NN 42/2017 (28.4.2017.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

972

Na temelju članka 9.a Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), ministar mora, prometa i infrastrukture, uz suglasnost ministra turizma donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA PLOVILA SA ILI BEZ POSADE I PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA GOSTIJU NA PLOVILU

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja i obuhvat primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) uključujući i pružanje usluge smještaja gostiju na jahti ili brodici (u daljnjem tekstu: plovilo) u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na plovilo, koje se uz naplatu daje na korištenje krajnjem korisniku u trećoj državi u dijelu u kojem se plovidba obavlja u Republici Hrvatskoj.

(3) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na plovilo koje se daje na korištenje krajnjem korisniku u državi članici Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) u dijelu u kojem se plovidba obavlja u Republici Hrvatskoj, samo ako je to ovim Pravilnikom izričito predviđeno.

Objašnjenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. plovilo jest plovni objekt koji je Pomorskim zakonikom definiran kao brodica ili jahta te se koristi za charter djelatnost

2. charter djelatnost je iznajmljivanje plovila ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim je regulirano pružanje usluga u nautičkom turizmu

3. iznajmljivanje plovila podrazumijeva davanje na korištenje plovila krajnjem korisniku u svrhu razonode, sa ili bez posade, bez usluge smještaja gostiju, uz odgovarajuću naknadu koja je unaprijed utvrđena te je javno dostupna

4. pružanje usluge smještaja podrazumijeva davanje na korištenje plovila krajnjem korisniku, sa ili bez posade, na vremenski period tijekom kojeg putnici noće na plovilu, uz odgovarajuću naknadu koja je unaprijed utvrđena te je javno dostupna

5. charter kompanija je fizička ili pravna osoba vlasnik ili korisnik plovila ili je od vlasnika ili korisnika temeljem pisanog ugovora preuzela odgovornost za upravljanje plovilom i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti propisane ovim Pravilnikom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji se odnose na sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja

6. jahta s profesionalnom posadom je jahta koja se iznajmljuje ili na kojoj se pruža usluga smještaja isključivo s članovima posade koji su s vlasnikom ili korisnikom jahte, odnosno charter kompanijom sklopili ugovor o radu ili drugi ugovor kojim se uređuje odnos poslodavca i posloprimca u pogledu radnih uvjeta, naknada i obveza

7. osobno plovilo na vodomlazni pogon jest brodica duljine manje od 4 metra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao glavnim pogonskim uređajem, projektirana na način da osoba ili osobe na njoj sjede, stoje ili kleče

8. treća država je država koja nije Republika Hrvatska niti država članica Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP)

9. priznata organizacija je organizacija priznata sukladno uredbi Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 391/2009 u svezi zajedničkih pravila i normi za organizacije koje obavljaju nadzor i pregled brodova

10. uža obitelj vlasnika plovila su bračni i izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj liniji zaključno s drugim stupnjem, srodnici po krvi u pobočnoj liniji zaključno s prvim stupnjem, te posvojitelj i posvojenik

11. zapovjednik plovila je osoba koja upravlja plovilom i odgovorna je za njegovu sigurnost i zakonito korištenje

12. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo

13. Ministar označava ministra u ministarstvu nadležnom za pomorstvo.

DIO DRUGI
CHARTER DJELATNOST

POGLAVLJE I.
PLOVILO KOJIM SE MOŽE OBAVLJATI CHARTER DJELATNOST

Plovilo

Članak 3.

Charter djelatnost se može obavljati:

1. plovilom hrvatske državne pripadnosti

2. plovilom državne pripadnosti države članice EGP ili

3. plovilom državne pripadnosti treće države za koje je ishođeno odobrenje za kabotažu.

Sposobnost plovila

Članak 4.

(1) Plovilo iz članka 3. ovoga Pravilnika mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora biti registrirano za gospodarsku namjenu u državi pripadnosti

2. tehnički podobno za obavljanje charter djelatnosti u Republici Hrvatskoj

3. mora imati najmanji broj članova posade odgovarajuće stručne osposobljenosti

4. mora posjedovati i druge valjane isprave i knjige sukladno propisima države zastave i

5. mora posjedovati policu osiguranja od odgovornosti za štete trećim osobama koja pokriva i štetne događaje na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, plovilo države pripadnosti treće države mora ishodovati odobrenje za postupak privremenog uvoza robe s djelomičnim oslobođenjem od uvozne carine od nadležnog tijela Republike Hrvatske ili dostaviti takvo valjano odobrenje ishođeno od druge države članice EU.

(3) Ako u državi pripadnosti plovila nije propisana obveza registracije plovila ili obveza registracije namjene plovila, na isto će se primijeniti odredbe propisa koje se odnose na ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka za plovilo istih tehničkih karakteristika hrvatske zastave registrirano za gospodarsku namjenu.

Tehnička podobnost za obavljanje charter djelatnosti

Članak 5.

(1) Plovilo koje se koriste za pružanje usluge smještaja mora biti građeno i opremljeno na način koji omogućava višednevni smještaj i boravak posade i putnika.

(2) Osobno plovilo na vodomlazni pogon koje se koristi za iznajmljivanje mora biti opremljeno sustavom za paljenje i gašenje pogonskih uređaja na daljinu.

Tehnički pregled

Članak 6.

(1) Tehnička podobnost plovila za obavljanje charter djelatnosti u Republici Hrvatskoj utvrđuje se tehničkim pregledom.

(2) Tehnički pregled plovila strane državne pripadnosti mora biti obavljen u vremenskom periodu i opsegu koji je identičan periodu i opsegu pregleda plovila hrvatske zastave istih tehničkih karakteristika registriranog za gospodarsku namjenu.

Tehnički pregled plovila iz stavka 1. ovoga članka može biti obavljen od strane:

1. pomorske administracije države zastave

2. priznate organizacije koju je ta administracija ovlastila

3. Ministarstva, lučke kapetanija ili ispostave lučke kapetanije za plovila duljine trupa do 24 metra ili

4. Hrvatskog registra brodova za plovila duljine trupa preko 24 metra.

Tehnička podobnost plovila strane državne pripadnosti

Članak 7.

(1) Plovilo strane državne pripadnosti mora biti opremljeno minimalno opremom kako je propisano odredbama propisa kojim se uređuje statutarna certifikacija plovila hrvatske državne pripadnosti istih tehničkih karakteristika i namjene.

(2) Kada u dokumentima plovila iz stavka 1. ovoga članka nije naznačeno područje plovidbe ili isto ne odgovara područjima plovidbe koja su propisana za plovila hrvatske državne pripadnosti, isto mora biti opremljeno opremom koja je propisana za unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske.

POGLAVLJE II.
POSADA PLOVILA

Posada plovila

Članak 8.

Plovilo, osim plovila iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika, mora imati najmanji broj članova posade odgovarajuće osposobljenosti potreban za sigurnu plovidbu sukladno odredbama propisa države pripadnosti.

Osposobljenost člana posade plovila

Članak 9.

(1) Član posade plovila iz članka 8. ovoga Pravilnika mora biti osposobljen i posjedovati ispravu kojom se dokazuje osposobljenost.

(2) Kada član posade posjeduje ispravu kojom dokazuje osposobljenost, izdanu od nadležnog tijela države koja nije država pripadnosti plovila, tada mora posjedovati i dokaz da je ista priznata od strane države pripadnosti plovila.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na isprave izdane sukladno odredbama propisa kojima se uređuje način i uvjeti za stjecanje uvjerenja i svjedodžbi o osposobljenosti članova posade plovila u Republici Hrvatskoj.

Boravak i rad stranih državljana članova posade

Članak 10.

Strani državljanin, član posade plovila iz članka 3. ovoga Pravilnika mora udovoljavati odredbama posebnih propisa kojima se uređuje boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

POGLAVLJE III.
DUŽNOSTI CHARTER KOMPANIJE

Obveza podnošenja zahtjeva za dodjelu korisničkog prava rada na centralnoj bazi podataka

Članak 11.

(1) Prije početka davanja na korištenje plovila, charter kompanija je dužna Ministarstvu podnijeti pisani zahtjev za dodjelu korisničkog prava rada na centralnoj bazi podataka u kojoj se evidentiraju sve prijave popisa posade i putnika na plovilima.

(2) Za plovilo koje se daje na korištenje krajnjem korisniku u trećoj državi, početkom davanje na korištenje iz stavka 1. ovog članka smatra se prvi dolazak u luku otvorenu za međunarodni promet u Republici Hrvatskoj.

Obveze charter kompanije

Članak 12.

(1) Charter kompanija je dužna:

1. raspolagati s opremom za elektroničku prijavu popisa posade i putnika što uključuje priključak na Internet, te opremu za korištenje naprednog elektroničkog potpisa

2. prijaviti popis posade i putnika prije svake plovidbe u centralnu bazu Ministarstva

3. imati prostorom za prihvat gostiju u vlasništvu, zakupu ili ga koristiti temeljem koncesijskog odobrenja

4. odrediti najmanje jednu osobu s kojom je sklopila ugovor o radu ili drugi ugovor kojim se uređuje odnos poslodavca i posloprimca u pogledu radnih uvjeta, naknada i obveza, koja je zadužena za tehničku ispravnost i primopredaju plovila charter kompanije sukladno odredbama ovog Pravilnika i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, kao i za pružanje podrške gostima tijekom plovidbe

5. obaviti primopredaju plovila sa zapovjednikom plovila i

6. naplatiti naknadu za boravišnu pristojbu sukladno posebnim propisima.

(2) Odredbe stavka 1. točaka 3., 4. i 5. ovoga članka ne primjenjuju se na charter kompanije koje pružaju uslugu smještaja isključivo na jahtama s profesionalnom posadom.

(3) Odredbe stavka 1. točaka 1., 2. i 6. ovoga članka ne primjenjuju se na charter kompanije koje isključivo iznajmljuju plovila bez pružanja usluge smještaja na plovilu.

Dodjela korisničkog prava rada na centralnoj bazi podataka

Članak 13.

(1) U zahtjevu za dodjelu korisničkog prava rada na centralnoj bazi podataka, charter kompanija mora dostaviti sljedeće podatke:

1. naziv ili ime, te sjedište charter kompanije

2. osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i/ili PDV identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: PDV ID broj) charter kompanije

3. ime i prezime odgovorne osobe

4. ime i prezime odgovorne osobe za sigurnost (članak 12. stavak 1. točka 4. ovoga Pravilnika)

5. ime i prezime osoba koje će unositi prijave u centralnu bazu podataka

6. popis svih plovila (ime i/ili oznaka), preslik upisnog lista ili dozvole za plovidbu, te sve ostale isprave i dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 4. ovoga Pravilnika

7. podatak o mjestu veza plovila i prostoru prihvata gostiju, odnosno charter bazi i

8. e-mail adresu i ostale kontakt podatke.

(2) Plovilo se može istovremeno koristiti isključivo od strane jedne charter kompanije.

Dostava podataka o osobnom identifikacijskom broju i poreznom identifikacijskom broju kompanija koje nemaju sjedište u EU

Članak 14.

(1) Charter kompanija koja nema sjedište u EU mora dostaviti OIB i PDV ID broj izdan od strane poreznih vlasti Republike Hrvatske kada plovilo daje na korištenje krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj ili u trećoj državi.

(2) Charter kompanija iz stavka 1. ovog članka mora dostaviti podatke o poreznom zastupniku u Republici Hrvatskoj.

Dostava podataka o osobnom identifikacijskom broju i poreznom identifikacijskom broju kompanija koje imaju sjedište u EU

Članak 15.

(1) Charter kompanija koja ima sjedište u državi članici EU mora dostaviti OIB i PDV ID broj izdan od strane poreznih vlasti Republike Hrvatske kada plovilo daje na korištenje krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj.

(2) Kada charter kompanija iz stavka 1. ovoga članka plovilo daje na korištenje krajnjem korisniku, isključivo u trećoj državi, tada mora dostaviti PDV ID broj izdan od strane nadležne administracije države u kojoj se nalazi sjedište charter kompanije.

(3) Kada je imenovala poreznog zastupnika u Republici Hrvatskoj, charter kompanija iz stavka 1. ovoga članka dužna je dostaviti njegove podatke Ministarstvu.

Dostava isprava i dokumenata plovila

Članak 16.

(1) Charter kompanija koja je u upisniku jahti odnosno očevidniku brodica Republike Hrvatske upisana kao vlasnik ili korisnik plovila nije dužna dostaviti presliku upisnog lista ili dozvole za plovidbu, niti ostale isprave i dokumente iz članka 13. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika.

(2) Za plovilo hrvatske državne pripadnosti, osim plovila iz stavka 1. ovog članka, charter kompanija je dužna dostaviti ugovor o zakupu plovila, odnosno ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen s vlasnikom ili korisnikom plovila, koji obvezno mora sadržavati OIB vlasnika ili korisnika plovila.

(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka mora biti ovjeren od javnog bilježnika.

Dužnost charter kompanije vezana za plovilo državne pripadnosti države članice Europskog gospodarskog prostora

Članak 17.

(1) Za plovilo državne pripadnosti države članice EGP, charter kompanija je dužna, osim isprava i dokumenata iz članka 13. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika, dostaviti:

1. zapisnik ili izvješće o zadnjem obavljenom tehničkom pregledu iz članka 6. ovoga Pravilnika iz kojeg se mora jasno vidjeti mjesto, datum, opseg i rezultati pregleda te tko je pregled obavio

2. ugovor o zakupu plovila odnosno ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen s vlasnikom ili korisnikom plovila koji obvezno mora sadržavati OIB ili PDV ID broj vlasnika ili korisnika plovila, ako charter kompanija nije vlasnik plovila i

3. dokaz da je plaćena naknada za sigurnost plovidbe.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti ovjeren od strane tijela nadležnog za ovjeravanje potpisa.

Dužnost charter kompanije vezana za plovilo državne pripadnosti treće države

Članak 18.

(1) Za plovila državne pripadnosti treće države, charter kompanija je dužna, osim isprava i dokumenata iz članka 13. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika, dostaviti:

1. zapisnik ili izvješće o zadnjem obavljenom tehničkom pregledu iz članka 6. ovoga Pravilnika iz kojeg se mora jasno vidjeti mjesto, datum, opseg i rezultati pregleda te tko je pregled obavio

2. ugovor o zakupu plovila odnosno ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen s vlasnikom ili korisnikom plovila, ako charter kompanija nije vlasnik ili korisnik plovila

3. dokaz da je plaćena naknada za sigurnost plovidbe

4. odobrenje za postupak privremenog uvoza robe s djelomičnim oslobođenjem od uvozne carine od nadležnog tijela Republike Hrvatske ili dostaviti takvo valjano odobrenje ishođeno od druge države članice Europske unije i

5. zahtjev za ishođenje odobrenja za kabotažu.

(2) Ugovor iz stavka 1. točke 2. ovog članka mora biti ovjeren od tijela nadležnog za ovjeravanje potpisa.

Dostava dodatnih informacija

Članak 19.

Kada iz dostavljenih isprava i dokumenata iz članka 13. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika, članka 17. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika ili članka 18. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika nije jasno vidljivo ispunjavanje uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika, Ministarstvo će od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatne informacije i po potrebi dostavu statutarnih pravila i odgovarajućih propisa države pripadnosti plovila.

Odobrenje za kabotaža

Članak 20.

(1) Charter djelatnosti sukladno odredbama ovog Pravilnika mogu obavljati plovila državne pripadnosti treće države, koja su ishodila odobrenje za kabotažu.

(2) Odobrenje za kabotažu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministar za kalendarsku godinu.

(3) Ministar može ograničiti godišnji broj odobrenja iz stavka 1. ovog članka vodeći računa da ne nastupi značajniji poremećaj unutar pojedinog segmenta ponude na tržištu charter djelatnosti, o čemu može zatražiti mišljenje Hrvatske gospodarske komore ili odgovarajućih udruga poslodavaca.

(4) U slučaju značajnih poremećaja u pojedinom segmentu tržišta Ministar će donijeti privremenu mjeru ograničenja izdavanja odobrenja za kabotažu na period od 3 mjeseca.

Vez plovila i prostor za prihvat gostiju

Članak 21.

(1) Vez je mjesto u moru gdje se plovilo daje na korištenje krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj.

(2) Vez iz stavka 1. ovog članka može biti:

1. u luci otvorenoj za javni promet

2. na koncesioniranom području (marina, kamp i sl.) ili

3. na mikrolokaciji, izvan luke otvorene za javni promet ili koncesioniranog područja, za čije je korištenje ishođeno koncesijsko odobrenje.

(3) Prostor za prihvat gostiju je mjesto gdje charter kompanija obavlja primopredaju plovila sa zapovjednikom plovila.

(4) Charter baza je skupina vezova na istoj lokaciji koje koristi charter kompaniju uključujući i prostor za prihvat gostiju.

Prijava popisa posade i putnika

Članak 22.

(1) Prijava popisa posade i putnika za svako plovilo obavlja se elektroničkim putem u centralnu bazu podataka Ministarstva najkasnije do trenutka isplovljenja plovila.

(2) Prijava popisa posade i putnika obavlja se i u slučajevima kada plovilo koristi vlasnik odnosno korisnik plovila ili članovi uže obitelji vlasnika odnosno korisnika plovila.

(3) Za identifikaciju potpisnika popisa posade i putnika i potvrđivanje vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog zapisa upotrebljava se isključivo napredni elektronički potpis.

(4) Popis posade i putnika, ispisan kao povratni dokument nakon prijave popisa posade i putnika elektroničkim putem, mora se nalaziti na plovilu i osoba koja upravlja plovilom dužna je isti predočiti, na zahtjev, ovlaštenoj osobi.

(5) U slučaju nemogućnosti prijave popisa posade i putnika elektroničkim putem ista se ovjerava u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije. Tako ovjereni popis posade i putnika mora se naknadno unijeti u centralnu bazu podataka.

(6) Obrazac Popisa posade i putnika nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(7) Pored podataka koji se prema obrascu iz Priloga 1. ovoga članka unose u popis posade i putnika, charter kompanija je dužna popuniti i druge podatke, sukladno posebnim propisima.

Unošenje broja pomorske knjižice i svrhe plovidbe

Članak 23.

(1) Kod prijave popisa posade i putnika charter kompanija je dužna za svakog člana posade jahte hrvatske državne pripadnosti s profesionalnom posadom u rubriku »Vrsta i broj isprave o identitetu« unijeti broj pomorske knjižice.

(2) Na plovilu koje plovi bez putnika, kod prijava popisa posade mora se naznačiti svrha plovidbe.

Evidencija popisa posade i putnika

Članak 24.

Charter kompanija je dužna voditi evidenciju popisa posade i putnika te je dati na uvid na zahtjev ovlaštene osobe.

Primopredaja plovila

Članak 25.

(1) Primopredaja plovila iz članka 12. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika obuhvaća najmanje slijedeće elemente:

1. provjeru osposobljenosti zapovjednika plovila

2. predaju svih valjanih isprava i dokumenata plovila

3. provjeru ispravnosti rada brodskih uređaja i opreme

4. upoznavanje s osnovnim pravilima sigurnosti plovidbe i sprječavanja onečišćenja mora

5. upoznavanje s telefonskim brojevima službi traganja i spašavanja na moru i ostalih hitnih službi

6. upoznavanje s postupkom u slučaju pomorske nezgode i

7. upoznavanjem sa sustavom vremenskih izvješća i vremenskih upozorenja i sl.

(2) O postupku primopredaje sastavlja se zapisnik potpisan od osobe koja je sa strane charter kompanije obavila primopredaju i od zapovjednika plovila.

(3) Zapisnik iz stavka 2. ovog članka sastavlja se u dva primjerka od kojih s jedna mora nalaziti na plovilu, a drugi u službenim prostorijama charter kompanije te se isti mora predočiti, na zahtjev, ovlaštenoj osobi.

Isprave i dokumenti

Članak 26.

(1) Isprave i dokumenti iz članka 25. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, koji se predaju zapovjedniku plovila obvezno su:

1. dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu

2. dokaz da je zapovjednik plovila osposobljen upravljati plovilom sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, odnosno sukladno propisima Republike Hrvatske

3. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu trećim osobama

4. popis posade i putnika, osim za plovila koja se isključivo iznajmljuju bez pružanja usluge smještaja i

5. zapisnik o primopredaji plovila.

(2) Isprave i dokumenti iz stavka 1. ovoga članka moraju se uvijek nalaziti na plovilu u svrhu provjere od strane ovlaštenih osoba.

(3) Na plovilu strane državne pripadnosti, osim dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se moraju nalaziti i:

1. dokaz da je plaćena naknada za sigurnost plovidbe

2. rješenje o dodjeli PDV ID broja

3. odobrenje za kabotažu za plovilo državne pripadnosti treće države.

(4) Na plovilu koje se iznajmljuju krajnjem korisniku, bez pružanja usluge smještaja, mora se nalaziti i račun izdan sukladno posebnim propisima.

POGLAVLJE IV.
PLOVIDBA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 27.

Plovidba plovila državne pripadnosi treće države bez odobrenja za kabotažu

Plovilo državne pripadnosti treće države za koje nije ishođeno odobrenje za kabotažu smiju ploviti unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske radi uplovljavanja u luku otvorenu za međunarodni promet, luku nautičkog turizma ili u luku u kojoj je brodogradilište u kojemu će biti popravljen, radi isplovljenja iz takve luke, te radi plovidbe između ovih luka, najkraćim uobičajenim putem bez zaustavljanja, isključivo kada je na istom ukrcana samo profesionalna posada.

Uplovljenje plovila koje je dano na korištenje krajnjem korisniku u trećoj državi

Članak 28.

Zapovjednik plovila koje je dano na korištenje krajnjem korisniku u trećoj državi, kada uplovljava u Republiku Hrvatsku morskim putem, dužan je:

1. podvrgnuti se graničnoj kontroli i

2. ovjeriti Popis posade i putnika u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije i dostaviti primjerak ugovora koji je sklopljen s krajnjim korisnikom.

Uplovljenje plovila koje je dano na korištenje krajnjem korisniku u državi članici EU

Članak 29.

Zapovjednik plovila koje je dano na korištenje krajnjem korisniku u državi članici EU, kada uplovljava u Republiku Hrvatsku morskim putem, dužan je:

1. podvrgnuti se graničnoj kontroli

2. ovjeriti Popis posade i putnika u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije

3. predočiti primjerak ugovora koji je sklopljen s krajnjim korisnikom ili drugi dokument kojim se dokazuje najam plovila od strane krajnjeg korisnika i

4. platiti propisane naknade sukladno posebnim propisima.

Zabrana plovidbe

Članak 30.

(1) Ako se tijekom granične kontrole utvrdi da plovilo iz članka 28., odnosno članka 29. ovoga Pravilnika ili zapovjednik ne udovoljava uvjetima ovog Pravilnika ili drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske, zabranit će se plovidba plovilu do otklanjanja utvrđenog nedostatka.

(2) Ako se nedostatak ne može otkloniti u razumnom roku, naložit će se isplovljenje plovila iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Isplovljenje plovila iz Republike Hrvatske

Članak 31.

(1) Zapovjednik plovila iz članka 28. dužan je prije isplovljenja iz Republike Hrvatske:

1. podvrgnuti se graničnoj kontroli

2. ovjeriti Popis posade i putnika u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije i

3. dostaviti dokument izdan od strane poreznog obveznika na kojem je iskazan izračun obveze PDV-a prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Zapovjednik plovila iz članka 29. ovoga Pravilnika kao i zapovjednik plovila koje je dano na korištenje u Republici Hrvatskoj, dužan je prije isplovljenja iz Republike Hrvatske:

1. podvrgnuti se graničnoj kontroli i

2. ovjeriti Popis posade i putnika u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

(3) Nakon što izvrši obaveze iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga članka, zapovjednik plovila dužan je najkraćim putem napustiti unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske.

Pomorski agent

Članak 32.

Poslove charter kompanije sukladno odredbama ovoga Pravilnika, za plovilo strane državne pripadnosti, može obavljati pravna i fizička osoba koja je upisana u Upisnik pomorskih agenata Republike Hrvatske.

POGLAVLJE V.
PROMJENA, DOSTUPNOST I RAZMJENA PODATAKA

Obavijest o promjeni podataka

Članak 33.

Charter kompanija dužna je bez odgode obavijestiti Ministarstvo o bilo kojoj promjeni podataka iz članaka 13. 14., 15., i 32. ovoga Pravilnika.

Dostupnost i razmjena podataka

Članak 34.

(1) Podaci iz centralne baze podataka dostupni su charter kompanijama za njihova plovila, a nadležnim tijelima državne uprave dostupni su podaci za sva plovila svih charter kompanija.

(2) Ministarstvo će elektronskim putom dostavljati Poreznoj upravi najkasnije do prvog dana u mjesecu za prethodni mjesec podatke o:

1. plovilu koje je dano na korištenje u trećoj zemlji a plovilo je u Republici Hrvatskoj i

2. plovilu koje je dano na korištenje u Republici Hrvatskoj a isplovilo je za treću zemlju.

(3) Podaci o plovilu iz stavka 2. ovog članka sadrže:

1. naziv ili ime, te sjedište charter kompanije, vlasnika ili korisnika plovila i poreznog zastupnika kada je imenovan od strane charter kompanije

2. OIB i/ili PDV ID charter kompanije, vlasnika ili korisnika plovila i poreznog zastupnika kada je imenovan od strane charter kompanije

3. ime i/ili oznaku plovila

4. državu pripadnosti plovila

5. datum ukrcaja gostiju

6. luku ukrcaja gostiju

7. datum iskrcaja gostiju

8. vrijednost i valutu ugovora

9. datum uplovljenja u Republiku Hrvatsku

10. datum isplovljenja iz Republike Hrvatske i

11. sljedeću državu i luku uplovljenja.

DIO TREĆI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe

Članak 35.

(1) Charter kompanija koja na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika pruža uslugu smještaja na plovilu u Republici Hrvatskoj dužna je uskladiti svoju djelatnost s odredbama ovog Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2017. godine, a najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika dostaviti podatke o OIB-u i/ili PDV ID broju sukladno odredbama članaka 14., 15., članka 16. stavka 2. i članka 17. stavka 1. točke ovoga Pravilnika.

(2) Odobrenje za kobotažu izdano temeljem odredbi Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (»Narodne novine«, br. 99/13), vrijedi za period za koji je izdano.

Završne odredbe

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (»Narodne novine«, br. 99/13).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/74

Urbroj: 530-03-2-17-1

Zagreb, 25. travnja 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.