, Q4) utvrđuje se prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili SJR (SCImago Journal Rank Indicator) za godinu predaje rada na objavu ili godinu objave rada, ovisno o tome što je povoljnije za pristupnika, te za predmetnu kategoriju (Subject Category) koja je najpovoljnija za pristupnika. Ako za časopis koji je uvršten u bazu podataka WoSCC ili Scopus za određenu godinu još nije objavljen čimbenik odjeka i kvartil, pri izboru će se koristiti posljednji objavljeni čimbenik odjeka i kvartil. Ako za časopis koji je uvršten u bazu podataka WoSCC ili Scopus pri posljednjoj objavi podataka nije određen čimbenik odjeka i on nije razvrstan u određeni kvartil, smatrat će se da je razvrstan u četvrti kvartil (Q4).

(4) U znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama PsycInfo, ProQuest Social Science Premium Collection, SocIndex, Academic Search Complete, Education Research Complete, Inspec, Westlaw, LexisNexis, LISA – Library and Information Science Abstracts te bibliografskim zbirkama i modulima uključenim u navedene baze. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji nisu razvrstani u prvu (a1) ili drugu (a2) skupinu su radovi treće (a3) skupine.

(5) Smatra se da je neka zbirka, indeks ili modul uključen u neku od baza iz stavka 3. ili 4. ovoga članka ako je u tu bazu uključena na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ili ako naknadno bude uključen u tu bazu. Smatra se da je časopis referiran u određenoj bazi ako je referiran u godini predaje članka na objavu ili u godini objave članka.

(6) Radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu ili u Hrvatskoj (ako su inozemni sudionici autori najmanje jedne trećine objavljenih radova) su radovi druge skupine (a2), osim ako je zbornik radova indeksiran u WoSCC ili Scopusu u kojem se slučaju radovi vrednuju kao radovi prve skupine (a1). Znanstveni skup u organizaciji ili suorganizaciji međunarodnog znanstvenog društva ili akademske institucije se smatra međunarodnim ako ima međunarodni organizacijski odbor ili uredništvo. Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova s ostalih skupova su radovi treće skupine (a3). U zbornike prve skupine (a1) razvrstane u četvrti kvartil (Q4) ubrajaju se i zbornici sa skupova kojih je organizator ili suorganizator Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

(7) Ako je knjiga indeksirana u WoSCC ili Scopusu ili je objavljena kod međunarodno uglednog znanstvenog izdavača vrednuje se kao tri (a1) rada razvrstana u četvrti kvartil (Q4). Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a1) rad razvrstan u četvrti kvartil (Q4). Znanstvena knjiga čiji je izdavač sveučilište ili fakultet i/ili drugi domaći ili strani znanstveno ugledni izdavač vrednuje se kao tri (a2) rada. Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a2) rad. Ostale znanstvene knjige vrednuju se kao tri (a3) rada, a poglavlja u takvim knjigama vrednuju se kao jedan (a3) rad. Pri kategorizaciji knjige koja nije indeksirana u WoSCC ili Scopusu stručno povjerenstvo mora posebno obrazložiti znanstveni doprinos knjige te znanstveni ugled izdavača. U knjige prve skupine (a1) razvrstane u četvrti kvartil (Q4) ubrajaju se i knjige objavljene u znanstvenim publikacijama kojih je izdavač ili suizdavač Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

(8) Potreban broj bodova za znanstvene radove prve skupine (a1) može se ostvariti objavljivanjem znanstvenih radova u bilo kojem kvartilu (Q1, Q2, Q3, Q4). Potreban broj bodova ostvaren objavljivanjem radova druge skupine (a2) može se zamijeniti objavljivanjem radova prve skupine (a1), te, isto tako, broj bodova ostvaren objavljivanjem radova treće skupine (a3) može se zamijeniti objavljivanjem radova prve (a1) ili druge (a2) skupine. Radovima iz niže skupine ne mogu se zamijeniti radovi iz više skupine.

(9) Objavljivanjem znanstvenih radova u istom znanstvenom časopisu može se ostvariti najviše polovica potrebnog broja bodova određene skupine, osim ako se radi o znanstvenom časopisu zastupljenom u prvom (Q1) ili drugom (Q2) kvartilu, koji se svi uzimaju u obzir. U jednom zborniku radova sa znanstvenog skupa vrednuje se najviše dva rada istog autora.

(10) Prilikom utvrđivanja uvjeta za izbor u određeno znanstveno zvanje pristupnik može ostvariti najviše jednu trećinu potrebnih bodova temeljem radova objavljenih u časopisima ili publikacijama u kojima je u trenutku objave bio urednik ili član uredništva.

(11) Članci ili knjige objavljeni na temelju istraživanja za potrebe izrade magistarskog znanstvenog rada ili disertacije vrednuju se kao i svi ostali radovi.

(12) Udio doprinosa pojedinog autora u objavljenim znanstvenim radovima s više od jednog autora vrednuje se kao jedan rad ako rad potpisuju do tri autora. Ako rad ima četiri ili pet autora, onda se svakom autoru takav rad vrednuje kao polovica rada. Ako rad ima više od pet autora udio pojedinog autora se utvrđuje dijeljenjem broja jedan s brojem autora.

(13) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika pristupnik mora imati najmanje jedan samostalan znanstveni rad (mora mu biti jedini autor), za izbor u svako više zvanje pristupnik mora imati najmanje jedan samostalan znanstveni rad objavljen nakon prethodnog izbora.

(14) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika pristupnik mora imati najmanje jedan znanstveni rad objavljena na hrvatskom standardnom jeziku, a za izbor u svako više zvanje pristupnik mora imati najmanje jedan znanstveni rad objavljen na hrvatskom standardnom jeziku nakon prethodnog izbora.

(15) Ako pristupnik to zatraži, od broja bodova propisanih odredbom stavka 18. ovoga članka može trećinu potrebnih bodova ostvariti na temelju radova koji nisu ocijenjeni odnosno bodovani u prethodnom izboru ili na temelju viška bodova koje je ostvario u prethodnom izboru. Radovi koji nisu ocjenjivani odnosno bodovani te višak ostvarenih bodova utvrđuje se temeljem odredbi ovoga Pravilnika.

(16) Jedan znanstveni rad može se priznati na temelju potvrde uredništva o prihvaćenosti za objavljivanje.

(17) Znanstveni se radovi boduju na sljedeći način:

Kategorija znanstvenog radaBroj bodova
Članak a1 u Q1 ili Q22,00
Članak a1 u Q3 ili Q41,00
Poglavlje u knjizi a11,00
Knjiga a13,00
Članak a2 ili poglavlje u knjizi a20,75
Knjiga a22,25
Članak a3 ili poglavlje u knjizi a30,5
Knjiga a31,5


(18) Za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, odnosno za izbor u više zvanje pristupnik mora nakon izbora u prethodno zvanje ostvariti najmanje sljedeći broj bodova:

Znanstveno zvanjePotreban broj bodova
a1a2a3Ukupno
Znanstveni suradnik3216
Viši znanstveni suradnik4228
Znanstveni savjetnik55111
Znanstveni savjetnik – trajno zvanje3418


(19) Stručno povjerenstvo dužno je sve radove koji se uzimaju u obzir pri izboru kategorizirati te svoju ocjenu kategorizacije rada obrazložiti. Rad koji nije kategoriziran/indeksiran u bazi WoSCC ili Scopus stručno povjerenstvo i/ili matični odbor mogu kategorizirati različito od kategorizacije koja mu je dana u publikaciji u kojoj je objavljen, što uključuje i mogućnost da rad kategoriziraju kao stručni rad. Knjige, poglavlja u knjigama te radovi objavljeni u zbornicima radova kategoriziraju se po istim kriterijima kao i radovi objavljeni u časopisima. U izvješću se navode svi pristupnikovi radovi, a ocjenjuju se i kategoriziraju samo radovi koji nisu ocijenjeni odnosno bodovani u ranijim izborima u znanstvena zvanja. Rad koji se uzima u obzir mora pripadati znanstvenom polju u kojem se pristupnik bira, o čemu na prijedlog stručnog povjerenstva odlučuje matični odbor.

Posebni dodatni uvjeti za izbor u znanstvenom polju »Ekonomija«

Članak 18.

(1) Pri izboru u znanstveno zvanje u znanstvenom polju »Ekonomija« pristupnik mora udovoljiti posebnim dodatnim uvjetima propisanim ovim člankom Pravilnika.

(2) Pri izboru u znanstveno zvanje u polju »Ekonomija« pristupnik mora udovoljavati i slijedećim dodatnim uvjetima:

– pri izboru u zvanje znanstvenog suradnika pristupnik mora ostvariti najmanje 2 boda temeljem radova objavljenih u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama podataka WoSCC ili Scopus;

– pri izboru u zvanje viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju pristupnik mora, nakon izbora u prethodno zvanje, ostvariti najmanje 2 boda temeljem radova objavljenih u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama podataka WoSCC ili Scopus.

– navedeni broj radova objavljenih u časopisima zastupljenim u bazama WoSCC ili Scopus ne može biti nadomješten drugim (a1) radovima ili znanstvenim monografijama (knjigama) bez obzira na njihovu kategorizaciju.

(3) U znanstvenom polju »Ekonomija« u radove prve skupine (a1) ubrajaju se i radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazi EconLit, koji ne mogu zamijeniti potreban minimalan broj bodova/radova objavljenih u časopisima zastupljenim u bazama WoSCC ili Scopus iz stavka 2. ovoga članka. Ako nisu povoljnije razvrstani u WoSCC-u ili Scopusu radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazi EconLit razvrstavaju se i boduju kao radovi četvrtog kvartila (Q4).

(4) U znanstvenom polju »Ekonomija« za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika pristupnik mora imati najmanje jedan samostalan znanstveni rad (mora mu biti jedini autor), a za izbor u svako više zvanje pristupnik mora imati najmanje po dva samostalna znanstvena rada objavljena nakon prethodnog izbora.

Posebni uvjeti za izbor u znanstvenom polju »Pravo«

Članak 19.

(1) Pri izboru u znanstveno zvanje u znanstvenom polju »Pravo« pristupnik mora udovoljiti posebnim uvjetima propisanim ovim člankom Pravilnika.

(2) U znanstvenom polju »Pravo« za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika pristupnik mora imati najmanje jedan samostalan znanstveni rad (mora mu biti jedini autor), a za izbor u svako više zvanje pristupnik mora imati najmanje po dva samostalna znanstvena rada objavljena nakon prethodnog izbora.

(3) U znanstvenom polju »Pravo« u radove prve skupine (a1) ubrajaju se i radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazi HeinOnline. Ako nisu povoljnije razvrstani u WoSCC-u ili Scopusu radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazi HeinOnline razvrstavaju se i boduju kao radovi četvrtog kvartila (Q4).

ODJELJAK 5.
HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Članak 20.

(1) Dio ovog Pravilnika koji se odnosi na humanističke znanosti temelji se na »Načelima vrednovanja rezultata znanstvenog rada u području društvenih i humanističkih znanosti na individualnoj i institucionalnoj razini«, koja su prvotno donesena na Koordinaciji filozofskih i teoloških fakulteta u Hrvatskoj na sastanku 21. siječnja 2014., a potom su potvrđena na vijećima filozofskih i teoloških fakulteta te na Vijeću društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu. U humanističkim znanostima stručno povjerenstvo za prosudbu ispunjavanja uvjeta za napredovanje ima posebne nadležnosti, ali i odgovornost da objektivno prosudi sve vrste radova po načelima ugrađenima u ovaj Pravilnik.

(2) Za izbor u znanstveno zvanje u području humanističkih znanosti pristupnik mora imati objavljene radove (znanstvene radove u časopisu ili znanstvene radove objavljene u recenziranim zbornicima ili kao poglavlja u knjizi, uključujući i elektronička izdanja) u međunarodnim, stranim ili s njima izjednačenim domaćim publikacijama (a1-lista domaćih publikacija, te publikacije zastupljene u međunarodnim bazama relevantnim za humanističko područje), a može imati dio i u drugim vrijednim domaćim znanstveno-stručnim publikacijama (a2), pri čemu ti radovi mogu zamijeniti samo dio radova u ukupnome zbroju.

(3) Za zvanja višega znanstvenoga suradnika i znanstvenoga savjetnika pristupnik mora imati jednu odnosno dvije knjige (a3), odnosno tome istovrijedne druge radove.

Znanstveni suradnik

Članak 21.

(1) Uvjet za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik: doktorska disertacija koja se boduje prema općim načelima vrednovanja i najmanje dva znanstvena rada u publikacijama na međunarodnoj razini (a1), četiri rada (a1 + a2) ukupno.

(2) Radovi, zajedno s bodovanom doktorskom disertacijom, moraju donositi 22 boda.

(3) Doktorska disertacija može biti vrednovana ili kao obranjeni, ili kao objavljeni rad.

Viši znanstveni suradnik

Članak 22.

(1) Uvjet za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik: autorska knjiga (a3) i najmanje tri znanstvena rada u publikacijama na međunarodnoj razini (a1), pet radova (a1 + a2) ukupno (sveukupno najmanje 9 znanstvenih radova).

(2) Radovi moraju donositi (22) + 24 = 46 bodova.

Znanstveni savjetnik

Članak 23.

(1) Uvjet za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik: autorska knjiga (a3) (sveukupno dvije), najmanje četiri znanstvena rada u publikacijama na međunarodnoj razini (a1), šest radova (a1 + a2) ukupno (sveukupno najmanje 15 znanstvenih radova).

(2) Radovi moraju donositi (22 + 24) + 26 = 72 boda.

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Članak 24.

(1) Uvjet za izbor u znanstveno trajno zvanje znanstveni savjetnik: autorska knjiga (a3) ili dvije uredničke knjige (sveukupno najmanje 3) i najmanje dva znanstvena rada (a1) nakon izbora u zvanje znanstvenoga savjetnika (sveukupno najmanje 17 znanstvenih radova).

(2) Radovi moraju donositi (22 + 24 + 26) + 20 = 92 boda.

Opća načela vrednovanja znanstvenih radova

Članak 25.

(1) Ako pristupnik ne zadovoljava uvjete po broju radova (npr. ako pristupnik za zvanje znanstvenoga savjetnika nema dvije knjige – jedna za zvanje višeg znanstvenog suradnika, a druga za zvanje znanstvenog savjetnika), stručno povjerenstvo će po dolje navedenoj formuli izračunati jesu li mu radovi istovrijedni spomenutim uvjetima.

(2) Radovi koji ne zadovoljavaju spomenute uvjete mogu se zamijeniti ekvivalentnim radovima, tj. radovima koji prema općim načelima nose isti broj bodova.

(3) Knjige se također trebaju vrednovati po vrsnoći (kao izvorne znanstvene, pregledne ili druge s pripadnim koeficijentima određenim ovim Pravilnikom).

(4) Radovi se navode i ocjenjuju kumulativno (no stečena se prava ne ukidaju) do posljednjeg izbora i od posljednjega izbora.

(5) Znanstvena vrijednost knjige ocjenjuje se isključivo na temelju recenzija u postupku objavljivanja, naknadnih stručnih recenzija u znanstvenoj periodici ili na temelju dodatnih recenzija (čitanja i vrednovanja/ocjene) u okviru tijela koja provode postupak znanstvenog vrednovanja.

(6) Diskvalifikacijska ocjena vrijednosti znanstvenog rada ne može se donositi bez izravne recenzije (čitanja i vrednovanja/ocjene) i ne smije se temeljiti na samo nekom neizravnom pokazatelju (mjesto objavljivanja, referiranost publikacije u nekoj bazi podataka).

(7) Najmanje 25% bodova od broja radova potrebnih za izbor u određeno znanstveno zvanje mora biti ostvareno na temelju radova objavljenih na hrvatskom standardnom jeziku. Najmanje 20% bodova od broja radova potrebnih za izbor u određeno znanstveno zvanje mora biti ostvareno na temelju radova objavljenih na jednom od svjetskih jezika ili jezika relevantnih za određenu struku.

(8) Radi poticanja interdisciplinarnosti, pri izboru u znanstvena zvanja pristupnicima se mogu računati i radovi objavljeni u publikacijama drugih znanstvenih područja, a prema kriterijima tih područja.

Bodovanje broja autora na radu

Članak 26.

U slučaju da veći broj autora potpisuje rad, opseg će se pri bodovanju računati ovako: do dva autora 100%, do tri autora 75%, do četiri autora 50%, od pet autora opseg se dijeli brojem autora.

Elementi za formulu i izračunavanje vrijednosti (ili istovrijednosti) radova u bodovima

Članak 27.

(1) Opseg rada (O)

Jedan autorski arak teksta (računa se da obuhvaća 16×1.800 slovnih mjesta) vrednovat će se kao jedinica opsega:

– Matični odbor za filologiju:

a) lingvistika i filologija u užem smislu: 2 boda;

b) znanost o književnosti: 1 bod;

– Matični odbor za filozofiju i teologiju: 1,5 bod;

– Matični odbor za povijest, povijest umjetnosti, znanost o umjetnosti, arheologiju, etnologiju i antropologiju: 1,5 bod.

Opseg kritičkih izdanja, rječnika, gramatika te uredničkih knjiga, zbirka znanstvene građe, digitalna zbirka, baza podataka i repozitorij dodatno se množi koeficijentom 0,2. Pod uredničkom knjigom razumijeva se znanstvena urednička knjiga s recenzijama i zbornik znanstvenih radova s recenzijama.

Rad na rječnicima, gramatikama ili kritičkim izdanjima, koji su recenzirani kao znanstveni rad (npr. na višesveščanim referentnim rječnicima) izjednačuje se s preglednim radom, dobiva koeficijent za filologiju u užem smislu ako se prinos pojedinoga autora može točno odrediti i kvantificirati (kod kritičkih izdanja računa se pritom opseg kritičkoga aparata).

(2) Mjesto objavljivanja (M)

– neobjavljeni doktorski rad: koeficijent 0,75;

– autorska znanstvena knjiga (a3) koeficijent 1;

– domaći znanstveni časopis ili nakladnik, ili zbornik radova sa znanstvenog skupa s recenzijama uglednih stručnjaka (a2): koeficijent 1;

– strani ili međunarodni časopis ili nakladnik, ako nije na razini ispod (a1), domaći časopis na međunarodnoj razini, zastupljen u uglednim bibliografijama ili s recenzijom uglednih stručnjaka (a1): koeficijent 1,5.

(3) Vrsnoća rada (V)

– stručni rad ili popularnoznanstveni rad: koeficijent 0,5;

– pregledni rad: koeficijent 0,75;

– prethodno priopćenje: koeficijent 0,9;

– izvorni znanstveni rad: koeficijent 1.

Moguće je još u iznimnim slučajevima razlikovati u kategoriji vrsnoće (V) i ove stupnjeve:

– nova utemeljena teorija: koeficijent 1,5;

– znanstveno otkriće: koeficijent 2.

(4) Prilikom izračunavanja vrijednosti radova u bodovima zbrajaju se autorski arci izvornih znanstvenih, preglednih te stručnih radova i prethodnih priopćenja, boduju i množe s koeficijentom po mjestu izdavanja (prema skupinama s istim koeficijentom). Za svaki rad (ili podudarnu skupinu radova) vrijedi formula istovrijednosti po broju bodova:

Nb = O×M×V.

(5) Svaki rad može biti vrednovan samo jednom. To na primjer znači da

– doktorska disertacija može biti vrednovana ili kao obranjeni, ili kao objavljeni rad;

– članci koji se ponovno objavljuju u sklopu knjige mogu biti vrednovani ili kao posebni članci, ili zbirno u sastavu knjige kao cjeline.

Minimalni ukupan zbroj bodova i razlika
od prethodnoga izbora

Članak 28.

Znanstveni suradnik – najmanji broj bodovaViši znanstveni suradnik – najmanji broj bodovaZnanstveni savjetnik – najmanji broj bodovaZnanstveni savjetnik u trajnom zvanju – najmanji broj bodova
Humanističke znanosti2246 (12)72 (13)92 (10)


U zagradi je naveden najmanji broj bodova koji pristupnik mora ostvariti nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje.

Kriteriji za razvrstavanje publikacija u kategoriju (a1) i a2

Članak 29.

(1) Znanstvena izvrsnost

a) struktura uredništva časopisa prema znanstvenim i znanstveno-nastavnim zvanjima;

b) struktura uredništva časopisa prema institucijskoj pripadnosti;

c) recenzijski postupak i struktura recenzenata;

d) znanstvena relevantnost izdavača (tradicija, struktura članstva kod znanstvenih društava itd.);

e) udio znanstvenih radova i njihova vrsnoća koja se procjenjuje na temelju dostavljenih recenzija.

Da bi časopis mogao biti svrstan u skupinu (a1) mora imati uredništvo u kojem je najmanje pet članova (uključujući i glavnog urednika) u znanstvenim ili znanstveno-nastavnim zvanjima, a da bi časopis mogao biti svrstan u skupnu (a2) mora imati uredništvo u kojemu je najmanje tri člana (uključujući glavnoga urednika) u znanstvenim ili znanstveno-nastavnim zvanjima.

(2) Međunarodna prisutnost

a) prisutnost u sekundarnim i tercijarnim bazama podataka;

b) inozemni članovi uredništva;

c) opseg razmjene s inozemnim časopisima (za hrvatske časopise)

d) e-dostupnost časopisa

e) broj preuzimanja članaka (za elektronske časopise).

(3) Otvorenost znanstvenoj i stručnoj zajednici

a) broj i udio objavljenih radova domaćih suradnika (znanstveni i stručni članci);

b) redovitost izlaženja.

(4) Procjena inozemnih publikacija

Međunarodne i strane publikacije procjenjuju se uz odgovarajuću primjenu naprijed navedenih kriterija.

Postupak razvrstavanja časopisa u kategorije (a1) i a2

Članak 30.

(1) Na prijedlog Područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj utvrđuje popis časopisa i drugih publikacija relevantnih pri vrednovanju radova za izbor u znanstvena zvanja iz područja humanističkih znanosti.

(2) Dvije godine izlaženja časopisa uzimaju se kao najkraće razdoblje nakon kojega se može predložiti kategorizacija ili ponovna kategorizacija časopisa.

(3) Prijedlog za kategorizaciju podnosi se na propisanom obrascu u kojem se navode podatci koji su potrebni za kategoriziranje časopisa, a koji obrazac utvrđuje Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti.

(4) Uz prijedlog za kategorizaciju časopisa prilažu se svesci časopisa iz razdoblja na osnovi kojega se vrjednovanje provodi, a najmanje za posljednje dvije godine izlaženja. Područno vijeće može u postupku vrednovanja časopisa zatražiti dodatnu dokumentaciju.

(5) Prijedlozi za kategorizaciju časopisa mogu se podnositi tijekom cijele godine. Područno vijeće pristigle će prijedloge razmatrati periodički.

(6) Područno vijeće određuje izvjestitelja za podnesene prijedlog kategorizacije, koji u pisanom obliku treba dati mišljenje o ispunjavanju kriterija. Na temelju mišljenja izvjestitelja Vijeće raspravlja i donosi odluku o prijedlogu koji će uputiti Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

(7) Redovite revizije klasifikacije časopisa u (a1) i (a2) kategorije Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti može provoditi u razdobljima koja ne mogu biti kraća od 4 godine. Odluku o redovitoj reviziji klasifikacije časopisa Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti donosi nakon provedene rasprave u kojoj će utvrditi potrebu za redovitom revizijom.

Popis kategoriziranih domaćih publikacija

Članak 31.

Za izbor u znanstvena zvanja u području humanističkih znanosti domaći časopisi i druge publikacije razvrstavaju se skupine (a1) i (a2) kako slijedi:

a1:

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Arhivski vjesnik, Ars Adriatica, Arti musices, Bašćinski glasi, Bogoslovska smotra, Collegium Antropologicum, Crkva u svijetu, Croatica Christiana Periodica, Časopis za suvremenu povijest, Diacovensia, Dubrovnik Annals, Etnološka tribina, Filologija, Filozofska istraživanja, Fluminiensia, Folia Onomastica Croatica, Govor, Historijski zbornik, Hortus artium medievalium, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, IKON, Jezik, Jezikoslovlje, Književna smotra, Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture, Narodna umjetnost, Nova prisutnost, Obnovljeni život, Opuscula Archaeologica, Povijesni prilozi, Prilozi Instituta za arheologiju, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Rad HAZU, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Review of Croatian History, Scrinia Slavonica, [sic]-časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, Slovo, Starine, Studia ethnologica Croatica, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Suvremena lingvistika, Synthesis Philosophica, Umjetnost riječi, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Zagreber germanistische Beiträge, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zbornik radova Filozofskoga fakulteta u Splitu.

a2:

Acta Iadertina, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU, Archeologia Adriatica, Arheološki radovi i rasprave, Asseria, CRIS časopis povijesnoga društva Križevci, Croatian Journal of Philosophy, Croatica et Slavica Iadertina, Čakavska rič, Časopis za povijest zapadne Hrvatske, Diadora, Disputatio philosophica, Ethnologica Dalmatica, Forum (samo za znanstvene članke), Gazophylacium, Histria Antiqua, Histria archaeologica, Histria, godišnjak Istarskog povijesnog društva, Hrvatski filmski ljetopis, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, Kačić, Kairos, evanđeoski teološki časopis, Kaj, Kroatologija, Kulturna baština, Latina et Graeca, Metodički ogledi, Numizmatičke vijesti, Osječki zbornik, Peristil, Podravina, Portal, Problemi sjevernog Jadrana, Prolegomena, Riječ, Riječki teološki časopis, Rijeka, Senjski zbornik, Služba Božja, Starohrvatska prosvjeta, Strani jezici, Sveta Cecilija, Tkalčić, Tonovi, Vjesnik Arheološkoga muzeja u Zagrebu.

ODJELJAK 6.
INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE (ZNANOST; UMJETNOST)

Interdisciplinarnost

Članak 32.

Interdisciplinarno područje odnosi se na radove koji su rezultat suradnje dvaju ili najviše triju polja unutar istog područja znanosti ili pak suradnje različitih znanstvenih područja i njihovih polja. U interdisciplinarno područje uključeni su i radovi koji premošćuju granice više područja i polja. U svim navedenim slučajevima riječ je o radovima koji podrazumijevaju integraciju ili sintezu uvida i metoda različitih znanstvenih disciplina.

Opće odredbe i uvjeti za izbor u interdisciplinarnom području

Članak 33.

(1) Zbog izrazite interdisciplinarnosti izbor u znanstveno zvanje za polja: 8.01. Kognitivna znanost, 8.03. Integrativna bioetika i 8.08. Projektni menadžment (kada se interdisciplinarnost temelji na dva, najviše tri znanstvena polja) pristupnik mora udovoljiti kombiniranim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom za sva polja u koja se bira i to u kumulativnom iznosu od najmanje 100% s tim da u svakom pojedinačnom polju moraju biti zadovoljeni uvjeti od minimalno 30%. Ova odredba vrijedi za sve izbore u interdisciplinarnom području znanosti koji se provode kombinacijom različitih znanstvenih polja.

(2) Znanstvenim radom smatra se: recenzirani znanstveni članak objavljen u znanstvenom časopisu, recenzirana znanstvena knjiga ili recenzirano znanstveno poglavlje knjige te recenzirani znanstveni rad objavljen u zborniku radova sa znanstvenog skupa, ako je takav rad objavljen u cjelini.

(3) Sveučilišni udžbenici ne uzimaju se u obzir prigodom izbora u znanstvena zvanja (vrednuju se u uvjetima Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja).

(4) Najviše jedan rad prihvaćen za objavljivanje može se priznati kao da je objavljen, ali samo uz potvrdu uredništva časopisa ili publikacije da je recenziran i da je prihvaćen za objavljivanje.

(5) Članci ili knjiga objavljena na temelju istraživanja za potrebe izrade magistarskog znanstvenog rada ili disertacije vrednuju se kao i svi ostali radovi.

(6) Smatra se da je časopis referiran u određenoj bazi ako je referiran u godini objave članka ili godini koja prethodi godini objave članka.

Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja u polju »Geografija«

Članak 34.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u području interdisciplinarnih znanosti, polje »Geografija« pristupnik mora ispunjavati uvjete predviđene ovim člankom Pravilnika.

(2) Pristupnik mora imati objavljene znanstvene radove u međunarodno priznatim časopisima indeksiranim u bibliografskoj bazi WoSCC (Web of Science Core Collection) ili Scopus (a1), objavljene znanstvene radove u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama (a2) te znanstvene radove objavljene u drugim časopisima i publikacijama (a3) u ukupnom broju i prema strukturi u niže navedenoj tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u zagradi je naveden potreban broj radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora.

Znanstvena zvanjaMinimalni broj
objavljenih radova
Ukupno
(a1)(a2)(a3)(a1 + a2 + a3)
Znanstveni suradnik24410
Viši znanstveni suradnik4 (2)8 (4)8 (4)20 (10)
Znanstveni savjetnik6 (2)12 (4)12 (4)30 (10)
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju8 (2)16 (4)16 (4)40 (10)


(3) Nedostatak radova iz skupine (a2) može se nadomjestiti odgovarajućim brojem radova iz skupine (a1) (WoSCC ili Scopus), nedostatak radova iz skupine (a3) može se nadomjestiti odgovarajućim brojem radova iz skupina (a1) i (a2). U slučaju nadomještanja radova, jedan objavljeni rad iz skupine (a1) vrijedi kao dva rada iz skupine (a2) ili kao četiri rada iz skupine a3, a jedan objavljeni rad iz skupine (a2) vrijedi kao dva rada iz skupine a3. Radovima iz niže skupine ne mogu se zamijeniti radovi iz više skupine.

(4) Znanstvenim časopisima (a2) skupine smatraju se časopisi koji su indeksirani u najmanje jednoj od sljedećih međunarodnih bibliografskih baza: GEOREF, Current Geographical Publications, Environmental Sciences, GEOBASE, GeoArchive, EBSCO Academic Search Complete, Cab Abstracts i SAGE Urban Studies Abstracts, PsycInfo, EconLit, ProQuest Social Science Premium Collection, SocIndex, Education research Complete, LISA – Library and Information Science Abstracts te bibliografskim zbirkama i modulima uključenim u navedene baze. U skupinu (a2) ulaze i temeljni geografski časopisi iz razdoblja prije početka indeksiranja u bazama.

(5) Znanstvena knjiga koja je indeksirana u WoSCC ili Scopusu ili koja je objavljena kod međunarodno uglednog znanstvenog izdavača specijaliziranog za polje geografija vrednuje se kao tri(a1)rada, a poglavlje u takvoj knjizi kao jedan (a1) rad. Znanstvena knjiga objavljena kod domaćeg ili stranog znanstveno uglednog izdavača vrednuje se kao tri (a2) rada. Poglavlje u takvoj knjizi vrednuje se kao jedan (a2) rad. Ostale znanstvene knjige vrednuju se kao tri (a3) rada, a poglavlja u takvim knjigama vrednuju se kao jedan (a3) rad. Pri kategorizaciji knjige koja nije indeksirana u WoSCC ili Scopusu stručno povjerenstvo mora posebno obrazložiti znanstveni doprinos knjige te znanstveni ugled izdavača. Znanstvena knjiga koja se vrednuje većim dijelom treba obuhvaćati problematiku znanstvenog polja u kojem se pristupnika bira. Bez obzira na kategoriju znanstvena knjiga treba imati recenzije od najmanje dva recenzenta upisana u registar znanstvenika ili od recenzenata koji su međunarodno priznati ugledni znanstvenici.

(6) Znanstvena knjige/monografija koja se vrednuje pri izboru u znanstveno zvanje mora imati opseg od najmanje 12 autorskih araka teksta (arak obuhvaća 28.800 slovnih mjesta). Ako ne ispunjava navedeni uvjet znanstvena knjiga/monografija vrednuje se kao jedan rad u odgovarajućoj kategoriji.

(7) Recenzirani radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova održanih u inozemstvu ili u Hrvatskoj u organizaciji ili suorganizaciji međunarodnog znanstvenog društva ili akademske institucije su radovi druge skupine (a2), osim ako je zbornik radova indeksiran u WoSCC ili Scopusu u kojem se slučaju radovi vrednuju kao radovi prve skupine (a1). Recenzirani znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova s ostalih skupova su radovi treće skupine (a3).

(8) Pri izboru u znanstveno zvanje najmanje jedna trećina od ukupnog broja znanstvenih radova minimalno potrebnih za izbor u odgovarajuće zvanje mora biti objavljena u časopisima, odnosno publikacijama kojima izdavač ili suizdavač nije institucija, društvo ili neka druga organizacija u kojoj je pristupnik u trenutku objave rada bio zaposlen ili član uredništva ili izdavačkog savjeta.

(9) Za izbor u znanstveno zvanje pristupnik mora biti glavni autor u najmanje jednoj trećini od ukupnog broja radova potrebnih za izbor. Glavni je autor onaj koji je nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema. Glavne autore utvrđuje stručno povjerenstvo na temelju podneska pristupnika, a potvrđuje matični odbor.

(10) Radovi koji su objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u bazama WoSCC ili Scopus, a koji se prema čimbeniku odjeka nalaze u prva tri kvartila (Q1, Q2 i Q3) predmetne kategorije (za čimbenik odjeka uzima se godina objavljivanja rada ili godina kada je podnesen zahtjev za izbor u znanstveno zvanje, ovisno o tome što je povoljnije za pristupnika), broje se kao cjeloviti radovi (100% autorski) bez obzira na broj autora. Za ostale radove udio doprinosa pojedinih autora u objavljenim znanstvenim radovima računa se na sljedeći način:

a) do tri autora: 100%;

b) četiri ili pet autora: 50%;

c) šest i više autora: 100/N% (N = broj autora).

Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja u polju »Kroatologija«

Članak 35.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u području interdisciplinarnih znanosti, polje »Kroatologija« pristupnici moraju ispunjavati uvjete predviđene ovim člankom Pravilnika.

(2) Pristupnici moraju imati objavljene radove u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama (a1) te znanstvene radove objavljene u drugim časopisima i publikacijama (a2) u ukupnom broju i prema strukturi navedenoj u tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u zagradi je naveden potreban broj radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora.

Znanstvena zvanjaMinimalni broj objavljenih radovaUkupno
a1a2a1+a2
Znanstveni suradnik437
Viši znanstveni suradnik7 (3)8 (5)15 (8)
Znanstveni savjetnik11 (4)15 (7)26 (11)
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju16 (5)20 (5)36 (10)


(3) Nedostatak radova iz skupine (a2) može se nadomjestiti radovima iz skupine (a1), pri čemu jedan objavljeni rad iz skupine (a1) vrijedi kao dva rada iz skupine a2. Radovima iz niže skupine ne mogu se zamijeniti radovi iz više skupine.

(4) Pristupnici moraju imati minimalni broj (a1) radova u međunarodno priznatim publikacijama ili s njom izjednačenom domaćom publikacijom prema kriterijima pojedinih znanstvenih područja.

(5) U slučaju da veći broj autora potpisuje rad, opseg će se pri bodovanju računati ovako: do dva autora 100%, do tri autora 75%, do četiri autora 50%, od pet autora opseg se dijeli brojem autora.

(6) Pri izboru u znanstvena zvanja pristupnicima se mogu računati i radovi u publikacijama iz drugih znanstvenih područja i polja (najviše do tri polja).

(7) U znanstvene radove mogu se ubrojiti i vrednovati:

– znanstvene monografije,

– kritička izdanja tekstova na stranim jezicima čije je pripremanje uključivalo rad na rukopisnoj građi,

– prijevodi sa stranih jezika s popratnom izvornom znanstvenom građom (uvod, bilješke, komentari, pogovor) što čini najmanje 50% ukupne količine teksta,

– rječnici, gramatike, pravopisi, priručnici.

(8) Međunarodno priznatom publikacijom (a1) smatra se znanstvena knjiga ili zbornik radova koji je izdan kod međunarodno priznatog izdavača. Stručno povjerenstvo mora posebno obrazložiti znanstveni doprinos knjige te međunarodni ugled izdavača.

(9) Ako rad nije objavljen u međunarodno priznatom časopisu ili publikaciji (a1), onda se smatra radom objavljenim u drugom časopisu ili publikaciji (a2).

(10) Pri izboru u znanstveno zvanje:

a) najmanje jedna trećina radova mora biti objavljena u različitim časopisima, odnosno publikacijama;

b) najviše polovica radova potrebnih za izbor u pojedino znanstveno zvanje može biti objavljena u istom časopisu;

c) pri izboru za znanstvenog suradnika najmanje dva (a1) rada moraju biti jednoautorska.

Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja u polju
»Obrazovne znanosti«

Članak 36.

Za izbor u znanstvena zvanja u području interdisciplinarnih znanosti, polje »Obrazovne znanosti« pristupnik mora ispunjavati iste uvjete kao za područje društvenih znanosti koji su predviđeni člankom 17. ovoga Pravilnika. U znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama koje se navode u Pravilniku (čl. 17. stavak 4.) te slijedećim za polje »Obrazovne znanosti« važnim bazama: EBSCO SocINDEX with Full Text, ProQuest Linguistics & Language Behavior Abstracts, ProQuest Sociological Abstracts, ProQuest Social Services Abstracts, ProQuest Worldwide Political Science Abstracts i ERA – Educational Research Abstracts.

Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja u polju »Rodni studiji«

Članak 37.

Za izbor u znanstvena zvanja u području interdisciplinarnih znanosti, polje »Rodni studiji«, pristupnik mora ispunjavati iste uvjete kao za područje društvenih znanosti.

Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja u polju
»Biotehnologija u biomedicini«

Članak 38.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u području interdisciplinarnih znanosti, polje »Biotehnologija u biomedicini« pristupnik mora ispunjavati uvjete predviđene ovim člankom Pravilnika.

(2) Za izbor u znanstvena zvanja u području »Biotehnologije u biomedicini« ukupne kriterije (uvjete) čine: kvantitativni, kvalitativni i dodatni kriteriji. Pravilnikom su propisane minimalne razine kvantitativnih i kvalitativnih kriterija koje je potrebno ispuniti za izbor te opisani dodatni kriteriji.

(3) Kvantitativnim kriterijima propisan je broj znanstvenih radova potrebnih za izbor u pojedino znanstveno zvanje, a za određeno znanstveno područje. Za izbor u znanstvena zvanja u interdisciplinarnom području znanosti, polje »Biotehnologija u biomedicini« propisan je broj radova kako slijedi: za zvanje znanstvenog suradnika 9, za višeg znanstvenog suradnika 18, za znanstvenog savjetnika 30 te za znanstvenog savjetnika u trajno zvanje 34 znanstvena rada.

(4) Kvalitativnim kriterijima propisano je koje kriterije mora zadovoljavati određeni udio radova od ukupnog potrebnog broja radova za pojedino znanstveno zvanje prema scientometrijskim analizama. Baze koja se koriste u svrhu utvrđivanja čimbenika odjeka (IF) odnosno kvartila (Q1 do Q4) znanstvenog časopisa u kojem je objavljen znanstveni rad su JCR (Journal Citation Report) ili SJR (SCImago Journal Rank indicator) za godinu objavljivanja rada ili za godinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor, ovisno o tome što je povoljnije za pristupnika.

(5) Znanstveni suradnik mora imati najmanje tri rada objavljen u časopisima čiji se čimbenici odjeka nalaze u prva tri kvartila (Q1, Q2 i Q3).

(6) Za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju najmanje jedna trećina radova potrebnih za izbor mora biti objavljena u časopisima čiji se čimbenici odjeka nalaze u prva dva kvartila (Q1 i Q2).

(7) Preostali radovi također trebaju biti izvorni znanstveni radovi koji su prošli postupak domaće ili međunarodne recenzije, a pripadaju određenom znanstvenom polju odnosno znanstvenom području u kojem se izbor obavlja.

(8) Za izbor u znanstvena zvanja u polju »Biotehnologija u biomedicini« propisan je broj radova određene kvalitete kako slijedi u tablici. Za zvanja višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u zagradi je naveden potreban broj radova objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje nakon prethodnog izbora.

Znanstvena zvanjaNajmanji broj objavljenih radova
U časopisima s čimbenicima odjeka koji se nalaze u (Q1-Q3)U časopisima s čimbenicima odjeka koji se nalaze u (Q1-Q2)Ostali radovi izvan navedenih kategorijaUkupno
Znanstveni
suradnik
3
69
Viši znanstveni suradnik6 (3)12 (6)18 (9)
Znanstveni
savjetnik
10 (4)20 (8)30 (12)
Znanstveni
savjetnik u trajnom zvanju
12 (2)22 (2)34 (4)


(9) Međunarodno priznati patenti mogu zamijeniti najviše polovicu radova kategorije Q1 ili Q2. Patenti se priznaju umjesto znanstvenih radova samo u slučaju da ista problematika u većoj mjeri već nije objavljena u jednom ili više znanstvenih radova što utvrđuje stručno povjerenstvo na temelju podneska pristupnika, a potvrđuje matični odbor.

(10) Iznimno kvalitetnim smatraju se radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u prvom kvartilu (Q1). Propisani broj i kvalitetu radova navedenih u tablici moguće je na temelju iznimne kvalitete umanjiti za najviše jednu trećinu. Takove radove moguće je množiti faktorom kvalitete (1,5 ili 2,0) te tako doći do potrebnog broja radova navedenih u tablici. Odluku o tome donosi stručno povjerenstvo, a potvrđuje matični odbor.

(11) Za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju pristupnik mora biti glavni autor na najmanje jednoj trećini od ukupnog broja radova potrebnih za izbor. Glavni je autor onaj koji je nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema. U slučaju interdisciplinarnih radova glavnih autora može biti nekoliko, ali samo jedan za pojedino područje. Glavne autore utvrđuje stručno povjerenstvo na temelju podnesaka pristupnika, a potvrđuje Matični odbor.

(12) Dodatnim kriterijima opisuju se uvjeti međunarodne prepoznatljivosti sadržane u članku 32. stavak 2., stavak 3. i stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i posebno su važni u izboru u zvanje znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. Odluku o tome je li taj uvjet zadovoljen donosi matični odbor temeljem obrazloženja sadržanog u izvješću stručnog povjerenstva. Stručni radovi, stručne knjige, skripte, studije, sažeci, prošireni sažeci i kongresna priopćenja su dio dodatnih kriterija.

Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja u polju
»Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće«

Članak 39.

(1) Za izbor u znanstvena zvanja u području interdisciplinarnih znanosti, polje »Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće«, pristupnik mora ispunjavati uvjete predviđene ovim člankom Pravilnika.

(2) Pristupnik mora imati objavljene znanstvene radove u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama kategorije (a1), znanstvene radove objavljene u drugim časopisima i publikacijama (a2) te strategijske, doktrinarne i razvojne vojno-obrambene radove (b) u ukupnom broju i prema strukturi u niže navedenoj tablici. Brojevi radova koji su navedeni u zagradama odnose se na radove koji moraju biti objavljeni nakon izbora u prethodno znanstveno zvanje.

Znanstvena zvanjaMinimalni broj objavljenih radova pristupnikaUkupno
(a1)(a2)(a1+a2)(b)(a1+a2+b)
Znanstveni suradnik24617
Viši znanstveni suradnik3 (1)8 (4)11 (5)2 (1)13 (6)
Znanstveni savjetnik4 (1)12 (4)16 (5)3 (1)19 (6)

Znanstveni savjetnik

u trajnom zvanju

6 (2)16 (4)22 (6)4 (1)26 (7)


Nedostatak radova iz skupine (a2) može se nadomjestiti odgovarajućim većim brojem radova iz skupine (a1), a obrnuto nije dopušteno. Pri tome jedan rad više iz skupine (a1) nadomješta 2 rada iz skupine (a2).

Radovi iz skupine (b) ne mogu se nadomještati radovima iz skupine (a1) i (a2), a nije dopušteno ni obrnuto.

(3) Radovi kategorije (a1) jesu radovi publicirani u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama referiranim u najmanje jednoj od sljedećih baza: WoSCC (Web of Science Core Collection), Scopus, Medline, EconLit ili HeinOnline.

(4) U znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama PsycInfo, ProQuest Social Science Premium Collection, Compendex, Geobase, SocIndex, Academic Search Complete, Education Research Complete, Inspec, Westlaw, LexisNexis, LISA – Library and Information Science Abstracts te bibliografskim zbirkama i modulima uključenim u navedene baze relevantnim za znanstveno polje »Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće«.

(5) Među radove iz skupine (b) uvrštavaju se strategijski, doktrinarni i razvojni vojno-obrambeni nacionalni ili međunarodni radovi.

a) Strategijski vojno-obrambeni radovi na nacionalnoj razini su: strategija nacionalne sigurnosti, strategija obrane, vojna strategija, strateški pregled obrane, dugoročni plan razvoja, projekti postizanja znanstvene i znanstveno-nastavne izvrsnosti, projekti razvoja konkurentnosti vojne industrije, razvojni projekti na strateškoj razini.

b) Strategijski vojno-obrambeni radovi na razini NATO i EU su: NATO Strategic Concept, NATO Defense Planning Proces, NATO Defense Planning Capabilities Survey, EU Common Security and Defense Policy.

c) Doktrinarni i razvojni vojno-obrambeni radovi na nacionalnoj razini su: združena doktrina, doktrina grane, doktrina roda, doktrina službe, doktrina funkcionalnog područja, doktrina školovanja, koncept izobrazbe, razvojne studije, projekti i elaborati, elaborati združenih vježbi.

d) Doktrinarni i razvojni vojno-obrambeni radovi na razini NATO i EU su: NATO Allied Joint Doctrine Publication, NATO Bi SC Publication, STANAG, NATO Smart Defense, EU Pooling and Sharing, sudjelovanje u glavnom planskom timu za NATO i EU vježbe (priprema, provedba i evaluacija).

Radovi iz ove četiri skupine vrednuju se sljedećim ekvivalentima:

– jedan strategijski rad na nacionalnoj razini ima ekvivalent 10 radova iz skupine (b)

– jedan strategijski rad na razini NATO i EU ima ekvivalent 20 radova iz skupine (b)

– jedan doktrinarni ili razvojni rad na nacionalnoj razini ima ekvivalent 5 radova iz skupine (b)

– jedan doktrinarni ili razvojni rad na razini NATO i EU ima ekvivalent 10 radova iz skupine (b).

(6) Udio doprinosa pojedinih autora u objavljenim radovima iz skupine (a1), (a2) i (b) računa se na sljedeći način:

a) do tri autora: 100 %;

b) četiri ili pet autora: 50 %;

c) šest i više autora: 100/n % (n=broj autora).

Uvjerenje o udjelu doprinosa pojedinih autora u završenim i odobrenim radovima iz skupine (b) daje nositelj izrade pojedinoga rada, odnosno projekta.

(7) Za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, kandidat mora biti glavni autor na najmanje jednoj trećini od ukupnog broja radova potrebnih za izbor. Glavni je autor onaj autor koji je nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema. U slučaju interdisciplinarnih radova glavnih autora može biti nekoliko, ali samo jedan za pojedino područje. Glavne autore utvrđuje Stručno povjerenstvo na temelju podnesaka kandidata, a potvrđuje Matični odbor.

(8) Pri izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju

a) najviše jedna trećina potrebnih radova unutar skupine (a1) i (a2), zaokruženo na prvi veći cijeli broj, smije biti objavljena u istom časopisu odnosno publikaciji;

b) najmanje dvije trećine znanstvenih radova moraju biti objavljene u časopisima, odnosno publikacijama kojima izdavač ili suizdavač nije institucija, društvo ili neka druga organizacija u kojoj je pristupnik u trenutku objave rada bio zaposlen ili je bio član uredništva ili izdavačkog savjeta.

Uvjeti za izbor u interdisciplinarnom području umjetnosti

Članak 40.

Za izbor u interdisciplinarnom području umjetnosti pristupnik mora ispuniti uvjete propisane za pojedina umjetnička područja prema Pravilniku za izbor u umjetničko-nastavna zvanja. U postupku izbora nužno je udovoljiti kombiniranim uvjetima propisanim člankom 33. stavak 1. ovoga Pravilnika.

ODJELJAK 7.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prethodna kategorizacija radova

Članak 41.

Svi radovi određenog pristupnika koji su kategorizirani prema odredbama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11), odnosno propisa koji su utvrđivali uvjete za izbor u znanstvena zvanja prije stupanja na snagu toga Pravilnika, nakon njegova prestanka važenja zadržavaju kategorizaciju koji su dobili prema tom Pravilniku ili propisima koji su mu prethodili i ne mogu biti ponovno kategorizirani ili na drugi način vrednovani prema ovom Pravilniku niti odredbe ovog Pravilnika na bilo koji način utječu na prethodno stečena zvanja, osim ako se pravomoćnom sudskom presudom utvrdi da se izbor u znanstveno zvanje temeljio na kaznenom djelu pristupnika.

Usklađivanje s odredbama ovoga Pravilnika

Članak 42.

(1) Rektorski zbor će u skladu s odredbom članka 105. stavka 4. točke 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svezi s odredbama članaka 6. stavka 2. točke 3., članka 93. i članka 94. toga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odredbe akta kojim se na sveučilištima, fakultetima i akademijama uređuju uvjeti za izbor na znanstveno-nastavna, umjetničko nastavna i nastavna radna mjesta uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika i zatražiti potvrdu tog akta u skladu s navedenim zakonskim odredbama.

(2) Vijeće veleučilišta i visokih škola će u skladu s odredbom članka 106. stavak 4. točke 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svezi s odredbama članaka 6. stavka 2. točke 3. i članka 98. toga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odredbe akta kojim se uređuju uvjeti za izbor na nastavna i umjetničko nastavna radna mjesta na veleučilištima i visokim školama uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika i zatražiti potvrdu tog akta u skladu s navedenim zakonskim odredbama.

(3) Znanstveni instituti će u skladu s odredbom članka 41. stavka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a u svezi s odredbom članka 26. stavka 2. toga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odredbe statuta i drugih općih akata kojima se na institutima uređuju izbori na znanstvena radna mjesta uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika i zatražiti potvrdu tih akata u skladu s navedenim zakonskim odredbama.

(4) Područno vijeće za humanističke znanosti će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika provesti postupak kategorizacije domaćih časopisa i drugih publikacija u skladu s odredbama članka 30. ovoga Pravilnika te Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj podnijeti prijedlog kategorizacije domaćih časopisa i drugih publikacija iz članka 31. ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu i primjena Pravilnika

Članak 43.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11).

(3) Ako pristupnik kojem je od dana izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, odnosno višeg znanstvenog suradnika do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika proteklo više od 30 mjeseci to zatraži, na njegov izbor u znanstveno zvanje primijenit će se odredbe Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). Ako je pristupniku koji se bira u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju od izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika proteklo više od 30 mjeseci on za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju mora ispuniti polovicu uvjeta koji su propisani kao razlika između uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika propisanih Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11) i uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.

(4) Na izbore u znanstvena zvanja znanstvenog suradnika ovaj Pravilnik počet će se primjenjivati 30 mjeseci nakon dana njegova stupanja na snagu, a do tada će se na te izbore primjenjivati uvjeti propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11).

Klasa: 640-03/16-01/0007

Urbroj: 355-08-17-0021

Zagreb, 22. ožujka 2017.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Ivo Družić, v. r.