NN 44/2017 (5.5.2017.), Odluka o porezima Općine Jelsa

Općina Jelsa

1041

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 20. st. 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), te članka 33. Statuta Općine Jelsa (»Službeni glasnik Općine Jelsa« br. 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Jelsa na svojoj XXIV. sjednici održanoj 10. travnja 2017. donjelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE JELSA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Jelsa, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 2.

Općina Jelsa dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Jelsa sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 1/17).

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Jelsa.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Jelsa.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalaze na području Općine Jelsa.

Članak 8.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 10.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 11.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija i da posjeduje sanitarni čvor.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Jesla.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatrat će se i osoba koja je vanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeđivanjem i na temelju zakona, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku te svaki od njih posebno dobiva rješenje o razrezu poreza, osim ako se izjavom ne usuglase da će porez objediniti i rješenje glasiti samo na jednoga od suvlasnika nekretnine.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna/m² godišnje po metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti. Kućom za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požara, potresa) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se niti na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu Općine Jelsa koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina starosti.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuće za odmor u obvezi su nadležnom tijelu Općine Jelsa dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, te druge podatke potrebite za razrez poreza te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina na području Općine Jelsa plaćaju pravne i fizičke osobe korisnici javnih površina za čije je korištenje sklopljen Ugovor o zakupu javne površine od strane nadležnog općinskog tijela.

Porez na korištenje javnih površina propisan ovom Odlukom primjenjuje se i na slučajeve zauzimanja, odnosno korištenja javne površine bez odgovarajuće suglasnosti nadležnog tijela Općine Jelsa, do ishođenja suglasnosti, odnosno uklanjanja objekata i vraćanja javne površine u prvobitno stanje, u postupku kojeg provodi komunalno redarstvo.

Članak 16.

Pod javnim površinama smatraju se: površine za kolni i pješački promet, trgovi, ulice, parkovi i svi ostali javni prostori u vlasništvu Općine Jelsa.

Područje Općine Jelsa obzirom na lokaciju postavljanja ugostiteljskih terasa tzv. štekata na javnim površinama dijeli se u četiri (4) zone:

I. ZONA – naselje Jelsa – od Općinskog doma, uključujući Trg Hrvatskog narodnog preporoda do ulice Skrivaneli,

II. ZONA

– naselja Jelsa – lokacije uz obalu: od ulice Skrivaneli do Kanuna i od Općinskog doma do Pumpurele,

– naselje Vrboska – lokacije uz obalu, od Minjin grebak do Škvera

– naselje Zavala i Ivan Dolac – lokacije uz obalu

III. ZONA

– naselje Jelsa – sve ostale lokacije u naselju

– naselje Vrboska, Zavala i Ivan Dolac – sve ostale lokacije

IV. ZONA – ostala naselja na području Općine Jelsa.

Članak 17.

Za korištenje javnih površina kao ugostiteljskih terasa (tzv. štekat), plaća se porez prema odobrenoj površini i to:

a) 350,00 kuna po m² godišnje u I. zoni

b) 290,00 kuna po m² godišnje u II. zoni

c) 240,00 kuna po m² godišnje u III. zoni

d) 80,00 kuna po m² godišnje u IV. zoni.

Članak 18.

Za korištenje javnih površina radi postavljanja tipiziranih objekata (kućica »Beki« i kiosk) za bilo koju namjenu na cijelom području Općine Jelsa plaća se porez u visini i to:

– po jednom m² 375,00 kuna godišnje.

Članak 19.

Za korištenje štandova koji su vlasništvo Općine Jelsa određuju se sljedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:

– za naselje Jelsa
–     štand za prodaju suvenira, bižuterije i sl.15.000 kuna godišnje
– štand za prodaju lavande8.000 kuna godišnje
– za naselje Vrboska
–     štand za prodaju suvenira, bižuterije i sl10.000 kuna godišnje
– štand za prodaju lavande5.000 kuna godišnje
– naselje Zavala i Ivan Dolac
–     štand za prodaju suvenira, bižuterije i sl.4.000 kuna godišnje
– štand za prodaju lavande2.000 kuna godišnje
– za ostala naselja
–     štand za prodaju suvenira, bižuterije i sl2.000 kuna godišnje
– štand za prodaju lavande1.000 kuna godišnje.


Članak 20.

Za postavu škrinja za prodaju sladoleda isključivo unutar odobrenog štekata određuju se sljedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:


za naselje Jelsa4.400 kuna godišnje

za naselje Vrboska3.500 kuna godišnje

za naselja Zavala i Ivan Dolac2.000 kuna godišnje

za ostala naselja1.000 kuna godišnje.


Vlasnik škrinje plaća i troškove električne energije.

Članak 21.

Za postavu štanda za prodaju kokica određuju se se sljedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:


za naselje Jelsa12.000 kuna godišnje

za naselje Vrboska8.000 kuna godišnje

za naselja Zavala i Ivan Dolac4.000 kuna godišnje

za ostala naselja2.000 kuna godišnje.


Članak 22.

Za postavu štanda za prodaju slika i štanda za prodaju knjiga određuju se sljedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:


za naselje Jelsa6.000 kuna godišnje

za naselje Vrboska4.000 kuna godišnje.


Članak 23.

Za postavu štanda za prodaju voća i povrća određuju se sljedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:


za naselje Jelsa4.000 kuna godišnje

za naselje Vrboska3.000 kuna godišnje

za naselja Zavala i Ivan Dolac1.500 kuna godišnje

za ostala naselja1.000 kuna godišnje.


Članak 24.

Za postavu štanda za prodaju palačinki i šećerne vune određuju se sljedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:


za naselje Jelsa5.000 kuna godišnje

za naselje Vrboska3.500 kuna godišnje

za naselja Zavala i Ivan Dolac2.000 kuna godišnje

za ostala naselja1.000 kuna godišnje.


Članak 25.

Za postavu štanda za izradu portreta određuje se sljedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:


za naselje Jelsa3.000 kuna godišnje

za naselje Vrboska2.000 kuna godišnje.


Članak 26.

Za korištenje zemljišta za postavu ugostiteljskih objekata, a radi pružanja jednostavnih ugostiteljskih djelatnosti određuje se sljedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:


za naselje Jelsa6.000 kuna godišnje

za naselje Vrboska4.000 kuna godišnje

za naselja Zavala i Ivan Dolac2.000 kuna godišnje

za ostala naselja1.000 kuna godišnje.


Članak 27.

Za korištenje zemljišta za postavu kioska za prodaju pekarskih proizvoda određuje se sljedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:


za naselje Jelsa4.000 kuna godišnje

za naselje Vrboska3.000 kuna godišnje

za naselja Zavala i Ivan Dolac1.500 kuna godišnje

za ostala naselja1.000 kuna godišnje.


Članak 28.

Za korištenje zemljišta za iznajmljivanje bicikla sa i bez motora određuje se sljedeći iznos poreza na korištenje javne površine:

– za sva naselja 480 kuna godišnje po jednom m²

Članak 29.

Za korištenje zemljišta za postavu trampolina i sličnih zabavnih sadržaja određuju se sljedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:


za naselje Jelsa80 kuna po jednom m² godišnje

za naselje Vrboska60 kuna po jednom m² godišnje.


Članak 30.

Za korištenje zemljišta za postavu reklame određuju se sljedeći iznosi poreza na korištenje javne površine:


za naselje Jelsa400 kuna po jednom m² godišnje

za naselje Vrboska300 kuna po jednom m² godišnje

za naselja Zavala
i Ivan Dolac
200 kuna po jednom m² godišnje

za ostala naselja150 kuna po jednom m² godišnje.


Članak 31.

Korisnici javne površine koji javnu površinu koriste u kraćem periodu od perioda za koji je utvrđena visina poreza u članku 17 do čl. 30 ove Odluke nemaju pravo na umanjenje poreza po tom osnovu.

Osnovica za razrez poreza na korištenje javne površine koja se naplaćuje po m² korisne površine je najveća korištena javna površina u razdoblju za koje se razrezuje porez.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 32.

Posebnom odlukom Općinskog Vijeća koja će se objaviti i u »Narodnim novinama« sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine. Odluka se će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

VII. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 33.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor, poreza na korištenje javnih površina obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa, a prirez porezu na dohodak i porez na potrošnju Porezna uprava, na temelju suglasnosti ministra Financija, klasa: 415-01/01-01/113, urbroj: 513-07/01-1 od 12. rujna 2001. godine.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada u iznosu od 5% naplaćenih poreza.

Članak 34.

Pravne osobe, druge organizacije, fizičke osobe, banke i druge financijske organizacije dužni su na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelsa dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza.

Članak 35.

Porezna uprava je dužna jedanput mjesečno, Općini Jelsa dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 36.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 38.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i Odluke o porezima Općine Jelsa.

Članak 39.

Odredbe članaka 11. – 14. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Jelsa (»Službeni glasnik« br. 3/14, 11/14 i 5/15).

Članak 41.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Jelsa«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/1

Urbroj: 2128/02-17-9

Jelsa, 10. travnja 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Jakša Marić, v. r.