NN 41/2017 (27.4.2017.), Pravilnik o vojnim specijalistima

Ministarstvo obrane

887

Na temelju članka 46. stavka 8. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 50/16), na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

PRAVILNIK

O VOJNIM SPECIJALISTIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju vrste vojnih specijalista, posebna specijalistička znanja koja kandidat za vojnog specijalista treba ispunjavati u trenutku prijma, posebna specijalistička znanja koja se stječu tijekom službe, postupak prijave i odabira kandidata, osposobljavanje, profesionalni razvoj te izdvajanje vojnih specijalista.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Kandidat za vojnog specijalista je osoba koja se prijavila na interni oglas za popunu ustrojbenog mjesta vojnog specijalista iz kategorije djelatnog vojnika/mornara, djelatnog dočasnika, djelatnog časnika, državnog službenika i namještenika iz Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage) ili osoba s tržišta rada koja se prijavila na javni natječaj.

(2) Vojni specijalist je djelatna vojna osoba koje posjeduje specijalizirana znanja i vještine potrebne za obnašanje vojnih dužnosti u rodovima borbene potpore, službama i strukama i koja je raspoređena na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista.

II. VRSTE VOJNIH SPECIJALISTA

Članak 3.

(1) Vojni specijalisti dijele se na dočasnike vojne specijaliste i časnike vojne specijaliste.

(2) Nazivi ustrojbenih mjesta dočasnika vojnih specijalista i časnika vojnih specijalista određeni su nazivima dočasničkih i časničkih dužnosti unutar specijalnosti rodova borbene potpore, službi i struka, koje su utvrđene Pregledom brojčano-slovnih oznaka za dužnosti u rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima te funkcionalnim područjima u Oružanim snagama koji donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

(3) Ustrojbena mjesta vojnih specijalista u zapovjedništvima, postrojbama i ustanovama Oružanih snaga propisuju se knjigom ustroja.

III. OSPOSOBLJAVANJE VOJNIH SPECIJALISTA

Članak 4.

(1) Osposobljavanje za vojne specijaliste je stjecanje posebnih znanja, vještina, samostalnosti i odgovornosti za obnašanje dužnosti vojnih specijalista.

(2) Osposobljavanje za vojne specijaliste provodi se prema općim vojnim programima i specijalističkim programima.

Članak 5.

(1) Opći vojni programi obuhvaćaju vojnu izobrazbu i obuku na koju se upućuju kandidati prije prijma u Oružane snage u statusu vojnog specijalista.

(2) Opći vojni programi provode se po nastavnom planu i Programu osposobljavanja za vojne specijaliste koji donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

(3) Program osposobljavanja za vojne specijaliste sastoji se od programa dragovoljnog vojnog osposobljavanja za kandidate koji nemaju ispunjen taj uvjet i prve razine dočasničke odnosno časničke izobrazbe.

(4) Specijalistički programi su funkcionalne izobrazbe, tečajevi, obuke i stručna usavršavanja, a obuhvaćaju temeljne i napredne specijalističke programe.

(5) Specijalističke programe provode nadležne ustrojstvene jedinice Oružanih snaga i ovlaštene civilne obrazovne institucije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 6.

(1) Posebna specijalistička znanja su stručna znanja o pojedinom materijalnom sredstvu ili materiji rada koja se stječu završavanjem specijalističkih programa, višegodišnjim radom na određenom oružju, oruđu, uređaju odnosno određenom području rada te stažiranjem.

(2) Posebna specijalistička znanja vojnih specijalista utvrđuju se Popisom posebnih specijalističkih znanja vojnih specijalista u Oružanim snagama (u daljnjem tekstu Popis posebnih specijalističkih znanja) koji donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

(3) U Popisu posebnih specijalističkih znanja za svako ustrojbeno mjesto u Oružanim snagama propisano je:

– odgovarajuće zvanje i stupanj obrazovanja

– poželjna znanja i vještine

– opći vojni program

– specijalistički programi

– pregled opisa osnovnih poslova.

(4) Popis posebnih specijalističkih znanja iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se na Tiskanici VSP-1 koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Ustrojstvene jedinice Oružanih snaga provode godišnju raščlambu te mogu predložiti izmjene i dopune Popisa posebnih specijalističkih znanja.

(2) Prijedlog za izmjene i dopune Popisa posebnih specijalističkih znanja pokreće zbog promjena u zahtjevima za pojedine dužnosti vojnog specijalista koje su uvjetovane modernizacijom pojedinih tehnoloških procesa i sredstava na uporabi, radnih procedura, ustroja, promjena u sustavu izobrazbe, funkcija i zadaća pojedinih ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga te u slučaju ispravaka uočenih nedostataka ili necjelovitosti postojećih opisa.

(3) Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka ustrojstvene jedinice Oružanih snaga dostavljaju ustrojstvenoj jedinici Oružanih snaga nadležnoj za personalne poslove na Tiskanici VSP-1, a odobrava ga načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 8.

(1) Stažiranje je razdoblje primjene teoretskih znanja i stjecanja praktičnog iskustva, znanja i vještina za samostalno obnašanje dužnosti uz nadzor osobe određene za mentora. Provedba stažiranja propisana je Popisom posebnih specijalističkih znanja.

(2) Mentor je osoba određena od nadređenog zapovjednika koja posjeduje odgovarajuće iskustvo na poslovima za koje se kandidat za vojnog specijalista odnosno vojni specijalist osposobljava.

(3) Stručni ispit je završni ispit kojim se potvrđuje stručna osposobljenost za samostalno obnašanje dužnosti o čemu se izdaje odgovarajuća isprava.

(4) Polaganje stručnog ispita provodi se u ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga i ovlaštenim civilnim obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

IV. PRIJAVA I ODABIR KANDIDATA TE POSTUPAK OSPOSOBLJAVANJA

Članak 9.

Promidžba za privlačenje osoba za prijam na slobodna ustrojbena mjesta vojnih specijalista obavlja se u skladu s godišnjim planom prijma osoblja te godišnjim promidžbenim planom.

Članak 10.

Glavni stožer Oružanih snaga na temelju iskazanih potreba ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga dostavlja potrebe i prioritete za prijam na slobodna ustrojbena mjesta vojnih specijalista ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale (u daljnjem tekstu nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane).

Članak 11.

(1) Slobodna ustrojbena mjesta vojnih specijalista popunjavaju se internim oglasom iz kategorije djelatnog vojnika/mornara, djelatnog dočasnika, djelatnog časnika, državnog službenika i namještenika.

(2) Ako ustrojbena mjesta nije moguće popuniti na način opisan u stavku 1. ovoga članka, prijam vojnih specijalista provodi se javnim natječajem s tržišta rada u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Zakon).

Članak 12.

(1) Kandidat za prijam na slobodno ustrojbeno mjesto vojnog specijalista dostavlja prijavu nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane.

(2) Tiskanica prijave (Tiskanica P-2) iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Kandidat koji se prijavljuje za prijam na slobodno ustrojbeno mjesto vojnog specijalista mora ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu propisane Zakonom, osim godina života, te ostale uvjete utvrđene internim oglasom ili javnim natječajem.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako kandidat nema odslužen vojni rok ili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja, uputit će se na dragovoljno vojno osposobljavanje u skladu s Programom osposobljavanja za vojne specijaliste.

Članak 14.

Utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta kandidata za prijam u službu na ustrojbeno mjesto vojnog specijaliste na temelju internog oglasa ili javnog natječaja obavlja se u skladu s odredbama pravilnika kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage.

Članak 15.

(1) Iznimno od članka 14. ovoga Pravilnika, djelatni časnici i djelatni dočasnici koji su kao kandidati za vojne specijaliste prijavljeni na temelju internog oglasa ne upućuju se na zdravstveni pregled za prijam u službu, ako na dan prijma odnosno potpisivanja ugovora nije istekla valjanost uvjerenja o njihovoj zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu u skladu s odredbama pravilnika kojim se uređuje zdravstvena sposobnost za vojnu službu i ako je opis poslova ustrojbenog mjesta za koje imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost istovrstan opisu poslova ustrojbenog mjesta vojnog specijalista na koje se prijavljuju.

(2) Kandidati iz stavka 1. ovoga članka ne upućuju se na provjeru tjelesne spremnosti, ako je na dan prijma odnosno potpisivanja ugovora provjera prethodno obavljena u skladu s odredbama pravilnika kojim se uređuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage.

Članak 16.

(1) Prijedlog izbora kandidata utvrđuje povjerenstvo Ministarstva obrane imenovano u skladu s odredbama Zakona.

(2) Povjerenstvo će ovisno o kompetencijama kandidata odlučiti koje sadržaje iz Popisa posebnih specijalističkih znanja kandidati trebaju steći. Potrebni sadržaji definirat će se ugovorom o osposobljavanju za vojnog specijalista.

Članak 17.

(1) Ako je broj kandidata koji udovoljavaju općim i posebnim uvjetima za prijam na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista veći od potrebnog broja, prednost će imati kandidat prema kriterijima navedenim po prioritetima za odabir:

– rezultati testiranja za specifične poslove i zadaće ustrojbenog mjesta

– dodatna znanja i vještine važne za Oružane snage

– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

(2) Prednost pri odabiru za popunu dužnosti vojnog specijalista pod jednakim uvjetima uz ispunjenja kriterija iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

(3) Popis odabranih kandidata povjerenstvo iz članka 16. ovoga Pravilnika dostavlja čelniku ustrojstvene jedinice nadležne za odlučivanje o rasporedu na ustrojbeno mjesto odnosno prijam u službu u skladu s ovlastima za odlučivanje u funkcionalnom području upravljanja osobljem.

Članak 18.

(1) Kandidat za ustrojbeno mjesto vojnog specijalista iz kategorije djelatnog časnika odnosno dočasnika, koji posjeduje odgovarajuća specijalistička znanja i odgovarajući čin, prima se u kategoriju vojnog specijalista časnika odnosno vojnog specijalista dočasnika i raspoređuje se na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista.

(2) S kandidatom za ustrojbeno mjesto vojnog specijalista iz kategorije djelatnih časnika odnosno dočasnika, koji ne posjeduje odgovarajuća specijalistička znanja, sklapa se ugovor o osposobljavanju za vojnog specijalista u trajanju do godine dana. Nakon završetka osposobljavanja prima se u kategoriju vojnog specijalista časnika odnosno vojnog specijalista dočasnika i raspoređuje se na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista.

Članak 19.

(1) Kandidat za prijam na slobodno ustrojbeno mjesto vojnog specijalista iz kategorije vojnika/mornara, državnog službenika, namještenika ili s tržišta rada upućuje se na osposobljavanje za vojnog specijalista u trajanju do godine dana.

(2) Ministarstvo obrane s kandidatom iz stavka 1. ovoga članka sklapa ugovor o osposobljavanju za vojnog specijalista kojim se uređuju međusobna prava i obveze tijekom i nakon završetka osposobljavanja.

(3) Kandidat se obvezuje završiti osposobljavanje u ugovorom određenom roku. U slučaju raskida ugovora iz neopravdanih razloga, kandidat se obvezuje nadoknaditi troškove osposobljavanja i nastalu štetu u skladu sa sklopljenim ugovorom.

Članak 20.

(1) Tijekom osposobljavanja za vojnog specijalista kandidat odabran putem internog oglasa iz kategorije djelatnog časnika, dočasnika te vojnika/mornara vodi se u stanju u službi »upućen na školovanje«.

(2) Stanje u službi kandidata odabranog putem javnog natječaja s tržišta rada te kandidata iz kategorije državnog službenika i namještenika regulira se pojedinačno sklopljenim ugovorom o osposobljavanju.

(3) Ako kandidat za ustrojbeno mjesto vojnog specijalista odabran putem internog oglasa ne završi osposobljavanje, ugovor o osposobljavanju se raskida, a stanje u službi se rješava u skladu s odredbama Zakona.

(4) Ako kandidat za ustrojbeno mjesto vojnog specijalista s tržišta rada ne završi osposobljavanje, ugovor o osposobljavanju se raskida.

Članak 21.

(1) Kandidatu odabranom putem internog oglasa iz kategorije državnog službenika i namještenika, vojnika/mornara ili putem javnog natječaja s tržišta rada za vrijeme koje provede na osposobljavanju za vojnog specijalista pripada naknada plaće u visini 85% osnovne plaće za čin skupnika vojnog specijalista ili poručnika/poručnika korvete vojnog specijalista, staž osiguranja 12/12 kao i pravo na osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna Republike Hrvatske. Ostala prava ostvaruju u skladu s odredbama Zakona.

(2) Kandidatu odabranom putem internog oglasa iz kategorije časnika i dočasnika za vrijeme koje provede na osposobljavanju za vojnog specijalista pripada naknada plaće po osobnom činu, staž osiguranja 12/12 kao i pravo na osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Ostala prava i obveze kandidata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka regulirat će se pojedinačno sklopljenim ugovorima o osposobljavanju za vojne specijaliste.

Članak 22.

(1) Kandidat iz kategorije vojnika/mornara nakon uspješno završenog osposobljavanja za vojnog specijalista može se primiti u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje mu se čin skupnika vojnog specijalista ili poručnika/poručnika korveta vojnog specijalista i raspoređuje se na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista.

(2) Kandidat iz kategorije državnog službenika i namještenika i kandidat s tržišta rada, nakon uspješno završenog osposobljavanja za vojnog specijalistu može se primiti u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje mu se čin skupnika vojnog specijalista ili poručnika/poručnika korvete vojnog specijalista i raspoređuje se na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista.

(3) Dodjela čina osobama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama Zakona i pravilnika kojim se uređuje dodjela činova i promicanje vojnih osoba u činove.

V. PROFESIONALNI RAZVOJ

Članak 23.

Profesionalni razvoj vojnih specijalista odvija se neprekidnim usavršavanjem, obukom i izobrazbom, završavanjem temeljnih i naprednih specijalističkih programa, samorazvojem i iskustvom stečenim višegodišnjim radom na određenom oružju, oruđu, uređaju odnosno određenom području rada, stjecanjem uvjeta za obnavljanje posebnih odobrenja za rad kod ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga ili ovlaštenih civilnih obrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj te promicanjem u viši čin u skladu s odredbama Zakona.

Članak 24.

Vojni specijalist može biti raspoređen samo na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista u skladu s uvjetima ustrojbenog mjesta i u pravilu ne podliježe rotaciji.

Članak 25.

Djelatni časnici i djelatni dočasnici vojni specijalisti koji provedu Zakonom propisano vrijeme u činu, a raspoređeni su na dužnost višeg čina, mogu se promaknuti u viši čin i ne pripada im pravo na periodično uvećanje vrijednosti koeficijenta osobnog čina.

VI. IZDVAJANJE I PRESTANAK SLUŽBE

Članak 26.

(1) Vojnom specijalistu djelatna vojna služba prestaje na jedan od načina i zbog razloga koji su Zakonom propisani za djelatne časnike i djelatne dočasnike.

(2) Izdvajanje vojnih specijalista zbog potreba službe u pravilu se provodi po ispunjenju uvjeta za starosnu mirovinu po općem propisu, najkasnije s posljednjim danom kalendarske godine u kojem su ostvarili te uvjete.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, vojnom specijalistu djelatna vojna služba po potrebi službe na temelju rješenja ministra obrane o prestanku službe u skladu sa Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba može prestati samo ako je izdvajanje vojnih specijalista po toj osnovi predviđeno godišnjim planom izdvajanja osoblja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Na časnike vojne specijaliste i dočasnike vojne specijaliste zatečene na dužnostima vojnih specijalista na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne primjenjuje se Popis posebnih specijalističkih znanja u dijelu odgovarajućeg zvanja i stupnja obrazovanja, općeg vojnog programa i temeljnog specijalističkog programa.

(2) Vojni specijalisti iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na napredne specijalističke programe u skladu s potrebama službe i potrebama njihovog profesionalnog razvoja radi stjecanja potrebne kvalifikacije i stalnog usavršavanja.

(3) Izdvajanje osoba iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 28.

Popis posebnih specijalističkih znanja i Program osposobljavanja vojnih specijalista načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/17-04/7

Urbroj: 512-01-17-3

Zagreb, 13. travnja 2017.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.

Tiskanica VSP-1

POPIS POSEBNIH SPECIJALISTIČKIH ZNANJA ZA DUŽNOST VOJNOG SPECIJALISTA
 
Rod/služba/struka - specijalnost
Primjenjuje se za razinu ustrojbenog čina
Dodatna osposobljenost (DOS)
    
POTREBNE CIVILNE KVALIFIKACIJE
Stupanj obrazovanja
Odgovarajući smjerovi
 
Odgovarajuća zvanja
 
    
POŽELJNE CIVILNE KVALIFIKACIJE
Znanje stranog jezika
Vozački ispit    
OPĆI VOJNI PROGRAMI
Vojna obuka i izobrazba
 
 
Trajanje stažiranja
Stručni ispit/licenca/certifikat
    
SPECIJALISTIČKI PROGRAMI
Temeljni
Napredni
    
POŽELJNE VOJNE KVALIFIKACIJE
Znanje stranog jezika
Radno iskustvo
  

    
PREGLED OSNOVNIH POSLOVA
 
    
NAPOMENA
 


Tiskanica P-2

PRIJAVA ZA VOJNOG SPECIJALISTA
Javljam se kao kandidat za (obvezno zaokružiti)
     
1. ČASNIKA VS2. DOČASNIKA VS
     
IME I PREZIME (ime roditelja):
ROĐENO PREZIME:
DRŽAVLJANSTVO:1. Republike Hrvatske2. Druge države (koje)
OIB:
SPOL:
ROĐEN/NA:Datum:
Mjesto:
Država:
ADRESA PREBIVALIŠTA:Država:
Županija:
Mjesto:
Ulica i k.br:

BROJ TELEFONA

E-mail:

Kućni:
Mobilni:
E-mail:
STUPANJ OBRAZOVANJA:STRUKA/ZVANJE
NAZIV ŠKOLE/FAKULTETA:
SMJER:
TRENUTNI STATUS:1. Nezaposlen/na2. Zaposlen/na u
ZNANJE STRANOG JEZIKA:1. Engleskistupanj
2. Njemačkistupanj
3.stupanj
Jeste li kažnjavani?1. Ne2. Daprekršajno i/ili kazneno
Jeste li odslužili vojni rok (obvezno ili dragovoljno vojno osposobljavanje)?1. Ne2. Dagdje i kada
Jeste li bili u djelatnoj vojnoj službi?1. Ne2. Dagdje i kada
Jeste li položili vozački ispit?1. Ne2. Dakategorija
Jeste li pohađali tečajeve (dodatna izobrazba ili osposobljanost)?1. Ne2. Dakoje
Ostala dodatna znanja i vještine1. Ne2. Dakoja
Informatička znanja1. Ne2. Daprogrami
Jeste li spremni sudjelovati u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu1. To prihvaćam i slažem se2. Ne želim sudjelovati
     
Koje su, po Vašem mišljenju, glavne osobine koje Vas čine boljim od ostalih kandidata:

     
Upišite bilo koji podatak koji smatrate važnim, a koji do sada niste imali prilike navesti:


     
Datum,Vlastoručni potpis*
     

PRILOG (potrebno kod javnog natječaja):
1. preslika osobne iskaznice
2. ovjerena preslika svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o dodatno stečenoj izobrazbi i osposobljenosti
* vlastoručnim potpisom jamči se točnost svih navoda te se daje suglasnost da se navedeni podaci mogu koristiti za prijam u VS