NN 42/2017 (28.4.2017.), Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog

Grad Vrbovsko

979

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), čl. 20. st. 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), te čl. 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/09, 43/10, 8/13 i 41/14), i (»Službene novine Grada Vrbovskog« broj 10/15), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 5. travnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA GRADA VRBOVSKOG

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Vrbovskom, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 2.

Grad Vrbovsko dužan je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Vrbovskog sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16) te sukladno Zakonu i podzakonskom aktu kojima se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada Vrbovskog.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Grada Vrbovskog.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalazi području Grada Vrbovskog.

Članak 8.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 10.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Grada Vrbovskog.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 11.

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Grada Vrbovskog.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu Grada Vrbovskog koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina starosti.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 12,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada Vrbovskog.

Porez na kuće za odmor stečene nasljedstvom i koje su starije od 50 godina plaća se u visini od 6 kn po jednom četvornom metru korisne površine.

Porez na kuće za odmor stečene nasljedstvom čiji vlasnici imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog plaća se u visini od 5 kn po jednom četvornom metru korisne površine.

Članak 13.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 14.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Grada Vrbovskog.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz prethodnog stavka ovog članka je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.

Javnom površinom smatraju se površine javne namjene, odnosno površine čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, i to: (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.).

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaća se:

– za svaku pokretnu radnju 1.200,00 kuna godišnje,

– za postavu svakog kioska i drugih naprava 1.200,00 kuna godišnje.

Ukoliko se javne površine koriste temeljem posebnog ugovora o zakupu gradskog zemljišta, porez na korištenje javnih površina se ne naplaćuje.

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina ne plaćaju:

a) državni organi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove, udruge građana i registrirane političke stranke

b) humanitarne organizacije

c) sportske organizacije

d) fizička osoba – invalid Domovinskog rata koji samostalno obavlja obrt

e) ostale organizirane manifestacije koje su u interesu promocije Grada Vrbovskog.

Članak 18.

Obveznici poreza na korištenje javnih površina dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o korištenju javnih površina do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na korištenje javnih površina, odnosno u roku od 15 dana nakon korištenja javne površine.

Članak 19.

Porez na korištenje javnih površina plaća se unaprijed za tekuću godinu u roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen.

Porez na korištenje javnih površina u svrhu korištenja istih za potrebe cirkusa, zabavnih radnji, šatora za ugostiteljske usluge, promet roba, za pokretne ugostiteljske radnje i ambulantnu prodaju, za postavljanje ljetnih vrtova ispred ugostiteljskih i drugih radnji te za pokretne naprave – stolice i klupe za prodaju voća i povrća, proizvoda kućne radinosti i obrtničkih radnji, automate za piće, sladoled i cigarete, plaća se u roku 5 dana po isteku vremena za koje je nadležno porezno tijelo izdalo odobrenje za postavljanje predmetne naprave.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na javne površine obavlja Porezna uprava.

Članak 20.

Porez na korištenje javnih površina prihod je Proračuna Grada Vrbovskog.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 21.

Posebnom odlukom Gradskog vijeća koja će se objaviti i u »Narodnim novinama« sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine.

Odluka se će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Grad Vrbovsko poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 23.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 24.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po odredbama Zakona o lokalnim porezima i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine, dovršit će se po odredbama navedenog Zakona i ove Odluke.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Vrbovskog«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 26.

Odredbe članaka 11. – 14. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 15/10 i 41/14) i (»Narodne novine« br. 52/10 i 156/14).

Klasa: 410-01/17-01/6

Urbroj: 2193-01-01/17-01-1

Vrbovsko, 5. travnja 2017.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
Jasna Božić, dipl. oec., v. r.