NN 47/2017 (17.5.2017.), Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

1118

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na 24. sjednici održanoj 26. travnja 2017. godine donijelo je

PRAVILNIK

O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– ustroj, način rada i broj područnih vijeća, broj članova područnih vijeća, te vrijeme na koje se biraju članovi, predsjednik i tri potpredsjednika (potpredsjednik za znanost, potpredsjednik za visoko obrazovanje i potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije),

– ustroj, način rada i broj matičnih odbora, broj članova matičnih odbora, te vrijeme na koje se biraju članovi, predsjednik i potpredsjednici.

Područna vijeća

Članak 2.

Područna vijeća razmatraju pitanja iz nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) za pojedina znanstvena područja i umjetničko područje, i to:

– pitanja od važnosti za određeno područje, o čemu Nacionalnom vijeću predlažu mjere za njegovo unaprjeđenje,

– pobliže utvrđuju prijedloge uvjeta za stjecanje znanstvenih zvanja za određeno područje i upućuju ih Nacionalnom vijeću,

– daju prethodno mišljenje Nacionalnom vijeću u postupku izbora u znanstveno zvanje za određeno područje prema člancima; 33. stavak 4., i 35. stavci 6. i 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu ZZDiVO).

Članak 3.

U znanstveno istraživačkoj oblasti Područna vijeća;

– na zahtjev Nacionalnog vijeća sukladno člancima 28., 29., i 30. ZZDiVO sudjeluju u provođenju postupka ocjene prijedloga kolaborativnih znanstvenih programa, znanstvenih centara izvrsnosti i prijedloga znanstveno tehnologijskih parkova,

– u suradnji sa službama ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu MZO) i drugih hrvatskih ministarstava, sveučilišta i javnih instituta, predlažu poticajne mjere uključivanja hrvatskih znanstvenika i institucija u znanstvene kolaboracije u okviru programa EU i s drugim zemljama,

– u suradnji sa službama MZO i drugih hrvatskih ministarstava, sveučilišta i javnih instituta predlažu poticajne mjere uključivanja hrvatskih znanstvenika i institucija svojim prijedlozima u znanstvene projekte i druge istraživačke aktivnosti Europskog istraživačkog savjeta (ERC), te druge programe fondova EU,

– surađuju s odgovarajućim stručnim povjerenstvima i službama MZO u ocjeni kvalitete znanstvene infrastrukture, predlaganju mjera racionalne nabave znanstvene opreme i koordinacije njenog korištenja,

– surađuju s Nacionalnom i sveučilišnim knjižnicama u analizi i predlaganju mjera i aktivnosti za poboljšanje dostupnosti inozemnim znanstvenim bazama te dostupnosti relevantnih međunarodnih znanstvenih publikacija,

– surađuju s Hrvatskom zakladom za znanost u ocjeni kvalitete znanstvenih istraživanja u projektima Zaklade, te predlažu poticajne mjere unapređenja njihove kvalitete,

– sudjeluju u ocjeni aktivnosti kolaborativnih znanstvenih programa, znanstvenih centara izvrsnosti, znanstveno tehnologijskih parkova i centara kompetencije i predlažu Nacionalnom vijeću mjere za unapređenje njihove aktivnosti,

– surađuju s Povjerenstvom za izdavačku djelatnost pri ocjenjivanju kvalitete znanstvenih časopisa te predlažu mjere za poticanje višejezičnih izdanja hrvatskih časopisa, njihovo uključenje u relevantne međunarodne citatne baze i snaženje njihovog čimbenika odjeka,

– predlažu poticajne mjere za unapređenje suradnje službi i tijela MZO, Sveučilišta, Sveučilišnog računskog centra (SRCE), Nacionalne i drugih sveučilišnih knjižnica, specijaliziranih nacionalnih baza, platformi i portala kao što su CROSBI, HRČAK i drugih u oblikovanju Hrvatskog istraživačkog prostora (HIP) kao integrirane mrežne platforme koja će omogućiti brzu cjelovitu informaciju o:

• znanstvenoj produktivnosti, publikacijama, citiranosti, hrvatskih znanstvenika,

• domaćim i inozemnim znanstvenim projektima hrvatskih znanstvenika i njihovom financiranju,

• patentima hrvatskih znanstvenika,

• repozitoriju i mapiranju istraživačke opreme po institucijama, njenoj vrijednosti, suvremenosti, korištenju i troškovima održavanja,

– predlažu poticajne mjere integriranja HIP u Europski istraživački prostor (ERA).

Članak 4.

U oblasti visokog obrazovanja Područna vijeća;

– surađuju s odgovarajućim stručnim tijelima i Radnim skupinama za praćenje »Bolonjskog« procesa (BFUG) MZO u analizi i ocjeni modernizacije, restrukturiranja i kvalitete hrvatskog sustava visokog obrazovanja te predlažu mjere za njegovo unapređenje,

– surađuju s Akreditacijskim savjetom Agencije za znanosti i visoko obrazovanje (AZVO) u ocjeni kvalitete institucija i programa visokog obrazovanja, te predlažu poticajne mjere unapređenja njihove kvalitete,

– surađuju s odgovarajućim Sektorskim vijećima Vijeća za razvoj ljudskih potencijala, tijelima Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem testu HGK) i Hrvatske udruge poslodavaca (u daljnjem tekstu HUP) u analizi kvalitete suradnje visokog obrazovanja i gospodarstva, te predlažu poticajne mjere unapređenja metoda analize sadašnjih i predviđanja budućih potreba tržišta rada,

– surađuju sa sveučilištima i odgovarajućim agencijama u poticanju bilingvalne nastave i snaženju odlazne i dolazne mobilnosti studenata i nastavnika,

– u suradnji sa sveučilištima predlažu mjere za snaženje internacionalizacije hrvatskog sustava visokog obrazovanja i većeg sudjelovanja inozemnih studenata osobito hrvatske dijaspore programima visokog obrazovanja,

– predlažu poticajne mjere utemeljenja osobito postdiplomskih zajedničkih studija (doktorskih diploma) s uglednim europskim i svjetskim sveučilištima,

– u suradnji sa sveučilištima analiziraju i predlažu mjere unapređenja međunarodnog rangiranja hrvatskih sveučilišta,

– u suradnji sa sveučilištima, Sveučilišnim računskim centrom (u daljnjem tekstu SRCE), Nacionalnom i drugim sveučilišnim knjižnicama, Povjerenstvom za časopise i knjige te drugim institucijama i organizacijama sudjeluju u promicanju digitalizacije nastavno-istraživačkog procesa,

– surađuju s navedenim i drugim institucijama u predlaganju poticajnih mjera za međusobno umrežavanje hrvatskih sveučilišta i znanstvenih institucija u realizaciji znanstveno istraživačkih i obrazovnih programa, poticanju e-publikacija i online izdanja znanstvene i nastavne literature.

Članak 5.

U oblasti tehnološkog razvoja i inovacija Područna vijeća;

– surađuju sa stručnim tijelima i službama MZO nadležnim za tehnološki razvoj i inovacije u analizi i predlaganju poticajnih proračunskih i drugih mjera za ubrzanje transfera tehnologije i rast inovacijskih aktivnosti,

– surađuju s tijelima i službama MZO, Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu MINIGO), Ministarstva financija (u daljnjem tekstu MF), odgovarajućim tijelima HGK, HUP i drugih u predlaganju poticajnih poreznih i drugih mjera ekonomske politike za povećanje ulaganja gospodarskih subjekata u istraživanje i razvoj,

– surađuju s Vijećem za inovacije MINIGO, odgovarajućim tijelima HGK i HUP u analizi i predlaganju poticajnih mjera unapređenja kvalitete primijenjenih istraživanja i rasta inovativnosti gospodarskih subjekata,

– surađuju s odgovarajućim agencijama i drugim tijelima i udrugama u unapređenju zaštite intelektualnog vlasništva i sustava prijave i zaštite patenata,

– surađuju s navedenim i drugim institucijama, tijelima, organizacijama i udrugama u predlaganju poticajnih mjera rasta produktivnosti i konkurentnosti, osobito malih i srednjih poduzeća umrežavanjem njihovih razvojno-istraživačkih aktivnosti i znanstvenih organizacija u razvojno-istraživačkim klasterima, tehnologijskim parkovima, Centrima kompetencije (u daljnjem tekstu CEKOM-i) i drugim oblicima unapređenja tehnološkog razvoja i inovacija,

– temeljem navedenih i drugih aktivnosti analiziraju i predlažu Nacionalnom vijeću mjere za unapređenje realizacije nacionalnih strategija inovativnog razvoja kao što su Strategija pametne specijalizacije, Strategija inovacija i druge.

Članak 6.

Radi međusobnog usklađivanja rada u područjima znanosti, visokog obrazovanja te tehnološkog razvoja i inovacija i predsjednik i potpredsjednici Nacionalnog vijeća po potrebi sazivaju Koordinacije predsjednika i potpredsjednika područnih znanstvenih vijeća.

Članak 7.

Područno vijeće jedanput godišnje izvješćuje Nacionalno vijeće o svom radu.

Članak 8.

Za obavljanje poslova propisanih člancima 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika Nacionalno vijeće imenuje na četiri godine predsjednike, potpredsjednike i članove sljedećih znanstvenih vijeća i umjetničkog vijeća:

Područje prirodnih znanosti

Područje tehničkih znanosti

Područje biomedicine i zdravstva

Područje biotehničkih znanosti

Područje društvenih znanosti

Područje humanističkih znanosti

Umjetničko područje.

Pojedino područno vijeće broji 9 do 11 članova.

Za interdisciplinarno znanstveno područje ne imenuje se područno vijeće, već za prijedloge interdisciplinarnih projekata i programa Nacionalno vijeće osniva stručna povjerenstva.

Članak 9.

Područno vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik područnog vijeća rukovodi pripremama sjednica te radom na sjednicama.

U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg odredi predsjednik područnog vijeća.

Članak 10.

Sjednice područnog vijeća sazivaju se pisanim pozivom.

Poziv na sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i potrebnom dokumentacijom dostavlja se svim članovima područnog vijeća najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

Sjednica područnog vijeća može se održati ukoliko je sjednici nazočno najmanje 2/3 članova.

Članak 11.

Glasovanje o pojedinim točkama obavlja se javno, dizanjem ruke »za«, »suzdržan« ili »protiv« prijedloga.

Izuzetno glasovanje može biti tajno o čemu odluku donose članovi područnog vijeća.

Područno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova

Predsjednik utvrđuje tekst odluke i zaključuje kako je obavljeno glasovanje o pojedinom prijedlogu.

Matični odbori

Članak 12.

Matični odbor sukladno članku 35. st. 5. ZZDiVO sudjeluje u postupku izbora u znanstvena zvanja na način da potvrđuje ili ne potvrđuje mišljenje i prijedlog organizacije koja je pokrenula postupak izbora u znanstveno zvanje.

U slučajevima navedenim u članku 35. stavak 7. ZZDiVO, kada matični odbor ne potvrđuje mišljenje i prijedlog organizacije, matični odbor će sam provesti postupak izbora ili zatražiti od iste organizacije ponavljanje postupka, ili zatražiti od druge organizacije pokretanje novog postupka izbora.

Odluka o izboru u znanstveno zvanje temelj je za izbor u znanstveno-nastavno zvanje.

Ukoliko matični odbor ne može donijeti konačnu odluku, odluku će donijeti Nacionalno vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje odgovarajućeg znanstvenog ili umjetničkog područnog vijeća.

Članak 13.

Za obavljanje poslova propisanih člankom 12. ovoga Pravilnika ustrojavaju se sljedeći matični odbori:

Područje prirodnih znanosti

– polje biologije

– polje fizike

– polje geologije

– polje kemije

– polje matematike

Područje tehničkih znanosti

– polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva

– polja elektrotehnike i računarstva

– polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije

– polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike

Područje biomedicine i zdravstva

– polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije

– polje veterinarske medicine

Područje biotehničkih znanosti

– polja poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma

Područje društvenih znanosti

– polje ekonomije

– polja informacijskih i komunikacijskih znanosti

– polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije

– polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti

– polje prava

– polje psihologije

Područje humanističkih znanosti

– polja filozofije i teologije

– polje filologije

– polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije

Umjetničko područje

– polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i umjetnost pokreta.

»Interdisciplinarno područje« (znanost; umjetnost)

Matični odbori u pravilu imaju 9 do 11 članova, a za Interdisciplinarno područje do 15 članova.

Članom matičnog odbora može biti znanstveni savjetnik u trajnom zvanju ili redoviti profesor u trajnom zvanju te znanstveni savjetnik ili redoviti profesor.

U matične odbore ne mogu biti izabrani državni dužnosnici, rektori, prorektori, dekani, prodekani, ravnatelji te njihovi zamjenici.

Članak 14.

Predsjednike, tri potpredsjednika (potpredsjednik za znanost, potpredsjednik za visoko obrazovanje i potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije) i članove matičnih odbora imenuje Nacionalno vijeće na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik, potpredsjednik i član matičnog odbora razriješit će se dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

– sam zatraži razrješenje,

– ne ispunjava dužnosti predsjednika, potpredsjednika, odnosno člana,

– svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša,

– izgubi sposobnost obavljanja dužnosti,

– postane državni dužnosnik, rektor, prorektor, dekan, prodekan, ravnatelj ili zamjenik ravnatelja.

Postojanje razloga za razrješenje predsjednika, potpredsjednika i člana matičnog odbora prije isteka mandata utvrđuju matični odbori i Nacionalno vijeće.

Predsjednika, potpredsjednike i članove matičnog odbora razrješuje Nacionalno vijeće.

Članak 15.

Matični odbor radi na sjednicama.

Sjednice matičnog odbora održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca.

Predsjednik matičnog odbora rukovodi pripremama sjednica te radom na sjednicama.

U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg odredi predsjednik.

Članak 16.

Matični odbor u roku 60 dana donosi odluku o zahtjevu predlagatelja.

Propisani rok iz stavka 1. ovoga članka ne teče u razdoblju od 15. srpnja do 31. kolovoza i od 20. prosinca do 7. siječnja.

Rok od 60 dana poštuje se samo u slučaju ako predmeti sadrže cjelokupnu dokumentaciju, te se računa od dana dostave kompletirane dokumentacije.

Članak 17.

Sjednice matičnog odbora sazivaju se pisanim pozivom.

Poziv na sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i potrebnom dokumentacijom dostavlja se svim članovima matičnog odbora najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

Sjednica matičnog odbora može se održati ukoliko je sjednici nazočno najmanje 2/3 članova matičnog odbora.

Predsjednik može pozvati na sjednicu predstavnika stručnog povjerenstva ako ocijeni da je njegova nazočnost potrebna radi razmatranja izvješća.

Članak 18.

Glasovanje o pojedinim točkama obavlja se javno, dizanjem ruke »za«, »suzdržan« ili »protiv« prijedloga.

Izuzetno glasovanje može biti tajno o čemu odluku donose članovi matičnog odbora.

Predsjednik utvrđuje tekst odluke i zaključuje kako je obavljeno glasovanje o pojedinom prijedlogu.

Član matičnog odbora koji je glasovao protiv donesene odluke može u roku od tri dana od dana održavanja sjednice pismeno obrazložiti razloge zbog kojih je tako glasovao.

Obrazloženje se stavlja kao privitak zapisniku sa sjednice.

Članak 19.

Ovlaštena znanstvena organizacija dužna je dostaviti matičnom odboru:

– zahtjev za izbor u znanstveno zvanje,

– odluku o imenovanju stručnog povjerenstva,

– izvješće stručnog povjerenstva koje treba sadržavati:

a) biografske podatke (podaci o datumu i mjestu rođenja, o narodnosti i državljanstvu pristupnika, o stečenoj stručnoj spremi odnosno akademskim stupnjevima, poznavanju stranih jezika, dosadašnjem kretanju u službi, rad u znanstvenim društvima i nagrade za znanstveni rad),

b) znanstvenu djelatnost (dosadašnji izbori u znanstvena odnosno istraživačka ili suradnička zvanja, podaci o magistarskom odnosno doktorskom radu, objavljeni znanstveni radovi relevantni za izbor u zvanje, sudjelovanje na znanstvenim projektima domaćim i inozemnim); podatke o mentorstvu pristupnika na poslijediplomskim studijima, te vođenju magistarskih i doktorskih radova; u izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti radove temeljem kojih pristupnik ispunjava uvjete koje utvrđuje Nacionalno vijeće za izbor u zvanje,

c) popis objavljenih znanstvenih radova i/ili izlistaj objavljenih znanstvenih radova upisanih u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju kao standardni ispis,

d) po potrebi matični odbor može od stručnog povjerenstva zatražiti i same radove koji predloženika kvalificiraju za određeno znanstveno zvanje,

e) zaključak, mišljenje i prijedlog povjerenstva,

f) povjerenstvo je dužno utvrditi da li pristupnik ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje,

g) mišljenje i prijedlog ovlaštene znanstvene organizacije,

h) u određenim argumentiranim slučajevima matični odbor može od stručnog povjerenstva zatražiti »provjeru sumnje na plagijat« za pojedine radove predloženika.

Propisanu dokumentaciju za predloženika znanstvena organizacija matičnom odboru dostavlja u jednom izvornom primjerku i u elektroničkom obliku.

Članak 20.

Donesena je odluka matičnog odbora konačna i dostavlja se predlagatelju na daljnji postupak.

Iznimno, matični odbor može vratiti izvješće stručnom povjerenstvu na dopunu najviše dva puta uz obvezni naputak kojim se određuje na koji način i u čemu je stručno povjerenstvo dužno dopuniti izvješće.

Članak 21.

Matični odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Kada je na dnevnom redu matičnog odbora izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje pristupnika koji je član matičnog odbora, tada taj član ne može sudjelovati u raspravi niti može glasovati.

Članak 22.

O tijeku sjednice matični odbor vodi zapisnik.

Predsjednik može odlučiti da se o tijeku sjednice vodi tonski zapis.

Članak 23.

Odluka donesena na sjednici dostavlja se predlagatelju u roku 15 dana od dana održane sjednice.

Članak 24.

Radi ujednačavanja i usklađivanja rada predsjednik i potpredsjednici Nacionalnog vijeća po potrebi sazivaju Koordinacije predsjednika i potpredsjednika matičnih odbora. Koordiniranje aktivnosti posebno se odnosi na specifične dodatne zadaće matičnih odbora;

– analizu znanstvenog doprinosa i promoviranje (do 10%) posebno istaknutih i nadarenih predloženika u izboru za prvo znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u pojedinoj godini,

– analizu znanstvenog napretka viših znanstvenih zvanja u odnosu na izbor u prethodno znanstveno zvanje i promoviranje (do 10% za svako zvanje) predloženika koji su ostvarili poseban znanstveni doprinos i/ili napredak u odnosu na prethodno razdoblje

– analiza u suradnji sa senatima sveučilišta znanstveno nastavne aktivnosti sveučilišnih nastavnika i promoviranje predloženika (do 10% za svako zvanje) koji su ostvarili posebno istaknut doprinos u prenošenju znanja i uspjehu studenata i/ili se posebno istaknuli kao gostujući nastavnici na uglednim visoko rangiranim inozemnim sveučilištima

– analiza u suradnji s javnim institutima i promoviranje (do 10% godišnje za svako zvanje) predloženika pojedinaca koji su se istaknuli kao voditelji svojim programsko organizacijskim sposobnostima i/ili kao istraživači brojem i kvalitetom objavljenih radova, međunarodnih kolaboracija i projekata financiranih iz progama EU, međunarodnih organizacija i drugih zemalja.

Članak 25.

Matični odbor jedanput godišnje izvješćuje Nacionalno vijeće o svom radu.

Članak 26.

Stručne poslove za područna vijeća i matične odbore obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Sredstva za rad područnih vijeća i matičnih odbora osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske u okviru jedinstvene proračunske stavke Nacionalnog vijeća.

Članak 27.

Dokumentacija u svezi s radom područnih vijeća i matičnih odbora od trajne je vrijednosti i čuva se u pismohrani Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 030-02/17-02/0013

Urbroj: 355-08-17-0001

Zagreb, 26. travnja 2017.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Ivo Družić, v. r.