NN 45/2017 (10.5.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1061

Na temelju članka 10. stavka 9., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 19/17) u članku 36. stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 2.

U članku 38. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

Članak 3.

U članku 39. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 4.

U članku 41. stavku 2. iza riječi: »prihvatljivih« dodaje se riječ: »hektara«.

Članak 5.

U članku 44. stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 4. i 5.

Članak 6.

U tablici 14. Priloga 1. koeficijent: »0,63« zamjenjuje se s koeficijentom: »0,68«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dane objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/47

Urbroj: 525-07/0208-17-9

Zagreb, 3. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.