NN 43/2017 (3.5.2017.), Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

982

Na temelju članka 9.c stavka 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine donijela

UREDBU

O PROVEDBI POSTUPKA PROCJENE UČINAKA PROPISA NA MALO GOSPODARSTVO (TEST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje provedba postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo, odnosno kriteriji za Prethodni test malog i srednjeg poduzetništva (u daljnjem u tekstu: Prethodni MSP test), metodologija provedbe i obrazac po kojem se izrađuje Prethodni MSP test, provedba i obrazac testa malog i srednjeg poduzetništva (u daljnjem tekstu: MSP test) i način provedbe savjetovanja u postupcima uređenim ovom Uredbom.

Članak 2.

(1) Ova Uredba odnosi se na provedbene propise (uredbe i pravilnike).

(2) Procjena učinaka propisa na malo gospodarstvo za nacrte prijedloga zakona provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa i podzakonskog akta donesenog na temelju tog zakona.

(3) MSP test se u postupku donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka provodi primjenom načela administrativnog pojednostavljenja i načela proporcionalnosti.

(4) Načelo administrativnog pojednostavljenja znači da obveze i zahtjevi prema poduzetnicima moraju sadržavati što nižu razinu administrativnih troškova i uvjeta za pristup tržištu.

(5) Načelo proporcionalnosti znači da propisane obveze i zahtjevi prema poduzetnicima moraju biti razmjerni svojoj svrsi kako bi se u opravdanoj mjeri ostvarila zaštita javnog interesa.

II. KRITERIJI ZA PROVEDBU PRETHODNOG TESTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Članak 3.

Prethodni MSP test provodi se sukladno kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Zakon) i kriterijima sadržanim u obrascu iz Priloga 1. ove Uredbe.

Članak 4.

(1) Očekivani učinci propisa iz članka 2. ove Uredbe procjenjuju se kroz učinke na sektor malog i srednjeg poduzetništva, prema sljedećim kriterijima:

– utvrđivanje ciljane skupine/podskupine

– zapošljavanje i samozapošljavanje u subjektima malog poduzetništva

– tržišno natjecanje i konkurentnost unutarnjeg tržišta Europske unije (u daljnjem tekstu: EU)

– administrativni trošak primjene propisa za male i srednje poduzetnike

– učinak na mikro subjekte malog gospodarstva

– gospodarski i financijski rezultat poslovanja malog i srednjeg poduzetnika

– drugi očekivani učinci na sektor malog gospodarstva ukoliko su ocijenjeni značajnima.

(2) Za potrebe ove Uredbe pod subjektima malog i srednjeg poduzetništva iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se:

– mikro gospodarski subjekti – s manje od 10 zaposlenih

– mali gospodarski subjekti – od 10 do 49 zaposlenih

– srednji gospodarski subjekti – od 50 do 249 zaposlenih.

Članak 5.

(1) Stručni nositelj izrađuje Prethodni MSP test na način da ispunjava obrazac Prethodni MSP test iz Priloga 1. ove Uredbe.

(2) Obrazac Prethodnog MSP testa iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na analizu, kvalitativnu kontrolu, obvezujuće mišljenje i suglasnost ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt zajedno s nacrtom prijedloga propisa.

(3) Obrazac potpisuje čelnik nadležnog tijela stručnog nositelja izrade akata, odnosno njegov zamjenik.

(4) Ako se kroz Prethodni MSP test utvrdi učinak na subjekte malog i srednjeg poduzetništva, prema najmanje dva utvrđena kriterija iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe, stručni nositelj izrade akata (u daljnjem tekstu: stručni nositelj) dužan je pristupiti izradi MSP testa.

Članak 6.

(1) Stručni nositelj je dužan za utvrđivanje činjenica i podataka koji će poslužiti kao polazna osnova i podloga za procjenu učinaka propisa na male i srednje poduzetnike po utvrđenim kriterijima iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe koristiti mjerodavne izvore službenih podataka nadležnih institucija Republike Hrvatske i EU, kao i znanstveno-istraživačkih i obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora i sl.

(2) Osim izvora podataka iz stavka 1. ovoga članka, stručni nositelj može, u svrhu utvrđivanja činjenica i podataka koji će poslužiti kao polazna osnova i podloga za procjenu učinaka propisa, koristiti i druge relevantne izvore podataka iz odgovarajućih institucija EU i odgovarajućih međunarodnih organizacija i institucija.

III. PROVEDBA TESTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Izrada Prijedloga testa malog i srednjeg poduzetništva

Članak 7.

(1) Stručni nositelj započinje izradu Prijedloga testa malog i srednjeg poduzetništva (u daljnjem tekstu: Prijedlog MSP testa) prikupljanjem odgovarajućih podataka i provođenjem konzultacija s nadležnim tijelima državne uprave i relevantnim dionicima, ovisno o upravnom području u kojem izrađuje propis.

(2) Prijedlog MSP testa stručni nositelj izrađuje prema zahtjevima utvrđenim u obrascu sadržanom u Prilogu 2. ove Uredbe.

(3) O Prijedlogu MSP testa i nacrtu prijedloga propisa stručni nositelj provodi postupak savjetovanja s javnošću i sa zainteresiranom javnošću na središnjem portalu »e-Savjetovanje« u pravilu u trajanju od 30 dana, a po ocijenjenoj potrebi stručnog nositelja, ovisno o složenosti materije, i dulje.

(4) Stručni nositelj ažurira Prijedlog MSP testa i nacrt prijedloga propisa u skladu s usvojenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima slijedom savjetovanja iz stavka 3. ovoga članka. Potom Prijedlog MSP testa i nacrt prijedloga propisa dostavlja na analizu, kvalitativnu kontrolu, obvezujuće mišljenje i suglasnost ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt.

(5) Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt dužno je svoje obvezujuće mišljenje i suglasnost dostaviti u roku od 15 dana.

(6) Nakon pribavljanja mišljenja iz stavka 5. ovoga članka stručni nositelj nastavlja s postupkom sukladno propisima kojima se uređuje procjena učinaka propisa i provedba postupka procjene učinaka propisa te pristupa izradi propisa.

IV. SAVJETOVANJE, KONZULTACIJE S DIONICIMA I JAVNE RASPRAVE

Konzultacije s dionicima

Članak 8.

(1) Prilikom pristupanja izradi Prijedloga MSP testa stručni nositelj provodi konzultacije s malim i srednjim poduzetnicima i dionicima, ovisno o upravnom području koje se uređuje, poslovnim udruženjima, komorama, udrugama i nadležnim strukovnim organizacijama, zbog boljeg obuhvata i utvrđivanja problematike te utvrđivanja ciljeva.

(2) U postupku konzultacija iz stavka 1. ovoga članka potrebno je uključiti što veći broj dionika.

(3) Stručni nositelj provodi konzultacije s dionicima korištenjem metoda komunikacije putem elektroničke pošte, radnih sastanaka, fokus grupa, okruglih stolova, kao i ostalih metoda.

(4) Stručni nositelj, nakon završenog postupka konzultacija, u roku od 15 dana, izrađuje cjelovito Izvješće o svim održanim savjetovanjima s dionicima koje sadrži:

– odgovarajuće podatke o svakom dioniku (tijelo, pravna ili fizička osoba – subjekt malog i srednjeg poduzetništva, poslovna udruženja, udruge, komore, strukovne organizacije i sl.) koji je sudjelovao u savjetovanju

– navode značajnih učinaka na male i srednje poduzetnike koje su prepoznali dionici u savjetodavnom postupku.

Savjetovanje i javna rasprava

Članak 9.

(1) Informiranje o održavanju savjetovanja o Prijedlogu MSP testa i održavanju javne rasprave o propisu provodi se prema obrascu sadržanom u Prilogu 3. ove Uredbe.

(2) Savjetovanje i javna rasprava su postupci u kojima svojim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima, u propisanim rokovima i na način određen u Informaciji iz Priloga 3. ove Uredbe, u svojstvu javnosti i zainteresirane javnosti, može sudjelovati svaki dionik (tijelo, pravna ili fizička osoba – mali i srednji poduzetnik, komora, poslovno udruženje, strukovna organizacija i sl.), na kojega se propis odnosi.

(3) Zbog pobližeg upoznavanja dionika iz stavka 2. ovoga članka, s materijom koja je predmet savjetovanja i javne rasprave stručni nositelj u skladu s ovom Uredbom dužan je provesti javno izlaganje putem npr. javno-privatnog dijaloga, rasprave, okruglog stola s malim i srednjim poduzetnicima, njihovim komorama, asocijacijama, udruženjima ili na drugi primjereni način.

(4) Nakon provedenog savjetovanja i javne rasprave, uključujući i javna izlaganja, stručni nositelj bilježi sve primjedbe, prijedloge i mišljenja dionika dostavljene na odgovarajući način te ih je dužan razmotriti. Obrazloženje prihvaćenih i neprihvaćenih primjedaba, prijedloga i mišljenja stručni nositelj treba sastaviti kroz obavijest koja će biti dostupna na središnjem portalu »e-Savjetovanje«.

(5) Stručni nositelj primjedbe, prijedloge i mišljenja dionika u obrascu Obavijesti iz priloga 3. ove Uredbe sukladno zadanim kriterijima ocjenjuje kao prihvatljive ili neprihvatljive.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/45

Urbroj: 50301-25/25-17-2

Zagreb, 27. travnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac

NAZIV STRUČNOG NOSITELJA

KLASA: _____________________

URBROJ: ____________________

Mjesto, datum

PRETHODNI TEST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
ZA (navesti naziv provedbenog propisa)

Ovaj Obrazac koristi se u postupku pripremanja Prethodnog testa malog i srednjeg poduzetništva (Prethodni MSP test) zbog utvrđivanja potrebe za provedbu postupka procjene učinka propisa na malo gospodarstvo i izrade testa malog i srednjeg poduzetništva (MSP test).

R. br.Ukratko, jasno i sažeto odgovorite na pitanja:
1.Opišite problem koji se planira riješiti, koji cilj se planira postići i u kojem roku, moguće učinke koje će predloženo normativno rješenje imati na male i srednje poduzetnike ili određenu gospodarsku djelatnost u smislu zaposlenosti, prihoda ili dobiti i drugih pokazatelja.

Odgovorite sa »DA« ili »NE«, uz obvezni opis sljedećih učinaka:DANE
2.Hoće li propis imati učinke na određeni broj malih i srednjih poduzetnika kroz administrativne troškove provedbe postupaka ako se za poduzetnike propisuju jednokratne ili periodične administrativne obveze, a koje bi značile trošak vremena za obavljanje pojedinih administrativnih radnji za ispunjavanje propisanih zahtjeva, plaćanje naknada i davanja?

3.Hoće li propis imati učinke na tržišnu konkurenciju i konkurentnost unutarnjeg tržišta EU u smislu prepreka slobodi tržišne konkurencije?

4.Uvodi li propis naknade i davanja koje će imati učinke na financijske rezultate poslovanja poduzetnika, te postoji li trošak prilagodbe zbog primjene propisa?

5.Hoće li propis imati posebne učinke na mikro poduzetnike?

Ako je na dva pitanja od pitanja pod rednim brojevima od 2. do 5. iz ovoga Obrasca odgovoreno »DA«, obvezna je provedba procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo i izrada MSP testa.

Ako je odgovor na pitanje pod rednim brojem 2. »DA«, uz Prethodni MSP test obrazac potrebno je priložiti pravilno ispunjenu Standard Cost Model (SCM) tablicu s procjenom mogućeg administrativnog troška za svaku propisanu obvezu i zahtjev. SCM obrazac se ispunjava sukladno uputama u standardiziranom obrascu u kojem se nalazi formula izračuna i sukladno jedinstvenim nacionalnim smjernicama uređenim kroz SCM priručnik.

6.Ako predloženo normativno rješenje nema učinke navedene pod pitanjima 2. do 5., navedite obrazloženje u prilog izjavi o nepostojanju učinka na male i srednje poduzetnike.
 PRILOG 2.

Obrazac

NAZIV STRUČNOG NOSITELJA

KLASA: _______________

URBROJ: ______________

Mjesto, datum

TEST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
ZA (navesti naziv provedbenog propisa)

Ovaj Obrazac koriste stručni nositelji tijekom postupka izrade testa malog i srednjeg poduzetništva (MSP test) kojim se ocjenjuju gospodarski učinci prijedloga provedbenih propisa na male i srednje poduzetnike, ako je pripremom Prethodnog MSP testa utvrđena obveza provedbe učinaka propisa na malo gospodarstvo i izrada MSP testa.

1. PROBLEM
Ukratko navedite rezultate analize javne politike, odnosno trenutnog stanja malog i srednjeg poduzetništva, s obzirom na područje koje se namjerava zahvatiti propisom. Pritom je potrebno koristiti relevantne podatke s izvorima. Prilikom utvrđivanja problema izvršite uvid u ispunjeni obrazac Prethodnog MSP testa u dijelu koji se odnosi na problem.
2. CILJEVI
Na temelju utvrđenog problema, ukratko navedite 1 do 3 cilja za rješavanje utvrđenog problema. Svaki cilj mora biti specifičan, mjerljiv i vremenski određen.
3. MOGUĆE OPCIJE JAVNIH POLITIKA

Prilikom utvrđivanja mogućih opcija javnih politika za rješavanje problema i postizanje cilja, potrebno je izraditi najmanje dva prijedloga nenormativnog rješenja i najmanje dva prijedloga mogućih normativnih rješenja.

Kod utvrđivanja nenormativnog rješenja, obvezno je navesti opciju »ne poduzimati ništa«. Na taj način utvrđuje se stanje koje će se, ovisno o trendovima, nastaviti i dalje, bez poduzimanja daljnjih normativnih koraka od strane stručnog nositelja. To znači da državna intervencija kroz propise nije potrebna. U slučaju važećeg propisa, opcija »ne poduzimati ništa« obuhvaća analizu postojećeg stanja od trenutka donošenja tog propisa.

Drugi prijedlog nenormativnog rješenja odnosi se na opciju rješavanja problema bez donošenja novog ili izmjene postojećeg zakonodavstva. Takvo nenormativno rješenje obuhvaća način rješenja problema kroz samoregulaciju unutar strukovnih organizacija i poslovnih udruženja. Također, takvo rješenje obuhvaća kampanje, smjernice, dobre prakse, edukacije za dobrovoljne standarde kvalitete, projekte i slične aktivnosti koje mogu u konačnici dovesti do navedenog cilja bez državne intervencije kroz zakonodavstvo.

Dva prijedloga normativnih rješenja obuhvaća rješavanje problema i postizanje utvrđenih ciljeva zakonodavstvom. Obvezno navedite i utvrdite normativno rješenje navedeno u Prethodnom MSP testu, tj. jedna opcija normativnog rješenja svakako je izrađena teza propisa.

Drugo normativno rješenje odnosi se na drugi način rješavanja problema kroz donošenje novog, odnosno izmjene postojećeg zakonodavstva.

OPCIJE ZA MSP TEST

3.1. Opcija 1. (nenormativno rješenje) »Ne poduzimati ništa«

3. 2. Opcija 2. (nenormativno rješenje) »Poduzimati nenormativne aktivnosti«

3. 3. Opcija 3. (normativno rješenje) »Poduzimati nenormativnu aktivnost A«

3. 4. Opcija 4. (normativno rješenje) »Poduzimati nenormativnu aktivnost B«

4. OCJENA I OPCIJE

Prije tablice Analize troškova i koristi za svaku od opcija javnih politika potrebno je analizirati koristi i troškove na temelju dostupnih podataka, analiza, izvješća i provedenih neformalnih savjetovanja s dionicima. Svaku tvrdnju potrebno je opravdati informacijama, činjenicama i ostalim dostupnim statističkim podacima. Analiza svakog troška i koristi mora se iznijeti kvantitativno i kvalitativno. Brojčani pokazatelji se navode uz obvezno navođenje izvora podataka, uključujući SCM obrazac za mjerenje administrativnih troškova.

Tablica: Analiza troškova i koristi

OpcijeTroškovi (negativni učinci)Koristi (pozitivni učinci)
Opcija 1.
Opcija 2.
Opcija 3.
Opcija 4.

Legenda:

– znatan negativni učinak

– ograničen negativni učinak

1 nema učinka

+ ograničen pozitivan učinak

+ + znatan pozitivan učinak

5. SAVJETOVANJE

Ovaj dio se ispunjava pri ažuriranju MSP testa, a nakon provedenog savjetovanja i ponovno se ažurira nakon javne rasprave kod izrade MSP testa.

Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, a ovisno o složenosti materije i dulje, objavom na portalu e-Savjetovanje. Tijekom savjetovanja potrebno je, posebice u slučajevima da propis ima značajan učinak na male i srednje poduzetnike, provesti dodatna savjetovanja kroz javno-privatni dijalog, javne rasprave, okrugle stolove s malim i srednjim poduzetnicima, strukovnim komorama, udrugama, poslovnim udruženjima i sl.

Sažetak postupka savjetovanja s dionicima potrebno je iznijeti na jasan način, s točnim datumima početka i završetka savjetovanja, pojedinih događanja i sl. Potrebno je navesti broj ukupno zaprimljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga koji su pristigli tijekom savjetovanja te broj prihvaćenih komentara na Prijedlog MSP testa, odnosno na prijedlog propisa. Sve navedeno se odgovarajuće primjenjuje i na javnu raspravu.
6. PREPORUČENA OPCIJA
Obrazložite zašto odabrana opcija predstavlja najpovoljnije rješenje javne politike za malo gospodarstvo.
7. MJERE UBLAŽAVANJA
Opišite konkretne mjere ublažavanje negativnih učinaka na male i srednje poduzetnike (npr. izuzeti male i srednje poduzetnike iz primjene pojedinih propisanih administrativnih obveza, predložiti promjenu predloženog propisa ili nenormativnu aktivnost zbog rasterećenja malog gospodarstva).
PRILOG 3.

Obrazac

NAZIV STRUČNOG NOSITELJA

KLASA: _____________

URBROJ: ____________

Mjesto, datum

OBAVIJEST
o provedbi savjetovanja s dionicima povodom izrade Prijedloga MSP testa
za (navesti naziv provedbenog propisa)

1.     Nositelj izrade prijedloga MSP testa je (naziv stručnog nositelja izrade provedbenog propisa)

2. Pravni izvori:

3.     Neposredni dionici u izradi ovoga Prijedloga MSP testa su (navesti dionike)

4.     Ostali dionici s kojima su provedene neformalne konzultacije u pripremnoj fazi izrade ovoga Prijedloga MSP testa su (navesti sudionike)

5.     Način sudjelovanja dionika u postupku savjetovanja:

Dionici u postupku savjetovanja o Prijedlogu MSP testa za (navesti naziv provedbenog propisa) mogu sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

Prijedlog MSP testa objavljuje se u nastavku ove Informacije.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se od _________ do _________ (navesti točan datum početka i završetka roka) elektroničkom poštom na portal »e-Savjetovanje« pa su podaci dostupni iz statistike portala.

6. Ostali podaci:

Tijekom navedenog razdoblja Prijedlog MSP testa razmotrit će se i na okruglom stolu s dionicima prema posebnom pozivu.

Nakon što se razmotre sva zaprimljena mišljenja, prijedlozi i primjedbe Prijedloga MSP testa će se ažurirati, te će se, kada se ispune svi propisani uvjeti, pristupiti izradi Prijedloga MSP testa i nacrta prijedloga (navesti naziv provedbenog propisa).

7.     Dionicima će obavijest o prihvaćenim i neprihvaćenim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama dostavljenim za vrijeme predmetnog savjetovanja biti dostupna iz statistike središnjeg portala za savjetovanje »e-Savjetovanje« https://savjetovanja.gov.hr/.

Potpis ovlaštene osobe

______________________


UPUTA: Stručni nositelj dužan je ovaj Obrazac na odgovarajući način primijeniti i u postupku javne rasprave o propisu i Prijedlogu MSP testa.