NN 43/2017 (3.5.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o žigu

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

987

Na temelju članka 83. Zakona o žigu (»Narodne novine«, br. 173/2003, 76/2007, 30/2009, i 49/2011) i sukladno Zaključku o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 4. svibnja 2016. godine, ministar nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ŽIGU

Članak 1.

U Pravilniku o žigu (»Narodne novine«, br. 117/2007, 66/2011 i 125/2013), u članku 2. stavku 1. točki 16., članku 13. stavku 1. točki 10., članku 15. stavku 1. točki 5., članku 19. stavku 1. točki 6., članku 22. stavku 1. točki 6., članku 24. stavku 2. točki 7., članku 25. stavku 1. točki 11., članku 28. stavku 1. točki 8. i članku 29. stavku 1. točki 6. riječi: »ili pečat« brišu se.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci: Ž-1, Ž-2, Ž-3 i MŽ-1. Novi obrasci Ž-1, Ž-2, Ž-3 i MŽ-1 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 038-01/17-01/00003

Urbroj: 533-19-17-0004

Zagreb, 19. travnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.