NN 42/2017 (28.4.2017.), Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama

Ministarstvo financija

969

Na temelju članka 14.a Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine« br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU SKLAPANJA PRETHODNOG SPORAZUMA O TRANSFERNIM CIJENAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom podrobnije se razrađuje provedba Zakona o porezu na dobit (dalje u tekstu: Zakon) i to o postupku i načinu, sadržaju, rokovima važenja i iznosima troškova sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama i ugovornim odnosima (dalje u tekstu: Sporazum) iz članka 14.a Zakona.

(2) Sporazum se može sklopiti kao:

1. jednostrani Sporazum između poreznog obveznika i Porezne uprave ili

2. dvostrani ili mnogostrani Sporazum između poreznog obveznika i Porezne uprave te povezanih osoba poreznog obveznika i poreznih tijela drugih država u kojima su povezane osobe rezidenti, a s kojima se takav Sporazum može sklopiti temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugog međunarodnog sporazuma.

(3) Povezanim osobama iz članka 14.a Zakona i stavka 2. ovoga članka, za potrebe Zakona i ovoga Pravilnika smatraju se osobe iz članka 13. stavka 2. Zakona.

II. TEMELJNA NAČELA I CILJEVI SPORAZUMA

Članak 2.

(1) Sporazum se temelji na načelima:

1. postupanja u dobroj vjeri poreznog obveznika i Porezne uprave,

2. transparentnosti i spremnosti poreznog obveznika za pružanjem svih relevantnih informacija,

3. međusobnog razumijevanja poreznog obveznika i Porezne uprave u poreznim pitanjima,

4. uzajamnog povjerenja između poreznog obveznika i Porezne uprave u smislu međusobnih očekivanja i preuzimanja odgovornosti za rizike.

(2) Cilj sklapanja Sporazuma je rješavanje pitanja transfernih cijena na partnerskoj osnovi i načelima iz stavka 1. ovoga članka kako bi se racionalnijim korištenjem resursa poreznih obveznika i Porezne uprave postigao predvidljiv rezultat, neutralizirali porezni rizici te osigurala pravna sigurnost za poreznog obveznika u konkretnom poslovnom događaju odnosno kontroliranoj transakciji za koju se Sporazum sklapa.

III. PODRUČJE PRIMJENE

Članak 3.

(1) Sporazum se sklapa radi utvrđivanja poreznog tretmana jedne ili više transakcija između povezanih osoba prije nego što su transakcije započele, tako da se utvrđuje odgovarajući skup kriterija kao što su metode, usporednice, odgovarajuća usklađivanja ili ključne i kritične pretpostavke u vezi s budućim događajima tih transakcija tijekom određenog vremenskog razdoblja.

(2) Predmet sklapanja Sporazuma su buduće transakcije između povezanih osoba, za koje se pri odabiru metodologije primjene načela nepristrane transakcije pojavljuju pitanja pouzdanosti i točnosti ili kada su specifične okolnosti transfernih cijena koje se razmatraju izuzetno složene.

(3) Kada porezni obveznik iskaže inicijativu za sklapanje jednostranog Sporazuma, a prilikom analiziranja te inicijative Porezna uprava utvrdi da bi transakcije s povezanim osobama imale prekogranični učinak u drugoj državi članici Europske unije ili državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugi međunarodni sporazum, Porezna uprava će o namjeri sklapanja Sporazuma obavijestiti tu drugu državu.

(4) Porezna uprava će u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, u suradnji s poreznim tijelima druge države, predložiti poreznom obvezniku sklapanje dvostranog ili mnogostranog Sporazuma. Ako porezni obveznik ne pristane na sklapanje dvostranog ili mnogostranog Sporazuma, Porezna uprava će pri sklapanju jednostranog Sporazuma uzeti u obzir informacije koje je dobila od drugih poreznih tijela, a koje su vezane za transakcije koje su predmet Sporazuma.

(5) U slučaju sklapanja jednostranog Sporazuma bez dogovaranja s nadležnim tijelom države rezidentnosti povezane osobe poreznog obveznika, s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugi međunarodni sporazum, a koji proizvodi učinak koji nije sukladan s istima, umjesto Sporazuma primijenit će se odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugog međunarodnog sporazuma.

(6) Kada Porezna uprava primi od poreznog tijela druge države, temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugog međunarodnog sporazuma, prijedlog za sklapanje dvostranog ili mnogostranog Sporazuma, koji bi uključio povezane osobe koje su rezidenti Republike Hrvatske, temeljem primljene obavijesti pozvat će porezne obveznike da se izjasne o sudjelovanju u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako porezni obveznik pristane na sklapanje Sporazuma, provest će se postupak prema članku 4. ovoga Pravilnika.

IV. POSTUPAK SKLAPANJA SPORAZUMA

Članak 4.

(1) Postupak sklapanja Sporazuma obuhvaća sljedeće faze:

1. podnošenje inicijative za sklapanje Sporazuma

2. prethodni razgovor

3. podnošenje izjave o namjeri sklapanja Sporazuma

4. sklapanje Sporazuma

5. praćenje provedbe Sporazuma.

(2) Za postupak sklapanja Sporazuma iz stavka 1. ovoga članka nadležno je Savjetodavno tijelo za sklapanje Sporazuma, koje se sastoji od djelatnika Porezne uprave, imenovanih od ravnatelja Porezne uprave prema članku 8. Zakona o Poreznoj upravi.

1. Podnošenje inicijative za sklapanje Sporazuma

Članak 5.

(1) Postupak sklapanja Sporazuma započinje porezni obveznik upućivanjem pisane izjave o namjeri sklapanja Sporazuma nadležnom tijelu Porezne uprave iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, putem adrese e-pošte posebno određene za te svrhe, a koja se objavljuje na mrežnim stranicama Porezne uprave.

(2) Izjavu iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti obveznik poreza na dobit – rezident, odnosno njegov opunomoćenik ili porezni savjetnik te fizička ili pravna osoba (rezident ili nerezident) koja još nije stekla status obveznika poreza na dobit ili nije još izvršila registraciju obavljanja djelatnosti prema posebnim propisima, odnosno njezin opunomoćenik ili porezni savjetnik, ali će postati obveznik do dana potpisivanja Sporazuma.

(3) Izjavu iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznik treba uputiti prije početka predmetne transakcije u roku ne kraćem od 6 mjeseci. Ako Sporazum ne bude sklopljen do početka transakcije, sve pretpostavke i činjenice vezane uz predmetnu transakciju koje su se u međuvremenu promijenile ugradit će se u Sporazum i primjenjivati na razdoblje od početka transakcije do sklapanja Sporazuma.

(4) Pisana izjava iz stavka 1. ovoga članka osobito sadrži sljedeće podatke:

– OIB i naziv/ime i prezime poreznog obveznika podnositelja izjave te kontakt osobu za komunikaciju s Poreznom upravom (adresa e-pošte),

– podatak o opunomoćeniku ili poreznom savjetniku, koji je od strane poreznog obveznika uključen u postupak sklapanja Sporazuma,

– popis povezanih osoba uključenih u transakcije koje će biti predmet Sporazuma te napomenu o zemljama u kojima imaju sjedište, odnosno čiji su rezidenti,

– vrsta Sporazuma (jednostrani, dvostrani ili mnogostrani),

– kratak prikaz organizacijske strukture i poslovanja poreznog obveznika te povezanih osoba, odnosno grupe povezanih osoba u koju je porezni obveznik uključen,

– kratak opis transakcija s povezanim osobama koje će biti predmet Sporazuma i vrijednost transakcija,

– predviđeni početak transakcija,

– prijedlog metodologije za određivanje transfernih cijena za transakcije koje će biti predmet Sporazuma.

2. Prethodni razgovor

Članak 6.

(1) Ako na temelju podnesene izjave iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika Porezna uprava utvrdi mogućnost i svrsishodnost sklapanja Sporazuma, uputit će poreznom obvezniku ili njegovom opunomoćeniku i/ili poreznom savjetniku, pisani poziv za prethodni razgovor, a u protivnom će mu, uz obrazloženje, dostaviti obavijest o odbijanju inicijative.

(2) Svrha prethodnog razgovora je razmjena mišljenja i dobivanje dodatnih informacija i pojašnjenja o pitanjima kao što su:

– svrha i cilj sklapanja Sporazuma,

– izbor odgovarajuće metodologije za utvrđivanje transfernih cijena,

– prijedlog metodologije za određivanje transfernih cijena za transakcije koje će biti predmet Sporazuma te slijedi li metodologija i drugi uvjeti iz prijedloga ciljeve sklapanja Sporazuma,

– postoji li vjerojatnost da će teškoće ili sumnje u vezi s tumačenjem ili primjenom Sporazuma znatno povećati rizik dvostrukog oporezivanja ili neoporezivanja,

– opseg dokumentacije i prethodne analize potrebne za sklapanje Sporazuma,

– može li sklapanje Sporazuma utjecati na porezni tretman transakcija iz prethodnih razdoblja ako su činjenice i transakcije koje su predmet Sporazuma jednake onima iz prethodnih poreznih razdoblja,

– je li već u tijeku nadzor transfernih cijena za prethodne godine kod poreznog obveznika ili povezane osobe za ista ili slična pitanja,

– druge pojedinosti o transakcijama u vezi s transfernim cijenama, poslovnim događajima, prognozama i poslovnim planovima,

– koje su ključne kritične pretpostavke,

– rok za podnošenje izjave,

– vrijeme potrebno za sklapanje Sporazuma,

– rok valjanosti Sporazuma.

(3) Temeljem prethodnog razgovora i dostavljenim podacima, Porezna uprava odlučuje o prikladnosti sklapanja Sporazuma.

(4) Ovisno o specifičnosti transakcije prethodni razgovor se može i ponoviti.

(5) Kritične pretpostavke iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se u svezi s predmetom Sporazuma, gospodarskim okruženjem, vrstom transakcije i metodologijom za utvrđivanje transfernih cijena. Te pretpostavke, između ostalog, uključuju pretpostavke u svezi s:

– poreznim propisima te međunarodnim ugovorima, temeljem kojih se sklapa Sporazum,

– propisima koji se odnose na predmet i sadržaj Sporazuma,

– tarifama i uvoznim ograničenjima,

– gospodarskim uvjetima, tržišnim udjelima, tržišnim uvjetima, tržišnim cijenama i opsegu prodaje,

– funkcijom i rizicima koje snose porezni obveznik i povezane osobe koje sudjeluju u transakciji,

– tečajem, kamatnim stopama, bonitetom i strukturom kapitala,

– organizacijskom strukturom poreznog obveznika i povezanih osoba koje sudjeluju u transakciji, njihovoj djelatnosti, načinom poslovanja i druge.

Članak 7.

(1) Nakon održanog prethodnog razgovora, za donošenje odluke o prikladnosti sklapanja Sporazuma ključni čimbenik je prednost koja će se postići utvrđivanjem odgovarajućeg skupa kriterija kao što su metode, usporednice, odgovarajuća usklađivanja ili ključne pretpostavke u vezi s budućim transakcijama tijekom određenog vremenskog razdoblja, u odnosu na postupak utvrđivanja transfernih cijena samo prema članku 13. Zakona.

(2) Porezna uprava će nakon održanog prethodnog razgovora i provjere pretpostavki i činjenica vezanih uz predmetne transakcije, utvrditi je li prijedlog poreznog obveznika prikladan za pokretanje postupka sklapanja Sporazuma te će o istom obavijestiti podnositelja izjave iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, u roku koji je dogovoren na prethodnom razgovoru.

(3) Ako je Porezna uprava pozitivno ocijenila inicijativu, temeljem primljene obavijesti porezni obveznik može podnijeti pisanu izjavu o namjeri sklapanja ili obavještava Poreznu upravu o odustajanju od sklapanja Sporazuma, u roku utvrđenom na prethodnom razgovoru.

3. Podnošenje izjave o namjeri sklapanja Sporazuma

Članak 8.

(1) Izjava o namjeri sklapanja Sporazuma sastoji se od općih i specifičnih podataka o predmetnim transakcijama i uključenom poreznom obvezniku i njegovim povezanim osobama, a sadrži osobito:

– ime i prezime/naziv poreznog obveznika podnositelja izjave, OIB ili porezni broj ako podnositelju sukladno posebnom zakonu nije dodijeljen OIB te PDV ID broj ako mu je dodijeljen,

– podatke o opunomoćeniku ili poreznom savjetniku, koji je od strane poreznog obveznika uključen u postupak sklapanja Sporazuma,

– podatke o vrsti Sporazuma (jednostrani, dvostrani ili mnogostrani),

– opće informacije o transakcijama s povezanim osobama (opis, vrsta, količina, vrijednosti, uvjeti i sl.),

– podatke o poduzetnicima i stalnim poslovnim jedinicama koje sudjeluju u Sporazumu (naziv/ime i prezime, sjedište/adresa, porezni broj i povezane osobe),

– opis transakcija koje će biti predmet Sporazuma te opis proizvoda, poslova ili ugovora koji su temelj za provođenje transakcija koje će biti predmet Sporazuma,

– rok važenja Sporazuma.

(2) Ako porezni obveznik podnese izjavu o namjeri sklapanja dvostranog ili mnogostranog Sporazuma, uz podatke iz stavka 1. ovoga članka izjava treba sadržavati i:

– podatak o odgovarajućoj pravnoj osnovi za sklapanje Sporazuma (članak ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili podatak o drugom međunarodnom ugovoru),

– naznaku je li pokrenut, u tijeku ili je zatvoren porezni nadzor kod poreznog obveznika ili povezanih osoba u svezi transakcija koje će biti predmet Sporazuma ili koje su jako slične tim transakcijama,

– naznaku o tome može li Sporazum utjecati na povezane osobe iz zemalja koje ne sudjeluju u transakcijama,

– naznaku je li porezni obveznik ili povezana osoba poreznog obveznika iz druge zemlje koja će biti uključena u Sporazum, informirala nadležno porezno tijelo druge zemlje o namjeri sklapanja Sporazuma,

– naznaku je li porezni obveznik ili povezana osoba, u svezi s transakcijom koja će biti predmet Sporazuma, već sklopila Sporazum u nekoj drugoj zemlji,

– prijevod izjave i dokumentacije na engleskom jeziku, ako je predmet sklapanja dvostrani ili mnogostrani Sporazum.

(3) Uz izjavu o namjeri sklapanja Sporazuma porezni obveznik obvezno prilaže:

– grafički prikaz pravne i vlasničke strukture grupe povezanih osoba u koju je porezni obveznik uključen,

– opis poslovanja i poslovne strategije grupe povezanih osoba u koju je porezni obveznik uključen, uz općeniti opis kapitala, imovine, važnih ugovora i financijskih aktivnosti unutar grupe te opis politike transfernih cijena grupe,

– konsolidirane godišnje financijske izvještaje grupe povezanih osoba za tri prethodna porezna razdoblja,

– godišnja financijska izvješća povezanih osoba koje sudjeluju u transakcijama koje će biti predmet Sporazuma, uključujući i porezne prijave, za prethodna tri porezna razdoblja,

– prijedlog i obrazloženje metodologije određivanja transfernih cijena, koju smatra najprikladnijom s obzirom na postojeće činjenice i okolnosti te dokumentaciju koja potkrepljuje opravdanost prijedloga, uz popratne detaljne informacije i analize uz tu metodologiju, informacije o usporedivim cijenama i sl.,

– financijske i ekonomske analize kojima se dokazuje prikladnost predloženih metodologija za utvrđivanje transfernih cijena, uključujući i razvoj planirane transakcije koje su predmet Sporazuma,

– pretpostavke na kojima se temelji izjava i kritične pretpostavke o učinku promjena u tim pretpostavkama,

– prijedlog kako provesti eventualne prilagodbe zbog promjena kritičnih pretpostavki na kojima se temelji Sporazum, kada je stvarni rezultat različit od onog predviđenog u Sporazumu,

– sve druge informacije koje mogu imati utjecaj na predloženu metodologiju određivanja transfernih cijena za transakcije koje će biti predmet Sporazuma.

Članak 9.

(1) Nakon primitka izjave iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, Porezna uprava utvrđuje činjenice, ispituje, analizira i ocjenjuje podatke iz izjave, a o istome raspravlja i s drugim nadležnih tijelima i nadležnim tijelima drugih država u kojima su povezane osobe rezidenti ili posluju preko stalne poslovne jedinice, a koji će biti uključeni u Sporazum.

(2) Ukoliko se ukaže potreba, Porezna uprava može pozvati poreznog obveznika da dostavi dodatne podatke ili obrazloženja tijekom razdoblja odlučivanja o izjavi.

(3) Porezna uprava nakon zaprimanja izjave o namjeri sklapanja Sporazuma o istome odlučuje prihvaćanjem ili odbijanjem izjave, o čemu će poreznog obveznika obavijestiti pisanim putem, u roku utvrđenom tijekom prethodnog razgovora.

(4) Ako izjava poreznog obveznika bude prihvaćena, u obavijesti o prihvaćanju izjave navodi se rok za sklapanje Sporazuma.

(5) Prije sklapanja Sporazuma, Porezna uprava i porezni obveznik utvrdit će, odnosno dogovoriti sadržaj i datum potpisivanja Sporazuma.

4. Sklapanje Sporazuma

Članak 10.

(1) Prateći zadani cilj i svrhu sklapanja Sporazuma, isti treba osobito sadržavati:

a) naziv/ime i prezime poreznih obveznika obuhvaćenih Sporazumom te podatak o ostalim strankama Sporazuma,

b) opis transakcija koje su predmet Sporazuma,

c) opis dogovorene metodologije i drugih sličnih pitanja, kao što su dogovorene usporednice i raspon očekivanih rezultata,

d) definiciju relevantnih uvjeta koji tvore bazu primjene i izračunavanja metodologije (npr. prihod od prodaje, troškovi prodaje, bruto dobit itd.),

e) kritične pretpostavke na kojima se temelji metodologija te parametre za prihvatljiva odstupanja od pojedinih kritičnih pretpostavki i metode provedbe mogućih prilagodbi zbog promjena u kritičnim pretpostavkama,

f) sve dogovorene procedure u slučaju promjena činjeničnih okolnosti koje ne zahtijevaju ponovno pregovaranje o dogovoru,

g) po potrebi, dogovor o poreznom tretiranju sporednih pitanja,

h) uvjete koje treba ispuniti porezni obveznik da bi dogovor ostao valjan te postupke koji će osigurati ispunjavanje tih uvjeta,

i) podatke o obvezama poreznog obveznika koje proizlaze iz primjene Sporazuma,

j) obveze i rokove koje moraju ispunjavati stranke Sporazuma i posljedice neispunjavanja,

k) početak primjene Sporazuma i rok na koji se sklapa.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, Sporazum treba sadržavati obvezu poštivanja prava i obveza ugovorenih stranaka nakon sklapanja Sporazuma.

(3) Sporazum potpisuju sve ugovorne stranke (porezni obveznik i ovlaštena osoba Porezne uprave, odnosno u slučaju dvostranih i mnogostranih Sporazuma i povezane osobe te ovlaštene osobe nadležnih poreznih ili drugih tijela vlasti zemlje ugovornice), a sačinjava se u dva ili više izvornika, ovisno o broju ugovornih stranaka, od kojih svaka ugovorna stranka zadržava po jedan izvornik.

5. Praćenje provedbe Sporazuma

Članak 11.

(1) Porezna uprava se obvezuje da nakon potpisivanja Sporazuma, odnosno tijekom trajanja Sporazuma, neće zahtijevati usklađivanje transfernih cijena tako dugo dok porezni obveznik poštuje uvjete iz Sporazuma, odnosno dok ne dođe do promjene uvjeta iz Sporazuma.

(2) Obveza Porezne uprave iz stavka 1. ovoga članka odnosi se samo na stranke navedene u Sporazumu i na određene transakcije koje su predmet Sporazuma.

(3) Nakon sklopljenog Sporazuma porezni obveznik je dužan nadležnom tijelu Porezne uprave iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika podnositi godišnja izvješća o provedbi Sporazuma u roku u kojemu podnosi godišnju prijavu poreza na dobit prema kojem se može utvrditi:

a) ispunjava li i poštuje uvjete Sporazuma,

b) vrijede li i dalje podaci navedeni u izjavi, godišnjim izvješćima i eventualnoj popratnoj dokumentaciji,

c) je li došlo do značajnih promjena činjenica ili okolnosti koje imaju utjecaj na predviđeni rezultat Sporazuma,

d) primjenjuje li se metodologija točno i dosljedno u skladu s uvjetima Sporazuma i

e) vrijede li i dalje kritične pretpostavke koje su bile temelj za metodologiju određivanja transfernih cijena.

(4) U svezi kritičnih pretpostavki iz stavka 3. točke e. ovoga članka, utvrđuje se da li uvjeti koji postoje u vrijeme obavljanja transakcije u tolikoj mjeri odstupaju od onih koji su bili pretpostavljeni u vrijeme sklapanja Sporazuma, tako da se dovodi u pitanje primjenjivost metodologije za pouzdano odražavanje cijene u skladu s načelom nepristrane transakcije.

(5) Porezna uprava može na temelju dostavljenog izvješća utvrđivati pouzdanost i točnost podataka iskazanih u godišnjem izvješću te točnost i dosljednost primjene određene metodologije na način utvrđen Sporazumom.

(6) Ako su odstupanja od utvrđenih kritičnih pretpostavki u skladu s parametrima utvrđenim Sporazumom, porezni obveznik je obvezan izvršiti prilagodbe sukladno Sporazumu i o tome obavijestiti Poreznu upravu, najkasnije do roka podnošenja godišnje porezne prijave. U protivnom, ako odstupanja nisu u skladu s utvrđenim parametrima, porezni obveznik je dužan o tome obavijestiti Poreznu upravu u roku od 30 dana od nastanka odstupanja. Porezna uprava će razmotriti dostavljenu dokumentaciju, izvršiti ponovno vrednovanje i poduzeti odgovarajuće postupke sukladno utvrđenome.

(7) Porezna uprava vodi evidenciju o pokrenutim postupcima sklapanja Sporazuma i sklopljenim Sporazumima.

V. ROK PRIMJENE I RAZLOZI PRESTANKA SPORAZUMA

1. Rok primjene

Članak 12.

(1) Sporazum se sklapa na rok do 5 godina, ovisno o obilježjima i vrsti transakcija koje su predmet Sporazuma.

(2) Sporazum se prestaje primjenjivati istekom roka na koji je sklopljen, raskidom ili opozivom.

(3) U slučaju kada Sporazum prestaje istekom roka na koji je sklopljen u tijeku poreznog razdoblja, može se produžiti primjena do kraja tog poreznog razdoblja, pod uvjetom da ne nastupe okolnosti za raskid ili opoziv Sporazuma.

(4) Porezni obveznik može šest mjeseci prije isteka roka na koji je Sporazum sklopljen, podnijeti izjavu za produženje Sporazuma te se smatra da je time podnesena izjava iz članka 8. ovoga Pravilnika. U tom slučaju na odgovarajući i prilagođen način primjenjuje se postupak za sklapanja Sporazuma propisan ovim Pravilnikom.

2. Raskid i opoziv Sporazuma

Članak 13.

(1) Porezna uprava može raskinuti Sporazum, jednostrano ili u međusobnom dogovoru, ako utvrdi da je nastupila jedna od sljedećih situacija:

a) postoji netočni prikaz činjenica, greška ili propust u podnesenoj izjavi o namjeri sklapanja Sporazuma i dostavljenim godišnjim izvješćima te drugoj popratnoj dokumentaciji ili dostavljenim bilo kakvim informacijama s tim u vezi, koji se ne može pripisati nemaru ili namjernom neispunjavanju obveza od strane poreznog obveznika, ili

b) porezni obveznik ne poštuje bilo koji od uvjeta Sporazuma, ili

c) došlo je do značajnog odstupanja od jedne ili više kritičnih pretpostavki, ili

d) došlo je do promjene poreznih propisa, uključujući i neku odredbu međunarodnog ugovora, bitnih za Sporazum, a nije bilo moguće izmijeniti Sporazum kako bi se uzele u obzir promijenjene okolnosti.

(2) Porezna uprava o raskidu Sporazuma treba pravovremeno obavijestiti i konzultirati se s poreznim obveznikom i drugim ugovornim strankama.

(3) Porezna uprava može odustati od raskida Sporazuma ako porezni obveznik navede razuman uzrok prihvatljiv za Poreznu upravu i ako pristane da će izvršiti usklađenje koje predloži Porezna uprava kako bi ispravio krivo prikazane činjenice, grešku, propust ili kršenje uvjeta, ili kako bi uzeo u obzir promjene kritičnih pretpostavki, poreznih propisa ili odredbe ugovora, koji su mjerodavni za Sporazum.

(4) Nakon raskida Sporazum nema više nikakve snage ni učinka na poreznog obveznika, Poreznu upravu i druge ugovorne stranke.

(5) U slučaju raskida Sporazuma zbog okolnosti iz stavka 1. točke a), b) ili c) ovoga članka, raskid se primjenjuje od prvog dana poreznog razdoblja u kojem su utvrđeni razlozi raskida i nadalje, a u slučaju raskida Sporazuma zbog okolnosti iz točke d) toga stavka Sporazum prestaje važiti istekom poreznog razdoblja u kojem je došlo do stupanja na snagu izmjena relevantnog poreznog propisa, odnosno relevantnih odredbi međunarodnog ugovora ako je stupanje na snagu uslijedilo u tijeku poreznog razdoblja, odnosno Sporazum prestaje važiti istekom poreznog razdoblja u kojem se primjenjivao relevantni propis ili odredba međunarodnog ugovora ako se novi propis ili odredba primjenjuje s prvim danom novog poreznog razdoblja.

Članak 14.

(1) Porezna uprava može opozvati Sporazum, jednostrano ili u međusobnom dogovoru, ako utvrdi da:

a) postoji netočni prikaz činjenica, greška ili propust u podnesenoj izjavi o namjeri sklapanja Sporazuma i dostavljenim godišnjim izvješćima te drugoj popratnoj dokumentaciji ili dostavljenim bilo kakvim informacijama s tim u vezi, koji se može pripisati nemaru ili namjernom neispunjavanju obveza od strane poreznog obveznika, ili

b) porezni obveznik u značajnoj mjeri nije poštivao pojedini temeljni uvjet Sporazuma.

(2) U slučaju opoziva Sporazuma, Porezna uprava treba pravodobno obavijestiti i konzultirati se s poreznim obveznikom i drugim poreznim tijelima koja su uključena u Sporazum.

(3) Opoziv Sporazuma vrijedi retroaktivno, od prvog dana primjene Sporazuma, odnosno smatra se da Sporazum nije nikad ni sklopljen te nema više nikakve snage ni učinka na poreznog obveznika i druge ugovorne stranke.

(4) Pored okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Porezna uprava može opozvati Sporazum, jednostrano ili u međusobnom dogovoru, ako utvrdi da je predmet Sporazuma neautentični aranžman u smislu članka 5.a Zakona.

VI. TROŠKOVI POSTUPKA SKLAPANJA SPORAZUMA

Članak 15.

(1) Troškove postupka sklapanja Sporazuma u cijelosti snosi podnositelj izjave o namjeri sklapanja Sporazuma, a plaća ih pri podnošenju izjave iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Troškovi postupka sklapanja jednostranih Sporazuma iznose:

1. 15.000,00 kuna za podnositelja izjave koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruje prihod do 3.000.000,00 kuna,

2. 30.000,00 kuna za podnositelje izjave koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 3.000.000,00 kuna do 20.000.000,00 kuna,

3. 50.000,00 kuna za podnositelje izjave koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod iznad 20.000.000,00 kuna,

4. 15.000,00 kuna za podnositelje izjave koji započinju ili su započeli poslovanje u poreznom razdoblju u kojem se podnosi izjavu.

(3) U slučaju sklapanja dvostranih Sporazuma, troškovi iz stavka 2. ovoga članka povećavaju se za 50.000,00 kuna.

(4) U slučaju sklapanja mnogostranih Sporazuma, troškovi iz stavka 2. ovoga članka povećavaju se za 100.000,00 kuna.

(5) Troškovi postupka sklapanja Sporazuma uplaćuju se u korist računa broj HR1210010051863000160 – prihod Porezne uprave od Sporazuma, uz obveznu naznaku modela »HR64« te brojčane oznake (šifre) vrste prihoda 5673-20181 i osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) uplatitelja (podnositelja izjave) u pozivu na broj primatelja.

(6) Uplaćeni troškovi postupka sklapanja Sporazuma prihod su Porezne uprave.

(7) U slučaju produženja nakon isteka roka Sporazuma prema članku 12. stavku 4. ovoga Pravilnika, porezni obveznik plaća 50% navedenih iznosa iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(8) U slučaju odustajanja poreznog obveznika od sklapanja Sporazuma nakon podnesene izjave, poreznom obvezniku se vraća 50% uplaćenog iznosa.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana nakon objave.

Klasa: 011-01/17-02/13

Urbroj: 513-07-21-01/17-1

Zagreb, 19. travnja 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.