NN 56/2017 (12.6.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb

Ministarstvo kulture

1231

Na temelju članka 55. Zakona o kazalištima (»Narodne novine« broj 71/06, 121/13 i 26/14), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUNARODNE SMOTRE FOLKLORA ZAGREB

Članak 1.

U Pravilniku o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb (»Narodne novine«, broj 69/14) u članku 4. riječi: »Javna ustanova Koncertna direkcija Zagreb« zamjenjuju se riječima: »Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-03/17-01/0081

Urbroj: 532-06-01-01/6-17-3

Zagreb, 2. lipnja 2017.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.