NN 43/2017 (3.5.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

986

Na temelju članka 115. Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11 i 76/13) i sukladno Zaključku o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 4. svibnja 2016. godine, ministar nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PATENTU

Članak 1.

U Pravilniku o patentu (»Narodne novine«, br. 117/07, 3/11, 66/11, 145/12 i 85/13), u članku 4. stavku 1. točki 11. riječi: »ili pečat« brišu se.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci: P-1, P-2, P-3 i P-4. Novi obrasci P-1, P-2, P-3 i P-4 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 038-01/17-01/00003

Urbroj: 533-19-17-0003

Zagreb, 19. travnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.