NN 46/2017 (12.5.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1085

Na temelju članka 10. stavka 11., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA
ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (»Narodne novine«, br. 19/2017 i 45/2017) u članku 1. stavku 4. iza točke 13. dodaje se točka 14. koja glasi:

»14. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/807 оd 11. svibnja 2017. o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu konačnog datuma za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, konačnog datuma za prijavu izmjena jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje i konačnog datuma za podnošenje zahtjeva za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnog plaćanja za godinu 2017.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »15. svibnja 2017.« zamjenjuju se riječima: »29. svibnja 2017.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi: »31. svibnja 2017.« zamjenjuju se sa riječima: »15. lipnja 2017.«

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. riječi: »9. lipnja 2017.« zamjenjuju se riječima: »23. lipnja 2017.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/47
Urbroj: 525-07/0208-17-10
Zagreb, 12. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.