NN 33/2017 (7.4.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

737

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 03 »SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE«, PODMJERE 3.1. »POTPORE ZA NOVO SUDJELOVANJE U SUSTAVIMA KVALITETE« I PODMJERE 3.2. »POTPORA ZA AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA KOJE PROVODE SKUPINE PROIZVOĐAČA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode« Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 111/15) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode« (u daljnjem tekstu: Mjera 03), Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) u skladu člankom 16. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i člancima 48. i 49. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SLOJ L 193, 1. 7. 2014) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 702/2014).«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. zaštićena oznaka izvornosti (ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP, Zajamčena oznaka tradicionalnog specijaliteta (ZTS) – pojmovi sukladno Uredbi (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14. 12. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1151/2012).«

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Skupina poljoprivrednih proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete je skupina definirana člankom 3. točkom 2. i člankom 49. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012.«

Iza točke 13. dodaju se točke 14., 15. i 16. koje glase:

»14. Državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

15. Gospodarska djelatnost je djelatnost koja se sastoji od pružanja robe i usluga na tržištu.

16. Poduzetnik/poduzeće je svaki subjekt kako je definirano člankom 1. Priloga I Uredbe (EU) br. 702/2014.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi (EU) br. 1305/2013, Uredbi (EU) br. 702/2014 i Uredbi (EU) br. 1151/2012.«

Članak 3.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Javna potpora se dodjeljuje za poljoprivredne ili prehrambene proizvode iz sustava kvalitete ili ekološke proizvodnje koji će se stavljati na tržište i može se dodijeliti istom korisniku samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020. «

Stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Javna potpora odobrava se na period do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje protuvrijednosti u kunama prema tečaju iz članka 14. stavka 6. ovoga Pravilnika, a iznos godišnje potpore se određuje u skladu s iznosom prihvatljivih troškova iz Zahtjeva za isplatu.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici definirani člankom 28. Zakona o poljoprivredi koji će nakon podnošenja Zahtjeva za potporu prvi put biti uključeni u:

– EU ili nacionalni sustav kvalitete iz članka 2. stavka 1., podstavka 4. ovoga Pravilnika ili

– sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje te neće biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa osim pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa.«

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Prihvatljivi troškovi su:

a) troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje

b) godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i sustavu ekološke proizvodnje

c) troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.«

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Korisnik mora imati potpisan Ugovor/Sporazum o poslovnoj suradnji s jednim od ovlaštenih kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda odnosno provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.«

Članak 7.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Javna potpora se dodjeljuje za aktivnosti navedene u Planovima informiranja i promoviranja koje nisu započete do dana podnošenja Zahtjeva za potporu te odgovaraju uvjetima iz članka 49. stavka 5. Uredbe (EU) br. 702/2014.«

Članak 8.

U članku 11. točka f) mijenja se i glasi:

»f) troškovi izrade razvoja i održavanja interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju zaštićenih i ekoloških proizvoda.«

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici moraju biti organizirani i djelovati kao skupina proizvođača, kako su definirani člankom 3., stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 čiji članovi sudjeluju u sustavima kvalitete u skladu s EU ili nacionalnim zakonodavstvom, te kao udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju sukladno članku 78. Zakona o poljoprivredi.

(2) Korisnici uz Zahtjev za potporu za tip operacije 3.2.1. podnose Plan informiranja i promoviranja s vizijom oglašavanja i informiranja za razdoblje do pet godina, a koji mora imati najmanje 12 bodova nakon postupka ocjenjivanja iz članka 13. ovog Pravilnika.

(3) Za provedbu aktivnosti koje se odnose na proizvode obuhvaćene sustavima kvalitete uvjet je da je najmanje jedan član udruge podnio zahtjev ili prima javnu potporu u okviru Podmjere 3.1., odnosno sustavima kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom, ili da je korisnik udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji članovi sudjeluju u sustavima ekološke proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi.«

Članak 10.

U članku 13. stavak 3 mijenja se i glasi:

»(3) Korisnik mora provesti sve aktivnosti navedene u Planu informiranja i promoviranja.«

U članku 13. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Plan informiranja i promoviranja ocjenjuje Ocjenjivački odbor.«

Stavak 5 mijenja se i glasi:

»(5) Agencija za plaćanja zaprima Planove informiranja i promoviranja te ih dostavlja Ocjenjivačkom odboru na ocjenu.«

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ukoliko korisnik na zaprimljeni Zahtjev za obrazloženje/ispravak ne dostavi tražene podatke u propisanom roku (ili ako ti podaci budu nepotpuni ili neodgovarajućeg sadržaja) Planu informiranja i promoviranja se neće moći dodijeliti bodovi za određeni kriterij već će se za taj kriterij dodijeliti nula bodova što će u rezultirati manjim ukupnim brojem bodova, a u pojedinom slučaju nedovoljnim brojem bodova za prijelaz praga prolaznosti čime neće biti ispunjen uvjet prihvatljivosti iz članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika te će Zahtjev za potporu biti odbijen.«

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Nakon ocjenjivanja Planova informiranja i promoviranja od strane Ocjenjivačkog odbora, ocjene se dostavljaju Agenciji za plaćanja.«

Iza stavka 13. dodaju se stavci 14., 15. i 16. koji glase:

»(14) Aktivnosti informiranja i promocije koje se provode ne smiju biti upućene na promociju pojedinačnih poduzetnika ili trgovačkih robnih marki.

(15) Informacije i promidžbeni materijal moraju biti u skladu s relevantnim EU i nacionalnim zakonodavstvom koje se primjenjuje u državama članicama u kojima se informiranje i promotivne aktivnosti provode, a ako to nije slučaj isti se neće smatrati opravdanim troškovima.

(16) Provođenje aktivnosti predviđenih u Planu informiranja i promoviranja ne smije se započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 13. stavku 11. ovoga Pravilnika.«

Članak 11.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Korisnik je dužan uz Zahtjev za isplatu dostaviti Izjavu o bespovratnim sredstvima dodijeljenim od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore za iste prihvatljive troškove za koje je podnio zahtjev za potporu u okviru podmjere i Izjavu da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva od strane fondova Europske unije za iste prihvatljive troškove/aktivnosti za koje je podnio zahtjev za potporu u okviru podmjere.

(3) Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih troškova ili aktivnosti iz ostalih fondova Europske unije, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.

(4) Korisnici u teškoćama u smislu Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (SL C 249, 31. 7. 2014.) nisu prihvatljivi kao korisnici.

(5) U tipu operacije 3.1.1. poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi iz sustava kvalitete ili ekološke proizvodnje koji će se stavljati na tržište trebaju do podnošenja prvog Zahtjeva za isplatu biti označeni nekom od oznaka:

– EU znakom iz sustava kvalitete;

– znakom iz jednog od neobveznih sustava kvalitete (EU neobvezni izrazi kvalitete; Nacionalni neobvezni izrazi kvalitete) ili

– ekološkim znakom.

(6) Preračunavanje tečaja eura u kune obavlja se prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen Zahtjev za potporu objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

(7) Ukoliko korisnik podnese više Zahtjeva za potporu tijekom jednog natječaja u obzir će se uzeti Zahtjev za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati odluka o odbijanju.

(8) U tipu operacije 3.2.1. potrebno je sudjelovanje najmanje jednog novog člana u skupini proizvođača koja sudjeluje u sustavima kvalitete ili u udruzi ekoloških poljoprivrednih proizvođača, u godini podnošenja Zahtjeva za potporu, a najkasnije do dana podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(9) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(10) Korisniku će se umanjiti iznos javne potpore ukoliko su mu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake, pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

(11) Korisnik mora informirati javnost sukladno Prilogu IV. ovoga Pravilnika kako bi i posjetitelji bili upoznati s činjenicom da su aktivnosti sufinancirane kroz sustav EU potpora.«

Članak 12.

U članku 15. iza točke f) dodaju se točke g), h), i) i j) koje glase:

»g) sufinanciranje djelatnosti povezanih s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću.

h) dodjela potpora uvjetovanih time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu.

i) troškovi dodatnih kontrola od strane ovlaštenih kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda

j) troškovi dodatnih stručnih kontrola u ekološkoj proizvodnji.«

Članak 13.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kriteriji odabira Zahtjeva za potporu primjenjuju na podnijete zahtjeve korisnika, a određeni su u Prilogu I i Prilogu II ovoga Pravilnika.«

Članak 14.

Dodaju se naslov iznad članka i članak 16.a koji glase:

»Državne potpore

Članak 16.a

(1) Pravila vezana uz državne potpore primjenjiva su samo na korisnike koji provode gospodarsku djelatnost. Utjecaj na trgovinu između država članica u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) mora biti utvrđen od slučaja do slučaja, odnosno na svakom prihvatljivom projektu/operaciji u sklopu podmjere 3.1. i 3.2. koje provodi korisnik koji ujedno obavlja gospodarsku djelatnost.

(2) Svaka potpora za prihvatljive projekte/operacije unutar podmjere 3.1. i 3.2. koja ispunjava sve primjenjive odredbe iz Poglavlja I Uredbe (EU) br. 702/2014, kao i Odjeljka 6. Poglavlja III Uredbe (EU) br. 702/2014 za kategorije potpora navedene u članku 48. i članku 49. Uredbe (EU) br. 702/2014, se izuzima od obveze prijave u skladu s odredbama članka 107. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(3) Potpora korisnicima ne smije sadržavati uvjete ili način financiranja koji će dovesti do neizbježne povrede prava Unije sukladno odredbama članka 1. stavka 7. Uredbe (EU) br. 702/2014.

(4) Na zbrajanje, objavljivanje i informacije o državnim potporama dodijeljenim u skladu s ovim Pravilnikom u cijelosti se primjenjuju odredbe članka 8. i članka 9. Uredbe (EU) br. 702/2014.«

Članak 15.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), Ministarstva (www.mps.hr) i Programa (www.ruralnirazvoj.hr).«

Članak 16.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za nepravovremene Zahtjeve za potporu korisniku će biti izdana Odluka o odbijanju.«

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Planovi informiranja i promoviranja Zahtjeva za potporu u okviru tipa operacije 3.2.1. dostavljaju se Ocjenjivačkom odboru na ocjenu.«

Stavak 10. mijenja se i glasi.

»(10) Nakon završenog postupka ocjenjivanja kvalitete Planova informiranja i promoviranja, Ocjenjivački odbor dostavlja Agenciji za plaćanja bodove svih ocijenjenih Planova informiranja i promoviranja.«

Članak 17.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, zahtjevima se dodjeljuju bodovi temeljem Kriterija odabira iz Priloga I. i II. ovoga Pravilnika.«

Članak 18.

U članku 20. stavku 2., podstavak 2. točka 9. i 10. brišu se.

U stavku 2. točki 2. iza točke 8. dodaju su točke 9., 10. i 11. koje glase:

» – da je korisnik započeo aktivnosti prije podnošenja Zahtjeva za potporu

– da se utvrdi da Plan informiranja i promoviranja nije ostvario prag prolaznosti.«

Članak 19.

U članku 21. u stavku 3. broj »5.« zamjenjuje se brojem »2.«

U stavku 4. broj »6.« zamjenjuje se brojem »3.«, a broj »5.« zamjenjuje se brojem »2.«

U stavku 5. broj »5.« zamjenjuje se brojem »2.«

U stavku 5. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Odluku o odbijanju radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.«

U stavku 7. iza točke 9. dodaju se točke 10., 11. i 12. koje glase:

»10. zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore

11. obveza korisnika da potporu iskoristi za odobrene aktivnosti

12. dokumentacija koja se odnosi na plaćanje troškova odobrenih aktivnosti mora biti datirana nakon datuma podnošenja zahtjeva za potporu.«

Stavak 8. mijenja se i glasi:

(8) Za provedbu stavka 7. točke 4. ovoga članka korisnik će provesti obvezu informiranja o javnoj potpori sukladno Prilogu IV ovoga Pravilnika.«

Članak 20.

»Članak 23. briše se.«

Članak 21.

U članak 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik je dužan dostaviti Izvještaj o napretku svakih šest mjeseci za operaciju 3.1.1 i za operaciju 3.2.1., računajući od dana izdavanja Odluke o dodjeli sredstava.«

Članak 22.

U članku 27. stavak 6. točka a) mijenja se i glasi:

»a) protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm«

Članak 23.

U članku 29. u stavku 1. iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi:

»e) povrat sredstava u slučaju neispunjavanja svih aktivnosti iz Plana informiranja i promoviranja kod podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.«

Članak 24.

U članku 30. u stavku 2., točka c) mijenja se i glasi:

»c) Odluku o privremenoj raspodjeli iz članka 21. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika «

U točki e) broj »28.« zamjenjuje se brojem »27«

Točka f) mijenja se i glasi:

»f) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu/na odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma iz članka 27. točke b) ovoga Pravilnika ili«

U stavku 2. u točki g) broj »29.« zamjenjuje se brojem 28.«

Stavak 12. se briše.

Članak 25.

U Prilogu I u tablici Kriteriji odabira tip operacije 3.1.1., u Kriteriju 1., u prvom retku iza riječi »izvornosti« dodaju se riječi
»/Ekološki proizvod.«

U Kriteriju 2., u stupcu Najviše 10, u trećem retku broj »6« zamjenjuje se brojem »5«.

Članak 26.

U Prilogu III točka b) mijenja se i glasi:

»b) ključne točke i ciljeve za informiranje i promoviranje:

– ciljevi koji će se ispuniti nakon provedbe informiranja i promoviranja«

Točka c) mijenja se i glasi:

»c) vrste aktivnosti za provedbu ciljeva i planirani proračun:

– opis vrsta aktivnosti po modelima informiranja i promoviranja

– ukupni planirani iznos proračuna za provedbu svih vrsta aktivnosti«

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/19
Urbroj: 525-08/0478-17-15
Zagreb, 3. travnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.