NN 43/2017 (3.5.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

989

Na temelju članka 57. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, br. 173/2003, 186/2003, 76/2007 i 49/2011) i sukladno Zaključku o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 4. svibnja 2016. godine, ministar nadležan za rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, na prijedlog ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, br. 72/2004, 117/2007 i 66/2011), u članku 3. stavku 2. točki 5. i članku 5. točki 4. riječi: »ili pečat« brišu se.

Članak 2.

U članku 6. točki 5. riječi: »pečat i« brišu se.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci: G-1, G-2, K-1, K-2, K-1A, K-2A i K-3. Novi obrasci G-1, G-2, K-1, K-2, K-1A, K-2A i K-3 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 038-01/17-01/00003

Urbroj: 533-19-17-0006

Zagreb, 19. travnja 2017.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.