NN 50/2017 (26.5.2017.), Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1142

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

U Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, broj 70/16), u točki II. podstavku 2. iza riječi: »socijalne skrbi,« dodaje se riječ: »kulture,«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/162
Urbroj: 50301-25/12-17-2
Zagreb, 25. svibnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.