NN 46/2017 (12.5.2017.), Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

1084

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 4 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.2 »POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« (u daljnjem tekstu: Podmjera 4.2) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program), sukladno:

– Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014., str. 48 – 73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim izmjenama i dopunama

– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 1 – 17)

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije

2) tip operacije je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

3) natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne Mjere/Podmjere/tipa operacije, a sastoji od teksta natječaja, priloga i obrazaca

4) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

5) neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

6) lista prihvatljivih troškova je lista troškova prihvatljivih za sufinanciranje unutar Mjere/Podmjere/tipa operacije, a objavljuje se uz pojedini natječaj

7) korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta

8) partner je svaki subjekt koji zajedno s korisnikom sudjeluje u provedbi zajedničkog projekta

9) Prilog I. Ugovoru je prilog Ugovoru o Europskoj uniji odnosno popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)) na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za koja su prihvatljiva ulaganja unutar Podmjere 4.2 osim proizvoda ribarstva i akvakulture

10) prerada poljoprivrednih proizvoda znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sâm poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju, što uključuje i pripremu proizvoda, odnosno radnje pripreme poput pranja, čišćenja, rezanja, obrezivanja, ljuštenja, usitnjavanja, sjeckanja, rashlađivanja, zamrzavanja i sušenja bez pretvaranja u prerađevine (u daljnjem tekstu: prerada)

11) marketing odnosno trženje poljoprivrednih proizvoda znači držanje ili izlaganje u cilju prodaje, ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje kupcima za daljnju prodaju i prerađivačima, koju obavlja primarni proizvođač i svih djelatnosti povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja primarni proizvođač smatra se trženjem poljoprivrednih proizvoda ako se odvija u zasebnim, za to predviđenim prostorima

12) prva prodaja je prodaja koju primarni proizvođač obavlja prema kupcima za daljnju prodaju i prema prerađivačima

13) gospodarsko vozilo je svako motorno vozilo za vlastite potrebe namijenjeno prijevozu proizvoda povezanih s djelatnošću prerade

14) građenje kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja, izuzev održavanja građevine

15) rekonstrukcija kako je definirano u propisima kojima se uređuje gradnja

16) poduzeće kako je definirano u članku 1. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014., str. 1 – 75, u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 702/2014)

17) mikro, mala i srednja poduzeća su poduzeća definirana u članku 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

18) partnerska poduzeća su sva poduzeća koja nisu razvrstana pod povezana poduzeća, a među kojima postoji veza kako je definirano u članku 3. stavku 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

19) povezana poduzeća su poduzeća među kojima postoji jedna od veza kako je definirano u članku 3. stavku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014

20) poduzetnik u teškoćama za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31. 7. 2014.), ako je primjenjivo u odnosu na Prilog I, Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije

21) zajednički projekt je onaj projekt u kojemu su dva ili više vlasnički i upravljački neovisnih partnera uključena u pripremu, provedbu i financiranje jednog projekta

22) početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine

23) biomasa kako je definirano u propisima kojima se uređuju obnovljivi izvori energije

24) kogeneracijsko postrojenje kako je definirano u propisima u kojima se uređuju obnovljivi izvori energije

25) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

26) intenzitet potpore je udio javne potpore u prihvatljivim troškovima projekta izražen u postotcima

27) nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2, stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

28) sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

29) jednostavna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

30) pokazatelji provedbe projekta su kvantitativno iskazani podaci o provedbi projekta kojima se mjeri ostvarenje cilja projekta (u daljnjem tekstu: pokazatelji)

31) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR fondova za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013 i Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014.

Tipovi operacija

Članak 3.

U okviru Podmjere 4.2 potpora se dodjeljuje za tip operacije:

– 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.2.1) i

– 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.2.2).

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, uključujući početnike

b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici u tipu operacije 4.2.2.

(3) Korisnik mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(4) Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik u okviru Podmjere 4.2.

(5) Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

(6) Uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana natječajem.

(7) Uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka korisnik mora zadržati 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju, ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

Isključenje korisnika

Članak 5.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konačne isplate, ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) ukupna procjena na temelju kriterija iz glave III članka 35. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 dovodi do utvrđivanja ozbiljne nesukladnosti (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

c) nema podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

d) je poduzetnik u stečaju ili likvidaciji

e) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

f) je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave

g) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni i/ili

h) su isti prihvatljivi troškovi već sufinancirani iz sredstava Europske unije.

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 6.

(1) Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

a) provodi se na području Republike Hrvatske

b) odnosi se na poljoprivredne proizvode iz Priloga I. Ugovora (svi projekti koji se odnose na ulaganja u obnovljive izvore energije kao takvi mogu se smatrati Prilogom I. Ugovoru)

c) rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. Ugovoru

d) nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo

e) ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta u skladu s uvjetima koji će biti propisani natječajem

f) ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo

g) nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

(2) Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ovisno u vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.

(3) Korisniku kojem je odobreno sufinanciranje prihvatljivih materijalnih troškova iz tipa operacije 4.2.1, a ujedno je podnio i zahtjev za potporu za prihvatljive materijalne troškove iz tipa operacije 4.2.2, sufinanciranje prihvatljivih materijalnih troškova iz tipa operacije 4.2.2 bit će odobreno ukoliko zahtjev za potporu ostvari minimalan broj bodova u skladu s kriterijima odabira iz tipa operacije 4.2.2.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije

Članak 7.

(1) Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom. Viškove električne energije korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu, bez naknade, te istu iskorištavati sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije.

(2) Prije izgradnje postrojenja, korisnik je u obvezi osigurati odgovarajuće uvjete korištenja priključenja, odnosno budućeg korištenja mreže.

(3) Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda.

(4) Specifične uvjete prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno prije potpisivanja ugovora o financiranju dostavom dokumentacije koja će biti propisana natječajem.

(5) Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe bit će isključena iz potpore, ako ista ne budu iskoristila minimalni postotak ukupne godišnje učinkovitosti postrojenja, najkasnije do kraja provedbe projekta.

(6) Za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti na proizvodnom postrojenju moraju biti osigurana mjerenja, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena mjerna oprema, najkasnije do kraja provedbe projekta.

Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte

Članak 8.

(1) Zajedničkim projektom smatraju se ulaganja provedena od strane 2 (dva) ili više vlasnički i upravljački neovisnih partnera uključenih u pripremu, provedbu i sufinanciranje jednog projekta, s time da:

a) predmet i rezultat zajedničkog projekta koji nastane provedbom zajedničkog projekta koriste svi partneri zajedničkog projekta

b) partneri sklapaju Partnerski sporazum u kojem definiraju jednog partnera koji će biti nositelj zajedničkog projekta (korisnik), način realizacije i financiranja zajedničkog projekta i način korištenja predmeta ulaganja koji nastane realizacijom zajedničkog projekta od strane svih partnera zajedničkog projekta i

c) projekt se provodi na jednoj lokaciji odnosno na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološko-proizvodnu cjelinu (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva).

(2) Partnerski sporazum iz stavka 1. točke b) ovoga članka mora biti sklopljen na rok od najmanje 5 (pet) godina od datuma konačne isplate, te isti mora sadržavati podatke od strane svih partnera o uvjetima zajedničkog korištenja i održavanja predmeta ulaganja koji nastane realizacijom zajedničkog projekta. Način i uvjeti sklapanja Partnerskog sporazuma bit će propisani natječajem.

(3) Svi partneri zajedničkog projekta moraju udovoljiti svim općim uvjetima prihvatljivosti korisnika kako je propisano u članku 4. ovoga Pravilnika.

(4) Zajednički projekt ne mogu činiti:

a) član proizvođačke organizacije/zadruge kao partner ukoliko je jedan od partnera zajedničkog projekta i njegova proizvođačka organizacija/zadruga i obratno

b) dva ili više članova povezanih poduzeća i/ili partnerskih poduzeća i/ili

c) istodobno dva partnera kod kojih je odgovorna osoba u pravnoj osobi ujedno nositelj/član u fizičkoj osobi i obratno.

(5) U slučaju da partner u zajedničkom projektu ne udovoljava uvjetima prihvatljivosti zajedničkog projekta navedenim u stavcima od 1. do 4. ovoga članka, isti se neće smatrati zajedničkim projektom te kao takav projekt neće biti niti sufinanciran.

(6) Uvjete prihvatljivosti zajedničkog projekta iz stavaka od 1. do 4. ovoga članka korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dostavom dokumentacije koja će biti propisana natječajem.

(7) Niti jedan od partnera zajedničkog projekta ne može biti partner u drugom zajedničkom projektu, niti može biti korisnik samostalnog projekta na istom natječaju.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 9.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) troškovi su prihvatljivi sukladno listi prihvatljivih troškova

b) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

c) stvarnost nastanka kod korisnika

d) izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

e) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

f) usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

g) usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

h) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

i) provedba na području Republike Hrvatske i

j) usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju.

(4) Nove kategorije troškova dodane revizijom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Broj projekata po korisniku

Članak 10.

(1) Isti (jedan) korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar jednog tipa operacije tijekom jednog natječaja ili može biti partner u jednom zajedničkom projektu.

(2) Ako je korisnik koji je u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, istodobno i odgovorna osoba u pravnoj osobi, zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih korisnika.

(3) U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća, a sukladno članku 3. stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, na jednom natječaju za isti tip operacije samo jedno poduzeće može podnijeti jedan zahtjev za potporu.

(4) Ukoliko korisnik podnese više zahtjeva za potporu unutar istog tipa operacije tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu. Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu. Član povezanog ili partnerskog poduzeća može podnijeti zahtjev za potporu na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih članova povezanih ili partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima. Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen.

(5) Jednom korisniku unutar jednog natječaja može biti dodijeljen samo jedan ugovor o financiranju, odnosno jedna Odluka o dodjeli sredstava.

DIO DRUGI

POGLAVLJE I.
TROŠKOVI

Vrste troškova

Članak 11.

(1) Prihvatljivi troškovi su:

a) prihvatljivi opći troškovi

b) prihvatljivi nematerijalni troškovi i

c) prihvatljivi materijalni troškovi.

(2) Prihvatljivi materijalni troškovi razlikuju se ovisno o tipu operacije.

Opći troškovi

Članak 12.

(1) Prihvatljivi opći troškovi su:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

(2) Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i

c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Nematerijalni troškovi

Članak 13.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

a) kupnja ili razvoj računalnih programa

b) kupnja prava na patente i licence

c) zaštita autorskih prava

d) registracija i održavanje žigova i

e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Materijalni troškovi

Članak 14.

(1) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u tipu operacije 4.2.1 su:

a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

i. objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko

ii. objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

iii. centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

iv. objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje

v. objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

vi. objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

vii. objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

viii. objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

ix. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade

x. objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

xi. objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom i

xii. laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade

b) kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

c) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine i/ili

d) prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2) U slučaju samostalnih ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata iz stavka 1. točke a) podtočaka x. i xii. ovoga članka takav trošak smatra se prihvatljivim isključivo pod uvjetom da je korisnik registriran za preradu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

(3) Trošak ulaganja u kupnju gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme iz točke b) ovoga članka prihvatljiv je isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja iz točke a) ovoga članka. Iznimno, prihvatljiv je trošak samostalnog ulaganja u kupnju gospodarskih vozila s rashladnim uređajima.

(4) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u tipu operacije 4.2.2 su:

a) građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za:

i. proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

ii. prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

iii. obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe, i/ili

b) nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.

(5) Prihvatljiv materijalni trošak za sufinanciranje u oba tipa operacija je i stjecanje objekata, gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine i to samo rate leasinga koje su plaćene do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, pod uvjetom da korisnik postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(6) Kod višegodišnjih ugovora o financijskom leasingu posljednji zahtjev za isplatu može se podnijeti najkasnije 5 (pet) godina od realizacije financijskog leasinga, ali ne kasnije od 1. rujna 2023. godine, pod uvjetom da korisnik postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

(7) Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 15.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak predporeza

b) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

c) kamate

d) rabljeni poljoprivredni strojevi i oprema i gospodarska vozila

e) svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

f) troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

g) troškovi vlastitog rada

h) operativni troškovi

i) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

j) nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

k) plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika

l) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i

m) plaćanje u gotovini.

POGLAVLJE II.
POTPORA

Visina potpore

Članak 16.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

(2) Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu bit će propisana natječajem:

a) za sektor prerade mesa i mlijeka ne može biti viša od 3.000.000 EUR niti niža od 15.000 EUR

b) za ostale sektore ne može biti viša od 2.000.000 EUR niti niža od 15.000 EUR.

(3) Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR.

(4) Preračun eura u kune obavljat će se prema tečaju eura utvrđenog od Europske komisije za 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o dodjeli sredstava, sukladno članku 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 18 –
58). Web adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

(5) Kad se u skladu s pravilima Europske unije plaćanja iznosa iz stavka 1. ovoga članka rasporede na nekoliko godina, operativni događaj za devizni tečaj za svaku godišnju ratu je 1. siječnja godine za koju se plaća predmetna rata.

Intenzitet potpore

Članak 17.

(1) Intenzitet potpore iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

(2) Intenzitet potpore iz stavka 1. ovoga članka može se uvećati za tip operacije 4.2.1 za najviše 20% ako projekt provode dvije ili više proizvođačkih organizacija (zajednički projekt). Najveći intenzitet kombinirane potpore ne može biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova.

(3) Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta.

Kriteriji odabira

Članak 18.

(1) Kriteriji odabira primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a bit će sastavni dio natječaja.

(2) Kriterije odabira iz stavka 1. ovoga članka odobrava Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.
NATJEČAJ

Priprema i objava natječaja

Članak 19.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj se može ograničiti po vrsti i/ili veličini korisnika, visini i intenzitetu potpore te predmetu zajedničkog projekta.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo), a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

b) uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju

c) uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju

d) uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju

e) pokazatelje provedbe projekta

f) visinu i intenzitet potpore

g) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

h) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu

i) popis priloga i obrazaca

j) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popis radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 20.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja zahtjeva za potporu. U tom slučaju može se odgoditi početak podnošenja zahtjeva za potporu ili rok za podnošenje zahtjeva za potporu može biti primjereno produžen.

(2) Izmjena natječaja znači izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja znači ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 19. stavku 3. ovoga Pravilnika. Izmjena i/ili ispravak natječaja bit će objavljeni na način propisan člankom 19. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 19. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 22.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) Načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) Načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) Načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) Načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) Načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) Načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

g) Načelo tajnosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 23.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenih natječaja.

(2) Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja, a završava izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Postupak dodjele potpore provodi se kroz dvije faze:

a) I. faza (Predodabir) postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:

i. zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

ii. rangiranje zaprimljenih zahtjeva za potporu

iii. administrativnu kontrolu prvog dijela zahtjeva za potporu – provjeru uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta te dodjelu bodova prema kriterijima odabira

iv. izdavanje Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava, Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i

v. ugovaranje

b) II. faza postupka dodjele potpore uključuje sljedeće:

vi. zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu

vii. administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu – provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, provjeru postupka nabave, provjeru opravdanosti dostavljenih troškova te ekonomsku održivost projekta i

viii. izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju.

ODJELJAK A
I. FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 24.

(1) Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se putem AGRONET-a u dvije faze sukladno odredbama natječaja.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu

Članak 25.

(1) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja formira rang listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova sukladno kriterijima odabira.

(2) Prednost na rang listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti će propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju da se u skladu sa stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi prednost kod korisnika s istim brojem bodova, a prednost omogućuje odobravanje zahtjeva, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu

Članak 26.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po redoslijedu na rang listi formiranoj temeljem broja bodova koje si je korisnik dodijelio u AGRONET-u.

(2) Rang lista se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u zahtjevu za potporu te svakodnevno ažurirati rang listu, odnosno uključiti u administrativnu obradu zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

(4) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će provjeriti ispunjava li zahtjev za potporu sve propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i projekta te zahtjevu za potporu koji ispunjava propisane uvjete dodijeliti bodove prema kriterijima odabira.

(5) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka bit će propisani natječajem.

(6) Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira kao ni procijenjeni iznos potpore veći od traženog u zahtjevu za potporu.

Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore

Članak 27.

(1) Agencija za plaćanja nakon provedenih radnji iz članaka 25. i 26. ovoga Pravilnika donosi sljedeće akte:

a) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

b) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja izdaje Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava iz stavka 1. točke a) ovoga članka korisniku za zahtjev za potporu za koji sredstva nisu dostatna.

(3) Agencija za plaćanja donosi Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke b) ovoga članka za pozitivno ocijenjene zahtjeve za potporu. U slučaju da je administrativnom kontrolom zahtjeva za potporu utvrđen manji ukupan broj bodova po kriterijima odabira, odnosno umanjen procijenjeni iznos potpore i/ili intenzitet potpore u odnosu na traženo u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu navesti razloge umanjenja.

(4) Agencija za plaćanja sklapa ugovor o financiranju s korisnicima za koje je donijela Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke b) ovoga članka i za koje su sredstva dostatna.

(5) Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki negativno ocijenjen zahtjev za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti i/ili kriterija odabira i drugih uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom u kojoj će biti obrazloženi razlozi odbijanja. Navedeni zahtjevi za potporu ne mogu se uputiti u II. fazu postupka dodjele potpore.

Ugovor o financiranju

Članak 28.

(1) Ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, odredbe o provedbi projekta, maksimalni procijenjeni iznos dodijeljene potpore, isplata sredstava te krajnji rokovi za provedbu postupka nabave.

(2) Predložak ugovora o financiranju sastavni je dio natječaja.

(3) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i korisnik/ovlaštena osoba korisnika.

(4) Korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio ugovor o financiranju ulazi u II. fazu postupka dodjele potpore na način propisan člankom 29. ovoga Pravilnika.

ODJELJAK B
II. FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Podnošenje i zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu te administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu

Članak 29.

(1) Nakon sklapanja ugovora o financiranju te provedenog postupka nabave, korisnik u roku propisanom natječajem podnosi drugi dio zahtjeva za potporu, dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti projekta, troškova projekta, postupka nabave, kontrole opravdanosti dostavljenih troškova te ekonomsku održivost projekta sukladno uvjetima propisanim u natječaju.

(2) U slučaju da korisnik ne dostavi drugi dio zahtjeva za potporu i propisanu natječajnu dokumentaciju u roku koji je određen natječajem, smatrat će se da je odustao od potpore te će Agencija za plaćanja s korisnikom raskinuti ugovor o financiranju.

(3) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu može od korisnika tražiti dopune, ispravke i obrazloženja. Način i rokovi dostave dopune/obrazloženja/ispravka bit će propisani natječajem.

(4) Tijekom provjere prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru opravdanosti dostavljenih troškova, postupka nabave te ekonomske održivosti projekta. Tijekom provjere isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova.

(5) Agencija za plaćanja može i u fazi administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu ponovno provjeriti postojanje uvjeta temeljem kojih je korisnik ostvario bodove prema kriterijima odabira u prethodnoj fazi administrativne kontrole.

(6) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da uvjeti iz prethodnog stavka ne postoje ili su se uvjeti nakon sklapanja ugovora o financiranju izmijenili, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju i umanjiti potporu ili odbiti zahtjev za potporu, u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(7) Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode nabave ispod propisanih pragova moraju biti obavljeni u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provođenje postupaka jednostavne nabave koje Agencija za plaćanja objavljuje na svojoj web stranici www.apprrr.hr i sastavni su dio natječaja.

(8) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

(9) Postupci nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti određene propisima kojima se uređuje postupak javne nabave provode se na način propisan natječajem.

Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka
dodjele potpore

Članak 30.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 120 dana od dana zatvaranja natječaja donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o dodjeli sredstava ili

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) U rok iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se razdoblje od dana sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu.

(3) Upravljačko tijelo može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka na temelju obrazloženog zahtjeva Agencije za plaćanja. Odluka Upravljačkog tijela objavljuje se na mrežnim stranicama sukladno članku 19. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu iz stavka 1. ovoga članka za svaki negativno ocijenjen drugi dio zahtjeva za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom.

(5) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o dodjeli sredstava iz stavka 1. ovoga članka za svaki pozitivno ocijenjen drugi dio zahtjeva za potporu.

(6) U Odluci o dodjeli sredstava bit će navedeni:

a) maksimalni odobreni iznos potpore

b) iznos i razlog umanjenja potpore ili umanjenje intenziteta potpore i

c) rokovi u kojima korisnik mora ispuniti pojedine uvjete.

(7) Najviši iznos javne potpore koji se utvrđuje Odlukom o dodjeli sredstava ne može biti veći od maksimalnog procijenjenog iznosa potpore za dodjelu iz ugovora o financiranju.

(8) Agencija za plaćanja će korisniku prije slanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima koju je korisnik dužan popunjenu i potpisanu dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja predloška.

(9) Predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima je sastavni dio natječaja, a kojom korisnik dokazuje da i dalje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti te da ne postoje razlozi za isključenje korisnika.

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi potpisanu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

Odustajanje korisnika

Članak 31.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu ako:

a) ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku i/ili

b) podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju da korisnik na vlastitu inicijativu želi odustati od dodjele sredstava dužan je putem AGRONET-a podnijeti zahtjev za odustajanje iz stavka 1. točke b. ovoga članka. Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

POGLAVLJE III.
PROVEDBA PROJEKTA

Uvjeti i razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova

Članak 32.

(1) Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjele sredstava.

(2) Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s odredbom članka 60. Uredbe (EU) 1305/2013.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, opći troškovi i troškovi kupnje zemljišta/objekata prihvatljivi su najranije od 1. siječnja 2014. godine, a troškovi financijskog leasinga u slučaju višegodišnjih ugovora o financijskom leasingu prihvatljivi su u skladu s člankom 14. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje preradom, ukoliko isto nije dokazao podnošenjem zahtjeva za potporu. Korisnik mora imati registriranu djelatnost prerade, a nositelj/odgovorna osoba/zaposlenik mora imati najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz područja biotehničkih znanosti ili veterinarske medicine (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 iz Programa) ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 2 godine.

(5) Kod gradnje objekata za proizvodnju i preradu hrane životinjskog podrijetla korisnik do kraja provedbe projekta, a prije početka obavljanja djelatnosti, mora ishoditi odnosno kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu dostaviti rješenje o registraciji ili odobrenju pod posebnim uvjetima ili odobrenju objekata/subjekata od strane uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i izvod iz upisnika o odobrenim objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(6) Kod gradnje objekata za proizvodnju i preradu hrane neživotinjskog podrijetla korisnik do kraja provedbe projekta mora ishoditi odnosno kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu dostaviti rješenje o upisu te izvod iz upisnika o registriranim subjektima i objekata koje vodi uprava nadležna za poslove sanitarne inspekcije pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove zdravstva.

(7) Specifični zahtjevi vezani uz prihvatljivost troškova i projekta tijekom provedbe bit će propisani natječajem i ugovorom o financiranju.

(8) Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u sklopu Odluke o dodjeli sredstava.

(9) Rizik povećanja cijena određenih stavki ulaganja nakon provedene nabave je rizik korisnika.

(10) Mogućnosti realokacije sredstava unutar i između stavki ulaganja bit će definirani ugovorom o financiranju.

(11) Nakon konačne isplate, korisnik je u obvezi najmanje narednih 5 (pet) godina baviti se preradom za koju je ostvario potporu.

Ostvarenje pokazatelja

Članak 33.

(1) Korisnik mora ostvariti pokazatelje provedbe projekta kako je naveo u zahtjevu za potporu.

(2) U slučaju da korisnik ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) U slučaju ostvarenja najmanje 80,00% zadanih pokazatelja, provedba projekta smatrat će se uspješnom. Ako se projektom ostvari manje od 79,99% zadanih pokazatelja Agencija za plaćanja može korisniku odrediti financijsku korekciju sukladno uputama iz stavka 2. ovoga članka.

Isplata potpore

Članak 34.

(1) Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim zahtjevima za isplatu.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a zahtjev za isplatu moguće je podnijeti jednokratno ili u ratama i to:

a) kod ulaganja u opremanje do 3 rate

b) kod ulaganja u građenje do 4 rate.

(3) Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava javne potpore, uz dostavu garancije banke plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

(4) Iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava javne potpore.

(5) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu sukladno članku 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(6) Prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(7) Potpore korisniku koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Europske komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(8) Dio administrativne kontrole zahtjeva za isplatu je i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.

(9) Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

a) Odluku o isplati

b) Odluku o isplati predujma

c) Odluku o jamstvu

d) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu

e) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(10) Agencija za plaćanja izvršit će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(11) U rok od 90 dana iz stavka 10. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke povjerenstva za prigovore.

Kontrola na terenu

Članak 35.

(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ukoliko je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: ulaganje je stvarno provedeno, prijavljeni izdaci su stvarno nastali, radovi su izvršeni, materijali utrošeni, obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s odlukom/ugovorom o financiranju, da je zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, ulaganje je u uporabi ili spremno za uporabu (prije plaćanja), korisnik/ulaganje je u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, da nije došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu ulaganja može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.

Povrat sredstava

Članak 36.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom koje propisuje odredbe za provedbu te Uredbe.

(3) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu za prigovore iz članka 37. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 2. ovoga članka.

POGLAVLJE IV.
PRIGOVORI

Izjavljivanje prigovora

Članak 37.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 8 dana od dana dostave odluke.

(3) Korisnik je dužan preuzeti odluku najkasnije u roku od 5 dana od dana dostave odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(4) Dostava odluke korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku s AGRONET-a u roku određenom u stavku 3. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja u jednom primjerku.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od 5 dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu za prigovore dostaviti prigovor korisnika i obrazloženje na sve navode korisnika zajedno sa popratnom dokumentacijom.

(9) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(10) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(11) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(12) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Sjednici Povjerenstva mora prisustvovati više od polovice članova Povjerenstva za prigovore. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

DIO ČETVRTI
ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 38.

(1) Agencija za plaćanja će sukladno članku 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

Državne potpore

Članak 39.

Sva plaćanja, troškovi i aktivnosti koji su odobreni za provedbu u sklopu ugovora o financiranju spojivi su sa unutarnjim tržištem Europske unije i ne predstavljaju državnu potporu.

DIO PETI
PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazna i završne odredbe

Članak 40.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 7/15), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 7/15).

Stupanje na snagu

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/12
Urbroj: 525-08/0610-17-15
Zagreb, 8. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.